ވެރިރަށް މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ މިރޭ 3:21 ހާއިރުއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށާއި ކަރަންޓް ކެނޑިފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް އަލުން ކަރަންޓް ލިބުނީ ކަރަންޓް ކެނޑުނުތާ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަބަބެއް އަދި ސްޓެލްކޯ އިން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މާލެއިން ކަރަންޓް ދިޔަ އިރު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

މިހާރުވެސް މާލެއަށް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ރައްޔިތު

  ސްޓެލްކޯ. ޥެރިން އިސްތިއުފާ KihAboDu ކަމއްމީ

  49
  4
 2. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  އެޖެންޑާ19ތަފާތުވާނެ

  54
  2
 3. ހޫނު

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  16
 4. ފޮޅި

  މިހާރުދެން ކަރަންޓް ދޭންވެއްޖެއްނު...ނާޝިދު ކީއްތައެކުރަނީ..

  38
  2
 5. ޟ

  މޯޔަ ސަރުކާރު

  22
  1
 6. ޔާމިނު

  ޔާމިނުތަ ވެރިކަމުގަ ހުރީ؟؟؟؟؟؟؟

  30
  4
 7. ހެލް

  ބުނެލަން ބޭނުމީ ގެޓް ޔޯރ ޝިޓް ޑަން އޭ! އަންނިމެން ގޭގަ ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ ހުންނާނީ ޖެނެރޭޓަރު ޖައްސާފަ، އަހަރެމެންވީ އަނދިރީގަ ހޫނުގަ ތިބެން. މި ގައުމުގަ ނެތް ރަނގަޅު އެެއް ސަރުކާރެއްވެސް

  15
  1
 8. ދޮންބެ

  މިވާހަކަވެސް އެހެން ނޫހެއްގަ ނެތް. ޥަގުތު ވަރަށް އަވަހަށް އަޕްޑޭޓް ވޭ

  28
  1
 9. ދަންސޫރަ

  އެއޮށްބޮޑު އިނޑިޔާއިންވެސް ކަރަންޓް ދޭ ކަރަންޓްދަނީ ވަކިބައެއްގެ ސަބަބަކުންނޫން ކަރަންޓްދާ ސަބަބުތަށް ބައިރު ހުރެ

  3
  44
  • ދޮންބެ

   އިންޑިޔާގަ ވާ ހުރިހާކަމެއް މިތާ ކޮންމެހެން ވާކަށް ނުޖެހޭ.

   48
   1
  • އިންޑިޔާ

   ކަލޭ
   އަންނަންވީ
   އެއްނުން
   މިކޮލައް؟

 10. ޑޮން

  ތިވާނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންތައްކޮއްފަ އޮތްގޮތުންވީ ކަމަކަށް މީ މިސަރުކާރުގެ ނާގާބިލް ވެރިންގެ ބަސްމަގު ހުންނަގޮތް

  52
  4
 11. ކަހަނބު ވިތްޓޯ ޓޯ

  ޖަޒީރާ ވަންތަ ވީމަ ކަރަންޓޮ ބޭނުމެއްނުވާނެ ފުޅިބައްތިހަދައިގެން ވިއްކަން ފަށާ

  16
  1
 12. ސަޓޯ

  ތެޔޮ ހުސްވީ ކަންނޭނގެ.. ލޯނުތައް ބަނޑުއަޅާލީ ވިއްޔަ.

  12
 13. ޕޮގުބާ

  މާލެއިން ވެސް ކަރަންޓް ދާނެ އެއޮށްބޮޑް އިންޑިޔާއިންވެސް ކަރަންޓްދޭވިއްޔަ ކިތަންމެ ވަރުގަދަ ކަރަންޓެއްވެސް ހިނގައިދާނެ ދޯނިފަހަރުގަ އަޅާފަހުންނަ އިންޖީނަށްވެސް މައްސަލަ ދިމާވެ އެއީ ބުރަފަށްޗެއް އެކަނި އަނބުރަން ލާފައިންނައެއްޗެއް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރަން ހިންގާފަހުންނަ ޖަނަރޭޓރ އެއީ24 އޭގެހިދުމަތް އެތަށްހާސްބަޔަކު ހޯދާއެއްޗެއް އެހެންވީމަ އެއަށްވެސް މައްސަލަދިމާވާނެ

 14. ޕޮގުބާ

  މޮއޮށްވެރިކަމެއް ދޯ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތްވެސް ބޮއްސުން ލައިފި އެއީ އަސާސީ ހައްގެއް