ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު އިލްމުވެރިން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހާމަކުރައްވާ ޒިންމާ އަދާކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އައްޝައިހް އަލީ ޒައިދާއި ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒް ބަހުސް ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރުމާއި މެދު ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީން ބޭނުންވާ ގޮތައް އަދާލަތު ޕާޓީން މިރޭ ބަޔާނެއް ނެރުމުން ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އަކީ ބުނެދިނުން. ވިސްނައި ދިނުން. އެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ހެކިވާނެ" ކަމަށެވެ.

އިޔާޒް ވިދާޅުވީ ނުބައި ކަމަކަށް މަގުފަހިކޮށް ދީފާނެ ކޮންމެ ކަމަކީ އެކަމަކުން ދުރުހެލިވެ ރައްކާތެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ހެއްކާއި ޤަރީނާ އާއި އެކު މައްސަލަ ބަޔާންކޮށް ދެވިއްޖެ. ނަސޭހަތް ދެވިއްޖެ. ނަމަވެސް ނަސޭހަތް އަޑުނާހާ ނަސޭހަތްދޭ މީހުންނަށް ބީރުކަންފަތެއް ދިއްކުރާ މީހުންނަށް އަޑު އިއްވައިދޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ވަރަށް ސަލާމް. ورحمة الله وبركاته" އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޔާޒާއި ޒައިދު އަކީ ރައީސް ޞާލިހް ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެބޭފުޅުންނެވެ. މިހާތަނަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެބޭފުޅުން އައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއިދު ވެސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދެ އަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވަން ރައީސް ޞާލިހް ނިންމެވުމާއި އެކު އެކަމާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހެއްދެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އިޔާޒާއި ޒައިދު ހިމެނެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އިލްމުވެރިއަކު އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މިރެއާއި ހަމައަށް ތާއިދު ކޮށްފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ގިނަ އިލްމުވެރިންތަކެއް ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީން ވަނީ އެކަމަށް ތާއިދުކުރާ ބީދައަކުން ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. އިބްރާހިމް

  ޒިންމާ އަދާ ކުރެވުނުކަށްވާނެ އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމަކީ ރަންގަޅުކަމެއްނޫނޭ ހިތަށްއަރުވާލައިގެން ހުއްޓަސް،

  61
  14
  • އަލްއައްލާމަތުލްއުސްތާޒު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

   ޒިންމާ އަދައެއްނުކުރެވޭ. ކަނޑައެޅިގެން އެނގި ތިބެ ހަސަދައާއި އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެތިބެ ލާދީނީ ބަޔަކށ ގައުމު ހަވާލު ކުރުމުގަ ބަހާއި އަމަލުން ގަދަފަދަކޮށް ބައިވެރިވެފަ ތިތިބީ.. ޒިންމާ އަދާކުރެވިއްޖޭ ކިޔާފަ އޭރުވެސް ބުނަންވާ އެތި ބުނެލާފަ ހިމޭންވާންވީނު. ކީއްވެ އެހެން ނެހެދުނީ؟ ރައްޔިތުން ކިބައިން މާފަށް އެދެން ޖެހޭނެ. ނޫނީ ދުވަހަކުވެސް މާފު ދޭކަށް ނެތީމު.

 2. Anonymous

  މިވެރިންނަށް ނަސޭހަތް ދިނުމެކޭ ގެރިއަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމެކޭ ވާނީ އެއްވަރު.

  92
  1
  • ކުޑަބަޖަރާ

   ތިބުނީތެދެއް. މިހާރު މިރާއްޖޭގައި މިތިބީ ވެރިންނެއްނޫން ، ގެރިން.

   28
 3. ހަނަފީ

  ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. ކަލޭ މެން 2 ޝެއިޚް ބަސް ބުނެގެން ގެނައި ސަރުކާރެއް.މީ. ކަލޭމެން މޮކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނު ކުރާ މީހާ އާއި ކުރެވޭ މީހާ ވެސް ފާފަވެރި ވާ އުސޫލުން ތިޔަ 2 ސޭކުން ވެސް ފާފަވެރި ވާނެ. ދައްކާފަ ހުރި ވާހަކަތައް އަލުން ބަލާބަލަ.

  94
  12
  • މަޒް

   ކަލޭ ޖެހޭނެ ޔާމީނު ކުރި ވައްކަމުގެ ޒިންމާވެސް ނަގަން.. ހުރިހާ މަރެއްގެ ޒިންމާވެސް ނަގަން...

   5
   26
 4. ޙަސަނު

  ވަގެކޭ ކިޔައިގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފަތުރަމުން ކަލޭމެން މި އިސްލާމީ ޤައުމު ވިއްކާލީ ލާދީނީ އަންނި އަށް އޭނަ އެއީ އަތާތުރްކް އަދި ޤާދިޔާނީ އާއި އެއްކަހަލަ ކައްޒާބެއް އިނގިރޭސީންގެ އުފެއްދުން

  111
  4
 5. އަން

  ކަލޭމެން މިސަރުކާރު ގެންނަން ފައިވިއްދާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކުރިއިރުވެސް އަހަރެމެން އެކީއެކައްޗަކަށް ގޮވަގޮވާ ތިބީމު މިއީ ޔަހޫދީ ބައިގަޑެކޭ. މިމީހުން ވެރިކަމަށް އައިސްފިއްޔާ ހަދާނެ އެއްޗެކޭ ހަދާނީ. މިމީހުން ފަހަތުގައި ފަންޑްކުރަން ތިބީ ނަސާރާ އިންނާ ޔަހޫދީންނާ ބުޑިސްޓުންނޭ. އަދި ފަންޑްކުރިމީހުންވެސް ބުނި އެމީހުންގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ދީންތަކަށް އަޅުކަން ކުރެވޭނެ ފައްޅިފަދަ ތަންތަން އެޅުމޭ. އަހަރެމެން ތިޔަ ސޭޚުންނަށް އެތައްނަސޭޙަތެއް ދީ ކަންއޮތްގޮތް ސާފްކޮށްދީ އެތައްއާދޭހެއް ކުރިން މީގެ ދިހަމަސް ކުރިން. ނަމަވެސް ތިޔަ ސޭޚުން އެވާހަކަތަކަށް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް. މިއަދު މިފެންނަނީ އަހަރެމެން ދިން ނަސޭހަތް އަޑުނޭހުމުގެ ހިތިނަތީޖާ. ކުރިޔަށް އޮތްތާ މިކަހަ ކިތައްމެ ކަމެއް ފެންނާނެ

  79
  1
 6. ޒަހޭރާ

  ތިވަރަކުން ތިސެހުންނަކައް ނިއްމައެއް ނުލެވޭނި ތިނައްޓާލީ ބޮލުން މީ ތިސޭހުންގެނާ ވެރިކަން ކުރެވޭނެ ކިތައްމެ ކަމެއް އޮންނާނާނެ ކުރިނަ މިސަރުކާރައް ތައރީފުތައް އޮއްސިބީސައިން

  36
 7. ބައބީ

  ބާކީ ހުރި ޒިންމާ ނަގާނީ މަހުޝަރައް ދުވަހުން.. އެހެންނުން.

  41
 8. ފިނިހަކަ

  ދުއާ ދެންނެވިފަދަ ވެރިން ހިމެނޭ ސަރުކާރުން އޯޑަރު އައީތަ މަޑުން ތިބުމަށް؟ އަމަލުން ކަން ކުރުމަށް ނުކުޅެދުނީތަ؟ ޕޯޑިއަމެއްގައި އާންމުންގެ ކުރިމަތީގައި ކަރުނަ ވައްޓާލައި ރޯލަން ނުކެރިގެން އުޅެނީ ފަންޑު ނުލިބިގެންތަ؟ ކަލޭމެންގެ އެހުނަރު ހުރި މީހުން މާޒީ އަހަރެމެންނަށް ދައްކާދީފަ ވަނީ. ހައްގު މަގު ވަންހަނާ ކުރެވިފައިވާތީވެ ދީނުގެ ދިފާއުގައި ތެދުވެލާނެ ހިތްވަރެއް ނެތީ އިތުރަށް މުސްތަގުބަލް ބަނަވެދާނެތީތަ؟ އަހަރެންނަށް އެނގެނީ ﷲދެކެ އެންމެ ބޮޑަށް ބިރުވެތި ވަނީ އިލްމުވެރިންކަން. އެ ކެޓަގަރީއަށް ނުފެތެނީ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަނީތަ؟ އަހަރެމެން އަދިވެސް ޝައިޙުންނޭ ކިޔަންވީތަ؟ ޖަވާބު ދޭންޖެހޭ އެބަ މިސުވާލުތަކަށް.

  26
  1
 9. ހްމްް

  ޑެމޮކްރެސީ ޔާބެހޭ ގޮތުންއ އެޗެކޭ ނުބުނަނީ ކީވެބާ ؟ ތިޔަފެންނަނީ ޑެމޮކްރެސީ ށޭހުން

  36
 10. ޙަސަން ސަޢީދު

  އެކަމަކުވާ މަބުނީ މި މޫނެކޭ މި ކިޔާ އިބިލީސް ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވަނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހޭ އަޅެ؟

  31
  1
 11. ޖައްރާފު

  ޒިނަގަންޖިހޭނެ މަބުނީމޭ ގަބޫލެއްނުކުރިޔޭ ނުބުނެވޭބެ ތިޔައްވުރެ ޒިއްމާދަރުވާންއެބަޖިހޭ ހުރިކަމެއްކޮއްފަ ހުރިހާ ވާހަކައެއްދައްކާގެން ވެރިކަމައް ގެނައި ސަރުކާރެއްމީ ވީމާ ތިގޮތައް ބޯދަމައިނުގަނެވޭނެ ކުރީގރެ ވެރިމީހާ ޔާމީނާދެކޮޅައް އެނެރުނު ފަތުވާތަކާ ދީނުގެ ހުންތައް ވެސް ހުންނާނެ އަމާބުނީތީ ފަރައްދާގޮތައަް ބަސްވައްޓާލަފަ އާން މަގޭ ވާޖިބު އަދާވީއެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަލޭމެން ޒިއްމާނަގަންޖިޙޭނެ މިސަރުކާރުންކުރާ ލާދީނީ ކަންކަމުގަ

  11
 12. ތަރަހަ

  ކޮބާ ޑރ. ޖަމީލާ ޝެއިޚް ޝަޙީމުގެ ވާހަކަ އެބޭފުޅުންވެސް ތާޢީދު ކުރަނީ އަންހެން ގާޒީން ލެވޭނެކަމަށް. އެމީހުންގެ ވާހަކަ ވަގުތުން މި ހިންގި ކެމްޕައިންގެ ގެނެސްދެން ނުކެރުނީދޯ

  10
  5
  • ދދފފފ

   ކަލޭ ގެނެސްދީބަލަ. ވަގުތު އެކަނިތަ އޮތީ؟

 13. އަލީރާޖާ

  އަންހެނަކު މަގާމަކަށް ލާންއުޅެފިތަ، ބައެއް މީހުންގެ ނިކަން ވާހަކަ ގިނަވާނެ. ފިރިހެނަކު ހަމަ އެކަގާމުގައި އިދެގެން އޮރިޔާން ފިލްމުކުޅެ، ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގާ، ރިޝްވަތުހިފާ، ޒިނޭކޮށް، ކަޑައެޅިގެން ހަރާމް އެތެއް ކަމެއްކޮށް ފަޑިޔާރެއް ހުރުން ލާޒިމް ޝަރުތުތަކުން ބޭރުވިޔަސް ހަމަ އެއްކަލަ ގްރުޕު ތިބޭނީ މަޑުމަޑުން. ބުނާއެއްވެސް އެއްޗެއް އިގޭ ކަމަކަށް ނުވާނެ. ދިނާ ފުށުއަރާ ކަމަކަށްވެސް ނުވާނެ. މިއީ ދެން އަޅެ ކޮންފަދަ ކަމެއް؟

  5
  11
 14. ބާސި

  ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއޭ

  15
  • އަޒް

   އަބުޝަބާސް މަރުވީ

   • ރީތި

    މިތީރު ކަލެޔަށް، ހިފާ!

 15. އަލީ

  އިލިޔާސް ގެ ބަހެއް ނެތްތާ. ހަނުުންނަވަނީ އެއްބަސްވާތީ ދެއްތޯ؟

  15
 16. މޫސާ

  95،000 މީހުން ބުނި އަންނިޔަކީ ލާދީނީ މީހެކޭ. އިޔާޒު އާ ޒައިދު އަކަށް އެނަން ނޭގުުނު ކަމުގެ ޒިންމާ މިޔަދު ދެންނަންގަވާ.

  16
 17. Anonymous

  ހެއްކާއި ޤަރީނާ އާއި އެކު މައްސަލަ ބަޔާންކޮށް ދެވިއްޖެ. ނަސޭހަތް ދެވިއްޖެ. ނަމަވެސް ނަސޭހަތް އަޑުނާހާ ނަސޭހަތްދޭ މީހުންނަށް ބީރުކަންފަތެއް ދިއްކުރާ މީހުންނަށް އަޑު އިއްވައިދޭނެ ގޮތެއް ނެތް. ވަރަށް ސަލާމް. ورحمة الله وبركاته" އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.
  މީގެ ކުރިން ކަންކަން ގޯސްކަމަށް ވިދާޅުވި ބޭފުޅު ދެތިން ލަފުޒު ވިދާޅު ވުމަށް ފަހު ހުއްޓާލެއްވީކީ ނޫން ހެދުނުހާ ބުހުތާނެއް ހަދަމުން ދުވީ ބީރުކަންފަތެއް ދިއްކުރާ މީހުންނަށް އަޑު އިއްވައިދޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ރެކިވަޑާއި ގަތީކީނޫން “ރުހުމުގެ ލޮލަކަށް އައިބެއް ނުފެންނާނެ” ބުނާ ބީއްދައިން ތިމާކެޑި ކަޑުލުގެ ހިތިފިލުވަން ޖެހުމުން އަގުޅިނެތް ކަންނޭލަކަށް ވެނިމިއްޖެ ހަމަހިނިއަންނަނީ

  14
 18. ކެއްނުވެގެން

  މިރާއްޖޭގަ ތި ބުރޭންޑެއް މިހާރު ނުވިކޭނެ ، އެއްޗެއް ދަންނަ އެކަތިވެސް ނެތް ، ދެފަހަރު އެކަތި ކިޔާ އެއްޗެއް ނެތް .

  8
  3
 19. މަހޭޝް

  ތިއީ ރައީސް ޔާމީން ނިންމާފަ އޮތް ގޮތެކޭ މިބައިމީހުން ތަންފީޒް ކުރަނީތާ.

  4
  2
 20. ބަކުރުބެ

  މަގޮލާ ހަމަ ހިނިގެޅެނީ، މި މީހުން ދައްކާ ވާހަކައިން. މީ ދޯ ރަސޫލާގެ ދުޢާގައިވާމީހުން ކަންތައްކުރާގޮތް. ދެން ދެފައި ދޮވެލައިގެން ނިދާލާ ، ﷲ ކަލޭގެއަށާ ، މިނިކަމެތި އަޅާއަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވާށި. ﷲ ދެއްވާ ޢިލްމު ލިބުމުން ޙައްޤުން އެއްކިބާވެ ޒާތީ ތަޢައްސަބެއްގައި މުންކަރާތަށް ދޮރު ހުޅުވާލަދިނުމުގައި އެހީވުމުން ހިތްތައްކުރާނީ ވޭނީއަސަރު ، އަދި ލިބޭނީ މަލާމާތް. މިހާރު މި ފެންނަނީ އެކަންތައް. އެ ދުވަހު އެއީ ވަގެކޭ، މީ މުންކަރާތް އާންމު ކޮއްފާނެ ބަޔެކޭ، ތިމަންނާ އެކަކަށްވެސް ތާޢިދު ނުކުރަމޭ ބުނިނަމަ، ތީ ނަމޫނާ ޢިލްމީ ޤާބިލު ބޭފުޅުންކަމަށް މި ޤައުމު ހެކިވާނެ. ދެރަވަން.

 21. އެޖެންޑާ ޝޭޚް

  މިފަދަ ލާދީނީ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް ގެންނަން ހޭބޯނާރާ މަސަައްކަތްކޮށްފަ ދެތިން ޓްވީޓަކުން ޒިންމާ އަދާއެއް ނުކުރެވޭނެ.. އަދި އޮތީ... މި ފެނިގެންދަނީ އަދި ހަމަ މުގައްދިމާއެއް.. ޖުޑީޝަރީ އެއްކޮށް ސެކިއުލާކޮށް ދީނި މިނިވަންކަން ދީ، އެއްޖިންސުން ކައިވެނިކުރުން، ނާސިގެތަކާ ޖުވާކުޅޭތަންތަން ވެސް އަދި ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހުއްދަކުރާނެ... މަ ބުނީތީވެސް ބަލަންތިބޭ...

 22. ހުސައިން ރަޝީދު

  ޔާ މިނު ވެރިކަމުގައި ޒިންމާ އަދާނުކުރީ ކީއްވެތަ؟؟

  3
  4
 23. އިހުސާނާ

  މީ އެޓެންސަން ސީކު ކުރަން އުޅޭ ބަޔެއް! ރޯނު އެދުރުން! މި މީސްމީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ހެޔޮ ނުވާނެ މި އުޑުދަށުގެ ޤަބޫލު ކުރަން!

  1
  2
 24. އަހްމަދު

  ޢިމްރާނަަށްވެސް އަދި ޢަލީ ޒާހިރަކަށްވެސް ނުކެރޭނެ މިތަނުގަފައްޅިއެޅިޔަސްވެސް ތިޔައްވުރެބާރައް އެއްޗެއްބުނާކަށް ތިޔަތިބީ މަގާމަކާހެދި ދީންވެސްބަދަލުކުރާހިސާބުގަ ވަރައްސަލާމް

 25. މކސ

  ނޫން އަދި ތިހާ ހިސާބުން ޒިންމާ އަދައެއް ނުކުރެވޭ! ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ އަދާކުރެއްވުމަށް އިޔާޒު އަރިހުން ވަރަށް އަދަބުވެރިކަމާއެކު އެދެން.

 26. ހަމަހަމަ

  މި ވެރިކަން ގެންނަން އުޅުނު އިރުވެސް އެނގޭދޯ ތިހެން "ވަ-އަލަކުމު-އްސަލާމް" ބުނެލާފަ ހަމަ ދާންޖެހޭވަރުކަން ވާނީ.

 27. ޢަޅެ

  ޔާމީނު ކައިފަ ރައްޔިތުންނަހްވެސް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން. ބުރިޖުމަތިން ދުއްވާލަފާ ދާއިރު ކިހާހިތްފަސޭހަ. ޥައްކަންކުރިކަން ނަޞީބު އެހެންނޫންނަމަ ކިހިނެއް ތަރައްގީ ގެންނާނި. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސައްވާވަރަކީ ސިޔާސީ މަގާމްތައް ގިއްކިޔާފައި އުފެއްދުން. ބަޖެޓް ކަނޑައަޅާފައި ބަޖެޓް ކައިލުން. 260000 ރުފިޔާ މަހަކުމުސާރައައްނަގާމީހަކު ކޮބާ. ކޮބާ ބުރަމަސައްކަތް ކުރާމީހާގެ މުސާރަ.