ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތައް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް، ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަބްރޫކް މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލާފައިވާ މަރުގެ ކޮމިޝަނުން، މިއަދު ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށް، ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ މަރުގެ މައްސަލަތަކަކީ ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ ކަންކަން ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މަބްރޫކް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، ދަރިންނަށް މިސްކިތްތައް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމުގައި އާއި އެކަމާއި ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. މި ޓްވީޓާއި ގުޅިގެން އޭނާއަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވާން ފެށުމުން ފަހުން އޭނާ ވަނީ މި ޓްވީޓު ރިމޫވްކޮށްލާފައެވެ.

މިސްކިތްތައް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް ބުނެ މަބްރޫކް މިއަދު ޓްވީޓުކުރެއްވިއިރު، މަރުގެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުޢޫދު، މިއަދު ކުރިޔަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވިސްނުންތައް ގެންގުޅޭ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅުން އޮންނަ މީހުން ހީވެސްނުކުރާހައި ގިނަ އަދަދަކަށް އުޅެމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ މީހުން އާންމު ގޮތެއްގައި މީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިއްޖައްސައި ހިއްވަރުދެމުން ދަނީ، މިސްކިތްތައް ކަރިއިން ކަމަށާއި، އާންމު ގޮތެއްގައި އެމީހުންގެ އަމާޒަކަށް ވަނީ އެކަނި މިސްކިތަށްދާ ކުދިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކުދިންގެ ކަންކަން ބަލައި އެކުދިންނާއި ވާހަކަ ދައްކައި، ޖިހާދަށް ހިއްވަރު ލިބޭފަދަ ވީޑިއޯ އާއި ވާހަކަ ދައްކައި "ބްރެއިންވޮޝް" ކޮށްލާ ކަމަށްވެސް ހުސްނުއްސުޢޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުސްނުއްސުޢޫދި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގައި ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ޖަމާޢަތްތައް އުޅެމުންދަނީ ކުދިކުދި ވަކި ޖަމާޢަތްތަކަށް ބަހާލެވިގެން ކަމަށާއި، އެ ޖަމާއަތްތަކުން ކަމާއި ކަން ފަށައި ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ލާދީނީ އެމްޑީޕީން އެއުޅެނީ މިގައުމުގައި އިސްލާމްދީން އޮތަތީވެ އެކަމާ މޭ ކަރައިގެން. މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިލާދީނީ އެއްޗިސްތައް މިފެއްޓީ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަންތައް ބަންގީގެ އަޑު މަޑުކޮއް ނަމާދް ކުރާއިރު ލޯޑްތައް ކަނޑާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުރި ޖަހާލަތު ޕާޓީގެ މިނިސްޓަރ ޒާހިރު ވަނީ އަންގާފައި. މިސްކިތްތަކުގެ ލޯޑް ކަނޑާލާފައިވާކަން ފާހަނގަ ކުރެވިގެން ދެތިން އިމާމެއް ގާތުގައި އެހީމަ ބުނަނީ މިނިސްޓްރީއިން އަންގައިގެންނޭ.

  139
  7
  • ފަލަފަލަމަބުރޭ

   ބޯގަންވިލާ، މަންދުކޮލެޖް ފިތުރޯނުވިލާގެ (އެއްބައި) ، މިހިރީ ހައްތަހާވެސް ނުރައްކާތެރި ތަންތަން.

   133
 2. ދަންޑަހެލު

  ރާއްޖޭގަ ހުރި ސިޔާސީ ޖަގަހަތަކާއި ސިޔާސީވެރިން ގޮސްއުޅޭތަންތަންވެސް ނުރައްކާ... 8 ފެބްރުއަރީ ބޮޑު ހުޅުޖެހުމަށް މީހުން ރެކްރޫޓުކުރީ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަތަކުން އަދި އެކަމަށް ރޭވީ އެ ޖަގަހަތަކުގަ... އެހެންވީމަ އެތަންތަން މުލުން ލުހެލަން ޖެހޭ

  154
  4
 3. ސަޓޯ

  ދެން ގަންޖާ ނަޝީދު ބޭނުންވާ ގޮތައް މިސްކިތްތައް ތަޅާލާފަ އެތާ ފައްޅި އާއި ތެޔޮބިޑި ބޯން ނައިޓް ކްލަބް ހުޅުވަންވީނު ؟؟

  141
  5
  • ސަޓޯ ބަފާ

   ކަލޭ ތި އުޅެނީ ރާއްޖޭގައި އެކަހަލަ ތަންތަން ނުހުންނާތީތަ؟

   6
   23
 4. ހުސޭނުބޭ

  އަވަހަށް އެހެންކިޔާފައި މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރޭ! އެހެންނޫނީ ތަޅާ ތިރިކުރޭ! އެކަން ކުރަން މިހާރު ތި ފޫގެޅީ!

  105
  4
 5. މީހާ

  ލާދީނީ ސަރުކާރުން ދައްކާ ލާދީނީ ވާހަކަ.... މި ބައިގަނޑުގެ ބޭނުމަކީ ހުސް ހެން ނުބައިކަންތަށް ފެތުރުން... މި މީހުން ވެރިކަމަށް އައީ ރަށްތަކަށް ތަރައްގީގެނަސް ހޮސްޕިޓަލް އަޅައިދޭށޯ. ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ޔޯ. ހުސް ފޭކް، ދޮގު ބުހުތާން ވާހަކަ ދަށްކާ އެމްޑީޕީ... އޮފީހުގަ އިންދެގެން ލައްކައިން ލާރި ނަގާއިރު ކޮބާހޭ އަޅައިދިން ސިއްހީ މަރުކަޒު.

  126
  4
 6. ލަމްޔާ

  ފޭކު ލާދީނީ ވާހަކަ ދަށްކާ ހަން ފަތުރަންތަށް މި ބައިގަނޑު ވެރިކަމަށް އައީ.... ކޮބާހޭ ހެދި ހޮސްޕިޓާ، ފާލަން ރަގަޅު ސްކޫލް. ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަށް ވަނީ އިންތިހާބްގަ އެކަނިތަ. އިންތިހާބް ނިމުނީމަ ލާދީނީ ވާހަކަ ދެއްކުން ކަމަކީ މި ބައިގަޑުގެ.... . ދެން ދުވަހަކު ވޯޓެއް ނުދޭނަން އެމްޑީޕީ އަށް....

  116
  2
 7. މިސްކިތްދާރަ

  ކަންތަކާޖެހެނީ ދެންއަވަހަށް ފައްޅިއެއް އަޅާފަ ބުނަންވީނު މިތަނޭ އެންމެ އަމާންވާނީ ކުދީންނޭ އަވަހަށް ދުޢާ ކުރަން ފަށާ ލާދީނީ ބައިގަޑުގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވޭތޯ

  116
  3
 8. އިބޫ ބެ

  މިކަހަލަ މީހުން މިތިބީ މިކޮމިސަނުގަވެސް. ދެންއަޅާ ފައްޅި ތީތާ ތިނުވެގެން ތިއުޅޭކަމަކީ. ތިކަންވެސް އަދި މިލާދީނީ އެމްޑީޕީގެ މިވެރިކަމުގަ ފެންނާނެ. މިހާރު އެދަނީީ އެކުލަވަރު ފެންނަން. އަންނި މިހާރު އެހުން ނަނީ ދަތްޕިލަ ރޮޑައްދީގެން ދެމިޔަކަނުން ޗޯބާލައިގެން

  85
  2
 9. Anonymous

  ރައްކާތެރީ ކޮންތަނެއްތަ ގޭގަ ވެސް މިއުޅެނީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނުތިބެވިގެން. އެކަމަކު މިސްކިތާ ބެހޭނެ ކަމެއްނެތް. މިސްކިތްތަކަކީ އެންމެ ރައްކާތެރި ތަންތަން.

  95
  4
  • ޒައިން

   އެމްޑީޕީ ދުވަހަކު ރަގަޅެއް ނުވާނެ. ކިހާ ބޮޑު ކަމެއްތަ އެމްޑީޕީ، އިސްލާހު ވެ ބަލަ

   74
   4
 10. ސިކުނޑި

  ގައުމު ހަލާކުވުމުގެ ކޮޅުމަތި

  80
  2
 11. ހަހާ

  ލާދީނީ އެމްޑީޕީ މިކިޔަނީ މާ ބޮޑު ދީންވެރިބައެއްތަ؟ އެމްޑީޕީ އުފަންވުމުގެކުރިން، އަހަންނަށް ތި ގުރޫޕްގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިހްސާސްވޭ. އެއީ އަހަންނަކީ ތިފިކުރުގެ މީހުން އުފެދެމުން އަންނަ އެތައް ދަރްސްގާހަކުން ކިޔެވި މީހެއް. ބައެއް ކުދިން ކިޔަވާއިރު ޝައިޚް ބުނާ އެއްޗެކާމެދު ވިސްނާނުލާ އެވާހަކަ ގަބޫލުކުރޭ. އަހަރެން ބުއްދީގެ ހަމައިން ވިސްނަން. އެހެންކަމުން ލޯމަރާލާފަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ގަބޫލުނުކުރަން. އަޖާބު ހައިރާންވާފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ. ގޮނޑިއާ މޭޒުފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހަރާމް. ނޫސް މަޖައްލާ ހަރާމް. ހަރާމް ލިސްޓް ވަރަށްދިގު. ދީނީ ހެދުމޭކިޔާފަ ލަނީ ޣައިރު ދީނުގެ ހެދުން އަހަންނަށް ޣައިރު ދީނު މީހުންގެ ދަރުސުގާހުންވެސް އެ ހެދުން ފެނޭ. ޣައިރު ދީނީ ލީޑަރުން އެހެދުންލާތަންވެސް ފެނޭ. މިއީ އެމްޑީޕީ މީހެއްނޫން.

  9
  61
  • ހަސަނު

   ދެން މާ ގަޓް މީހެއް، އަމިއްލަ އަށް ބޮޑޭ.. ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހެއް.

   13
   2
 12. ކުޑައަލީ

  ﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާނުކެރޭނެ މިޤައުމުގަ ފައްޅިއަޅާކައް ނިކަން އަޅާބަލަ

  78
  2
 13. ކަހަނބު ވިތު ކުރީ ސަރުކާރު

  ތިބުނާ މީހުން އުޅެނީ ރައިީސްއޮފީގަދޯ ކަނޑުއިބިލިސް ކޮރު އިބިލިސް ބޮޑު އިބިލިސް އުޅެނީ ތިތާ ގަދޯ /މިސްކިތައްނުދަންވީ ސަބަބެއްނެތް ދިވެހިން އަދިވެސް ހޭއަރާ ކަށްނުވޭތަ މާތްﷲގެ ގެތަކަށް ނުދަންވީ ކޮންސަބަބަކާ ހެދިތަ .ކާކުހޭބަލިވެގެން މޮޔަގޮވަނީ ޒައިނިސްޓުން ގެއެއްވެސްއެޖެންޑާއެއް ދިވެހިން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ ޕޯޕުންގެ ދަޅައިގަަާ ކަލޭމެން އެކަނިޖެހޭ ޒައިނިސްޓް ޖަމަާއަތުގަ އުޅެނީވެސް އިލްމެއް އަހްލަާގެއްނެތް ރޯނުފިލާ ކުދިންކޮޅެއް .ކަލޭ ފަދަ މީހުން .ކަލޭﷲ އަާ ރަސޫލާގެ މަގުން މީހުންދުރުކުރުމަށް ނޫޅޭ ގެރިމޯދިީ ކުރާކަންތައް ފެނޭތަ

  109
  2
 14. ދދދދދދ

  އާާނއެކޭ ރައްކާތެރިއެއް ނޫނޭ. ދާދި އިހަށްދުވަހަކުވެސް ފަރަންޖީ ކާފަރު އަންހެނަކު މިސްކިތަކަށް އަރާ މުސްލިމުންނަށް އޫރަށް ބަކަށްޓަށް ގޮވާފަ ހަމަޖެހިލާފަ ދިޔައީ. ތިބުނާ ވާހަކައަކީ ތިމަންނަމެންގެ ވެރިކަމުގަ އެބާވަތު ކަންކަން ހިނގާނޭ މުސްލިމުން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކޮށް ނޫޅޭށޭ ނަމާދުކުރަން ބޭނުން ބަޔަކު ސިއްރިޔާތުގަ ނަމާދުކުރާށޭ އެހެންނު.. ބޮޑު މުސީބާތެއް މިއޮތީ

  68
 15. ޢާއިޝާ

  މަގުތަކާއި ގޭގެތަ ރައްކާތެރީ؟ މުސްލިމުން މިސްކިތްތަކަށް އަރާތީ އެކަން ހުއްޓަވަން ބޭނުންވީތަ؟

  15
 16. ހުވަދޫ ކަލޯބެ

  ކީކޭ އަޅެފަހރ ބުނާނީ ، މިހެން ބިރުވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ހިތް ތަކަށް ވައްދާ މިސްކިތްތަށް ދެކެ ޅަދަރީން ނާއި ، ރައޔިތުން ފޫހިކުރުމީ ކަލޯމެންގެ އަމާޒު ، މިސްކިތްތަށް ރްއްކާތެރި ނުވާން ވީ ކީއްވެތޯ؟ ކަލޯހެއދެވި ﷲގެ ގެކޮޅު ، އަވަހށް ފައްޅިތަށް އަޅާ އޭރުން ތާ ރައްކާތެރި ވާނީ ، ވަޒީފާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި މި މާތް ދީން ތިޔޮއްގެން ވިއްކާލަނީ ރައްޔިތުން ނޭ ، މިސްކިތްތަށްވެސް ، މި ވަނީ ބީރައްޓެހި ، ބަލަންތިބޭ ދެން ބީރައްޓެހި ވާނީ ﷲގެ ދީން

  14
 17. ޢާއިޝާ

  ތިޔަބުނީ ސިޔާސީ މީހުން ހުތުބާ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ލާތީ އެވާހަކަތަ؟ އެހެންޏަ، ރާއްޖޭގަ ރައްކާތެރި ތަނަކީ ކޮބާ؟ ގޭގަ ނިދާފަ އޮތަސް މަރަނީ، މަގުމަތީ ހިނގާފަ ދިޔަސް ފޭރެނީ، ނުވިތާކަށް ބޭންކަށްލާފަ ހުންނަ ލާރިކޮޅުވެސް ވަގައްނަގަނީ. ޙުކުމެއް ކުރާއިރަށް ސުއޫދުގެ ދެފަޔަށް ހިނި އަރާތީ ރާއްޖެރައްކާތެރި ނުވަނީ. ޢިސްލާދީނުގައި އޮންނަގޮތަށް ހުކުމް ނުކުރެވޭތީ ރައްކާތެރި ނުވަނީ.

  10
 18. ކެޔޮޅު

  މިސްކިއްތައް ރައްކާތެރިނުވެ ދެން ރައްކާތެރިވާނީ ވާނީ ކޮންތަނެއް އައުރަނިވާނުކޮއްތިބޭ މީހުނަކައް ރައްކާތެރި ތަންތަނެއް ނޭތްގޭނެ،!!

  35
 19. އަބްދުއްލާ

  ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތައް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް ބުނެފި

  4 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ސެޕްޓެމްބަރު 1, 2019 )
  ރައްކާތެރީ M D P ހަރުގެ އެތާއޮތް އޮތޯ މަރަންވި މީހުންގެ ލަސްޓް ޖުހާގޮވީ އަނިޔާކުރަން

 20. ޢިއްބެ

  ށޫދު އެބުނީ ތެދެއް އިސްލާމް ދީން ނޫން ދީންތަކުގެމީހުން މިގައޮމުގަ ވަރައް ގިނަވެއްޖެ އަ އާއްމުކޮއް މިސްކިތައް އެކަނިގޮސްއުޅޭކުދިން އަތުލައިގަނެގެން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފަތިބި އިސްލާމް ދީން ނޫން ދީންތަކުގެ މީހުން ކުދިންގެ ބޯކައިލައިގެން އެހެން ދީންތަކައް ވައްދަން ވަރައް މަސައްކަތް އެބަކުރޭ

  6
  2
 21. ބަކުރުގެ ތަކުރު

  މޮޔަ ނުގުވާ. މިސްކިތައްވުރެ ރައްކާތެރި އެއްވެސް ތަނެެއް ނުހުންނާނެ. ނުރައްކަލީ ރައީސް އޮފީސް.އެއީ މިޒާތުގެ ޚަބަރު ފަތުރާ ލާދީނީ މީހުންއެތާއުޅޭތީ!!!!!

  11
  1
 22. ބޮލި މުލައް

  މީވެސް ނުއަތު ސޮރެއް ދޯ؟ ކޮއިފުޅާ ﷲގެ ޢަޒާބަށް ބިރުވެތިވޭ. ތިބާ ހިމާޔަތްކުރާކަށް އަބަދަކު މި ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެ.

  12
 23. ކުޅުދުއްފުށިީ ދަންޑަހެލު

  މިއިީ މަގެޭ ގައުމު މަގޭ ރާއްޖެ .ފައްޅި އަޅަން ޖާގައެއް ދުވަހަކުވެސް ނުދޭނަން މިއީބަތަލުންގެ ޝަހަރު .އިސްލާމްދީނުގެ އިއްޒަތާ ޝަރަފަށްޓަކާ އަހަރުމެންތިބޭނީ ތެދުވަން ތައްޔަަާރަށް ފިސާރި ހޭލާ

  10
 24. ސީނު

  އެތަންތަން ނުރައްކާވީމަ މީހުންނުދާންވީކީ ނޫން ރައްކާތެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ފޯރިމަރަންވީ.....

  6
  1
 25. ކުޑަބަޖަރާ

  ކަލޯ ލާދީނީ މަބްރޫކް. އެހެންވެގެންދޯ ކަލޯ މިސްކިތަށްނާރަނީ. ބަލަ މިސްކިތްތަކަކީ މިދުނިޔެމަތީގައިވާ ﷲގެ ގެކޮޅުތައް. އެތަނަށް ކުދިން ނުފޮނުވަން ތިޔަބުނަނީ. އާނ!. އޭރުންތާ ކުޑަކުދިން ދީނާ ދުރުކޮށް ވާވެއްދޭނީ. ތިޔަފެންނަނީ ލާދީނީ ފުރަތަމަ ކަންތައް. ކުދިން މިސްކިތްތަކާ ދުރުކުރުން.

 26. އަލިފު!

  ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކަށްވުރެ އަމާން މިސްކިތްތަކެއް ދުނިޔޭގައި މަދުވާނެ! ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު މިސްކިތްތަކަށް އެކި ސިފަސިފައިގާ ހަމަލާތައް ކުރިމަތި ވާނެ! މީ މިހާރު ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމެއް! ފުރުޤާނު ވަގުތީ މިސްިތުގައި އިލްޔާސް ތަޤްރީރުކުރަން ހުއްޓައި އެމިސްކިތައް ގާއުކާފައިވަނީވެސް އެމްޑީޕީ މީހުންނެވެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ހުރި ޚަތިމް ތަކުގައި ނަޖިސް އުނގުޅާފައި ވަނީވެސް އެމީހުންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. ޤުރްއާން ތަރުޖަމާގެ އެތައްބައިވަރު ފޮތްތަކެއް ކުނިގޮޑަށް އުކާލާފައިވަނީ ވެސް އެމީހުންނެވެ. މިިއީ ދީނީ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް އެދި މުޒާހަރާ ކުރި މީހުންގެ ޢަމަލުތައް (އެމީހުންނަށް ބާރުތައް ލިބުމުން) ހުރިގޮތެވެ. މިކަން ކަން ތަޙްޤީޤު ނުކޮށް މީގެސަބަބުން އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ޙާދިސާތައް ވަކިިފިކުރަކަށް ލެނބިހުރެ ތަޙްޤީޤު ކުރަން ފެށުމަކީ ޢަދުުލު އިންސާފާ މުޅިން ޚިލާފުކަމެކެވެ. މީގެން ހާމަވަނީ އެމްޑީޕީގެ މަޤްޞަދެވެ. ވަރަށްސާފެވެ.

  7
  1
 27. އަދާލަތު

  އެއްވެސް ރައްޔިތަކު މިސްކިތަށް ނޭރުމަށާއި، ނަމާދު ނުކުރުމަށް ގޮވާލިޔަސް އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ދަމަހައްޓާ، އިސްލާމްދީން މިޤައުމުން ފޮހެލާކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. މިހާރު ތިޔަކުޅުއްވަނީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވައްދާ ނަމާދަށް ދިޔަޔަ ނުދިނުމަށް ކުޅުއްވާ ގޭމަކާ ވަރަށްވައްތަރު.

 28. އަހުރެން

  އަމިއްލައަށް ވައްކަންކޮށްގެން މީހުން ލޮލުގަ އަދުންއަޅުވަމުން ފިލަން "އެއޮށްދަނީި އެއޮށްދަނީ" ކިޔަމުން ވަގުކަލޭގެ ދުވާހެން ކުރި ބިރުވެރި އިޢުލާނެއް "މިސްކިތްތައް ރައްކާތެރިނޫން" މިއީ.

 29. ކޮސްގޮ

  ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކައް ކިހިނެއް އިގޭނީ މިސްކިއްތައް ރައްކާ ތެރި ނޫންކަން

 30. މަލޑިނީ

  ލާދީނީ ސަރުކާރު

 31. ޓެރޭ

  ދެން ތަޅާލާ ނޫނީ އެމެރިކާ ލައްވާ ބޮންއަޅާ ހުކުރު ދުވަހެއްގަ .