ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީގެން ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ރޭ ދަންވަރު 1:45 ހާއިރުއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުެއްގެ ރަށެއްގައި 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ދީ، ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގަން ތިބި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ރޭ 1:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި، 33 އަަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްަސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްެރީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ މައްސަލައެއް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށާއި، އެކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

  1. އިންސާފު

    މަލޭޔައްތަ ؟ ތަފްސީލް އަންނަނީ.....

    21
    1
  2. Anonymous

    މިކަން ހުއްޓުވަން މިސަރުކާރުން އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރާނެ. މިގައުމު ފާހިޝް އަމަލަށް ދޫކޮށްލުން މި ޖަނަވާރުންގެ ބޭނުމަކީ

    95
    10
  3. Anonymous

    ނަޝީދުބއުފަލުން މަރުވާނެ މިކަހަލަ ނުބައި އަމަލު ހިންގިވަރަކަށް.

    81
    9
  4. ސަންމާން

    16 އަހަރުގެ އަންހެނަކު މަސްތުވެ ހުރެގެން ދެ ފިރިހެނުންނާއި ބަދުއަޚްލާގީ އަމަލު ހިންގަނިކޮއް ހިފިއްޖެ. މިހެން ނުލިޔުނީ ކީއްވެ.

    106
    6
    • 《》

      ހަގީގަތް ނޭނގެނީސް ވާހަކަ ނުދެއްކުން މުހިންމު.

      31
      5
  5. ވަހިދު

    ކޮމެންޓް ބައިގައި އިތުރު މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރެވިދާނެ.

    44
    1
  6. ޚާފޒ

    ޢަންހނކުއްޖާ ގޭގައޮއްވާތަ.
    ޢެއީ އަލިސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާ

    56
    3
  7. ހުތުރު

    އެއީ މަގޭ ދަރިއެއް ނަމަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރާނީ އެދޭތި މަރާފަ މަރުގެ ރިޕޯޓް... އެމީހުން މެރިޔަސް ފާފަ ނުވާނެ.......

    69
    2
  8. ގުއި ޗޮންހެއި

    ދެކުނު މީހުން ތަހުޒީބު ވާން އެބަޖެހޭ

    51
    28
  9. އިބްރާ

    ދަންވަރު 1:30 16އ ކުޑަކުއްޖެއް.

    65
    3
  10. ޭޗިޗަންޑާ 19

    44 އަހަރާއި 33 އަހަރުގެ ކުޑަ ދެފިރިހެން ކުދިންނާއި އެކުއޭ ޖަހާލިނަމަ ފުރިހަމަ ވީސް

    42
    6
  11. ހުސޭނުބޭ

    ސުޢޫދުބޭ ބުނީ ތިއީ އަލްޤައިދާގެ ކަމެކޯ!

    42
    4
  12. ބާޝާ ބާއީ

    މިއޮތީވާ ގައުމެއް

    34
  13. ކައްޕިތާން

    މިއީ އެއީވާއޭ ކިޔާމީހަކު މަޖިލިހުގައި ބިރުގަންނަވާހަކަ ދައްކާފައި ދޫކޮއްލާފަ ތިބެން ބިރުގަންނަ ކަހަލަމީހެއް ކަމައް ބުނެ އުޅެނީ ދަންނަމީހުން އަދިވެސް އިންސާފޭ ޒުވާނުންނޭ ތައުލީމޭ ކިޔައިގެން ބާރައް މަޖިލީހުގަޔާ ޕޯޑިއަމް ތަކުގައި ވާހަކަދައްކާ ބާރައް މީ އެޖެންޓް 19 އޭކިޔާފަ ލަދުމިގަންނަންޖެހެނީ މަމެން އަޑުއަހާމީހުން މިޔައްވުރެ މާގާބިލް ތައުލީމީ ޒުވާނުން ވަޒީފޡނެތިފައި އެބަތިބި ރައްޔަތުންގެ ތެކްސްޕޭ ރުފިޔާއިން މުސާރަޔާ އިނާޔަތާ ނަގައިގެން ލަދުކޮބާ

    25
  14. މަބުރޫކު (ޕާސަންސުޕޯކު)

    ރައްކާތެރި ނޫނީ މިސްކިއްތައް ދޯ އިބްރާހިމްްބެ ގާތު އުޅޭ ފަލަފަލަ ސޮރާ؟

  15. ކަހުރަބު

    ޗިީޗިީ ފަކުރުން ހޮޑު ތިކުއްޖަގެ އަމައެއް ބަފައެއްވެސް ނޫޅެނީތަ ލަދުން ބޯ ހަލާކު

  16. މަބުރޫކު (ޕާސަންސުޕޯކު)

    ރައްކާތެރި ނޫނީ މިސްކިއްތައް ދޯ އިބްރާހިންމެ ގެންގުޅޭ ފަލަފަލަ ތަރުޖަމާނު

  17. ހުސެން

    މިކަން ވެސް ހައްދުފަހަނައަޅައިފި އެއްނޫންތަ؟ސުޢޫދު މިކަން ތަހުޤީގު ކޮށްލަބަލަ،މިސްކިތެއްގައިތޯ މަގުމަތީގައިތޯ ދޯނިއެއްގައި ތޯ މިކަން ރާވާ އިންތިޒާމްކުރީ ؟ނޫނީ އެބުނާ ސިއްރުހެކިވެރިޔާ މިތާކު ނެތްތޯ؟މާވަރެއްގެ ސިއްރުހެކިވެރިންތަކެއް ސުއޫދު ގެންގުޅެޔޯލަ.

    10
  18. ހުސޭނާ

    ސުއޫދު މިއީ ކިހިނެއް ވިކަމެއްތޯ؟މިމީހުން މިކަމެއް ރޭވީ މިސްކިތެއްގައި ތޯ ،ހޮޓަލެއްގައިތޯ މަގެއްމަތީގައި ތޯ؟ ސުއޫދު ގެންގުޅޭ ސިއްރުހެކިވެރިންނަކީ ޖިންނިންތޯ؟އެބުނާ ސިްއރު ހެކިވެރިން ތިބިތޯ ؟މިއ އަލްގައިދާ ނޫނީ އައިސިސް ކަމެއްތަ؟މިއީ ހައްދުފަހަނައެޅުންތޯ ސުއޫދު ކުރެން އަހަން މިޖެހެނީ

    12
  19. ޢައިމަން

    ކޮބާވީކަމެއް. ނުވާނެއް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރާ ކަމެއް ކުރަން ބަހައްޓާ

  20. ޙުދާ

    16 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުދިން ވިއްޔާ ޔިބޭނީ ދަންވަރު 1:45 ވާ އިރު ބެލެނި ވެރިން ބެލެހެއްޓުމުގައި ގޭގައި.
    މީ ވަރަށް ވާހަކަ.