މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ރަށްރަށުން ފެންނަ އާސާރީ ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އަރޓްސް، ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ، ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުރުން އެ ދެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް މުވައްޒަފުންނެވެ.