މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ފިލްމީތަރި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް) އާއި އިތުރު އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު އދ. މާމިގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ އަންހެނުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ. "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ މަލް އެވެ.

މި ދެ އަންހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން ފުރައިގެން މާމިގިއްޔަށް ދިޔަ ލޯންޗަކުން މަސްތުވާތަކެތި ގެންނަކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން އިއްޔެ 17:00 އެހާކަންހާއިރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ.

މާމިގިލީ ބަންދަރު ސަރަހައްދުން މި ދެއަންހެނުންހުއްޓުވައި، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މި ދެމީހުން ގެންގުޅުނު ދަބަހުން މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ޖޫސްޕެޓީ ކޮތަޅަކާއި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ޕެކެޓެއް ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ އދ.މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުޤީޤު ކުރަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. ާާާޢަލީ

  މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަދިވަރަށް ދުރުދޯ އެހެންވީމަ...ދުވަހަކުވެސް ޔަގީނެއްނުވޭދެން ދެންހަމަ ދޫކޮއްލާނީނުން

  153
  14
  • ބބޖނނ

   ކޮބާ ދެންހުރި ކުއްޖާގެ ނަން

   79
   2
 2. ވާނުވާ

  މީގެ 3 ހަފްތާ ކުރިން ވެސް މީނާ އާއި އެހެން އަންހެނަކާ އަދި އިތުރު ބޯދިގު ފާޑަކަށް ހުރި 2 ފިރިހެނުންނ ނާ އެކު ވަރަށް ޝައްކުވާ ގޮތަކަށް އެއަރޕޯޓް ތެރޭ އެނބުރނު. ދޮކޮޅަށް އެނބުރި އނބުރިފާ ޓެކްސީ ކިއު ފޅާލާފަފަ ޓެކސީ އަކަށް އަރަިއިގެން ދިޔައީ

  89
  2
 3. ރަސްދޫ

  ތިޔަ އަންހެނާ ރަސްދޫ އަށްވެސް އަބަދު ގިނަވެފަ.... ރަސްދޫ އަށްވެސް ދަނީ ތިކަން ކުރަން ކަމަށްވާނީ .... ތި އަންހެނާ އެންމެ ކައިރީ ގެންގުޅޭ ކުދިންނާ މެދު ވެސް މަށަށް ޝައްކު.... ބޯ ހަލާކު.... މި ފެންވަރުގެ މީހުން މީ ފިލްމުސްޓާރުން ނޯ.... ދެން ކިޔާ ކޮންމެސް މީހަކު ދިން ލަނޑެކޭ... އެހިސާބުން މައްސަލަ ނިމުނީ... ވ.ސަލާމް.

  173
  3
 4. ލޯންގޭ

  އަޅޭ މައެންމެލައިކްވާ ގޮލާ ތިއުފުރާލީ...ދެންނުބަލާނަން ފިލްމެއް...

  84
  18
  • އާނަ

   ???

   31
 5. މުބާ

  ކިތަންމެ ވަރަކައްވެސް ހިފެހެއްޓިދާނެ، އެކަމު ސާބިތެއްނުވޭ، ހަމަ ދޫކޮއްލަން ޖެހޭނީ،

  88
  2
  • ާއިނގުނު

   ގާޑިޔާ ދޮށު ނަށާ މަލީލާ???

   44
   1
 6. ޕާޓޭ ގެ ޑެޑީ

  އަބަދުވެސް މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ!! ކޮންދުވަހަކުތަ ޔަގީންވާނީ؟؟؟؟

  123
  9
  • ހމމމ

   ތަހުލީލު _ ކުރީމަ.

   11
 7. ޒިމް

  މައޭރުވެސް ބުނިން ތިމީހުންތައް ދޫކޮށް ރީތިކޮށް މަށާއެކީ އުޅެން އަންނާށޭ.. މިހާރު އެނގޭނެ އެެއީ ކިހާވަރެއްގެ ބައެެއްކަން.. މިމީހުންނަށް ހީވަނީ ބޯދިގުކޮއްފަ ޑްރަގް ނަގަންޔާ އެނިމުނީއޭ..އެބަޔަކު ދެކެ ލޯބިވެވެނީވެސް.. ކިތަންމެ ރަގަޅު ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ ކުއްޖަކާވެސް ގާތްނުވާނެ.. އެމީހަކު އެއީ ކަޑަގޮލައަކަށް ވަނީ.. އެންމެ ރީތި ކުދިން ގުޅެނީ ވެސް ޕާޓޭންނާ..

  72
  2
 8. ޒވނއ

  ޕޮލިސް، ކީއްތޯވާނީ އެންމެ ފަހުގެ ކާރާއި މޮޅެތި ސައިކަލްތަކާއި ނުގަނެ، ވަގުތުން އެތަނަކަށް ގޮސް ޑްރަގް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ކަހަލަ ވަޞީލަތެއް ޕޮލިހުންނަށް ގާއިމުކޮށްދީފިނަމަ.

  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އެއާޕޯޓް ތަކާއި ޗެކް ޕޮއިންޓް ތަކުގައި ވަގުތުން (ޕޯޓަބަލް ޓެސްޓް ކިޓް) ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު.

  72
  2
 9. ބޯކިބާ

  މައްޝޫރު ފިލްމީތަރިއެކޭ އޮތްއިރު އެންމެ ކުޑަމިނުން ކޮންގައުމެއްގެ ފިލްމީތަރިއެއްކަންވެސް ނޭނގުނު. މިފަދަ ކަންކަމުން ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުނުކުރާނެބާ.

  37
  5
 10. ސަމާން

  މަސްތުވާތަކެތި ބުއިމަކީ މިހާރު ފެޝަނެއްނުން.. މިސަރުކާރުން ތިމީހާއައް ތިކަމުގެ އެވޯޑުދޭނެ..އަދި ގައުމީ ޚިދުމަތުގެ އިނާމާއި ގާޒީކަންވެސަ ދޭނެ..

  61
  8
  • މަ

   ބައްޔެއް ކަހަލަ މީހެއްނު މީ

 11. ސީނު

  މުޅިމަޖިލީހުގަ ދީނީ ފަތުވާ ދެވޭ ފެންވަރުގެ މީހުން. އަންހެނުން ހަމަހަމަވެފަ މިތިބީ ހުރިހާދާއިރާއަކުންވެސް

  47
  3
 12. ސާބަސް

  އިންސާނުން ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު ގެންގުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗިހިތަކެއް ފުލުހުން ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބަޔަކު އަތުލައިގެންފި.... ތާހިރެއްނޫންތަ މިހެންލިޔުނީމަ....

  110
  2
  • ބޯކިބާ

   ތާހިރުކަމަށް ޝައްކުކުރެވެނީ.

   54
   1
 13. ހޫ

  މަަޝްހޫރު މީހުންގެ ފޮޓޯ އެކަންޏެއް ނޫނޭ ޖަހަޖެހޭނީ އާންމު މީހުންގެ ނަމާ ފޮޓޯވެސް ޖެހޭނެ ޖަހަން.

  36
  7
 14. ސަޓޯ

  މިކަމަށް ފިލްމެއް ކުޅެން އައްޒަ އެންޑް ސީޒަން އަށް ގޮވާލަން.. ފިލްމެއް ހަދަން ފެނޭ. ޑައިރެކްޓްކޮއް ސްކްރިފްޓް ލިޔެ ހުރިހާ ލަވައެއްވެސް ކިޔާނީ ސީޒަން އައްޒައެވެ.

  27
  1
 15. ބަކުރުބެ

  އެދައިތާގެ ގެއްލޭ ބެޑްސީޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތި މަންޖެ
  ނުފިލާފިއްޔާ ރަނގަޅު

  33
 16. ސަގަރު

  ތި ބޮޑައް ލަފާ ކުރެވެނީ ކެށުއަލް ޕާޓީ އައް ކޮއްލަން ގެން ގުޅުނު އެތި ކޮޅެއްކަމައް އަދި ބަޔަކު ބާނުވާލަން ކުރި އަމަލެއް ކަމައް. ސިފައިން ޒިންމާ ދާރުވެ ބޯން ވެގެން ވަކަން ކުރާ އަދި މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެ ކޮއް އެ ވިިޔަފާރިން މުސްސަންދިވާ މިހުން ހުއްޓުވަން ގޮވާލަން.

  16
  5
 17. ކަލޭ ..

  ކަލޭ ބުނާނެ ތިހެން... އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ސައްކެއް ގެ މަތީގަ... ޔަގީން ކުރިީމައެނިމުނީނު.... ބޮއެ ހަލާކު ... ?

 18. ލޮލް

  އަނެންހެން ދެންް ގޯހެއްނޫންތާ!
  500 ކިލޯ ހުއްޓަސް އެ ވެދާނެތާ ހިކި ޖޫހައްވެސް
  އަދި ސައްކުބަލީގަ ތިބީ!
  ދެން ހިކިޖޫސް ގެންދިޔަސް އެވަރުކަމެއްތަ؟
  ޖޫސް އެއީ ގިރާގެން ބޯން ހުންނައެއްޗެންނު!
  އަނެއްދޮރު މިހާރު އިންނާނީ ހުޅުވާފަތޯއްޗެއް!
  ނިކުންނާން!
  މިވަރުން އެވޯޑް އެކަނިތަ ހަދާނީ ފިލާވެސް ލޯމެޑެލި،ރިހި،ރަންވެސް ދޭންވާނެދޯ!

  4
  2
 19. ޕީކޭ

  ނިކަން މަށަށް ދައްކަބަލަ. ޝައްކެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ. ފެންނަ އިރަށް ޔަގީން ކުރެވޭނެ އަހަރެމެންނަށް.

 20. މަލީ

  މަށައް ހުކުން ކުރާނަމަ.

 21. މަލް

  ?ވަރަށް ދެރަ

  1
  3