ގދ. ތިނަދޫގައި އިސްލާމް ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހަކު ފާޅުގައި ދީނާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެފައި ވަނީ ރުޝްތަމް ނަމަކަށް ކިޔާ ފިިރިހެނެކެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ފާޅުގައި މީސް މީޑިއާގައި އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ.

ތިނަދޫގައި އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ނުކުތް މީހާ - ވަގުތު އިމޭޖްސް

ނަމަވެސް އޭނާ އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އިއްޔެ ފާޅުގައި ދީނާއި ދެކޮޅަށް އޭނާ ތިނަދޫގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވި ކަމަށެވެ.

"މިއަދަކީ ހަވަރު ތިނަދޫގެ މަގުމަތީގައި ޒުވާނުން އެެއްކޮށްގެން ލާދީނީ ވާހަކަ އަހަރެން ދެއްކި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހެެވެ. ގޭގައު މަޑުން ހުރެގެން އެއްޗެއް ލިޔުނީމާ އެގޮތް .... ތަކަށް ކަމުނުދިޔައެވެ. ވީމާ މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަންވެސް ފެށީއެވެ. އަދީ ލާދީނީ ބޮޑެތު ޖަލްސާވެސް ބާއްވާނަމެވެ".އޭނާ މީސް މީޑިއާގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އޭނާގެ އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވާ އަނދިރި ދައުލަތް މިހާރު ރޫޅެން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި އޭނާ ނުކުތުމުން ތިނަދޫ ޒުވާނުން މިހާރު ދަނީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން، ފުލުހުން މިހާރު ތިބީ ރުޝްތުމް ހައްޔަރު ކުރަން މިހާރު އެގެއަށް ގޮހެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

45 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  ތީމ ަ ހައިރާނ ް ވކަމެއް ނޫނޭ

  48
  8
 2. ގަދަކުޑޭ

  ތިޔަ ސައިތާނު އަވަހަށް ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލަން

  127
  14
  • ހަމަހަމަ

   ދެން ބުނޭ މިއީ ޕޕމ ގެ ރޭވުމެކޭ

   11
   2
   • ޏެދޔ

    ބުރާންޗާ ޕާޓީ ނުލާ

 3. ށ

  ކޮންމެސް އޮފީހެއްގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަން ދޭންނފެނޭ

  96
  14
  • ޕްފްފްޓް

   ކޮން ކޯޑިނޭޓަރު ކަމެއް ދޭކަށް؟ ދޭންވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރކަން.

   63
   8
 4. ސޮނިފުހޭ

  ﷲއޭނައަށް އުގޫބާތެއް ދެއްވާށިއެވެ

  109
  15
 5. Anonymous

  މިއީ ލާދީނީ އެމްޑީޕީ އިން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ.

  119
  26
 6. ސައްދާމް

  އޭނާއަށް ނަސޭހަތްދީ އަދި ވިސްނާދެވޭތޯބަލާ އެއަށްފަހު ވެސް އިސްލާހުނުވެއްޖެނަމަ ދެންމަށަކަށް ނޭގޭ ހަދަނޖެހޭ ގޮތެއް. އިމްރާނު ކުރެން އަހާލާނަން.

  113
  15
  • ހުދުހުދު

   ރަޖަމް ކުރާނީ

   61
   14
 7. ޝަމްޢޫން އާދަމް / ގދ. ތިނަދޫ

  ތިޔަ ރުޝްތަމް އަކީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެވެސް ދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކަތައް ވަރަށް ފާޅުގަ ދައްކަމުން އަންނަ މީހެއް. އަހަރެންނާއި، ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކާއި އެކީ ކޮފީއެއްގަ އިނދެގެން އޭނަ ދެއްކި ވާހަކަތައް އަހަރެން މިހާރުވެސް ހަނދާނުގަ އެބަހުރި..... އެދުވަހު ވެސް އެކަން ޕޮލިސްގެ އެޓެންޝަނަށް ގެނައިން.....އެކަމު އަޅާއެއްނުލާ....އެއީ މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ހިނގި ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ބުނީ..... ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރަށް ލާދީނީ ކިޔަނި ހަމަ ރަނގަޅަށް........ ވ.ސަލާމް

  147
  25
 8. މިނިވަން ފިކުރު

  މަރުހަބާ! މިނިވަން ފިކުރަށް!
  އަވަހަށް ދީނީ ހަރުކަށި މީހުން ހިފާ ހަތްޔާރު ކުރޭ. އެހެން ނޫނީ މިކަހަލަ މިނިވަން މީހުން މިތާ އުލުނަކަށް ނުދޭނެ. މިނިވަން ފިކުރުގެ ބޮޑުމީހާ އިނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައީސްއަކަށް. އޭނައަށް މިއުޅޭ ހަރުކަށި މީހުން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލަން.

  76
  23
 9. ވަގަވޯޓާ މަވޯޓާ ތަވޯޓާ ފޮސްފަންބުޑާ

  ތިޔަ މީހާ ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު ދީނުގެ މައުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔާ ދިނުން އެދެވިގެންވޭ.އޭނައަށް ތެދުމަގުދައްކަވާނދޭ.އާމީން.

  126
  11
 10. އަންނި

  ރައްޔިތުންނޭ ވިސްނަވާ! މީ އެކިޔާ އެޖެންޑާ 19 އަކީ!
  އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުމުން މި މިނިވަން ފިކުރުގެ މީހުން ފާޅުގައި އެބަ ނިކުމޭ. މިޔާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެކޭ ބުނާ މިހާ މިވަނީ މި އެމްޑީޕީ ސަރުކާގައި ދީނީ ހަރުކަށި މީހުނަށް.

  86
  22
 11. ތުއްރަވާސް

  ބުއްޅަބޭ ނިކުންނާނެ މިސޮރުގެ ދިފާޢުގަ

  77
  8
 12. ހަސަން

  ދަންޖައްސަން ފެނޭ

  67
  12
 13. ޔޫސުފް

  މާދަމާ ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމެއް ލިބޭނެކަމަށް ބުނުމުން ކުރި ކަމެއް ނޫންބާ

  49
  9
 14. ޕަބުޖީ

  މަތިމަސް އަނގަޔަށް ވަންނަވަރަށް ދިގުކުރުމަކީ އޭތިސްޓުންގެ ރާމާމަކުނު ސްޓައިލްތަ

  56
  8
 15. ރަޝީދު

  އަންނީގެ ގުރޫޕުވަރަށް އުފާވެފައިތީބޭނެ.

  53
  11
 16. ގަންޖާ

  "ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން، ފުލުހުން މިހާރު ތިބީ ރުޝްތުމް ހައްޔަރު ކުރަން މިހާރު އެގެއަށް ގޮހެވެ.
  ހައްޔަރު ކުރާކަން ނޫން.... ހިމާޔަތް ދޭން

  47
  8
 17. އިބްރާހިމް

  މިކައްޒާބާއިއެކުމަޖުލިސްއޮތްކަމަށްފެނޭ.

  36
  8
 18. ކޮބާ ވޯޓް

  ބަލަމުންދާތި! ޚުރިއަށް ހުރީ މިކަންކަން!
  - މިހާރުވެސް ބަލަބަލަ އެބަތިބި ރާއްޖޭގެ ޕްރޮފެޓްސް
  - މިކަހަލަ އަދި ދެތިން މީހުން ފާލުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުކުތުން.
  - މައްސަލަ ހޫނުވެ ގޯސްވާ ހިސާބަށް އައުން.
  - ޑޭވިޑް ހާރޑިންގަމްގެ ނުވަތަ ސަފީރު އަނބުރާ އައުން
  - ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މިކަން ހުއްދަ ކުރަން އުޅުން!
  bޭރުގައުމުތަކުން އެވަރަކަށް މިއުޅެނީ މިކަން ކުރެވޭތޯ މައުމޫނު ޒަމާނުން ފެށިގެން. ޅާރި ލިބެންޏާ އޯކޭތާ ދޯ!

  37
  5
 19. ޢަންނޯން

  މޮޅެތި ކޮމެންޓްތަށް ކުރާ މީހުން 5 ވަގުތު ނަމާދަށް އަރާބާއޭ ހިތަށް އަރަނީ... މުރުތަށްދުވި މީހާއަށް ދީނުގަ އޮންނަ އަދަބެއް ދިނުމަށް ގޮވާލަން

  30
  4
 20. ސާލިހް

  އަދިރި ދައުލަތަކީ މޮޔަ ރައީސާއި ކަލޭމެންގެ ދައުލަތް. ހުރިހާހަމަނުޖެހުމުގެ އަސްލަކީތިޔަބައިމީހުން. މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި ތިބައިގަނޑު ހިފަހައްޓާފައޮތީމަ މިރާއްޖެ ހާދަހާ އަމާނޭ.

  28
  2
 21. މީމު

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ފާޅުވަނީ ! ކުދިންނޭ އިސްލާމްދީނާ ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި ތެދުވަން ކަމަރުބަދެ ތައްޔާރުވޭ!

  41
  3
 22. އަހަރެން

  ތިސައިތާނު އަވަހަށް ހައްޔަރުކުރޭ

  28
 23. Anonymous

  މިެިބިލީސް ގަން ހިންގަންވީ. ރައްޔިތުން މަޑުން ތިބެއްޖރނަމަ އަހަރެމެންގެ ދަރިންވެސް ނަރަކަ ޚިޔާރު ކޮށްފާނެ. ނުބައިކަމަށް ހުޅުވޭ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދު ކުރުން ވާޖިބުވާނެ.

  34
 24. ޒުހުރާ

  މިކަލޭގެއަށް ހޭއަރުވާލަން ޖެހޭނެ. ގައުމުން ބޭރުކޮށް ޕެސިފިކް އަށް ފޮނުވާލާ.

  27
 25. Anonymous

  ނަޖިސް ގަނޑެއް.

  27
 26. Anonymous

  މުޖުތަމައާ ވަކިކޮށް ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭނެ.

  27
 27. Anonymous

  ބޮޑު ޝައިތާން. މިކަލޭގެ އުފަން ކުރި މީހާ މީނަ ހަމަ މަގަށް އަޅުވާ.

  27
  1
 28. Anonymous

  ރައްޔިތުން މިކަލޭގެއަށް ޝަރީއަތް ކުރަންވީ.

  24
 29. Anonymous

  އަނދިރި ދައިލަތް މި އެއްޗެހިން މިކިޔަނީ އިސްލާމް ދީނަށް އުތަ.

  23
  2
 30. ހުސެން

  އެލްޖީބީޓީ ގެ މިނިވަން ކަން ހޯދަން ވެގެން ދީނީ މިނިވަންކަން ހޯދަން އަންނި ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުން މި ކުދިން އެބަ ފާޅުވޭ،އަދި ތިކަހަލ ކިތަންމެ އެއްޗޭއް ފާޅުވާނެ،ޓެރަރިޒަމް ޑްރާމާ އަކީ ދީނީ ގޮތުން އަސްލު އޮންނަ ގޮތް އޮޅުންފިލުވަދޭން އުޅޭމީހުނަށް ދައްކާ ބިރެއް.މާސްކު އަޅައިގެން އަންނީ އާއި އިބޫ ޑްރާމާ އެހާ އިންޓެރެސްޓިން އެއް ނުން.ޖަސްޓު އަ ސުމޯކް ބުރޯ

  25
  1
 31. މިއަދު

  ކޮބާ އެއްޖިންސުން ކައިވެނިކުރިމީހާ އޭނަހައްޔަރެއްނުކުރެވޭނެ އެކަމު އެކަމާދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބަސްވުނެވެންޖެހޭނެ ބަސްނުބުނެ އެކަމުގައި ހަނުހުރެ ރަޢިއްޔަތުންގެ ޕްރެސަރުބޮޑުވުމުން މިފަހަރަު ފިޔަވަޅުތިއެޅީ ދެބޯގެރިދުއްވުމަށް ތިގޮތްވެސް ހަމަރަގަޅު ތިއިން އެގެނީ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ރައިސާއި މިރައިސްގެ ގުޅުން ގޯސްވަމުން އަންނަވަރު ތިގޮތުގައި ކުރިއަށްދިއުން ވ ރަގަޅު

 32. އައްޑެ

  ރުޝްތުމް އަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި އާމީން... ގިނަ ފަހަރު އެގޮތަށް ލާދީނީ ވާހަކަ ދައްކަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފަތިބޭ މީހުން. ޜޝްތުމްގެ އެ ބައްޔަށް ހެޔޮ ޝިފާއެއް ދެއްވާށި އާމީން......

  2
  1
 33. އޯގާ

  ރުޝްްްްްތުމް އަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާށި.. އާމީން

  12
  3
 34. އެދުރު

  ތިޔަ މީހާ ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ، މީ މިއުޅޭ ކެނެރީ ނަށީދުގެ އަނދިރި ދައުލަތުގެ މީހެއް ްް ނަސީދު އަކީ އެ ދައުލަތުގެ އަނދިރި އަނދިރިން

  21
 35. އިބްރާހީމް ދީދީ

  އެޑްވައިޒަރަކަށް ހަމަޖައްސަން ފެނޭ

 36. ތުއްތު.

  ދިވެހި ދަރިންނޭ މިއީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މިފުރުސަތު ހޯދީ ދިވެހި ދަރިންގެ އަމިންލަ އަތުންނޭ ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ. މިކަމަށް ވާގިދޭނެ ބަޔަކު މިސަރުކާރުގާ އެބަތިބި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންތޯ؟ މިގައުމު ހަލާކާ ދިމާލަށް މިދަނީ ހާދަ ބާރަކަށޭ.

 37. ށުމަން

  ނަސޭހަތް ދިނީމަ ގަބޫލު ނުކޮއްފިނަމަ އިސްލާމް ދީނުގެ ހުކުމަކީ ބޮލާ ކަނދުރާ ވަކި ކޮއްލުން. މީ ޝާޜިއަތުގަ އިން ނަ ގޮތް. ދެން އަޅުގަޑަކަށް ނޭގެ. މިއުޅޭ ހުސެން ރަށީދު ގެ ރޫލިންގްސް. ޢޭނަ ބުނެފާނެ 2 އަހަރު ވަންދެން ކުކުޅު ކެއުން އެސޮރައް މަނާ ކުރީމަ އޯކޭ ވާނެޔޭ.
  ކޮބާ ތިނަދޫގަ ތިބި އަހުލު ސުއްނަތް ވަލް ޖަމާއަތުގެ ހެޔޮލަފާ އަހުން؟
  ން ތީ

 38. ބަރުގޮނު

  މީނާގެ މަސްއަލަ އަވަހަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން ވަރަށް މުހިންމު. އަދި މި ޝަރީޢަތް އެންމެންނަށް ފެންނަގޮތަށް ލައިވްކުރުންވެސް ވަރަށް މުހިންމު. ލައިވް ކުރާނީ ސިޔާސީ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ޝަރީޢަތްތައް އެކަންޏެއްނޫން. މިފަދަ މަސްއަލަތަކަކީ މާ ބިރުހުރި ނުރައްކާތެރި މަސްއަލަތަކެއް.

 39. ޙަމަދު

  ތީ އެބުނާ މިނިވަން ފިކުރު. ދެން ވިސްނާ

 40. ޏޭގޭ

  ޏެތް މަަށްސަލަަ އެ

 41. މމމމ

  ކީކޭ ދެން ބުނާނީ