އާއިލާ އަށް ވެސް އަދި އިތުރު އެހެން މީހަކަށް ވެސް ބަނޑުބޮކަން ނޭނގި ދިވެހި އަންހެނަކު މިރޭ ވިހައިފިއެވެ.

ކައިވެނި ނުކޮށް ހުރެ ވިހާފައި ވަނީ ހއ.އިހަވަންދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެކެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަންހެން މީހާ ވިހެއީ މިރޭ 20:15 ހާއިރު އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރި ތެރެއަށެވެ. އޭނާ ބަނޑުބޮޑުކަން އާއިލާ މެންބަރުންނަށް އެނގުނީ ވެސް މިރޭ ވިހެއުމުން ކަމަށް އާއިލާ މެންބަރުން ބުނެއެވެ.

މިހާރު އަންހެން މީހާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވަނީ އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ދެމައިންގެ މިހާރުގެ ހާލަތެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހާ ބުނީ އަންހެން މީހާ މަސައްކަތް ކުރާ ފިހާރައިގެ ވަޒީފާ އަށް އިއްޔެ ވެސް އޭނާ ދިޔަ ކަމަށާއި ބަނޑުބޮޑުކަން ބަލާބެލުމުން ފާހަގަ ނުވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ޏޮމް ޏޮމް

  ނުބެހޭ ހުރިހާ ކަންމަކާ ބެހެން ވާނެ އިންގެ

  35
  221
 2. ޏޮމް ޏޮމް

  ނުބެހޭ ހުރިހާ ކަމަކާ ބެހެން ވާނެ އިންގޭ

  22
  224
  • ޚަލާލު

   ހަލާލަށް ވިހެއިނަމަ އަހަރުން އަޅައެއްވެސް ނުލާނަން. ކަލެޔަށްތަ އެނގޭނީ ބެހެންވާ ކަންކަން. ޙިފަހައްޓާފަ އަނގަ ހައްދުޖަހަންވީ ތިމޭރުމުން ވާހަކަ އަނގައޮތޭ ކިޔާފަ ނުދެއްކޭނެ.

   111
   14
   • ާސަކީނާ

    އިސްލާމް ދީނުގަ އޮންނަނީ ފަލީހަތް ކުރުމެއްނޫން، ނަސޭހަތް ދިނުން

    51
    4
    • މ

     ފަލީހަތް ކުރީމަ އިސްލާމް ދީނުގަ އޮންނަ ގޮތް ބެލޭ. އެކަމަކު ހައްދު ޖަހަންވީމަ އެގޮތެއް ކަމަކު ނުދޭ!؟

     30
     1
   • އިހުރު

    ހަލާލު ނަހަލާލު ނިންމަނީ އަލެފަހެ ކަލޭތަ. އަދި މީގެން އެމަންޖެ ނަހަލާލަށް ވިހޭކަމެއް ސާފެއްނުވޭ. ތިބެދާނެ އަވައްޓެރި ގައުމަކަށްގޮސް ކައިވެނި ކޮށްލާގެންވެސް. ތަންކޮޅެއް އަވަސް އަދި ފުމެން. ގޮއްފުޅަގީގެ ވައްތަރަކާ ބޮޑައް ހީވަނީ.

    32
    10
   • ހަސަން

    ހަލާލަސް ހަރާމަސް އެއީ ބޭފުޅާއާއި ބެހޭކަމެއް ނޫން !!! ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ބެހެންޖެހޭ ވަރަކަށް ބެހޭނެ !!!

    12
    127
   • ޏޮމް ޏޮމް

    ހަލާލައް ވިހެޔަސް ނުހަލާލައް ވިހެޔަސް ނުބެހޭ ކަން ކަމަކާ ބެހޭ ކައް ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެ. ނިކަން ކެރެންޔާ ހައްދުޖަހަން އަލެ އާދެބަލަ. ބުނަން ވާހަކައެއް، އެމީހަކު ފާލު ކުރަން ބޭނުން ހިޔާލެއް އެމީހަކައް ފާލު ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ.

    17
    138
   • ޏޮމްޏޮމް

    ހަލާލު ވިޔަސް ނުވިޔަސް ކޮންމެހެން ބެހޭކައް ނުޖެހޭ. އަނެއްކާ ކާކުތަ ބުނީ ނަހަލާލޭ؟ ކަލޭ މަ ހިފާއްޓާފަ ކުރާނެ ކަމެއް ކުރަން އަންނަންވީނު. ބުނަން އަދި ވާހަކައް؟ އެމީހަކު ފާލު ކުރަން ބޭނުން ހިޔާލެއް ފާލު ކުރުމުގެ ހައްގު އެންމެނައްވެސް ލިބިގެންވޭ، އެއީ އިންސާނަކައް ވީތީ ލިބިގެންވާ ހައްގެއް އިންގޭތޯ؟

    5
    137
    • ހިޔާލު

     ކަލޭގެ ހިޔާލު ކީރިތި ގްރުޢާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަށް ވުރެ މަތިވެރިކޮށްގެންތަ ތިއުޅެނީ؟ ކަލެއަށް ހަލާކުހުރި.

     6
     2
 3. އިހަވަންދޫ ކުއްޖެއް.

  މައިންބަފައިންނަން ދަރިން ނުބެލޭކަން... އަދި ދަރިންގެ ނުބައިނުލަފާކަން ތި ފެންނަނީ.... ހިތާމަހުރި....

  68
  6
 4. ހައްދު 3

  އުފަންވި ކުއްޖާގެ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓެއް ހަދައި، އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހޯދައި، ހައްގުއަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން.

  110
  9
 5. ގާތްވުންވެސް

  ނަސީބެއް ލޯބި ފުރާނަ މަރާނުލިކަން.
  ކައިވެނި ނުކޮއް ބަލިވެއިނުމަކީ ބޮޑުފާފައެއް.
  ފުރާނައެއް ހައްގަނޫން ގޮތެއްގާ މަރާލުމަކީ އަދި އެއަށްވުރެ މާބޮޑު ފާފައެއް. އަދި ނަރަކައިގައި ދެމި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް.
  އިސްރާ ސޫރަތުގެ 33 ވަނައާޔަތުގައި ވަނީ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ ނަފުސެއް ހައްގަނޫން ގޮތެއްގާ މަރާލުން ހަރާން ކުރައްވާފައި، އަދި އޭގެ ކުރީ އާޔަތުގައި (އިސްރާ ސޫރަތުގެ 32) ވަނަ އާޔަތުގައިވަނީ ޒިނޭއާއި ގާތްވުންވެސް ވަނީ ހަރާން ކުރައްވާފައި.

  90
  1
 6. ޟނވ

  ކޮބާތަ ނުބެހޭ ކަމަކީ މިކަހަލަ ވާހަކަ ސިއްރު ކުރަނީ ކީތްކުރަން ރަގަޅެއްނު ނަމާ ފޮޓޯ ނުޖެހިކަން މިތިބަ މީހުން ﷲ ހަރާން ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ކުރާްއިރު ބިރެއްވެސް ނުގަނޭތަ.

  121
  12
 7. އެކުވެރިޔާ

  މީއާކަމެންނުޫން މި ކަމުން ވެސް އިބުރަތެއްހާސިލްކުރޭ ނޫސް ތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީ ތަކުގައި ލިޔާނެކަމެންނެތް މާދަމާ ތިބާ އަށް ވެސް މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް ހަބަރު ފަތުރާނަންތަ އިންސާނާ އަށް ކުއްކުރެވެޭނެތިީ ތައުބާ ވުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި ކުރެވިފައި ވާކުށަން ތައުބާ ވުމަށް ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އަށް ލިބުނު ހިތާމައިގެ ސަބަބުން. މަލާމާތުގެ ބަސްތައް ބުނެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމާ މެދު ހިތަާ މަހުރި ނުވިިހިއަކަސް ކާވެނި ނުކޮށް ކިތަށް މީ ހުން ވަގުތީ އުފާ ކުރަނީ ނޭގޭ ގޮތަށް އެ ބޯޓް ކުރަނީ ފަހަރެއްގައި ވެސް މި ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް އަހަރެން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ހީ ނުކުރާށެވެ މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ހުރިހާ ކަމެއް އަންހެން ކުއްޖާ ގެ ބޮލުގައި އަލުވާފަ ފިރިހެންމިީހަާ ފިލާ ހިދުދުވަހެއްވަާކަން ހަދުމަކުރެޭ މަލާމާތުގެ ބަސްތައް ބުނެއިގިިލި ދިންނުކޮން އާ އިލަާްއަށްލިބުނު ހިތާ މައިގަަ ބައިވެރިވެ ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން ތިޔައެންމެންވެސް ކޮއްކޮއަދިދައްތަ ބޭބެ މެން ނަންވެސް ނަސޭހަތް ދީ މިފަދަ ފަާފައެއް ނުކުރުމަށް ފަާފައެއް ކުރެވުނު ހިނދު އޭނާމުލިދުނިޔެއަށް ގިނަ ނުކުރޭ
  ތައުބާ ވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ހިތްވަރުދީ?

  84
  7
 8. ކަމާލު

  މިއީ ކާބަަފައިން އުޅުނު ގޮތް ތޯ؟
  މިއީ މައިންބަފައިން އުޅުނެ ގޮތް ތޯ؟
  މިއީ މުސްލިމުން އުޅެނަވާނެ ގޮތްތޯ؟

  ޕޯޑިއަމެއްދޮށުން މައިކެއް އަތުޖެހޭއިރަށް ދުނިޔެ ރަންވާ ބުރާންތިން ޒާތް ޒާތުގެ ވާހަކަ ފަތުރާތީ ހުރިހާ ނުބަޔަކަށް މަގުފަހިވަނީ

  ޕޯޑިއަމް ޖިންނިގެ ކިބައިން މިޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި!

  67
  13
  • ހަނާ

   އޭގެ ފަހުން މިހާރު ބަނޑު ބޮޑުވެ ވިހާ ހާ ދުވަސް ވީތަ؟

   9
   3
 9. ޒީ

  * ދެން ދަރިން ނުލިބި ޒިނޭކުރާ މީހުން އެއީ އަލިފެއްތަ!
  * ދަރިން ނުލިބޭ ގޮތަށް ޒިނޭ ހެޔޮދޯ ކަނޑާހަމަޔަށްް ކުރިޔަސް!
  * އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ ސަލާމަތުން ތިބިހެނެއް!މިހެން ބުނި ކަމުވިޔަސް އެއްބަޔަކުތިބޭނެ!
  * ޔަގީނަށް ބުނަންކެރޭ މަދުބަޔަކު ތިބެދާނެ ސަލާމަތުން!
  * މިހާރު ހައްދު ނުޖަހާ ކިހިނެއް އެމީހުން ތައުބާވާނީ!
  * އިސްލާމް ދީނު ހުކުމަކީ އެދެމީހުން ހައްދު ޖެހުން 100 އެތިފަހަރުން!
  * އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ވެސް ދުށިން ދެމީހުން އެކަން ކުރިކަމަށް އެއްބަސް ވީމާ 100 އެތިފަހަރު 50 އެތި ދެމީހުންނަށް ބަހާލާ ހައްދު ޖެހިތަން،
  * ނަވާޒް ސޭހެއް ކުރެން މިހެން ހެދޭނެތޯ ސުވާލުކޮއް ޖަވާބު އާމު ކޮއްދީފީޔާ ވަރަށް ރަގަޅު!
  * އަހައްމަދު ކުރިޔަސް ފަޒާ ކުރިޔަސް ހައްދު ނުޖަހަންވީ ކީއްވެ؟
  * ތައުބާ ވެވޭނީ ހައްދު ޖަހާގެން އިހުލާސްތެރިކަމުގަ ތައުބާވެގެން ދެއްތޯ؟

  25
  1
  • ސުންސުް

   ފުރަތަމަ އެމީހުން ﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ގަބޫލުކޮށް ޖަހަންނަމަވާކަން ގަބޫލްކުރަންވީ. ހިއެއްނުވޭ މިޒަމާނުގައި ޒިނޭކުރާމީހުން މިކަންތައް ގަބޫލުކުރާހެނެއް.

   15
   1
 10. އެކުވެރިޔާ

  ތިޔަކުއްޖާގެޑީއެންއޭ ހަދާ އެކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ކާވެނިކުރުވާ އެކުއްޖާއަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބިހޯދާދެއްވާ

  17
  4
 11. ނައިރާ

  ތިއީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. މިޤައުމުގަ އާއްމުަވަމުން އަންނަ ވަބާއެއް. ކާއިވެނީގެ ބޭރުން ދަރިން ލިބެނީ 2 މީހަކު މެދުވެރިކޮށް. އާއްމުކޮށް ތިމާގެ އަބުރާ އިއްޒަތް ގެއްލެނީ އިތުބާރުކުރަން ނުވާވަރުގެ މީހުންނަށް އިތުބާރުކުރެވޭތީ. މިޒަމާނަކު އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭނެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނަކު ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނުކުރަންވީ. ފިރިހެނުން ތިބެބަލަ އަންހެނުންނަށް އިތުބާރުކުރަން. އެމީހުން ހަމަ ފަނި ދީފަ ފިލައިގެން ދާންވީ. ހުރިހާ ލަދަކާ ހިތްދަތިކަމެއް މި ލިބެނީ އަންހެން މީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް. ފިރިހެނާ ފިލާ ރައްކާވަނީ ހަވާލެއް ނުވޭ. ލޮބުވެތި ރައްޓެހިންނޭ އެކުވެރިންނޭ !!! ކިތަންމެ ވަރުގަދަ އިޝްޤީ ލޯތްބެއް ވީނަމަވެސް ކާއިވެންޏަކާއި ނުލާ އަންހެނާގެ ލަދުވެތި ގުނަވަންތައް ފިރިހެނުންނަށް ނުދީ.. އަބުރު ގެއްލުނީމާ އެކަމާއި ދެރަވާކަށް އެ ފިރިހެނަކު ނާންނާނެ.

  22
 12. ާަހެހެ

  ޢަދިވެސް ނަންވާނީ ހުވަދޫ މީހުން ?

  2
  9
 13. ސުލްތާ

  މި ހުރިހާ ކަމެއްވެގެން އުޅޭއިރު ކޮބާތަ ފޫޅުމާދޮންބެ... އޭނާއަށްވެސް ނޭންގިތަ ވިހެއީ؟؟؟

  13
  2
 14. ލޮލް

  ސުލްތާ ނޫނޭ އިނގޭނެ!
  ފޫޅުމާދޮންބެ މައިބަދާގެ އޮޕަރޭޝަން އުޅުއްވަނީ!
  ރަގަޅު ވިހާއަވަހަކައް ޖަޒީރާވަންތަކަމުގަ ބެރުޖަހަމުން ކުދިންގެ ހާލު ބައްލަވާނެ!

  3
  1