އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕަބްލިކް ސާވިސް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ 127 މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރާއި ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.

127 މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ މީގެ ދެމަސް ދުވަސް ކުރިން ދެމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދީފައެވެ. އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު މިމަހުގެ 31 އަށް ހަމަވާނެއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އެގްރީމެންޓް އާނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ގެއްލޭނެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އައްޑޫ ހިތަދޫ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގައި 93 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 19 މުވައްޒަފުންނަކީ 55 އަހަރުވެފައިވާ އަދި ޕަބްލިކް ސާވިސްގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި ހުޅުމީދޫ ސައިޓްގައި ވެސް 55 އަހަރުވީ ދިހަ ވަރަކަށް މީހުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.

މިކަމުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ޢާދަނުބެ

  ޔާމީނު ކެންޕެއިނުފަހުދުވަހު ގަވައިދާހިލާފައްވަޒީފާދިންއެންމެންވަޒީފާ ތަކުންވަކިކުރޭއޭގަވައިދާހިލާފައްވަޒީފާތަކަށްގޮސްތިބިބައެތް

  17
  131
  • Anonymous

   އުމުރުން 55 ވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއް ނުލިބޭނެ. މިހާރު 65 ވެގެން ރިޓަޔަރ އުމުރަށް ދާނީ ޔާމީންގެ ދައުރަށްވުރެ ކުރިން ވަޒީފާ ދީފަ ތިބި މީހުންވީމަ. ކަލޭމެން ތިތިބީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ހޭބަލިވެ ގޮތްކުޑަވެ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެވެސް ކުލަވެސް ނެތިފަ. އެއްވެސް އެހެން އިންސާނަކަށް ދެރައެއް އެދޭނީ ތިމާއަކީ ނުބައިނުލަފާ ޖާހިލަކަށްވީމަ. ޔާމީން ވަޒީފާ ދިނަސް، ނަޝީދު ދިނަސް މައުމުނު ދިނަސް، ނާސިރު ދިނަސް އެއީ ދިވެހިން ވެއްޖެއްޔާ ގައިމު އަމިއްލަ މީހާއޭވެސް ހިތަށް އަރަންވާނެ.. މި އެމްޑީޕީގަ މިތިބެނީ އިންސާނުން ނޫން އެހެން ޒާތެއްގެ ހައިވާނުން ބާވައޭ މަހިތަށް އަރާ.

   68
   2
  • ޢަނީ

   ޢެއީ ބަންގާޅިންތޯ

   59
   2
  • 0ޓޮލަރެންސް

   ގަވާއިދާ އެއްގޮތްކޮއްފަ މިސަރުކާރުން ވަޒީފާދީބަލަ ތިމީހުމްނަ.. އެމީހުންގެމަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެމީހުންނަ އިގެންޏާ ދެންކޮން ގަވާއިދެއްތަ..

   61
   2
 2. އިކްލީލް

  ވަކިކުރޭ ވަކިކުރޭ! އެފަރާތްތަކަށްވެސް ދުވަހެއް އަންނާނެ! ވަކިކޮށްލަ ކޮންމެ މީހަކީ ޢާއިލައެއްގެ ވެރިއެއް! އެކަން ދަންނާތި ސޯބެ

  73
  5
 3. Anonymous

  "އާދަމްބޭ"ގެ ކޮމެންޓަށް ބުނެލެވޭނީ މިލިއުމުގައި ބުނާގޮތުންވެއްޖެއްޔާ ކަނޑާލަންބުނާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެތާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ވަރަށްގިނަދުވަސްވެފައިވާ މީހުން، ދެން ގަބޫލުކުރެވޭނެތޯ ރ.ޔާމީނުގެ ފަހުކެމްޕެއިންގަ ވައްދާފައިތިބިބައެކޭ؟؟ދެކޮޅުޖެހޭވާހަކަ ލިޔޫން ރަނގަޅު

  72
  2
 4. ކިޔުންތެރިޔާ

  ޔާމީނެއްކަމަކު ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް ވަޒީފާތަކެއްވެސް ބަޔަކަށް ދީފި. އެ ވަޒީފާތަކުން ލިބޭ މަދު ލާރިކޮޅުން ބަޑު ފުރާނަ މުއްތިކުރައްވައިގެން އެ ނިކަމެތިން ތިބީ. މީގަ ގޯހީ އަދިވެސް ޔާމީނުތަ ނޫނީ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓު އާ ނުކޮށް ވަޒީފާއިން އެމީހުން ކަޑާލާ މީހުންތަ؟ ދެން ބުނާނެ ކީއްވެގެންހޭ ޔާމީނު ސަރުކާރުގަ އެމީހުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ނުކުރީ! ބަލަ މި ސަރުކާރަށް ބޮޑު އަޢުލަބިއްޔަތަކުން ވޯޓުދީ އައްޑޫ މީހުން ގެނައީ ޔާމީނު ގޯސްވެގެން ނޫންތަ؟ އައްޑޫ މީހުންނަށް މިއައްވުރެން ދެރަ ނިކަމެތިވާނެ ސަރުކާރެއް ދެނެއް ނުފެންނާނެ! ދެންވެސް ކޮޑުހުޅުން އަތް ނެއްޓެންދެން ނަޝީދު ޖަމަލު ފޮޑި ޖެހީމަ އަތްޖަހަން ތިބޭތި! އައްޑޫ މީހުންނަކީ ނަޝީދު ބޭނުން ގޮތަކަށް ކުޅެލަން ގެންގުޅޭ ބައެއް. ދެން ތިބޭ ރާކަނި މަސް ކާން! ރައީސް ޔާމީނާ ވައިވެސް އެޅޭ ވަރެއްނޫން މި ސަރުކާރު. ހަމަ ސުމެއް! ދެން ވަޒީފާއިން ކަޑާ މީހުންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ދޭ ވަޒީފާތަކާއި މަގާމުތައް ބަލަން މިތިބީ!

  45
 5. ޢމޑ

  ދެންއަތްޖަހާ ސޯބެ އިސްތިއުފާ

  68
  2
 6. އައްޑޫ މީހާ

  މާތް ﷲ އާއި ވަކީލު ކުރުން ނޫންގޮތެއް މިއަދަކުނެތް ޔާމީނު ދިނަސް އެހެން މީހަކު ދިނަސް އެމީހުން ވަޒީފާތަކަށް ދިޔައިމަ އެއާއިލާ ތަކަށް ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވޭ މިއަދު މިފެންނަނީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށް އާއިލާތައް ބިކަހާލުގައި ޖައްސަމުން ގެންދާ މަންޒަރު މިސަރުކާރު އައިފަހުން އައްޑޫގައި ވައްކަންކުރުމުގެ ރޭޓް ދުވަހަކު ނުދާވަރަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވޭ ގަބޫލު ނުކުރަންޏާ ޕޮލިހުންގެ ފަރަަތުން މީގެ 6 އަހަރު ކުރީގެ ތަފާސް ހިސާބު ތަކާއި މިސަރުކާރުގެ މިހާތަނަށް އައިއިރު ވައްކަމުގެ ރޭޓް ބަލާލުމަށް މިސަރުކާރަށް އިލްތިމާސް ކުރަން އަދި ވަގުތު ނޫހުގެ ފަރާތުންވެސް މިކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ދިނުމަށް އެދެން މިއީ ކޮންކަމަކާއި ގުޅިގެންތޯ މިހެން ވާންޖެނީ މިސަރުކާރުން ވިސްނަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ މިހާލަތުގައި ރައްޔިތުން އުޅޭއިރު މިސަރުކާރުން އުޅެނީ މުޅިން އެހެން ޑްރާމާތައް ކުޅެން ސުކުރިއްޔާ

  34
 7. Anonymous

  ރަނގަޅަށްވިއްޔާ ތިޔަކަނޑާލަންއުޅޭ މުވައްޒަފުންނަކީ ރ.ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލާ އިބޫސާލިހު ރައީސުކަމަާްގެންނަން ފޫގަޅާއިގެން ކެމްޕެއިންކުރި މުވައްޒަފުންނާއި އެމީހުގެ އާއިލާ މީހުންނެވެ. ކެމްޕެއިން ދުވަސްވަރު މިމީހުންނަށް އަންގަމުންއައީ ތާއަބަދަށް ވަޒީފާގައި ބަހަށްޓާނެވާހަކައާއި މުސާރަ ދިހަގުނައަށް ބޮޑުކޮށްދޭނެވާހަކަ ވިއްޔާ، މަކަރުވެރިންނަށް ހެއްލުނު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ރާކަނިމަސް ކާންދޭތަން މިފެންނަނީ، ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާ

  32
 8. އޮރެންޖު

  ޕިސް ޕިސް ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން ނޯނާނެ ކަމަށް ކިޔާ ވެރިކަމަށް އައި މީހުން. ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ އައްޑޫ މީހުން....

  61
  1
 9. އައިސް

  ޔާމީނު ސަރުކާރު .މާސަޅި ،މިސަރުކާރު .ހޮވުނީ ،މޮޔަކަމުން...

  75
  3
 10. ނައިބުތުއްތު

  އައްޑޫރައްޔިތުންނަށް މިވަރުންވެސް ފުދޭނެ.

  58
  1
 11. ހޯރަ ބޭ

  ޔާމީން ގަވާއިދާހިލާފަން ވަޒީފާދީފައިވާމީހުން އޯކޭ

  7
  46
  • ހަސަން

   މިލިއުމުގައި ބުނާގޮތުންވެއްޖެއްޔާ ކަނޑާލަންބުނާ މުވައްޒަފުންނަކީ އެތާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ވަރަށްގިނަދުވަސްވެފައިވާ މީހުން، ދެން ގަބޫލުކުރެވޭނެތޯ ރ.ޔާމީނުގެ ފަހުކެމްޕެއިންގަ ވައްދާފައިތިބިބައެކޭ؟؟ ދެކޮޅުޖެހޭވާހަކަ ލިޔޫން ރަނގަޅު

   28
   1
 12. އާމިނަތު ޒާހިރު

  ޔާމީނު ކެންޕޭނުގެ ފަހު ދުވަހު ގަވާއިދާއި ހިލާފައް ނަމަވެސް ވަޒީފާ ދީފައިވަނީ ބޭރުބަޔަކަށްނޫނެވެ. ސައްތައިން ސައްތަ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށެވެ. ގައުމުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރިނަމަ އެންމެހާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާދީފާ ގޭގެ ތިއްބަންޖެހުނަސް މައްސަލައަކީ ކޮބާތޯއެވެ. ގައުމުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވާވަރަކަށް އެކިރޮގުރޮގުން އޭގެ މަންފާއާއި ނަފާ ލިބުން ހައްގުވަނީ ހަމަ ދިވެހިންނަށެވެ. ޔާމީނު ކަންތައްކުރީ މިދެންނެވި ބީދައިންނެވެ. އުމުރުން ދޮށީމީހުނަށް 5000 ރުފިޔާވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ފަސްއަހަރު ދުވަހު ބުރަލެއްނައަރުއްވާ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެންމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހުސްނުވާ އާސަންދަ ތައާރަފުކޮށް 100 ޕަސެންޓް ހިލޭބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭނެ މަގުވަނީ ހަމަޖައްސަވާދެއްވާ، އޭގެ ހެޔޮފައިދާ ރައްޔިތުންނަށްވަނީ ލިއްބާދީފައެވެ.

  30
  1
 13. ފުއްލާ

  ޔާމީނެއްކަމަކު ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް ވަޒީފާތަކެއްވެސް ބަޔަކަށް ދީފި. އެ ވަޒީފާތަކުން ލިބޭ މަދު ލާރިކޮޅުން ބަޑު ފުރާނަ މުއްތިކުރައްވައިގެން އެ ނިކަމެތިން ތިބީ. މީގަ ގޯހީ އަދިވެސް ޔާމީނުތަ ނޫނީ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓު އާ ނުކޮށް ވަޒީފާއިން އެމީހުން ކަޑާލާ މީހުންތަ؟ ދެން ބުނާނެ ކީއްވެގެންހޭ ޔާމީނު ސަރުކާރުގަ އެމީހުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ނުކުރީ! ބަލަ މި ސަރުކާރަށް ބޮޑު އަޢުލަބިއްޔަތަކުން ވޯޓުދީ އައްޑޫ މީހުން ގެނައީ ޔާމީނު ގޯސްވެގެން ނޫންތަ؟ އައްޑޫ މީހުންނަށް މިއައްވުރެން ދެރަ ނިކަމެތިވާނެ ސަރުކާރެއް ދެނެއް ނުފެންނާނެ! ދެންވެސް ކޮޑުހުޅުން އަތް ނެއްޓެންދެން ނަޝީދު ޖަމަލު ފޮޑި ޖެހީމަ އަތްޖަހަން ތިބޭތި! އައްޑޫ މީހުންނަކީ ނަޝީދު ބޭނުން ގޮތަކަށް ކުޅެލަން ގެންގުޅޭ ބައެއް. ދެން ތިބޭ ރާކަނި މަސް ކާން! ރައީސް ޔާމީނާ ވައިވެސް އެޅޭ ވަރެއްނޫން މި ސަރުކާރު. ހަމަ ސުމެއް! ދެން ވަޒީފާއިން ކަޑާ މީހުންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ދޭ ވަޒީފާތަކާއި މަގާމުތައް ބަލަން މިތިބީ!

  21
 14. ޕިކްސް

  ކޮންޓްރެކްޓްތަކުގަ ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެގެންޖެހޭނެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވީމަ ވަޒީފާ ގެއްލޭނެކަން. ހަމަ އެގޮތަށް މެންބަރުންނާ ރައީސްގެ ވަޒީފާވެސް 5 އަހަރުވުމުން ގެއްލޭނެ.

  3
  26
 15. ދިލްކޮކީ

  ފުރަތަމާއިންވެސް އައްޑޫމީހުން ރަނގަޅުވާން އެބަޖެހޭ އޭރުން އަތޮޅު ތަރައްގީވާނެ..1 ކޮންމެ ޕާޓީއަކުން ވެރިކަން ކުރިޔަސް އޭރަކު ހުންނަ މޭޔަރަކު ސަރުކާރާ ލެޑިނުގަތުން.. 2 ސިޔާސީ ޕާޓީ ހިންގާ މާލޭ މީހުންބުނެލާ އިރަށް މުޒާހަރާ ކުރަން މާލެނައުން...3 އަތޮޅައް ކަމެއްކޮއްނުދޭ ބަޔަކާ ހަމަވަގުތުން ސިޔާސީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅުން ޕާޓީގެ ޖަލްސާތަކައް ނުދިޔުން މިހެންގޮސް ކިތަންމެ ކަމެއްކުރެވިދާނެ އަހަރުމެންނަކީ ކަންތައްކުރަން އެނގޭ ކެރޭބަޔެށް

  14
 16. ސޭ

  7-0 އެހެންނު؟

  3
  1
 17. ހުސެން

  ވަކި ކުރޭ އެ ގެއްލެނީ ވޯޓު.150 ގެއަކުން މި ސަރުކާރަށް އެ ގެއްލުނީ ވޯޓު،އަދި ތި ކަހަލަ ކިތަންމެ ވޯޓެއް މި ސަރުކާރާއި ނަޟީދު މެން އަތުން ގެއްލޭނެ،2023 ހަނދާން ނައްތާލާ

  • ދުވާފާހަނގަ

   ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުން ވޯޓު ނޭޅިއަސް އެމީހުންގެ ބްރެއިންވޮޝްވެފައިވާ ދަރިންތަކުގެ ވޯޓް އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އެމްޑީޕީއަށް. ވަރިހަމަ އަމިއްލަ މައިންބަފައިން ނުހައްގުން ފޭރިގަތަސް. 2023ގައިވެސް މަކަރުވެރިކަމުން ހޮވޭނީ ހަމަ އެމްޑީޕީ.

 18. މަރީ

  ކޮން ގައުމެއްގަތަ ދުނި އުމުރު ވަޒީފާގައި މީހުން ބައިތިއްބަނީ. މިއީވެސް ދުނިޔޭގެ ގައުމެއް. މިތާވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ އުމުރަކާއި މުސްކުލިކުރާ އުމުރެއް އޮވޭ. އެ އުމުރު ހަމަވީމައި ވޒިފާއިން ވަކިވާނެ. އަދި ވަޒީފާ ނުލިބި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނީ އޭރުން. އެއީ ސިޔާސަތު. މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ އުމުރަށް ދިޔާމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވީ މިހުން ވަޒީފާ އަށް ފޮނުވައިގެން ލިބޭ ލާރިކޮޅުން ޒުވާން ދަރިން ކޮފީ ބޮއިގެން ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމު ޕަބްޖީ ކުޅެން ބޭތިއބުންތަ ރަގަޅީ. 55 ވީމަ ބައްޕަމެން ގޭގައި ރީތިކޮށް ބޭތިއްބުމަށް ފަހު ދަރިން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންވީ. ގައިބަރު ނެތުނީމަ އެމީހުން ލައްވާ ބުރަ މަސައްކަތް ނުކުރުވުމުގެ ވިސް ނުން ސަރުކާރުން ގެނައިމަ ފާޑުފާދުގެ ކޮމެންޓް ނުކުރޭ. ވިސްނާ ފިކުރުކުރޭ. 55 އަހަރުވެގެން ގޭގަ މަޑުކުރާ މީހާގެ 10 ދަރިން ތިބޭނެ. ގޭމު ކުލުމާއި ކޮފީ ބުއިމުގައި ރެއާއި ދުވާލު ހޭދަ ނުކޮށް ބައްޕަމެންގެ ރިޓަޔާ ކުރި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވާންވީ. ގޯހި ސަރުކާރެއް ނޫން. ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުން.