މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ހޫނުވެ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތައް ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މި ބައްދަލުވުން ހޫނުވީ، ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކަންތައް ކޮށްނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އާންމުން ޝަކުވާކުރުމުން، މެމްބަރުން ސަރުކާރުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުންނެވެ.

މިރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރޮޒައިނާ އާދަމާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އާއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް ބައްދަލުވުން ހޫނުވުމުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަނީ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އައްޑޫއަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން އެކަން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށެވެ. ރޮޒައިނާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވުމުން ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ އާންމުން ވަނީ، އައްޑޫއަށް ކޮށްދިން ކަމަށް ރޮޒޭނާ އެ ވިދާޅުވާ ކަންތައްތައް ނުފެންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ރޮޒައިނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާއިރު، އިތުރު ކަންތައްތަކެއްވެސް ކުރިޔަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެވާހަކަތަކަށް ރައްދުދޭން ފެށުމުން ރޮޒައިނާ ވަނީ ކޯފާވެ ބައްދަލުވުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ، އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) ވިދާޅުވީ، އައްޑޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތާއި ފޭދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އައްޑޫ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަކީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ފަށައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ދައުރުގައި ބޮޑުބައި ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޭދޫ ބޮޑުމަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ރައީސް މުޙައްމަދު ވަހީދުގެ ދައުރުގައި ނިންމަވާފައި އޮތްއިރު، މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ ނަރުދަމާ ހޮޅި ވަޅުލުމަށް އެ މަގުތައް އަލުން ކޮނެފައިވާ ބައިތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށް ނުގޮސް، މަގު ބޭނުންކުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުންދާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ސަރުކާރުން މިވަގުތު އައްޑޫގައި އެންމެ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢަކީ، އެ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ބޮޑު ދިދަ ދަނޑިއެއް ނަގައި، އެ ސަރަޙައްދުގައި ޕާކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ތަރައްޤީގެ މުޙިންމު މި މަޝްރޫޢަކީ މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ މަޝްރޫޢެކެވެ. ސިޓީ ސްކެއާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 3.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

44 ކޮމެންޓް

 1. ލައްޑޫ

  ބޯހަލާކު! އަނެއްކާ އަނެއް ބުރަށް ޖެހުނިއްޔާ ޖެހުނު އިމާރާތެއްގަ ހުޅުޖަހާ އަންދާނުލިއްޔާވެދާނެ.

  97
  2
 2. ތަކުރު

  ????????????????????????????????????????????????????????????????????

  117
  2
  • ޙުސޭން

   ގެރެންޓީ ރާވާގެން ޖެއްސި ގޭމެއް. އައްޑޫ ރައްޔިތުން ނޫނީ މިގައުމުގަ ރައްޔިތުން ނެތީތަ. ހުރިހައިކަމެއް އައްޑޫއައް ނުވެގެން މި އުޅެނީ

   94
   47
  • މަގޫދަނޑި އައިސާ

   އަދިވެސް ތަންތާ ތިބޭ ދެބަންދިހާރުންނަށް ވޯޓު ދޭތި. އެއްކަމެއްވެސް ކޮށްދޭނެ ކަމެއް ނެތް. ހަމަ ރަނގަޅާއް އެހަދަނީ. ގުނބޯލާމެން ހައްދަފެއި ބާތިބީމެއި ރަނގަޅަ ވޭހެއް. ބާރަށް އައް ޖަހައު.

   31
 3. މަންޖެ 25 އޮގަސްޓް 2019

  އެބަ ރަގަޅުވޭ އައްޑޫމީހެއް އިލްޔާސް ބޯކުދިން ހައްދައިގެން ހޯދި ވޯޓު ގެ ނަތީޖާ ފޮއްޏެއް ނުވާނެ އިގޭ

  115
  1
 4. ާަހޖކ

  ????????????

  66
  1
 5. ދދދދދދ

  ފޭދޫ ދެ ގެއެއްގެ އިމުން ބައެއް ފޭރިގަނެގެން ރޮޒާނާ އަށް ދީފަ އެއޮތީ. އެއީ އޭނަ އެބުނާ ބައިވަރު ކަންތައް.

  125
  1
 6. Anonymous

  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮންމެތަނެއްގަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިޔަސް ހަމަ ތިހާވަރުވަނީ، ތިބައިގަނޑު ހުޅުމީދޫ ބައްދަލުވުމަކަށް އެއްފަހަރު ދިޔަ، ބައްދަލުވުން ފެށުނުތަނާ މާގިނައިރެއްނުވަނީސް ރައްޔިތުން ގޮނޑި މޭޒު އުކަން ފަށައިފި.

  59
  2
 7. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީީ

  އަށްޑޫ ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ހީވާގި މުރާލި ބައެއް

  64
  26
  • ނަމްހާން

   ވައްކަމާއި ސިހުރުހެދުމުގައިތޯ.. ކަރަޕްޝަނާއި ނުހައްގުން ފައިސާ ކެއުމުގައިތޯ.. އޮޅުވާލުމާއި މަކަރު ހެދުމުގައިތޯ.. ހީވާގީ

   62
   12
  • އަޒާ

   ގުނބޯ ހެދުމުގައި ވަރަށް ހީވާގި ބައެއް...

   27
   1
 8. މި

  ރޮޒޭ ކުރި ކަންތައް ތަކުގެ ލިސްޓެއް ދިންނަމަ ????

  108
  1
  • އެހެންޏާފަހެ

   ލުސްޓު ނެރެން އޭނަ އެދިޔައީ. ނެރެގެން އަންނަންދެން މަޑުކުރޭ.

   44
  • ުޔޔތ

   ސ ޯބެެ އާއި އަންނިގެރޭވުމެއް

   49
  • ނީޒާ

   ޜޮޒޭ ލަދުހަޔާތް ކޮބާ ސޯބެ އެބުނީ މަގު ހެދު މުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައިނިންމާފަވަނީ ޔާމީނު ސަރުކާރުންނޭ އަދިވެސް އަގަދިޔާ ކުރެވޭތޯ ބަލާތި ކަމެއް ކޮއްދީފިއްޔާ އެކަ މެއް ފެންނަން ވާނެތާ އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް ތިޔައީބޮޑުވަރު އައްޑޫ ރައްޔިތުން ނަކީ ވެސް ދެލޯ ސަލާމަތުން ތިބި މީހުން ކޮއްދިން ކަމެއް ދެއްކެން ނެތީމަ އެހާ އަވަހަށް އެރައްކާވީ

   73
 9. ދދދދދދ

  ހަގީގަތް އޮޅުވާނުލެެވޭނެކަން އެނގި ދިފާއުގަ ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތުނީމާ ދެން ކޯވެސް ފާވާނެ. ދޮސްވެސް ފައިބާނެ. ވަސްވެސް ނުބައިވާނެ. ދެން އޮންނާނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ނުކުމެ ރައްކާވުން.

  53
 10. މާލެ

  ނުޖެހޭ ވަކިއައްޑޫ ވީމަ ކަންކަން ކޮއްދެކައް ރާއްޖެތެރޭ އެންމެން ހަމަހަމަ !! ކުޑަ ސިޓީ ތައަރަފް ކުރަން ސަރުކާޜައް ގޮވާލަން

  25
  21
 11. މުންޖޭ

  ވާވް!! ?ދެން?????????އަޑުއިވޭ ކަންފަތެއްބާ?!! އަދިވެސް އައްޑޫ ރައްޔިތުން?ގުނބޯހެއްދޭނެ. ރޮޒައިނާ.!!! އޭނާގެ ޝަރަފުގައި ބޮނޑިބަތް ކައްކާހެދި މީހުން މިއަދު ރޮޒައިނާ ރޮއްވާލައިފި. ހައްހައްހާ، ހީހީހަލާކު. ???????

  51
 12. ގަސްކަރަ

  އައްޑުއަށް އެކަނިތޯ އެވިދާޅުވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިސަރުކާރުން ކޮށްދިނީ؟ ރާއްޖޭގެ އުތރުން ފެށިގެން ގޮސް ދެކުނަށް އެހެރަ ހިންގާލާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއު ތަކޯ؟ އެ ފެންނާނީ ވަކި ކުލައެއްގެ އައިނެއް އަޅައިގެން މަކޮޔާ ދެލޯފުޅާ.. އެއީ މި ބޭނުންވާ އަސްލު ތަރަށްގީ އަކީ..

  31
  6
 13. އަޙްމަދު

  ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު ކުރަން އޮތް ބައްދަލު ވުމަކަށް މަޖްލީސް މެމްބަރުން ދިޔާމާ ވާނީގޮތްވީ!

  34
  2
 14. --މުޖައްރިބު ބާއި

  އަށްޑޫ އިން ވޯޓް ދޭނީ MDP އަށް

  10
  33
  • މުހައްމަދު

   ޢައްޑުއަށް ބޮޑެތި ކަންތައް ތައް ކޮށްދޭން ވައުދުވީ އައްޑޫ ރަދުން ކެނެރީގޭ ނަޝީދު. ޢެކަމު މިހާރު މިއަޅުވަނީ ސަރުކާރު ބޮލުގައި

   14
  • ...

   އާނ. ޢަދިވެސް ވޯޓު ދީ. ދެން ކަމެއް ނުކޮށްދިނީމަ ހިސާބު ގަނޑު އެންމެން ހިޖުރަކޮށްގެން ދާވަރަށް ގޮސް ބާރަށް ބަވާ. ޢޭރުން ހުންނާނީ ތަރައްޤީވެފަ... ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ތި ބޮނޑި ބޯންވާނެ

   15
 15. ޝަންްގް ގެރި

  ???????????????

  22
  1
 16. އޯޑަނާ

  ރޮޒޭ ތީބޮޑު ވަގެ

  35
 17. ޢަލީ

  ރޮޒާނާއަށް ކީއްވެ އައްޑޫ އިން ގެ އެއް ލިބެންވީ އޭނަގެ 2 ގެ މާލޭގައި ހުރޭ، އެއްގެ މާފަންނުގައި އަނެއްގެ ހެންވޭރުގައި، ކިހާ ދެރަކަމެއްތިދޯ، ކީއްކުރަންތަ މިކަހަލަ މީހުން އައްޑޫ މީހުން ހޮވަނީ، އައްޑޫއަކީ މުޅި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ބަލާލިޔަސް ތަޢުލީމީ މީހުން އެންމެ ގިނަ އަތޮޅު، އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅު، ކީއްވެ ކިޔަވައިގެންހުރި ކަމުވޮށިގެންވާ ބޭކަލަކު މެމްބަރު ކަމަށް ނުހޮވަންވީ. ޥިސްނާ ފިކުރުކޮށްބަލާ އައްޑޫ ދަރިންނޭ، އަތޮޅުގެ ދަރިން އަތޮޅުދެކެވާ ލޯބި އަތޮޅު ނޫން މީހުން ވާނެތަ، މަހަމަ އަޖައިބުވޭ ވިދިވިދިގެން މީނާ ހޮވާތީވެސް،

  41
  3
 18. އަން

  ހުރިހާތަނެއްގެވެސް ހާލު. މަގުބަންދުކޮށްގެން ރައްޔިތުމީހާއަށް އުދަގޫކުރުން ނޫން ކަމެއް މިސަރުކާރަކުން ނުކުރޭ. ކޮންމެރަށެއްގަވެސް ހިގަމުންދާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެއީ

  33
  1
 19. ސހގ

  ސޯބެއާއި އަންނިގެ ރޭވުން

  31
  1
 20. އަލީ

  ރޮޒެއިނާ ގެ އަވާ މެންދުރު އައްޑޫ ރައްޔިތުން ބަލައެއްނުގަންނާނެ

  38
 21. ސާބަހޭ

  އައްޑުއަތޮޅަކީ މުސްތަޤުބަލެއް އޮތް ތަނެއް ނޫން. މުސްތަޤްބަލު އޮތް ތަންތަނަށް އިންވެސްޓްކުރަންވާނީ. މިކަން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މިހާރު އެނގެންވެއްޖެ.

  29
  16
 22. މަޒާލް

  އޮއި ބަލަފެލަ.. ތަފިރީން އަފިރިންނައް ނިދެރެ ކާފެއި ހިތް ރުފިޔާ.. ދެރެފެލަ އަފިންނަށަސް.. ގާމުން ކިހެއިވަރަކައް ކެމްޕޭނުކޮއްދިނީ..

  11
 23. ނުރަބޯ

  ހެހެހެހޭ އައްޑޫ ރީނދޫ ބައިގަނޑު ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ. ލިބެމުންދިޔަ ތަރައްގީ ބަލައިނުގަނެ، އަމިއްލަ އެދުން އިސް ކުރީމާ ވާނޭގޮތް ތިޔަތިބީވެފަ. ދެން ތަރައްގީ ތިއޮތީ ނިމިފަ.

  19
 24. ޖޮއްބެ

  ދެން ކީކޭބުނާނީ؟ ސަރުކާރު ގެނައިވެސް އައްޑޫމީހުން. ހޮވާފަ ތިޔަތިބި މެންބަރުންވެސް ހޮވީ ހަމަ އައްޑޫ މީހުން. ތިޔަތިބީ ރީނދޫ ގުއިރޯނުގައި ޖެހިފަ ދެން ތަރައްގީ ލިބޭނެ ކަމަށް ދަތްތައް ދިލުވައިގެން ތިބޭ. އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ. ރީނދޫ ލާދީނީ ސަރުކާރަކަށް.

  23
 25. ....

  ހާދަ ފެންވަރެއް ނެތީމައޭ ރައްޔިތުން ތިއްބަ މިމީހުން އެ ބައްދަލުވުން ދޫކޮށް ދާނީ.

  16
 26. ނަނާ

  އައްނި އަކީ ވައުދުވާ ރައީސް. ފްލެޓް ދޮންބެ ބަދަލު ކޮށް ވައުދުވާ ރައީސްއަށް ބަދަލު ކުރުން ކިހިނެއްވާނެ. މަގާ ނަރުދަމާ އާ ފެނުގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ހޯދަން ޖެހެނީ ލޯނު. ކޮރަޕްޝަނާ މިސް މެނޭޖް މެންޓުގެ ސަބަބުންޕްރޮޖެކްޓު ހަދަން ލިބޭ ފައިސާއިން ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުނިމޭ . ގައުމަށް ލިބޭ ފައިސާ ޚަރަދުވަނީ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރަށް ވުރެން ބިޔަ ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ތަކަށް. އިންފްރާ ސްޓަރަކްޗާ އަކަށް ވުރެން ޖަޒީރާ އަށް މުހިއްމީ އާއްމުން ކުރާނެ މަސައްކަތާ އެމަސައްކަތުން ލިބޭނެ އެދެވޭ އާމްދަނީ. މިކަމަކީ އައްނި އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހުނަސް ވާނެ ކަމެއް ނުން. ދެން ވައުދުވެފާ ހުވަފެން ދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން ނުން ކަމެއް ހީނުވޭ ވާނެ ހެނެއް.

  9
  1
 27. Anonymous

  މިނަށްވުރެގިނައިން ވާހަކަ ގިނަވުނަކީ ހަގީގަތް ފޮރުވިދާކަމެކޭ ބުނެ އުޅޭއަޑު ނައައްސަވަންތޯއެވެ. ؟

 28. ޑރ. ރާމީ

  ރައީސް ސޯލިހުގެ ކަމަކީ މައުމޫނާއި ގުޅާލައިގެން އުޅުން. މައުމޫނު އަކީ އައްނި ގެ އެނިމީ އަކަށް ނުވާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. "މައި އެނިމީ ކެނޮޓް ބީ ޔޯރ ފްރެންޑް".

 29. ނަބީލާ

  ހިންނަވަރު، ނައިފަރު މި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެވެސް އައްޑޫ މީހުން ދެކެ ރުޅިއަރާ ބައެއް.

  8
  1
 30. މިއަދު

  މިސަރުކާރުން އައްޑުއަށައި މުޅިރާއްޖެއަށްވ ގިނަކަންތައް ކޮށްދޭ އެއީ ދުރުތިބީންނަށް އަޑުން އެތަނެއްގައިދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އެތަރައްގީއެއް ނުފެންނާނެ މިސަރުކާރުއައިސްގެން މުޅިގައުމުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ހންގަ ތަރައްގީގެ ބޮޑެތި ހުރިހާމަޝްރޫޢުތަކަކީ ވެސް އަތްނުލެވޭ ލޮލަށްނުފެންނަ އަޑުގެ މަޝްރޫޢުތައް

 31. އަފީ

  އައްޑުއަށް ކޮށްދިން ކަމެއްވިއްޔާ ކޮށްދީފަ އޮންނާނީ ރައީސް ޔާމީން. އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޯންނަނެ! ނަމަވެސް ވޯޓް ދޭނީ އެމްޑީޕީ އަށް! ސަބަަބަކީ އައްޑޫ މީހުންނަކީ ކަމެއް ކޮށްދިނަސް އެކަން ދަންނަ ބައެއް ނޫން! އެކަން ދަންނަ ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބް ވޯޓް ދިނީސް!

  11
  1
 32. މަރިޔަމް

  މި އާޓިކަލް އަށް ކޮމެންޓް ކޮށްފަ ހުރި ގިނަފަރާތް ތަކުގެ ކޮމެންޓް ކިޔާލީމަ އެގެނީ އައްޑޫ އަށް އެއްވެސް ވެރިކަމެއްގަ ކަމެއްކޮށް ނުދެއްވާނެ ކަމާ، އައްޑޫ މީހުން ދެކެ އަންނަ ރުޅި އާއި، ނަފްރަތު

  7
  2
 33. އަހުމަދު

  އައްޑޫގައި ހުރި ބޮޑު ދިދަ ބާލާ އޮތްގަލުން ތަޅާ އެދިދަ ސުންނާފަތި ކުރީ 7 ފެބްރުއަރީގައި ސޯބެމެން އަޑީ ގައި ތިބެގެން ހިންގި ހުޅު ޖެހުމުގެ ހަރަކާތުގައި ގައުމީ ދިދަ އަށް ލޯތްބެއް ނެތް ބަޔަކަށް ދެން ކޮންކަމެއް ކޮށްދެވޭނީ އެދިދަ ކޮޅަށް ޖަހަން 3 މިލިއަން ... މިއަދު އއ އުކުޅަހުގައި ކޮންވެންސެން ސެންޓަރެއް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ބިޑު އުސޫލާ ޚީލާފަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އަމީން ކޮންސްޓްރަކް ޝަނަށް ދީގެން އެހެދީ ހަމަ ޒީރޯ ޓްލެރެންސް ގެ ދަށުން ތޯ މިވެރިން ވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެއްޔީ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގެ ބަޔަކު ހައްދަން ކޮންވެންސެންސެނޓަރެއް އެބަ އަޅާ ބަލަ މޮޔައިންނޭ ކޮންބަޔަކުތަ ތިޔަ ތާގައި އަބަދު ޖަލްސާ ހަފުލާ ބާއްވަން އަންނަނީ ތިޔަަށް ވުރެ މާރަނގަޅު ކަންކަން އެބަހުރި މިއީ އެއުޅޭ އުގޭލް ބުނެގެން އޭނާ އަށް ކޮށްދިންކަމެކޯ އަންނި އިރު އޭނާއަށް ދިރާސާ ކުރާށޭ ކިޔާފައި ފަޅު ރަށެއް ވެސް ދިން ހައްދަވައިގެން ކަމެއް ނުކޮށް 5 އަހަރު ވުމުން ރަށް އަތުުލުމުން އޭނާ އަށް އެސަރުކާރު ގޯސްވީ މިއީ ޕްރޮފެސަރުންގެ ހާލު.. މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޢޭނާ އަށް ވެސް އޯކޭ.... ހެހެ ކޮންވެންސަން ސެންޓަރު ސަރުކާރު

  10
 34. މިގޭ

  ރޮޒައިނާ ކަލޭ ދޮގު ނުހަދާ މަޑުންހުރެ. ކަލެއަކީ އަނގައެއްއޮތީމާ އަނގަތަޅާ މީހެއް.

  10
 35. ނޫރު

  އޭސީ .ނެތީ މާ .ހޫނުވާނެދޯ