މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފުލުހުން އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ބުނީ ނަޝީދަށް ފުލުހުން ފާރަލާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އަންގާފައިވާ ކަމުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ފުލުހުން އެމަނިކުފާނަށް ފާރަލައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގާތުގައި އެމްއެންޑީއެފް އިން މީގެ ތިން ރޭ ކުރީގައި ބުނި އަޅުގަނޑަށް ފުލުހުން ފާރަލައޭ. އެކަން ވެސް ފުލުހުން ވެސް ކޮށްފާނެ. ނުވަތަ ފުލުސް އޮފީހުން ވެސް ކޮށްފާނެ. އަދި އެ ފާރަލައިގެން އައިސް އޭގެން އެހެން ނަތީޖާއެއް ވެސް ނެރެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު މިހިރީ މިވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލާކަށް ނޫން." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދަށް ފުލުހުން ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު އެމްއެންޑީއެފް އާއި ހަވާލާދެއްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ކިހައި ވަރެއްގެ ހަޤީޤަތެއް އެކުލެވޭ ވާހަކައެއް ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ވެސް ނަޝީދު ވަނީ ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި މިހާރުގެ ފުލުސް އޮފީހުން ވެސް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް މައުލޫމާތު ނުދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފުލުހުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވުމުން ފުލުހުން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. ރިޟްވާންގެ ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން އުޅުނުކަމަށް ބުނާ ދެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ނުކޮށްގެން ވެސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ފުލުހުންނަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

59 ކޮމެންޓް

  1. ޢެސް

    ތިއޭ ވައިވާކަމަކީ

    26
    • Anonymous

      ނަގުތަކަށް ރައްޔިތުން ނުކުމެ މިވެރިކަމާ ދެކޮޅު ހަދަންވީ. ހުރިހާ ރަށެއްގަވެސް މިޒާހަރާ ކުރަންވީ. ގައުމުގެ ހަޒާނާ ގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހިސްކޮށްލައިފި. އެންމެ 9 މަސް މިވީ. 400 މިލިއަންޑޮލަރު ވެއްދި ތަނެއްވެސް ނޭނގެ. ރައްޔިތުންގެ ޖާހިލުކަމުން މިތިބެނީ ގައުމުގެ ހަޒާނާ 200 މިލިއަނުން 800 މިލިއަނަށް އިތުރު ކޮށްދެވި ރައީސް ޔާމީނަށް ވަގަށް ގޮވަން. ގައުމުގެ މުއްސަނދިކަމާ މިނިވަންކަން މިސަރުކާރުން ނެތިކޮށްލައިފި.

      34
  2. ގުއި ޗޮންހެއި

    މައްލޫނު ބިރުގަތީދޯ... ފުލުހުން ރަގަޅަށްބަލާތި... ސިފައިން ވެސްފާރަލާނެ..

    183
    3
  3. ޤސމ

    ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ އުވާލާފަ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދަށަށް ގެންދަން އޮތީ މެނިފެސްޓޯގަ ލިޔެފަ...

    199
    4
    • Anonymous

      އެެއްކަލަ ދޮން މޭޔަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގައުމު ގެންދަން ދޯ... ވަރަށް ޔަގީން ތިއީކަން އެޖެންޑާ 19 އަކީ.

      23
  4. އެލް ބޯޑު ސަރުކާރު

    ކަލޭ ހާދަބިރެކޭދޯ ފުލުހުންދެކެ ތިގަންނަނީ... މިކަލޭގެ ދޮގުހެދުމުން ޕީ.އެޗް.ޑީ ނަގައިފި. ޝައިތާނާވެސް ކެނެރީ ޝައިތާނުއާއި ވައިވެސް އެޅެނީ އޭނަ ކުފުރުވާލެއް މޮޅުކަމުން

    204
    6
  5. އާޒިމް

    ސާބަހޭ ބޮޑުވަޒީރު.ބަލަ ތި އުޅެނީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ވެސް މަނިކުފާނަށް ގުދުނުވާތީވެތޯ.މި ގައުމުގެ ވެރިއަކަށް މަމެން ވޯޓުދިނީ ގނޖ އަަކަށް ނޫން.އެކަމަކު މުޅި ގައުމު ހިންގަނީ ބޮޑުވަޒީރު.މިހާރުން މިހާރަށް ގައުމުގެ ރައީސް ސޯލިހު ވިސްނަވާ.ޕޮލިސްގެ އަގުވައްޓާލާ ،ރައީސްގެ ހުކޫމާތަށް ބުރޫ އަރާގޮތަށް ދިފާއީ ވަޒީރު ދެއްކި ވާހަކާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާ..ގައުމުގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލަންވީ ވަގުތު ރައީސް ސޯލިހު.މިއަށް ވުރެ ޔާމީންވެސް ރަގަޅު.މަނިކުފާނާއި ޖެހިފައި ތި ހުރީ ވިހަގަދަ ހަރުފައެއް.މުޅި ގައުމަށްވެސް.

    246
    5
  6. އެޖެންޑާ19

    އިބޫ އަކާ ނުކުޅެވޭނެ.. ހޯހޯ

    27
    10
  7. ޑެއިލް

    އެހެންބުނެފިނަމަ އެހެދީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގެއް. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ފޮރުވަންޖެހި މަޅިއެއް. ތީވަރަށް ހިޔަޅު މީހެއް. ނަހަދާނެ ތެދެއް.

    76
    1
  8. ބޮގަރޭ

    ތިޔަކަންވާނީ އެމް.އެން.ޑީ އެފް
    ޢިން ރައީސް ބިރުގަންނަވަން ދައްކާ ވާހަކަ އަކަށް. ފަހަތައް ނުބަލާ ރަތް ކުޅުތަޅަމުން ކުރިއަށްދޭ

    33
    1
  9. ބުރޯ

    ފާރަލާން ޖެހޭ ރިޒްވާނުގެ މައްސަލާގެ ތަހްގީގަށް ހައްޔަރު ކުރަންވެސް ޖެހޭ.

    50
  10. ޝަރީފް

    ފުލުހުން ފާރަލާބަލާ ނެ،ހުޅުޖަހާ،މަސްތުގެހާލުގައިއުޅޭމީހުންނަށް

    44
  11. Anonymous

    މަތިވެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތަކީ ﷲ , މި ޖަޒީރާ ތަކުގައި އިސްލާމް ދީން އޮންނަތާ 950 ވަރަކށް އަހަރު ވެއްޖެ , ޒަޔަނިސްޓުންނާއި , ސޮލީބީން އެތެއް ފަހަރަކު މި ރާއްޖެއިން މިދީން ފޮހެލަން އުޅެފި އެކަމެއް ނުވި , އިންޝާﷲ ފަހުން ވެސް ނުވާނެ ، ކުރޮޅި ތަކުރު ތިޔަގެން ނަން އުޅޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ސެކިޔުލާ ފިކުރު މިރާއްޖޭގައި ހިންގަން ޖެހޭނީ އަހަރުމެން ކަތިލާފަ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކުރޮޅި ތަކުރަށް ހީވަނީ ތިމަންނަޔަކީ މާމަތިވެރި މީހެއް ކަމަށް ތިޔާއީ މަނޑުޗަކުން ޝައްޕާހެއް ، ފާރަލާން ބަޔަކު ތީދެން ކާކު، (ާ

    59
    1
  12. ޔޯކޯ

    މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ފުލުހުންގެ ގައުމީވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އެމީހަކުގެ ކަންކަން ބަލަންނުޖެހޭ އަދި ގާނޫނުން އެމީހަކު މިންޖުކޮއްފަ އޮންނަމަގާމެއް ނޫން. މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބަލަންޖެހޭ އަދި ފާރަލާންޖެހޭ ކަމެއް ހިމެނޭނަމަ އެކަމަކުން އިސްތިސްނާކުރެވިފައި ހުރިމީހެއް ނޫނެވެ.

    54
  13. ބާޝާ ބާއީ

    ފުލުހުންނައް ކަލޭ ފާރަލަނީ

    58
    1
  14. ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

    ނޭގި ނަމަވެސް މޮޔައެއްގެ އަތައް ކަނޑި މި ދެވުނީ...

    56
  15. އަލިބެ

    ޝައްކު ބަލި ޖެހިފަ ހުރިހެންހީވޭ! ޚެކެކެކެކެކެ! ޙަމަ ހިނި އަންނަނީ?

    130
    4
    • ނުހާ

      ޖާބިރާ އަންނިއާ މީ އެއް އެދުރުގެއަކުންއެއފޮތަކުން ކިޔަވައިގެންއުޅޭ ދެބުރާން ތިން ހިނދުކޮޅުގަ ތިބެ ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެއްޗެއް ނޭގޭ ކީއްވެތަ ފުލުހުންނާ އަޅައިގަނެގެން މިއުޅެނީ

      57
  16. Anonymous

    ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ހިމޭނުން އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރުމަކީ ވަރައްދެރަ ކަމެއް ރައްޔިތުން ހަވާލު ކުރީ ވަކިފަރާތަކާ ވޯޓުން ރަޝެއްގެ އަވައްތަކުގެ މެދުގަ ނަގާވޯޓަކުންނޫން މުޅިރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ވީމަ ދިވެހިރައްޔިތުންނައް ސާފުކޮއްދޭން އެބަޖެހޭ ހަގީގަތް މިކަމުގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ މިހާރުމިދެކެވެނީ ލޯކަލްމާރުކޭޓްގެ ގޮޅިއެއްގެ ވާހަކައެއްނޫން މުޅިގައުމުގަ.

    33
    1
  17. ސަމިި

    މާދަން އެމް.އެން ޑީ އެފް. އިން ތިކަން ދޮގުކުރާނެ. އެހެންތާވާނީ ދޮގެއް ނޫނީ ހަދަން ނޭންގޭ. ކެނެރީ ނަޝީދަށް

    44
  18. ވަގުބާޣީޓެރަރިސްޓު

    ދެން ވެއްޓިގަނެގެން އަނގައިން ފޮނުއަރުވަންވީނު.

    37
  19. އައިސީ

    ކަލޭ އުޅޭ ވައްތަރުން މީހުން ފާރަވެސްލާނެ.

    35
  20. ކޮރަލް

    މާރިޔާ އާއި ހަމީދު ދެފަޅީ ގައެވެ. މަޖްލިސް އުވާލާ އާ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ވީއެވެ.

    39
  21. ާަޕޮގުބާ

    ވަރަށްބިރުގަތީ ދޯ

    33
    1
  22. ބަރުގޮނު

    ތިޔަ އުޅެނީ ފުލުހުންނޭ ކިޔާގެން އެކިއެކި ވާހަކަ ދައްކާފައި ހަދާނެ ނުހަދާނެ އެއްޗެއް ނޭގި ރޭރުވެގެން ފުލުހުންނާ ސިފައިން ޖައްސަން. ފުރަތަމަ ބުނީ ރިޟުވާނު މަސްއަލާގައި މިހާރު މިއޮތް ފުލުހުންނަށް އިތުރަށް ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެއޭ. ދެންބުނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ފުލުހުން އެއްބާރުލުމެއް ނުދެޔޭ. ފުލުހުން އެވާހަކައަށް ރައްދުދީ މިކަލޭގެ ހަދާދޮގު ހާމަކޮށްލީމާ އެއުޅެނީ ގޮވުނު ކޮސް ހިތަށް އަރައިގެން.

    43
    1
  23. ފާއިޒް

    ފުލުހުން އެމީހުންގެ ވާޖިބް އަދާކުރީ ކޮބާ މައްސަލަ އަކީ ކަލޭ ބިރުގަންނަނީ ތި ވަގު ހިފާފާނެތީ ދޯ....

    42
  24. ވެބްކެމް

    ތީ ހުސް ސްޓަންޓް....... ޕާޓީ ކުދިންކޮޅުގެ ލޭ ކައްކުވާލަން...

    39
  25. ސަހަރޯ

    ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަކީ، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެބެއިން ފަދަ ދެ މުއައްސަސާއެއް! އަހަރުމެން ޖައްސުވަން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް!

    48
  26. ތައްހާނު

    ކަލޭތީ ކާކު ފުލުހުން ފާރަކަށް ވަގުންނަށް ހީވާނީ ދެންވެސް ތިބޭނީ ތިމަންނަ ކަހަލަ ވަގުންނޭ

    40
  27. އަހްމަދު

    ކެނެރީގެ އަބޫ ޖަހުލު މި ކަލޭގެ ކައިރިއަށް އިބިލީސް ވެސް ނާދޭ އިބިލީހަށް ވުރެ މިކަލޭގެ މާ އިބިލީސްކަން ގަދަ

    37
  28. ނާދިރާ

    ޥީ އެންމެ އަވަހަކަށް ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަންވީ.

    35
    1
    • Anonymous

      ރައްޔިތުން ގަބަރާވެފަ ތިބި ތަނެއް މިތަނަކީ. މިގައުމުގައި ތިބީ ހުސް އިގްނޯރަންޓް ލޭޒީ ޖާހިލުން ތަކެއް.

      9
      1
  29. ބާރީ

    ފުލުސް އޮފީސް އުވާލާ...ބޭކާރު ހަރަދު

    10
    27
  30. ޭބޭލްތާ

    ހައްދުފަހަނައެޅި ލާދީނީ ޓެރަރިސްޓް ނޫސްތަކުގެ ފަލަސުރުހީއައް އަރަން ދައްކާ ވާހަކަ. .

    34
  31. ވިސްނޭ

    ފާރަވެސް ލާންވީ...ތީދެން އަލިފު ތަ...ލަދުކޮބާ...ބުއްޅަބޭ..

    37
  32. ޝިރްޕް

    ކަލޭ ގާޒީ ވަގަށްނެގި މައްސަލަ ބަލާނެ، އެދުވަސް ދެކެންވެސް އަހަރުމެން ބޭނުން

    39
  33. ވ ސަާލާމްތޯއްޗެއް

    ޢަނެއްކާ ..މީނައަކީ. .. އަލްގާއިދާ ...ނޫނީ ..އައިއެސް ގެ... ބޮސް ... ނޫންބާ؟؟؟؟

    38
  34. ރީއާ

    ފުލުހުންނާ، ސިފައިންނާ ރައްޔިތުން ވެސް ތިބޭފުޅާ އަށް ފާރަލާ. މިހާރު ކުރަން ތިއުޅުއްވާ ކަމަކީ އިންޑިޔާ އިން ފުލުންނާ ސިފައިން ގެންނަން ވެގެން. ވަރަށް ބިރުގަނޭދޯ؟ މިސޮރު

    25
  35. ސައްދާމް

    ރައީސް ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަހުތަޅާލުން ހެންވަރަށް އެބަހީވޭ، މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ މިދެވެރިންގެ ޒާތީ ކޯޅުމުގައި ދެފަރާތު އާއިލާއިންވެސް ހައްލުކުރެވޭތޯ އުޅޭތާ.

    26
  36. ބޮއިކަޓް ޢަލީ

    ނަޝީދު ކަލޭ ފުލުހުނަށް ފާރަލާވާހަކަތަ

    25
  37. Anonymous

    މިކަލޭގެ ނުހަދާނެ ތެދެއް.

    28
  38. Anonymous

    ފައްކާ އިބިލީހެއް މިހުރީ.. މީނަ މިއީ ރެޑިކަލް ދޮގުވެރިއްތާ ދޯ.

    26
  39. Anonymous

    މާތް ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަހުމަތުން މިނުލަފާ އިންސާނެއްގެ ސިފައިގަހުރި ޝައިޠާނުގެ ނުބައިކަމުން މިގައުމާއި ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރައްވާނދޭވެ. އާމީން.

    31
  40. ޖުހާ

    މި އިބިލީސް ކިޔައިފަ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިގެންތަ މިއުޅެނީ؟؟ ކަލޭގެ ދުލުގައި ގޮއްނުޖެހޭތީ ތި ދޫ ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ހަމަ ބޭނުން ކޮށްލަނީ ދޯ.

    25
  41. ލކޖ

    ބުއްޅަ މިހާރު މިފެށީ ކޮން ލަވައެއް؟ ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނެތިގެންތަ ތިތެޅެނީ..؟

    23
  42. ޖުވާނާ

    މީހަކަށް ފާރަލީނަމުގަ ފާރަލާވަރުގެ ބުރާންޗެއްނޫން ތިއީ. ތިއީ ހަމަ ފީކުދާން.. ދޮގުވެރި އިބިލީހެއް. ނަތަންޔާހޫއާ މޯދީގެ ބޯއީ.. އެމީހުންގެ ހަނޑަސް ބުރި.

    29
  43. ޒީ

    އެއްބަނޑު އެއްބަފާދެބެން ޖައްސުވާންތަ ތިތެޅިބާލަނީ!
    ޤައުމުގެ ދިފާއުގަ ހަރަކާތްތެރި ވާ މީހުން އެތަނުންބޭރު ކުރަން އިންޑިޔާ ބައިގަޑު މިތަން އަޅުވެތި ކުރަން މިކަލޭގެ މަގުފަހިކުރަން ޖަހާ މޮޅެތި ދަންތުރަ!
    އެކަކުވެސް މިކަލޭގެ ދައްކާވާހަކަ އަޑުނާހާ!

    27
    1
  44. އަހުމަދު

    ހުސް އާޓް. ޅިޔަނު ތިތާ ހުރީ . ކާކު ޤަބޫލުކުތާނީ.

    21
  45. އަހުމަދު

    ހުސް އާޓް. ޅިޔަނު ތިތާ ހުރީ . ކާކު ޤަބޫލުކުތާނީ

    18
  46. ސަޓޯ

    ގަންޖާބެ ގައުމު ހަލާކުރަން އަނެއްކާ މިއުޅެނީދޯ...

    22
  47. އަހްމަދު

    އަބޫޖަހުލު ބުނިހެން ފުރިހަމައަށް ދެބައިވީ. ޕޮލިސްމިއޮތީ ސޯލިހުފަޅީގައި. ޑިފެންސް މިއޮތީ އަންނި ފަޅީގައި. ޕޮލިހުންފާރަލާކަން ޑިފެންސުން އެންގީކީނޫން. އެއުޅޭ މާރިޔާ ދައިތަ އާއި މިއަންނި މީ އަބަދުވެސް ޕޮލިހުންނާ ތަޅާނެގޮތެއް ނޭގިގެން އުޅޭ ދެމީހުން. މިވެސް އެދައިތާ ފޯނުކޮށްފައި ކޮންމެސް ނުބައި ރޭވުމަކުން މީނާކައިރީ ބުނާނެ ވާހަކައަކަށްވާނީ. މިކޯލްގެ ރިކޯޑިން ހޯދާފިއްޔާ ވަރަށްގިނަ ވާހަކަތަކާ ޕްލޭންތައް ހުންނާނެ. ކޮންމެސް ކުއްޖަކު މިރިކޯޑިން ފަޅާއަރުވާލަބަލަ!

    25
  48. ރާވެރިބެ

    މީނާ ފުލުހުންދެކެ މިހާ ބިރެއް މި ގަންނަނީ ކުރެވޭ ކަންކަން ގިނަކަމުން ކަމަށް ފެނެއެވެ. މަށައް އެނގޭ އެއްޗަކީ ﷲގެ ވާގިފުޅާ މިންވަރުފުޅުން، މަށަށް ފާރަލައިގެން ފުރޮޅާ ގަލެއްގެ ދަށުން ބިރުގަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެންނާނެކަން.

    20
  49. ކޮރަލް

    މީނަ އަށް ފާރަ ލާން ޖެހެއެވެ. ނޫނީ ދަންވަރު މަޖްލިސް ޖަލްސާ އެއް ބާއްވާފަ އިބޫ ވެރިކަމުން ބާލަ ފާނެއެވެ.

    17
  50. ހަބީބު ބިންތު

    ދެންޢިންޑިޔާގެ ލަަސްކަރެއް ބާއްވާ ހިމާޔަތުގަ ބަޑިޔާ މިނިކާ ކުއްތާ ތަކާއެކު އޭރުން ތިކަން ހަމަޖެހުނީ ކޮންކަމަކާ ހާސްވާންވީ ފުރިހަމަ މުސްލިމަކު ނުޖެޖޭ ބިރުގަންނާކައް

    6
    1
  51. ނަސޭހަތް

    ނަޝީދަށްހީވެލައްވަނީ ފާރުބުޑުންދަންޏާމެ ކެޔޮގަނޑުކަނޑާލާފާނެހެން ސިފައިންނާ،ފުލުހުންނަކީ
    ގައުމާ،ގައުމުގެރަށްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް އެބޭފުޅުންގެ ފުރާނައަށްބެއްލެވުމެއްނެތިވަގުތުހޭދަކުރައްވާ
    ބޭފުޅުން މިބޭފުޅުންނަކީ ގައުމާ،ރަށްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވެލައްވާބޭފުޅުން ނަމަވެސްމީގެކުރީގައިވެސް
    އެބޭފުޅުންގެ އަގުވައްޓާލުމަށް ވާހަކަދައްކަވާފައިވޭ ( 1ވެރިކަމުގަހުއްޓާއެބޭފުޅުންބަޣާވާތްކޮށްގެން
    ވެރިކަންދޫކުރެއްވިކަމަށް ވިދާޅުވުން 2 މުލިއާގޭތެރެންނެރުނު ފުޅިތައްއެއީއެބޭފުޅުންވެއްދިއެއްޗެތި
    ކަމަށް ވިދާޅުވުން 3 ތަޅާނެކުދިން ހޯދުންކަމަށް ވިދާޅުވުން ) ނަވެސް ހަގީގަތަކީ ވެރިކަމުން
    އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާދެއްވުން ، ބޮވޭނޭ،ބޮވެންހުންނަންޖެހޭނޭ 24ގަޑިއިރުހަމައިގަތިބޭނެކަމަށް
    ނުދެކުމަށް ބުނުއްވާފަރާތަކުން ފުޅިތައްވައްދާނެކަމަށް ގަބޫލްކުރެވޭ މިހެންކަންހިގާ މިގޮތަށްކަން
    ކުރެވިފައިވާތީ މިހާރުނަޝީދަށްހީވެލައްވަނީ އެބޭފުޅުންގެފަރާތުން ބަދަލުހިފުމެއްއައިސްފާނެކަމަށް
    ނަޝީދު ބަދަލުހިފުމަށްކަންތައްކުރެއްވިއަސް (ކަނާތުންކުރައްވާކަންތައް ވާތަށްވެސްނޭގޭގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅޫވުމާ، ޗާޓުންބޭރުންވެސް ކަންތައްކުރައްވާނެކަމަށް)ވިދާޅުވެފައިވީނަމަވެސް ހުރިހާފަރާތްތަކަށް އެގޮތަށްނުވިސްނެވުމަށް ވަރަށް
    އާދޭހާއެކު ދަންނަވަން ނަޝީދު އެބޭފުޅުންގެ އަގުވައްޓާލުމަށް ދެއްކެވިހަގީގަތާޚިލާފުވާހަކަފުޅުން
    އެބޭފުޅުންހިމޭނުންތިއްބެވިއެއްކަމަކުއެބޭފުޅުންގެތަރޭގައިއަހަރެންހުރިނަމަ ހިމޭނަކުންނުހުރެވުނީސް
    އެބޭފުޅުން ގައުމާ،ރަށްޔިތުންގެ ހައްޤުގައިހިމޭނުންތިއްބެވުމަށް ނަޝީދުނޭދެނީތޯ؟

    10
  52. ާަޕޮގުބާ

    މިނިކާވަގެއް ފަހަތުން ދިޔަޔަސް ކަލޭފަހަތަކުން މީހަކު ފާރައެއް ނުލާނެ ތީކަމެއްވާއިރަށް ބިންމަށްޗަށްވެއްޓި ބޮޑާހާކާ ފިނޑިއެއް

    12
  53. އަހުމަދު

    ކެނެރީގޭ ނަސީދު ތީ ގައުމައްޖެހިފަވާ ބޮޑު ބަލާވެރި ކަމެއް.

    10
  54. ޖާޒީރާ ބޯއީ

    އެމްއެންޑީއެފް އާއި ޕޮލިސް މިހާރުވެސް ޖެހި ފިތިފައި އިތުރަށް ހުޅުގަނޑަށް ތެޔޮޖައްސަވަނީއުތަ.

    10
  55. ވަހީދު

    ފުލުހުން ބުނީ ލާދީނީ މީހުނާއި ހައްދުފާޏަ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުނަށް ފާރަލާ ވާހަކަ. މީނާ މީގެން ކެޓަގަރީ އަކަށް ފެތޭތަ

    12