އިހުލާސްތެރިން ކަމަށް ބުނެ ޖެހޭ ކޮންމެ ވައިރޯޅި އެކު ބަދަލުވެގެން ދަނީ އިހުލާސްތެރިކަން ކޮން މާނައެއްގައި ބުނެދީފައި ކަން މިއަދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ޕީއެންސީ ކައުސިލް މެންބަރު ހުސައިން ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ކޮޅިގަނޑެއް ދިމާވި ނަމަވެސް އޭނާ ހުންނާނީ ބިނާ ކުރުވަނިވި ފިކުރާއެކު ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީނަކީ ތަރައްގީގެ އިންގިލާބު ގެންނެއްވި ބޭފުޅުންކަން ހަރު އަޑުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެއްވި ބޭފުޅުން ކުލިއަކަށް ފަނާ ކުރުވަނިވި ފިކުރާއ ކޯލިޝަން ހެއްދެއްވުމުން މިއަދު ފަނާ ކުރުވަނިވި ފިކުރު ރަގަޅުވީތޯ ސުވާލު އުފެދޭ" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ މިރޭ ޖޭޕީ އާއި ގުޅިވަޑައިގަތް ބޭފުޅުން ދިޔައީ ބިނާ ކުރުވަނިވި ފިކުރުގެ އެތަށް ބަޔަކު ރޮއްވާލާފައި ކަމަށެވެ.

"ޕީއެންސީ އަކީ ވަކި މީހަކަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރިއަށް ދާނެ ޕާޓީއެއް ނޫން. މި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ހިތްތަކަށް ތިޔަ ދިނީ ނިކަމެތި ކަން. މި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ އަޒުމާއި އެކު މި ހަލަ ބޮލި ކަނޑު ކުރަސްކޮށް 2023 ހޯދާނެ" ޝިފާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ރައްޔިތު

  ތިއީ ހުސް ސިޔާސީ "ރަންޑިން"..! ފައިސާއަށް ނަފުސު ވިއްކާނެ..!

  29
 2. ފާތުން

  މި ދުނިޔެ އަކީވެސް ފަނާވެ ނެތިދާނެ ތަނެ.

  26
 3. ނަހުލާ

  ހަމަ އަސްލުވެސް އުންމީދު ކުރި ގޮތެއްނުންމީކީ

  46
  3
 4. ކާފަދ

  ތިތަނުން ބަޗާނީ ހަމަ ކެތްނުވީމަ. ތީކީ އައްޑާއެއްވިއްޔާ

  12
  43
  • މުނިކާފަ ދަރި

   ދިވެހިރާއްޖޭގަ ތިނޫން އައްޑާއެ ދައްކަބަލަ.. ކަލޯ އައިޑީކާޑު ވިއްކާމީހުންނާ ވޯޓުވިއްކާމީހުން ތިބި ގައުމެމީ މިގައުމުގަ މާލުނެތި އެކުވެރިޔަކު ނުލިބޭ. ޓަކާ ގްރޫޕުގަ ހުރިހާ ޓަކާއެކިޔާއިރު ނުކިޔާނެ ޖީބައްޓަކާ އެކަމަކު އާހިރުގަ ކަންވެ ނިމެނީ ޖީބައްޓަކާ.. ފަލާހާ ސުއާލުކޮއްބަލަ 4މަސްވަންދެން ކަނޑުގައޮތީ ކީއްވެތޯ.. ޕޕމއިން ސިޔާސީ އެއްވުންތަ ބާއްވާ ވަރުގަދަކުރުމަކީ ރޔާމީންގެ އެކަނި ޒިންމާއެއްތޯ މިމީހުން ކޮންތާކުތޯ ތިބީ ރޔާމީންގެ ދިފާއުގަ ކިތައްދުވަހު ނުކުމެވިއްޖެތޯ ރޔާމީންއަށް މިއަދު މިހާލުޖެހުނުއިރު ކޮބާއިތޯ މިމީހުން ކުރިމަސައްކަތް. ވެރިކަން ނިމުނީ މިމީހުން ގެއްލުނީ ކަނޑުވީ.. ތެދުވެރިން ވަކިކުރަން އެގޭނީ ތިމާއަށް ބޮޑުކަމެ ދެރަކަމެ ދިމާވާ ވަގުތު ކައިރީގަ އެހީވާން ތިބޭބަޔަކު.. ޖޕއަށް ދިޔުމަކުން މިމީހުން މިބުނި ސިޔާސީ ހަރަކާތެ މިދައުރުގަ އިތުރެނުވާނެ ގާސިމު އެބުނީ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން ފަހުވަގުތާ ހަމަޔަށް ހުންނާނަމޭ. އެހެންވީއިރު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ދައުރެ ޖޕގަނެތް ކޯލިޝަން ދިފާއުކުރުން އެއީ ޕޕމގެ ޒިންމާއެނޫން.. ދެން ކީކޭ މިމީހުން އެކިޔަނީ.. ރޔާމީންއަށް މިއަދަކު މެޓާބަހަން ފައިސާދޭން ދަތިވާނެ..

   22
   1
 5. ކެއްތެރީން

  ދިޔަބަޔަކު ދިޔައީ ލާރިއަށް،،، ތިކަހަލަ މީހުން ރީތިގިތަކައް ނިމޭނެ އިންޝާﷲ،،

  29
 6. ވެރި ސޮރު

  ސިޔާސީ ވަފާތެރި ކެހިވެރިން ސިޔާސީ މީހުންނަކީ !

  21
 7. ދދދދ

  ތިޔަހެން ބުނި މިއަދު ތިޔަ ޕާޓީއާ ވަކިވި މީހުންވެސް.
  ދަންނަވަންތޯ ވާހަކައެއް. މީގެ އެތަކެއް އަހަރު ކުރިން މިގަުމުގަ ވެރިކަން ކުރެއްވި ބަޔަކު. އޭރަކު ތިޔަ ޕާޓީ އެއް ކިޔާ އެއްޗެއް ނޯވޭ. ރައްޔތިންނަށް ކިރިޔާ ބޭނުންވާ ވަރަށް ކަންކަން ކޮށްދީފަ. ބާކީވާ ބައި ޖީބަށް ލައިގެން ގޯނިގޯނިއަށް އަޅައިގެން ދިޔަ. އެހެންވީމާ މިއަދުވެސް ރުޖޫއަވާންވީ އިހުހުރި ގޮތަށް. ކާފޔަށް ވެރިކަން ދީފަ ރައްޔިތުން ހަނު ތިބެންވީ ކޮށްދިން ކަމެއް ކުރީ. ނުކުރި ކަމެއް ނުކުރީ.

  15
  3
 8. ޒާ

  މިރާއްޖޭގައި ކެތްތެރިން ތިބީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގަ. އެޕާޓީއަށް ކޮންމެފަދަ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބުނަސް ޕާޓީ ދޫކޮށް އެކަކުވެސް ނުދޭ. އަމުދުން އިސްސަފުން މީހަކު ނުގެއްލޭ. ހުރިހާ ދެރައެއްލިބޭއިރުވެސް ހިއްވަރާއެކު އެމީހުން ތިބީ ސާބިތުވެ. ނަމަވެސް އެހެން ޕާޓީތަކުގެ އިސްމީހުންނަކީ އަބަދުވެސް އޭރެއްގައި ތިމާއަށް މޮޅުގޮތްލިބެން އޮތްދިމާއަކަށް އަބަދުވެސް ބަދަލުވެވެ ތިބި މީހުން. އެގޮތަށް ނިހާނުވެސް އެ ވެއްޓިގަތީ. އެމީހުންނަކީ އިތުބާރު ނުހިފޭނެ ބައެއް.

  27
  5
 9. އަހްމަދު

  އިންޝާﷲ

  13
  1
 10. ހުސައިން

  މީގެ މިވާގޮތަކީ ފައިސާ!! ތިޔަ ގުޅުނު ބަޔަކީ ކޮންބައެއްތޯ ބަލާލީމާ އެބައެނގޭ މިވާނުވާ!! އެމީހުން ފާއިތުވެދިޔަ 10 އަހަރު އުޅެމުން އައިގޮތަށް ނޫޅެވުނީ!! މަޖްލިސް ގޮނޑި ގެއްލުނީ!! މަހުންމަހަށް ލިބެމުން އައި މަގާމުގެ މުސާރަ 65000 ރުފިޔާ ގެއްލުނީ!! އެވަރުގަދަ މަގާމުގައި ތިބޭއިރު ލިބިފައި އޮތް އާރާއި ބާރު ގެއްލުނީ!! މަގާމުގައި ތިބީތީ ލިބޭ ކަޓުތަކާއި ނާޖާއިރު ފައިދާ ގެއްލުނީ!! އަތްމަތި ދަތިވީ!! ހަފްތާ ބަންދުގައި ބެންކޮކޮށް ލަންކާއަށް އަދި ރިސޯޓްތަކަށް ޢާއިލާ ގޮވައިގެން ނުދެވެނީ!! ޕާޓީކުރުމާއި މަޖާކުރުން ހުއްޓުނީ!! ދެން މިކަމުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޙައްލެއް ލިބެން މިހާރު އޮތީ ސޭޓާ ގުޅުނީމަ!! އެހެންވެ އެގުޅުނީ!! ހަމަ ގައިމުވެސް ރިސޯޓްތަކަށް ދެވޭނެ!! އަތްމަތި ދެތިވީމާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ދޭނެ!! ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތަންތަނަށް އަރާ ނާރު ފުއްޕާފައި ހަޅޭ ލަވާ ވާހަކަދެއްކިޔަސް ހަގީގަތުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ހިތުގެ އަޑިން ބަސްބުނާ މީހުން ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ވަރަށްމަދު!! ކަންކުރަނީ އޭރަކު އެމީހަކަށް ލިބޭ މަންފާއަކާއި ބާރާއި ނުފޫޒް ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން!! ގެއްލުނީމަ ނުލިބުނީމަ ފިލާ ރައްކާވަނީ!! މިއީ ނޫންތޯ ފާއިތުވެދިޔަ 15 އަހަރުގައި ފެނިފައިވާ މަންޒަރަކީ!! އިޚްލާސްތެރިން މިނާ ގޮތަކީ ބާރެއް އާރެއް ނުލިބުނަސް ތިމާބުނާ ބަހުގައި ހިފަހައްޓައިގެން އެއްގޮތަކަށް މީހާ ހުރުން!! މިފަދަ މީހެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން އުމަރު!! އޭނާ ހަމަ އެއްގޮތަކަށް އެބަހުރޭތާ!!

  16
 11. ޣަޅި

  ތިޔައީސޮހަލުން ތިޕާޓީފަނާވާނެ! އެއީ އެންމެ ބޮޑުމީހާއަކީ ހިޔާނާތް ތެރިއެއް އަނިޔާވެރިއެއް!

  3
  1