ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތ. ދިޔަމިގިއްޔަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިއަދު ތ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދާ ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެރަށުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލާއި އެރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ދިޔަމިގިއްޔަށްފަހު ރައީސް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ އެ އަތޮޅު ބުރުންޏަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ވޯޓްވަގު

    ކޮބަަ ހަންނާނު

  2. ހުސެން

    ރައްޔިތުން ވާވައްދަން އެ ދަނީ ، އިންތިހާބު ބޯ މަތިވީމާ،ލޯކަލް ކައުންސިލް ގޮނޑިކޮޅު ކަހާލަންވެގެން،ރައްޔިތުން ވިސްނަވާ ،