ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރާ މީހެއް ކަން ދޭހަވާ ފަދަ އަންނައުނެއް އާންމު ތަނެއްގައި ލުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާ ބިލްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރާ މީހެއް ކަން ދޭހަވާ ފަދަ އަންނައުނެއް އާންމު ތަނެއްގައި ލުމަކީ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

މި ކުށް ކުރާ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ތިން އަހަރާއި ފަސް އަހާރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ކަމަށް ވެސް ބިލްގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފާޅުކުރާ ހިޔާލު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހިޔާލަށް ބަރޯސާވެ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް އެ ފަރާތުން ތާއީދު ކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބިގަނެވިދާނެ ކަމާމެދު ފަރުވާލެއް ނެތި، އެ ހިޔާލުފާޅުކުރުން އެއީ ކުށެއް ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ.

ވަކި ބައްދަލުވުމަކީ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ފާޅުގައި ތާއީދުކުރާ ފަރާތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ ތަގްރީރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަން އެނގިހުރެ، އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ރޭވުން ނުވަތަ އިންތިޒާމް ކުުރުން ނުވަތަ ރޭވުމުގައި ނުވަތަ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ ވެސް ކުށެއް ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ.

އަދި ވަކި ބައްދަލުވުމަކީ، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރުމަށް ގޮވާލުމަށް ނުވަތަ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްކަން އެނގި ހުރެ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުން ނުވަތަ ތަގްރީރު ކުރުމަކީ ވެސް ކުށެއްގެ ކަމަށް ބިލްގައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހްގައި ވަނީ މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތައް މާނަކޮށްދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

72 ކޮމެންޓް

 1. އިންސާނާ

  ކޮންމެބަޔަކު ކުރިޔަސް ތަނގަޅުކަމެއް ވާނީ ރަނގަޅުކަމަކައް އެހެންވީމާބިލު ގޯހެކޭވެސްދެންނެވޭކައްނެއް

  16
  98
  • އ

   ކަލެއަށް ރަގަޅަސް ގޯސް ކަމެއް ވާނީ ގޯސް ކަމަކަށް....

   24
   2
  • އިބްރާ

   ޓެރެރިސްޓަކަށް ވާކަހަލަ ހެދުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ބިކިނީތޯ ، ޖުއްބާތޯ ރަނގަޅީ؟

   24
   1
 2. ޟިރާރު

  ދިވެހި ރައްޔިތުނައް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައި ވާހެދުން އެޅުމުގެ ހައްގައް އުނިކަން އަންނަ ގޮތައް ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފު ކަމެއް. އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލު ތަކާއިސްލާމީ ޝަރުއީއަތާޚިލާފް ވާހަކަ ތައް ދައްކައި ކަރުގަ ސޮލީބު އަޅަ ގައިގައި ޓެޓޫ ޖެހުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު ތަކާ ޚިލާފް ކަންކަން މިކަން ކަމަކީ މިނިވަން ފިކުރުގޮތުގައި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ. ޢަދި ދިވެހި މި ބިމުގައި އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުމައް ގޮވާމީހުނަކީ މިނިވަންފިކުރުގެ ބައެއް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރާނަމަ ދެން ކޮނކަމެއް ބާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ތައްކާތެރި ކުރާނީ

  130
  3
 3. އިއްބެ

  އިސްލާމީ ޤައުމެއްގައި ދީނީ މިންގަނޑުން ބަލާއިރު އޮރިޔާން ނިވައި ނުވާގޮތަށް ހެދުން އެޅުންވެސް ތި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކޮށް ދެއްވިއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ދިވެހިން ޤައުމުން ވަގުތުން ބޭރުކުރާ މާއްދާއެއް ގެނައުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ދެކެން.

  167
  3
  • ކަލޯގަޔާ

   ޢިސްލާމް ދީނާ ކިލާފު ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކަކީވެސް ޓެރަރިސްޓުން ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން ޖެޙެ

   150
   3
 4. ޖައި އެމްބަސީ ކޮންއެމްބަސީ

  1. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ނުފޫޛު ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮއްގެން، އަދި
  2. މަޖލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންކޮއްގެންނާއި، އަދި 3. މަރާލާފައިވާ ނުވަތަ ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮއްގެން ވިޔަސް
  މިގައުމުގައި އެހެނިހެން ދީންތައް ފެތެރުމާ، ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުުންނަކީ އައިސިސްގެ ހާއްޔެއްކަމަށް ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އަވަށްޓެރި ގައުމުތައް ބޭނުންވާ ފަދައިން މިގައުމު ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ދިޔުމަކީ މާދުރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ،

  89
  5
 5. Anonymous

  އެފަދަ އަންނައުނު ހުންނަނީ ކޮން ސިފަޔަކަށްތޯ؟ ދުވަހަކުވެސް ފެނިފައިނުވާތީ އަހާލީ

  118
  2
 6. Anonymous

  ލާދީނީ ސަރުކާރުން އޮރިޔާމާ އުޅޭ މީހުންނައް ތިއަދަބު ލިބޭ ގޮތައް ހެދުންމުހިންމު . އެހެން ނޫނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލާނަން

  104
  4
  • އޭނ ކީކޭ؟؟

   100% ވާހަކައެއް.

   16
   2
 7. ޙެ ހެ

  މިމީހުންގެ ކައްވަޅު އަމިއްލައަށް ކޮންނަނީ ބަހައްޓާ ރަނގަޅު ބޮނޑިއެއް ލިބޭނެ

  96
  3
 8. 1111

  ތިއުޅެނީ ކުށް ނޮކޮށްތިިިިބޭ މީހުންވެސް ކުށުގެ ވެއްޓަށް ވައްދަން. ކުށްވެރީންނަށް ހަދަން. އަދިވެސް ކުށްކުރާމީހުން މަދުވެގެން އެމީހުން އިތުރު ކުރަން! ބުނަންތަ! ޤާނޫނުތައް ހެދިގެން ނުވާނެ މީހުން ކުށްވެރި ކުރަން! ކުށެއްކަން ކަނޑައެޅެންވާނީ މީހާ ހުރިި ސިފައަކަށް ބަލާފައެއްނޫން. ކުރާ ޢަމަލަށް ބަލާފަ. ތިއެއްނޫން ކުރަންވީ ކަމަކީ. ކުރަންވީ ކަމަކީ މިނިވަން ޢަދުލުވެރި އިިިިންވެސްޓިިިގޭޓް ހިންގާ، އެ ހޯދޭ އެއްޗަަކަށް އެކަޝީގެންވާ އަދަބު ދޭންވީ.ޝަރީޢަތް ހިންގަންވީ. ހުކުމްތައް ތަންފީޒް ކުރަންވީ. ބަތްކައްކާ ކުޅެންވީއެއް ނޫން. އެޔާމިޔާއޭ ކިޔާ ވާހަކަ ގިނަކުރަންވީއެއް ނޫން.
  ތަންކޮޅެއް ތަސައްރަފް ފުދެން ވެއްޖެ!

  71
  1
 9. ކުންބޭ

  ތިއުޅެނީ މިތަނުން އިސްލާމް ދީން ފުހެނުލެވިގެން. ހަމަހިލާ ދިވެހިން ތިކަން ވިޔަކަނުދޭނަން.

  89
  2
 10. ސޯޑު

  ފާޑެއްގެ ފޭކު ރިޕޯޓެއް ނެރެފަ މިތަނުގައި ހެދުން އަޅައިގެން އުޅުން ކުއްވެރި ކޮށްފި!
  ފުރަތަމަ ތި ފޭކު ރިޕޯޓު ސާބިތު ކޮށްދީބަލަ!

  67
  1
 11. ބާޝާ ބާއީ

  އެހެން ވީމަ ހެދުން ނާޅާ އުޅުނިއްޔާ ހައްޔަރު ނުކުރާނެތާ..

  69
 12. ޖަޒީރާ ރާއްޖެ

  ހެދުން ނުލާ ތެތް ތުވާލި ކޮޅެއް ކޮނޑު މައްޗައް ލައިގެން އުޅެން އާދަ ކުރަންވީ

  50
  3
 13. މުހައްމަދު

  ތިޔަބައިމީހުން

  10
 14. ޢަދުރޭ

  ބަޔަކު .. ފަރު ލު ..ދޫކޮށްލާފަ .. ސުއްނަތް .. ކުރިއަރުވަން .. އެ ކުރާ . . މަސައްކަތަށް .. ސަރުކާރުން.. ހާދަ .. ޖެއްސުމެކޭ .. ތިކުރަނީ. .. ..

  24
  16
 15. މުހައްމަދު

  ކޮން ޓެރެސްރިސްޓުނެކޭ ކިޔާކަ ތިޖަހަން އުޅޭ ސަކަރާތް އަހަރެމެންނަ އިނގޭ. ބަލާލަ ބަލަ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 11 ވަނަ އާޔަތާއި 12 ވަނަ އާޔަތް ހަޤީގަތަކީ އެއީ!! "ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ނޫޅޭށޭ އެއުރެނާއި ދިމާއައް ބުނެފިނަމަ , ތިމަންމެންމީ ހަމަ އިސްލާޙް ކުރަން އުލޭ ބަޔަކީމުއޭ އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ. " "ދަންނާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއުރެންނީ، ހަމަ ފަސާދަ މީހުންނެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު، އެއުރެނަން އެކަން ނޭނގެނީ އެވެ. " މީ ކާކުގެ ބަހެއްތޯ؟ މީ ހިތްތަކުގެ ސިއްރު މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ބަސްފުޅު..

  113
  1
  • ހުދުހުދު

   މިއަށް ޑިސްލައިކް ދީފަ އިނީ މުރުތައްދު ކާފަރެއް

   22
   1
 16. ރައީސާ

  ތިހެން ވިޔާ އެންމެވއަވަހައް ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނީ މަޖިލިސް މެމބަރުނ ް ތިއައްވުރެމާރަނަގަޅުވީސް ބޭރުގައުމަކަށް މިރާއްޖެ އަޅުވެތިކޔރެވިދާނެ މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކި މީހުން ހައްރުކުރިއްޔާ
  ޝާހިދު
  މާރިޔާ
  އިންތި
  އާޒިމް

  52
  2
 17. Anonymous

  މިގައުމުގެ އަމަން ނަގާލަން މަސައްކަތް ނުކުރުމައް ނަސޭހަތް ތެރިވަން

  64
  2
 18. ަައިރާން

  ޓެރެރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކުގެ ރަސްމީ ދަފްތަރެއް ހަދަންޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނީ ހަމަ ހިތައްއަރާ ތިމާ ނުރުހޭކޮންމެ ބަޔަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތްތަކެއް ކަމައް ހަދާފާނެ. ވީމާ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއްކަމުގައި ލިސްޓުކުރެވޭ މިންގަނޑެއް ތިޔަ ގާނޫނާއިއެކު އުފެއްދުން ވަރައް މުހިންމެވެ.

  32
 19. ކިނބޫފެކްޝަން

  ކޮބާތަ ތިބުނާ އަންނައުނަކީ! ތިއަށް ކިޔާނީ ހައްދުފަހަނައެޅުން. ތުނބުޅީގަ ސޯސް އުނގުޅުންވެސް މިހާރު ބަރާބަރުވާނެ. ހަގީގަތުގަ ނައްތާލަން ޖެހެނީ ގަންޖާ ފެކްޝަން. އޭރުން ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލުވީ. ބޮޑު ވަބާއެއް. ބޮޑު ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް.

  54
  1
 20. އިރުފާން

  ތީ އިމްރާން މެން ބޭއްވި ކަހަލަ މުޒާހަރާ އެއް ބާއްވަ ފާނެތީދޯ. އޭރުންބުނެވޭނެ އެއްނު އައިސިސް ނޫނީ އަލްޤައިދާ އާއި ގުޅޭ ނޫނީ ވާގިވެރިވާފަދަ ގޮތަށް ކަންކަން ކޮށްފައިވާ އެއްވުމެކޭ. ދީނީ އެއްވުންތަށް ބާއްވަންވީމަ ބާއްވާނެ ކޮންމެ ޤާނޫނެއް ހަދާފަ އޮތަސް.

  32
 21. ވާހިދު

  ޢެއްމެ.އަވަހަށް ތި ދަލުގަ ޖެހޭނީ ސަރުކާރު. އެމެރިކާ އަށް ތާއީދު ކުރުމަކީ އިޒްރާއީލް އަށް ތާއީދު ކުރުން. ޢެކަމަށް އެމީހުން ރާއްޖެ ގެނެސް ތަމްރީނު ރާއްޖޭގައި ހަދާފަ ގޮސް އިޒްރާއީލް އާއި އެކު އަރަބި ޤަވްމް ތަށް ސުއްނާފަތި ކުރަން މަގު ފަހި ކޮށްދިނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ވީމަ.

  31
 22. ގައްޒާފީ

  ބަލަ ޓެރަރިސްޓުން ކަން ނިންމަނީ ކޮންބައެއް. ޢެހެންވެ އެބަ އުޅޭ މައްސަލަ އެއް.
  ޓެރަރިސްމް އަށް ވާގިދޭ ބުނާ އިރު އެ ބަޔަކީ އެ ބައެއްގެ ޤަވްމް ގެ ދިފާއުގައި ނިކުންނަ ބަޔަކަށް ވުމުން އެއް ބަޔަކަށް ޓެރަރިސްޓް އަނެއް ބަޔަކަށް ޖިހާދީން ދެން ތިބި ބަޔަކަށް އެމޯހުން ހީރޯ އިން ވީމަ ކިހިނެއް ތިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ.

  24
 23. ޒަކް

  ރަނގަޅު އެއްގޮތަކަށްވެސް ޕަޓާނުން ލާކަގަލަ ހުއްބާ މަހައިގެނއ އުޅުނަ ދީގެން ނުވާނެ.. އެއީ ދީނެއް ނޫން ދީނުގެ ބައެއްވެސް ނޫން

  5
  17
 24. Anonymous

  ކޮންމެސް އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ސުންނަތަށް އުޅޭ މީހުން ޖަލަށް ކަހާލަން ތިއުޅެނީދޯ. ދެން ނޯންނާނެ ތުނބުޅި ބެހެއްޓޭކަށް ފައިކުރި ކުރުކޮށް ބެހެއްޓޭކަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅޭކަށް. އެޖެންޑާ19 މިހިރެގެން ފާޅުވަނީ. ލާދީނީ ކިޔަނީ މިހެންވެ

  55
  2
 25. ޢަބްދުއްލަޠީފު

  މޫނުބުރުގާމަނާކުރަން ކެނެރީގޭ ޖަޙާރޮކެޓެއް

  39
 26. ޜައްޔިތުމީހާ

  ޙޮޅި ޤާނޫނޫ. ތިޔަށް ތަބާވާނެ މީހަކު ނެތް. މިގައުމުގައި ރޯ އޮރިޔާމުން އުޅޭ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ ކޮބާ. ޚާއްސަކޮށް ތިޔަ ބިލް ހުށަހަޅާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް ނުކުންނަ މީހުންނަކީ ނަމެއްގައި ހެދުން އަޅާގެން ނުކުންނަ ބައެއް. ޢަސްލު މިކަން ހައްލު ކުރަންވީނު!!

  38
  4
 27. ހައްގު

  މޫނު ބުރުގާ އެޅި އުހުތުނަށް ވެސް ދިން އިންޒާރެއްމީ. ކޮންމެ ގޮތެެއް ހަދާފަވެސް ލާދީނީ މީހުން އެޖެންޑާ 19 އައިން ހިމާޔަތް މި ސަރުކާރުން ހާއްސަކޮއް އަންނިގެ އައުވާނުން ދޭނެ

  38
  2
 28. ކިޔުންޔެރިޔާ

  ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާމީހުންނަށްވެސް ތިވަރުގެ ގަދަފަދަ ގާނޫނުތައްހެދި، ބާރުގަދަ އަދަބުތައްދެވޭނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު!

  43
 29. ފެންނަންހުރި ހުރިހަގީގަތް

  ތިހަދާގާނޫނުގައި ކުއްވެރިވާނީ އިސްލާމްދީން ހުއްދައްކުރާ ހެދުންލުމުންކަން ޔަގީން ތިގާނޫނުގައި ބާރުއަޅާ ބަރަހަނާކޮށް ހެދުންއެޅުން އެނޫންއެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ﷲހުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތްތައް ބަދަލުކުރާ މީހުންނަ ނިމިދާނީ ނުބައި މަރަކުން މަރުގަންނަވާދޭ އާމީން

  37
 30. ބުރާންތިން

  ބޮކްސާގަ .އެކަނި.އުޅެން.ޖެހޭ. ގޮތަށް.ތި.ގާނޫނު.ފާސް.ނުކޮށްފިއްޔާ.ކިތައްމެހާވެސް.ރަނގަޅު. ...ޓެރަރިސްޓް .ޖަމާޢަތްތަކުން.ވެސް.ޖިންސާ.ޓީޝާޓް.ވެސް.ލާވިއްޔާ.

  24
  1
 31. ރަޝީދު

  މިއީ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ދީނީ އިލްމްވެރިން ހައްޔަރުކޮށް ދުވަސް ދުވާލަން ހަދާ ޤާނޫނެއް.މިއީ އިސްލާމް ދީނާއި މިނިވަން ފިކުރާ ދެމެދު ފެށޭ ހަނގުރާމައެއް ފަށަން މަސައްކަތް މިކުރަނީ. ރައްޔިތުން ވިސްނާ ތިބޭތި، މީހަމަ ސީދާ ދީނީ ޖަމާއަތްތައް ދުވަސްދުވާލަން ހަދާ ގާނޫނެއް

  32
  • Anonymous

   "މިނިވަން ފިކުރު" ލީޔާއިރުގައި މިހެން ކޮމާކޯޅީގެ ތެރޭގައި ލިޔުއްވުމަށް އެދެން. ސަބަބަކީ އެއި ހަގީގި މިނިވަން ފިކުރަކަށް ނުވާތީ.

 32. ބަރާބަރު

  އެކަމަކު ހެއްދެވި ފަރާތުން އަންގަވާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ހެދުން އަޅާ މީހުންނަށްވެސް ތިޔަ ގާނޫނުން އަދަބު ދޭންވާނެ. ހަމައެކަނި ޓެރަރިސްޓަކަށް ނިސްބަތްވާތީއެއް ނޫން އަދަބު ދޭންވީ.

  25
 33. ބޯހަލާކު

  އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް ހެދުންއަޅާ މީހުން ކުށްވެރިވާގޮތަށް ނިކަން ބިލެއް ހަދާބަލަ. އެކަމަކު ތި އިއްޒަތްތެރިވެގެން އުޅޭ މަޖިލިހަކަށް ނުކެރުނު ދޮގު ނަހަދަންވެސް ބުނާކަށް. ތީ ހަމަ އިސްލާމްދީން މިތަނުން ފޮހެލަން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބައެއް.

  28
 34. ކަޅުބެ

  ކައިޒީންއަށް ވަރަށް ދެރަވާނެ މިހެން ފާސްވެއްޖެއްޔާ.

  12
 35. ޙަނީފް

  އަައުރަ ނިވާ ވާ ހެދުން އެޅުންވެސް މަނާކުރަނީ ދޯ. ފަހަރަކު ކަމެއް މަނާ ކުރަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ނަމާދު ކުރުމާއި ރޯދަ ހިފުންވެސް މަނާ ކުރާނެ.

  30
  1
 36. އިންސާފު

  ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ކަންކަން ތަކަށް މިމީހުންނަށް ބިލްތައްހުށައެޅެނެނީ???????އަަހަރުމެންނަށް ސިޔާސީކަންތައް ތަކައް ވުރެއް ޖެންޑާގެ ކަންތަށް މާ ބޮޑު.?????

  14
  1
 37. ޚިލާފު

  ތިހެންވީރު އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު ޖަލައްއަޅާ، އަންނިއަކީ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓެއް، އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ބޮޑު ކާފަރެއް، އެ އިބިލީހުގެ ފޮޓޯ ޖަހައިގެން ޓީޝާޓް ތައް ހަދައި ލައި، ކައި، ބޮއިގެން ލާދީނީ ބައިގަނޑު އެއުޅެނީ،،

  33
 38. ޑެއިލް

  ކަޅުހެދުމާއި މޫނު ބުރުގާއަކީ ޓެރަރިސްޓުންކމަށް ހުޅަގުންދެކެނީ. މިއީ ވަރަށް ވާހަކަ. މަޖްލިހުގަ ގިނައީ ޔަހޫދީންނަށް ތާއީދުކުރާ ހަށިގަނޑު ފޮރުވޭގޮތަށް ހުންނަ ހެދުމާއި ދެކޮޅުމީހުން.

  32
 39. އެންދެރި

  ނުސީދާ ކޮށް ދީނީ އިލްމް ވެރީންނަށް ހަދާ ގާނޫނެކެވެ.

  32
 40. އަހްމަދު

  ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދެކޭގޮތުގައި މޫނުބުރުގާ އަޅާގެންތިބޭ މީހުންނަކީ ތިޔަބުނާ ނިރުބަވެރިން. އެހެންވީމާ ތިޔަގާނޫނު ފާސްވުމުން ދިވެހިއަންހެނުން އިސްލާމްދީނުގައި ހެދުން އެޅުމަށް އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާގެން ގޭންބޭރަށް ނުކުތުމަކީ މަނާކަމަކަށްވާނެތާ؟

  24
 41. ވޭމަންޑޫ

  ކަލޭމެންގެ ލަދުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތީ މިއުޅެނީ އަދި 1 އަހަރު ނުވެގެން ދީނީ ކަންކަން ފުޑާލަން ތިޔަ ރާވާރޭވުންތައް ރައްޔިތުންނަށް އެނބަ އިގޭ
  ކަލޭ މެން ހީ ނުކުރާތި އަހަރުމެންނާ ކުޅެފަ ތިޔަ ގޮތަށް ތިބެވޭނޭ

  27
 42. ޛސޖސހ

  ތީގައި އެބަހުރި ބަޔެއް އިސްލާޙްތައް ކިޔާލުމުން ސީދާ ސިޔާސީ ފަރާތައް ދުއްވާލަން މާނަކުރެވޭ ޒާތުގެ މާއްދާތައް. މިސާލަކަށް ލާދީނީ ސަރުކާރެއް މިހާރުން މިހާރަށް ނިންމަންޖެހެޔޭ ބުނީމަވެސް ކުށަކަށް ހަދާލަން މާނަކޮށްލެވިދާނެ ކަހަލަ. އެކަމު ބުނަން އެބަޔަކުފޭއްސާ އިލޮށި އެބަޔެއްގެ ލޮލަށް ހެރުން އެއީ އާމުކޮށް ކަންވާގޮތް.

  20
 43. ރާވެރިބެ

  ޓެރަރިސްޓް ހެދުން ހުންނަގޮތް ސާފުކޮށް ބުނެދެއްވައްޗޭ ...

  21
  • ހައްހައް

   ކެމަފްލާޖް .ބޮކްސާ. އަދި.އެޒާތުގެ.ބރާ.ވެސް.މަނާ.ވާނެ.

   11
   2
 44. ޒަމާން

  އަލްހަމްދުﷲ

  4
  5
 45. ދޮންބެ

  އެހެންވީމާ ލައިގެން ހުންނަ ހެދުމަކީވެސް ހާދަ އެހެން ކަހަލަ އެއްޗެކޭދޯ! ދެން އަހަރެމެން އުޅެންޖެހޭނީ މުންޑު އަނދެގެން ނުވަތަ ކަނޑިކި ލައިގެންދޯ! އޭރުންތާ ދިވެއްސަކާ ވައްތަރުވާނީ، އެހެންނޫނީ ވައްތަރުވާނީ ޓެރަރިސްޓަކާދޯ!

 46. އަލީ

  އިަންސާނާ ގެ ކޮމެންޓކީ ވަރައް ރަނގަޅު ކޮމެންޓެއް އަދި އަލުގަނޑު ތިކަމަށް ވަރައްތާއީދު ކުރަން މި ގައުމުގައި ތިޔަކަހަލަ ފޭރާފުގައި ވަރއްގިނަބަޔަކު އުލޭ އޭ ހަރުކަށި މިހުން އެމީހުންނައް އެގޮތައް އުޅުނަ ޑިގެން ނުވާނެ ތި ވަރައް ރަނަގޅުކަމއް ސެލިޔުޓްކުރަން. މީ ހަގީ ގަތް

  1
  6
 47. މަގޭ ޚިޔާލު

  މިހާރުު މިއޮއްގެން ފޮތުގެ ބަނޑޭރިގަނޑަށް ބަލާފައި ފޮތަށް ޖަޖު ކުރަން އުޅެނީ. މިގާނޫނުން ބުނާ ގޮތުން އަންހެނަކު ނިވާކަން ކުޑަކޮށް ހެދުންއަޅާފިއްޔާ ކަސްބީއަކާ ވައްތަރުވާނެބާ؟ ނުވަތަ ފިރިހެނަކު ގޮޅިޖެހި ގަމީސްލާފައި ޖީއެން ދުއްވަންޏާ ހަކުރުބޯ ޕާޓޭ އަކާ ވައްތަރުވާނެބާ؟

  1
  1
 48. އައްޔަ

  ކޮބާތޯ އެބޭފުޅުން "ޓެރަރިޒަމް" މާނަ ކުރައްވާ ގޮތަކީ؟

  15
 49. މަރުމޯލު

  ތިޔަ ގާނޫނަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ބާތިލު ގާނޫނެއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި އެބަބުނޭ ވަރަށް ސާފުކޮށް އިސްލާމްދީނާއި ޝަރީއަތުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ގާނޫނެއް ނުހެދޭނެކަމަށް. އެހެންވީމާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތަކީ ކޮބައިކަން ނުދަންނަ ބަޔަކު ހަދާ ގާނޫނެއް ޞައްޙަވާނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވަނީ އައުރަނިވާކުރަން، ދެން އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ޒީނަތްތެރިކަން ހިލޭ ފިރިހެނުންނަށް ފޮރުވަން. އެވަރު ގެޓުނުވާ ބަޔަކު އަންނައުނާ ގުޅޭ ބިލެއް ހަދާނެކަމެއްނެތް. އެންމެފަހުން ލަންކާގައި ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާދިނީ ދަބަހެއް އަޅައިގެން ދިޔަމީހަކު. ތިޔަ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިއްޔާ އިސްކޫލު ކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ފޮތްތައް ހިފަންޖެހޭނީ އަތުން. ދަބަސް އަޅައިފިއްޔާ ޓެރަރިސްޓަކާ ވައްތަރުވެދާނެ.

  11
 50. ލައްކަ ވާހަކަ

  އިސްލާމްދީނުގެ މިންގަނޑުން ބޭރުވެގެންވާ ކޮންމެ ފިކުރަކާއި ކޮންމެ ހެދުމަކާއި ކޮންމެ އަމަލެއްވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި އެއީ ހައްދުފަހަނަ އެޅުމެކެވެ.

  18
  1
 51. މކސ

  ކޮބާތަ 23 އިއްތިހާދު؟ ކޮބާ އެމީހުން ވީ އަޙުދު ނާމާ؟ ކޮބާ ޝޭޚު އިމްރާނުމެން؟ އަދިވެސް އިސްލާމް ދީނުގެ ޙައްޤުގައި، މި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި، އިސްލާމް ދީނާއި ޤައުމިއްޔަތުގެ ޙައްޤުގައި ތެދުވާކަށް ނުވޭބާ؟؟؟؟

  12
 52. މިލްކިއްޔާތު

  ކޮމެންޓެއްް ކުރަންވެސް ފޫހިވެއްޖެ.....އާހެންޏަ...
  ހެދުން ނުލާ އުޅުން އާދަކުރަންވީ. އާނ ހެދުން ލައިގެން އޮރިޔާމުން ތިބޭ މީހުންނަކަށްވެސް އަދަބެއް ނުދޭވިއްޔަ. މީ 100% މުސްލިމް ގައުމެކޯ ގައިމު. މީހަކު ހައިރާނެއް ނުވާނެތަ. މިހާރު މި އަންހެންކުދިން ލާ އަންނައުނު ހީވަނީ ދަވާދު ގައިގަ ކާއްތައިން ތިބޭހެން. ބުރުގާ އެޅިޔަސް ހަމ އެވަރު. ކީކޭ ދެން ބުނާނީ ދޯ....

  11
  1
 53. ނިޤާބީ

  ލާދީނީ މީހުން ކިތޭނުރުހުނަސް އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރުތައް ނުހުއްޓުވޭނެކަން ދަންނާތި! ޖަލައްލީކަމުގައި ވިއަސް ހެދުން އަޅާގޮތް ބަދަލެއް ނުކުރާނަން! އިން ޝާ ﷲ
  މާތް ﷲ ލާދީނީ މީހުންގެ ކިބައިން މި ގައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާށި އާމީން

  13
 54. ރައްޔިތުމީހާ

  ރައްޔިތުން މޮޅުކުރަން ގެނައި ސަރުކާރު. ވެރިކަން ހޯދީ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވައިގެން ވަރަށް ނުބައި މަކަރުވެރި ސިއްރު އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުންކަން މިހާރު މިވެރިންގެ ޢަމަލުތަކުން ފައުޅު ވަމުން މިދަނީ. ރައްޔިތުން ހޭލާކަށް ނުވޭތޯ. އަނިޔާވެރިކަމާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖަހާފަ.

  10
 55. ހުދުހުދު

  ސަރުކާރުން ސުންނަތަށް އުޅޭ މީހުން ކުޑަ ގޮޅިއަށް ލާން ހިންގާ ޖަރީމާ އެއް. މޫނު އަޅާ މީހުންނަކީ ވެސް ދެން ބުނާނެ ޓެރަރިސްޓުން ނޭ. ޖުއްބާ ލައިގެން އުޅެނީވެސް ޓެރަރިސްޓުންނޭ. ޔާﷲ މި ނުބައި ލާދީނީ ސަރުކާރު އަވަހަށް ވެއްޓި މި ލާދީނީ ބައިގަނޑަށް ﷲގެ ގަދަފަދަ ކޯފާއެއް ފޮނުއްވާ އެބައިގަނޑު ނެތިކުރައްވާ މި ބިމަކީ އިސްލާމީ ބިމެއް ކަމުގައި ލައްވާދޭ! އާމީން

  16
 56. ދަންނަ

  އެފަދަ ހެދުމުގެ ނަމޫނާއެއް ޢާއްމުކުރަންވީނު
  ބައެއްފަހަރު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންވެސް އެފަދަ ހެދުން ބޭނުންކުރާހެން އަޅުގަނޑަށްހީވޭ

  10
 57. ރަޟީދު މޫޟާ

  ރައްކާވެ ތިބިއްޔާ ދަތުރު މިއަދު ގާނޫނަކުން ހެދުން އަޅަންޖެހޭގޮތް ބުނެނުދީފި ނަމަ މާދަމާ އަޅާ ހެދުމަކުން އަންހެން ފިރިހެން ވަކިނުވެގެން އުޅެން ޖެހިދާނެ

  2
  1
 58. ބަދޫރށ

  ތިބުނާ ހެދުމެއްގެ ނަމޫނާ ނިކަން ދައްކާލަބަ.

 59. މީހާ

  ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާ އަދި ދީނީ މިނިވަން ކަމަށް ގޮވާލާ ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރެވޭ ގޮތައް ގާނޫނައް އިސްލާހު ގެންނަން ވީއެވެ.

 60. އާދަނު

  މީ ވ ރަންގަޅު ބިލެއް ހަމަ މިގިތަށް ހެދުން އެޅުމުގެ ގައުވައިދެއް އާމުން ނަށް ނެރިދެއްވާ އައުރަނިވާ ނުކޮށް ގަޔަށް ބާރު އެއްޗެހި ލާ މިހުން ނަށް ވެސް ގާނޫނުން ފަޔަވަޅު އަޅަން ފެނޭ

 61. ޝަރީ

  އެޖެންޑާ 19 ވަރަށް ތަފާތު ދެއްތޯ! ދެން އަތްޖަހާ ބާރަށް.

 62. އިބްރާ

  އަދި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ދައުލަތަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންދީފައިވަނީ ސިޔާސީ ހައްދު ފަހަނާޅައިފައިވާ މީހުންނެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ޙާދިސާއަކީ 8 ފެބްރުއަރީ 2012ގައި މުޅިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައިހުރި ދައުލަތުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ޖެހިބޮޑުހުޅެވެ. އެމީހުން ޓެރެރިސްޓުންނަކަށެއް ނުވެއެވެ.

  • ަަާަެއެއީ ދޯ ހަޤީޤީ ޓެރަރިޒަމް

   ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ތިބުނީ

 63. ރީތިވެއްޖެ

  މީގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ދިވެހި ރަތްޔިތުން..މި މީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން އެގިތިބެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދިނީ..ދެން ދީނޭ ނުކިޔާ. އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ހަދަން ދެން އުޅޭނީ.

 64. ލޮނުމިރުސް

  ތި ބިލް ވާނީ ފާސް ކުރަން , ބުރުގާ އެޅުމަކީ ކުށަކަށް ހަދާ , ވަކިން ޚާޢްސަކޮށް މޫނު ބުރުގާ އޭރުން ތި ގަންޖީޒުންގެ އެޖެންޑާ ފުރިހަމަ ވާނީ , ތިޔަ ގަންޖާ ބޮލަކީ މި އިސްލާމީ ދައުލަތަށް ޖެހުނު ވަބާއެއް , ތިޔަ ވަބާވެރިކަމުން މި ދައުލަތް ސަލާމަތް ކުރައްވާށި.