ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީކޮށްގެން ތިން ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ ޓެކްސީ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރަން އެ އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތިން ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ ހުއްދަ ބާތިލް ކުުރުމަށެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގު ޓެކްސީ ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ނަގަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަގާއި ޚިލާފަށް ބޮޑު އަގު ނަގާ ފަރާތްތައް ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިން ފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ބާޠިލްކުރެވޭނެކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފެށި ޓެކްސީ އަގުތަކާއި ޑްރައިވަރުން ނުރުހެއެވެ. އެ އަގުތައް ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން މުޒާހާރަވެސް ކުރިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެ އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެެއް ނުވެެެއެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީ ދަތުރުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްވެސް ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ. އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާފައި ވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީންވެސް ވަނީ ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީ ދަތުރު ކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެ އޮތޯރިޓީ އާއި ހާމަ ކުރުމަށް ނަމްބަރެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. އަހަރެން

  ތިގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު

  28
  4
 2. ޟީނާ

  އަގުބޮޑުކޮށް ދަތުރު ކުރަންޏާ ކޮން ނަމްބަރ އަކަށް ރިޕޯރޓް ކުރަން ގުޅަންވީ

  23
  3
 3. ދޮންބެ

  ދެތިން ހަތަރުފަހަރު ޖޫރިމަނާކޮށް ޓެކްސީ ހުއްދަ ބާތިލު ކޮށްގެން ވިޔަސް މާލޭން ޓެކްސީތައް މަދުކުރަން ޖެހޭ.. ގަރާޖްގައި ނޫން ތަންތާ ޕާކުކުރާ ޕުރައިވެޓް ކާރުތައްވެސް ނަގާ މާލެ ސާފުކުރަންޖެހޭ..

  33
  3
 4. މޮހަނު

  ޕްރައިވެޓް ކާރުތަކުގަ އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސީ ކުރަނީ ކޮން ހުއްދައެއް ނަގައިގެންތޯ، އަދި ދުއްވާ އެއްޗެތި ދުއްވަމުން މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުން ކުރުމަކީ ވެސް މަނާކަމެއް މިހާރު އެޕް ބޭނުން ކުރަން ހުއްދަ ދިންއިރު މިކަމާ ވިސްނިތޯ، ސައިކުގަ ދާމީހާ ދުއްވަމުން ގަޑި ބަލާލިޔަސް ފައިން ކުރޭ އެބަ އެހެން ވީއިރު ތިޔަ ކުރެވޭ ކަމެއް ދެކޮޅު ޖެހޭތަ އެބަ

  6
  10
 5. ހަންޓު

  ޓެކްސީ ގެ ޚިދުމަތް ދޭ ޑްރައިވަރުންނަށް އަނިޔާ ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން. މީހެއްގެ އަމިއްލަ މުދަލުގައި އެ މީހާ ކާން ބޯން ކުރާ ޙަލާލު މަސައްކަތެއްގެ އަގު އެހެން ބަޔަކު ކަނޑައެޅުމަކީ ކޮން އިންސާފެއްތޯ؟ ރައްޔިތުންގެ ބިމުގައި ބުރިބުރިޔަށް ގޭ ހަދައިގެން ގެދޮރު ނެތް ނިކަމެތިން ބޮޑުކުލި ދީގެން އުޅެން މަޖުބޫރު ކުރުމީ ވެސް އިންސާފުތޯ؟

  13
  18
 6. ޙހަ

  ރަނގަޅު ނިންމުމެއް. އުސޫލުތައް މިހާ ހަރުދަނާކުރަން އެބަޖެހޭ. ސާބަސް

  16
 7. ޢަޙްމަދް

  ވަރަށް ރަނގަޅު.

  11
  3
 8. ދދ

  ސޭޓުގެ ފުލައިމީ ގެ އަގު ތިރި ކޮށްބަލަ

  9
  11
 9. ކެކެކެ

  އެއްކަލަ "އެންމެ ނުލަފާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު" ކަންތައް ފުރަތަމަ ނިންމާލާ.

  11
 10. ބުރޯ

  ތިޔައީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.

  9
  1
 11. މުހައްމަދު

  އަގުބޮޑުކޮށް ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޭ މީހުން ހުއްޓުވާބަލަ....

  ޓެކްސީ ކުރަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުތެރޭގެ މީހުން.. ޓޭކްސީގައި ދަތުރު ކުރަންޖެހެނީ މާލޭ މީހުން.. އެހެންވެ ތިހާ ފޯރި ގަދަކޮށް ތިއުޅެނީ...

  މިކޮމެންޓްވެސް ޖަހާލަބަލަ ނިކަން ކެރިގެން.

  1
  4
  • ހާޖަރާ

   ކަލޭތީ މޮޔައެއްތަ؟ ކާކުތަ ބުނީ ޓެކްސީ ކުރަން މާލެ އަންނާށޭ؟

 12. ކަންބޮޑުވޭ

  ޓިންފަހަރޭ؟ ތިން ފަހަރަށް ޢާންމުން އަތުން ބޮޑު އަގު ނެގިޔަސް އޯކޭ ތަ؟