އަންހެނުން މަސްވެރިކަމަށް ނެރެން ހިއްވަރު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި މަސްވެރިކަމުގެ ބިލަށް މަޖިލިހުގައި ބަހުސް ކުރައްވަމުން މެމްބަރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ދިވެހި އަންހެނުން މަސްވެރިކަމަށް ނެރުމަށްޓަކައި ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަ ހުންނަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

" މަސްވެރިކަމަކީ ފަޚުރުވެރި މަސައްކަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ, ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިންމު ސިނާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި މަސްވެރިކަން ބަލަމުން ގެންދާއިރުގައި މަސްވެރިކަމަށް އަންހެނުން ނެރުމަށްޓަކައި، ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެބަ ހުންނަން ޖެހޭ،" ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވީ މިބިލުން މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލް އިއްޔެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތްއިރު، ސަލީމް ވަނީ ބިލު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ބިލުގެ މަޤްޞަދަކަށް ނުވަ ކަމެއް އިތުރުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

ސަލީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަސްވެރިންގެ ރަސްމީ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލެވެން އެބަޖެހޭކަމަށާއި އަދި މިބިލްގައި އެކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަން އެބަޖެހޭކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ފަލްސަފާ

  މިއީ މީދާކޭ އުނބެއްތަ އަންހެންވެރިން މަހަށް ފޮނުވައިފައި ދަރިންނާއި ގެދޮރު ބަލަހައްޓަނީ ކޮންބައެއްތަ!

  11
  1
 2. ރާޒީ ދޮފާބެ

  ސާބަސް! ތީ ފިސާރި ކަނބަލެއް... ތާލިޔާ..?
  އޯ! ސޮރީ މީ ފިރިހެނެއްތޭ....

 3. ޗ

  ސަލީމު ކަހަލަ އަންހެނުން ނެރެންވީ ދެން އަމަޔާއި ސަލީމު ދެން އުޅުއްވާ ގޮތެއްދޯ

  8
  1
 4. މަ ހަމަ ކޮސް

  ކޮޔާ ހަމައިގަތަ. ކައްކަން ނުކެރޭ ބަޔަކު މަސްބާނަން ކިހިނެއް ދަނީ

  8
  1
 5. ރެހެންދި

  އަންހެނުން މަހަށް ދިޔަޔަސް ފަރަށް ދިޔަޔސް ނުވިތާކަށް ރާނަން ދިޔަޔަސް ދާންޖެހޭނީ ފިރިންނަށް ކައްކާ ކާންހަދާފަ ދަރިންކޮޅުވެސް ގޮވައިގެން. މަހުން އައިސް ހާންތިވެގެންހުރެ ރެއަށްކައްކާ ކައިގެން ވާނުވާގަ ނިދޭނީ... ދެން ކަލޭމެން އެނބުރިގަންނާނީ އެހެން މަގަކުން 4 ހަަމަކުރުމުގެ ޕޮރުގުރާމާއިގެން. ނޫނޭ ކުރިޔަކަށް ވިސްނާފަ ބިލުއެބަ ޑްރާފްޓް ކުރެވޭ.

  13
 6. ޒާ

  ކަލޯ އަންހެނުން މަހަށް ފޮނުވަބަލަ،. ތިމާއަށް ނޭނގޭ މިރާއްޖޭގެ ފިރިހެނުންނާ އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެންވެސް ބުރަކޮށް މިރާއްޖޭގެ އަންހެނުން މަސްވެރިކަމުގެ އެކި ކަންކަމުގައި އުޅޭކަން. އެއީ ފިސާރި މުރާލި ކަނބަލުން. އެކަނބަލުންނާ ނުލައި މަހަށް ނުވެސްފުރޭނެ. ބާނާމަހުން މަންފާވެސް ނުނެރެވޭނެ ގަމާރާ.

  11
 7. އަހަރެން

  ކަލޯމެން މަޖިލީހުގެ ބޮޑުގޮނޑީގަ ފިނިކޮޓަރީގަ ތިބެ މޮޅެތި ނިންމުން ނުނިންމާ މަސްވެރިކަމުގަ ބައިވެރިވެ ބަލަ. ގައިމު ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާލިބޭނެ. ކޮންމެހެން އަންހެން ވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތް. އަނގަ އޮތީތީ މޮޅު އެއްޗެކޭ ކިޔާލީ ދޯ...

  10
 8. އިންސާފް

  ކަލޭގެ އަންހެނުން ނެރެބަލަ ފުރަތަމަ ހަމަ ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭގިގެން އުޅޭ ސޮރެށް މީ

 9. ރުޤިއްޔާ

  ޖެހޭ ޖެހޭ ޖެހޭ ! މިއީ މިސަރުކާރުގެ ހުރިހާމީހުންގެވެސް ބަސް!!!! ރައީސް ޔާމީން ހޯރަފުށިކައިރީ އެޔަރޕޯޓެއް ހަދަން ފަންޑުހަމަޖައްސާ ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނިކޮށް ހޯރަފުށީމީހުންގެވެސް އެހީލިބިގެން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓޭގޮތްހެދިއެވެ. ފަހުން އެޔަރޕޯޓް ހޯރަފުށީ ފަޅުގައި ހެދިޔަސް ނުވަތަ ރަށުގެ ބޮޑުމަގުގައި ހެދިޔަސް ތަން ބަދަލުކުރުމަކުން އެއީ ކަލޭ އިސްވެ ހުރެ އެޅި އެޔަރޕޯޓަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަންހެނުން މަސްވެރިކަަށް ނެރެން އެބަޖެހެޔޭ ކަލޭ ތިޔަބުނީ ކަލޭގެ އަންހެނުންނާ ކަލޭގެ ތިމާގެ އަންހެނުންނާ ކަލޭގެ އަންހެންދަރިންވެސް އިސްތިސްނާ ނުކޮށް ހެއްޔެވެ؟ ހުރި ގަމާރުކަމާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދެކިބަލާށެވެ.

 10. ހަންޑި ދޮންކަމަނަ

  ކަލޯގެ އަންހެނުންވެސް މަހަށް ނުފޮނުވަނީ ކީއްވެ.ހުވަރަފުށްޓަކީވެސް މަސްވެރިކަން ނުލާހިކު ރަގަޅުރަ ށެއް

 11. މަސް

  ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. މަސްވެރިކަމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތާ މިހެންގޮސް ކިޔާނި ކަމެއްނެތް މިހުރިހާ މަސައްކަތައް އަންހެނުން ނެރެން ޖެހޭ. މީ ނޫންތޯ ހަމަހަމަކަމަކީ؟

  2
  4
 12. އާންދޯ

  ތި މިހާރު ނުވެފަ އޮތް ކަމަކީ. މަ މިހިރީ ދާހިތުން ކެކެ

  4
  1