ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ނަޖުމާ އިބްރާހިމްގެ ގެއިން ފެނުނު ކަޅު ފޮށިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ދެކޮޅަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ސުޕުރިންޓެންޑް އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ނަޖުމާ އިބްރާހިމްގެ ގެއިން ފެނުނު ކަޅުފޮށިން މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ވަރަށް ބައިވެރި އެކި ކަހަލަ ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ފެނުނު ޑޮކިޔުމެންޓެއްގައި ވަރަށް ސާފްކޮށް ފާރިސް މައުމޫން، ރައީސް މައުމޫން މެދުވެރިކޮށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ސައިދު އަށާއި، އަބްދުﷲ ހަމީދުއާ ބައްދަލުކޮށް، އެ ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ މައްޗަށް ކުރެވެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ބަލާއިރު، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީ ގާނޫނާއި ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ވަކިގޮތަކަށް ހުކުމްތައް ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ދިނުން، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދާ ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރި ދެކޮޅަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ނިކުތުމަށް ހިތްވަރުދީ އެކަންކަން ރޭވުން ހިމެނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެއްދިފައިވާ ދިވެހި ސަރުކާރު ޤާނޫނޫގެ ބޭރުން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި 13 ފަރާތެއް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މީހުންނާއި ގުޅޭ ގިނަ ހެއްކި ލިބެމުން އަންނަކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ބަލާމީހާ

  ލޮލް. ހަމަ ހިނިއަންނަނީ. ފުލުހުންދައްކާ ވާހަކައަކަށް މިހާރަކު އިތުބާރެއް ނުކުރެވެޔޭ
  ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުގައި ހަމަހަމަ ކަމެއް ނުހުރެމެޔޭ. ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުކުލަ ޕިންކަށްބަދަލުކުރަން ފެނެޔޭ!

 2. ޢަލިބެ

  ޙުސްދޮގު ފަތުރަނީ ފުލުސް

 3. ދާއޫދު

  ނާ ހަމަތެދެއް؟؟؟؟ ސުބުހާނަﷲ،،، ހާދަމީހުނެއް ތިކަން ގަބޫލު ކުރާނެދޯ؟؟؟ އެޕެންޑްރައިވް، އެ ފިސްތޯލަ!! އެ ކަޅުފޮށި!!! މިހިރީ ހައްތާވެސް ހިޓް ފިލަމުތަށް!!! ބައްލަވާލައްވަާ

 4. ޙަސަން އއ. ތޮއްޑޫ

  ސާބަހޭ ދިވެހި ފުލުހުން ތިޔަ ކުރައްވާ ޤައުމީ މަސައްކަތަށް. ތިޔައީ ޤައުމީ ބަޠަލުން. އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ސެލިއުޓު ކުރަން.

 5. އާދަމް

  ސާބަހޭ ދިވެހި ފުލުހުން ތިޔަ ކުރައްވާ ޤައުމީ މަސައްކަތަށް. ތިޔައީ ޤައުމީ ބަޠަލުން. އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ސެލިއުޓު ކުރަން.

 6. ނަން

  ވެރިކަން ހޯދަން ކުރާހާ ކަންތަށް..

 7. ޚަމަނަ

  މޮޔަގޮވަނީތޯ ޔަާމީން އަދުރޭ އަދި ނިހާން ގެ މުދާގަޑެއްތޯ މީ އަޅެ މި މީހުން ﷲ ދެކެވެސް ބިރުނުގަނޭބާ

 8. ޙައްވަ

  ސާބަހޭ ފުލުހުން. ހެކި ހޯދަމުން މަޝްހޫރު "ކަޅުފޮށީ"ގައި އޮތީ ކަޅު ބުރުގާއަކާ، އުވިފައި އޮތް 5 ރުފިޔާގެ ނޫޓަކާއި 5 ޑޮލަރ ކަމަށް ކުރިން ލިޔުން ދީފައި މިހާރު އެފޮށި އިތުރު ކިތާބީ ހެކިތައް ވިހަން ފެށީދޯ؟ ދެދުވަހު އެކައްޗެއް ނުކިޔާތި.

 9. ބޭބެ

  އަހްމަދު އަރީފް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރުންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފެއްދި!!! މިހެން ބުނަން ޖެހުނީ އޭނާއާއި ގުޅިގެން އޭސީޕީއަކު ވަރަށް އެމސައްކަތްކުރި ކުރި!! މުޅި އެތި އޮތީ އަނބުރާލާފަ!!! ކޯޓް އަމުރު ނިކުންނަންވާއިރަށް ހުރިހާ ދިމާއަކަށް އޭނާގެ ބަސްގަބޫލުކުރާކަހަލަ މީހުން ތިބީ ލާފަ!!! މިހެން ބުނަންޖެހުނީ ވރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށްވިސްނާފަ!!! މިއީ ކުރެވޭ ތުހުތުމަތުތަކެއް!!!

 10. ނާއިޝާ

  ހަހަހާ.... ނާޒިމްގެ ޕެންޑްރައިވް އެކޭ ތި ކަޅުފޮއްޓެކޭ ތަފާތެއް ނެތް. ރައްޔިތުން ލޮލުގަ އަނދުން އަޅުވަން ކުޅޭ ޑްރާމާ ހުސް. އަހަރުމެނަށް ވަރަށް ސާފު. މި ކޮމެންޓުވެސް ވަގުތަށް ހަޖަމެއް ނުވާނެ.

 11. ލާއިގު

  .މައުމޫނު އަތުގައި ގައުމުގެ ކަޅުފޮށިކަމަށް ބުނާ ފޮށި ހުޅުވީ މައުމޫނުގެ ހާޒިރުގަތަ؟؟؟؟؟؟

 12. ޢަދުލު އިންސާފު

  .ގާޒީން އަތުގަ ހުރި ލިޔުންތަކުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ ވަތްގަނޑުތާކުގައިވެސް ތިހެކިތައް ހުރެދާނެ ހޯދާ ބަލާ

 13. ޒީނާ

  ބުލެކް ބޮކްސް، މައުމޫން 30 އަހަރައް ޖަލައް،

 14. ސާބަސް

  މިމީހުން ނަރަކަވަންނަން މިހާ ޝައުޤުވެރިވަނީ ކީއްވެގެން؟

 15. ވަގުންގެ ސަރުދާރު

  ފުލުހުންދައްކާ ވާހަކައަކަށް މިހާރަކު އިތުބާރެއް ނުކުރެވެ!

 16. ައާޒިމާ

  ނަޝީދު އިސްތިއުފާދިންދުވަހު މުލިއާގެއިން ނެރުނު ރާފުޅި އަޅާފަހުރި ކަޅުފޮށީގެ ހަގީގަތްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިލްހާމް ވެެއްޖެ.

 17. ބުއްޅަބޭ

  މައުމޫނު މިހިސާބަށް ވެއްޓިދާނެކަމަށް ހިޔެއްނުކުރަން! ނަޝީދުއަށް ނުކުރެވުނު ކަންތައްތައް ޔާމީނު ކޮށްދިނީ

 18. އެންމެން

  ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެވިން ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ސަގާފަތެއް ރާއްޖޭގާ އުފެދިފަ އެބައޮތް. މިސަގާފަތް އުފެއްދި މޭސްތިރި އެސަގާފަތް ދިރުވަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ދޯ.

 19. މަކުނުބިސް

  ދެން ކޯޗެއްބާ އޭގެން ފެންނާނީ.

 20. ޢަދުލު އިންސާފު

  .މި އަންނަ ވޯޓަށްފަހު މި ހެރަ އެންމެން ލާނެ ޖަލުތައް ތައްޔާރު ކުރަންފެނޭ.

 21. މޫސަ

  ފުލުހުން ވެސް މިހާރު ކޮސް ގޮވަން ފެށީދޯ. ބުއްދި ގަބޫލު ކުރާގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަން ވެސް މިހާރު ނޭންގެ. ތިޔައީ އިތުބާރު ގެއްލިފަެި ތިބިބައެއް

 22. އަބޫ

  ކަޅުފޮށީ ތެރޭން ފެނުނީ ކުރު ވާހަކަ ފޮތެއްތަ؟ ވާހަކައެއް ކިޔާދޭން އުޅޭހެން ހީވަނީ

 23. ނަޖޫ

  މައުމޫނު ތީ މިޤަޢުމުގެ ހަލާކު

 24. ތެދު

  ޖޯކް

 25. ޢިންސާފު

  ރައީސް މައުމޫނަކީ ބޮއިން 707 ގެ ފްލައިޓެއް ދޯ