އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

ފުލުހަކަށް ގުރޫޕަކުން ހަމަލާދީފައި ވަނީ މިރޭ 12:10 ވާއިރު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިންނެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނީ، ފުލުސް މީހާއާއި ގުރޫޕަކުން ދިމާކުރީ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި ހުރި ބޭސް ފިހާރައަކުން ނުކުތް ތަނާ ކަމަށެވެ.

"ފުލުސް މީހާ ބޭސް ފިހާރައިން ނުކުތްތަނާ ގްރޫޕަކުން ދިމާ ކުރުމަށްފަހު އަވަގުރާނަ ގޮވަން ފެށީ، ފުލުސް މީހާ ކާރަށް އެރީމަ ކާރުގެ ވަށާލައިގެން އަވަގުރާނަ ގޮވަމުން ދިޔައީ". މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުންޏެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން ފަހުން ފުލުސް މީހާ ކާރުން ފޭބުމަށްފަހު ގްރޫޕުން އެކަކު ހިފަހައްޓާފައި އިތުރު ފުލުހުންނަށް ގުޅިއެވެ. އެގަޑީގައި ގްރޫޕުން ވަނީ ފުލުސް މީހާއަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރި ހިންގާފައެވެ.

ފުލުސް މީހާއަށް ހަމަލާދިން މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލާގައި އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ސަދީ

  ޢަންނި ބުނެފައޮތީ ފުލުހުންގެގައިގަ ތަޅާލާނެ ކުދިންކޮޅެއް ހޯދަން

  61
  9
 2. ހަރިޔަން

  ފުލުސް މީހާ އެކަނި ބޮޑު ގުރޫޕަކާ ފިޒިކަލީ ކުރިމަތިލުން އެއީ ގޯހެއް. ބެކަޕް އަންނަންދެން މަޑުކޮއްލި ނަމަ ފުލުސް މީހާ އަށް އަނިޔާ ނުވީސް. އަދި ބަޔަކު ކުއްވެރިވާ ގޮތައް މާރްމާރީ ވެސް ނުހިގީސް.. ވެރީ އަންވައިސް ޑިސިޝަން ފްރޮމް ޕޮލިސް އޮފިސާރ...

  25
  44
  • ހަމަހަމަ

   މާރާމާރީ ހިންގިމީހުން ކުއްވެރިވާގޮތަށް އަމަލުކުރީ ގޯހުން. ފުލުސްމީހާއަށް އަނިޔާވީ ނުރައްކަަތެރި ހާލަތަކަށް ވަނުމުން. މިއީ ތަފާތު ދެކަމެއްކަން ދަންނަންޖެހެ.

   މީގެ އިތުރުން، ގޯހެއް ހިނގާނަމަ އެކަންތައް ހުއްޓުވުމަކީ ފަރުދީ މައްސޫލިއްޔަތެއް، އަދި ފުލުހުންނަކީ އެ މައްސޫލިއްޔިތު އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ. ނުރައްކާތެެރި މާހައުލަކަށް ނުކުތީ އިތުރު ފުލުހުންނަށް ގުޅާފަ. ފުލުސްމީހާގެ ޒިންމާ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރީއެ.

   ހިޔާލު ކޮށްލާ، މީހަކަށް ބަޔަކު ގޯނާކުރާ މަންޒަރުފެނިފަ ފުލުސްމީހާ "ބެކްއަޕް" އަންނަންދެން ދުރުގަ އަމިއްލަ ރައްކަލަކަށް ބަލަންހުރި ނަމަ އޭނަ ކުއްވެރިއެއް ނުވާނެތަ؟

   39
   1
  • އެންޓި ހަރިޔަން.

   މާ ބޮޑަށް އެނގިގެން ނޫޅޭ. ތިއީ ރޯނު އެދުރުންގެ ސިފައެއް

 3. ޢަދުރޭ

  ޤާނޫނު .. ނަގަހައްޓަން ..ތިބޭ ..މީހުންގެ ..ގަޔަށް.. ބޮލަށް.. އެރިގެން..ނުވާނެ.. ހަރުކަށި .. އިބާރާތުން . . މިކަން .. ކުށްވެރިކުރަން

  83
  2
 4. ޓޮއް

  ހަމަލާ ދިން މީހާ އަށް ސިޔާސީ މަގާމެއް،. ޕޮލިސް ޑީމޯޓް

  66
  5
 5. އިންސާނާ

  މީގެކުރިމްވެސް އެމްޑީޕީ ވެރިކެއްގަ ފުލުހުންނާ ތަޅާނެ ކުދިންކޮޅެއް ނުލިބިގެން އެޕާޓީގެ އިސްފަރާތްތަކުން އުޅުއްވާފަވޭ އެހެންވީމާ ތިޔައީވެސް އޭގެ ބައެއްކަމަށްވާނީ

  32
 6. ޒިދާން

  ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ނޮޅާލާ. ފުލުހުންނަކަށް ހަމަލާ އެއް ނުދެވޭނެ. މި ޤަޢުމުގައި ހިތަށް އަރާ ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެ.

  42
  • ކުޑަބަޖަރާ

   ދޭއިރުވެސް ތިބުނަނީ ނުދެވޭނޭ. ހަމަހިތަށްއެރިގޮތަކަށް އެއުޅެނީ. ކޮންކަމެއް ކުރެވެނީ.

   2
   3
 7. ލޮލް

  ޢެވާނީ ސިކުނޑި ހަމަ ނުޖެހޭ މީހަކު ކުދިން ކޮޅެއްކަމަށް އަވަހައް އެކުދިން ހޮސްޕިޓަލް އަށް ގެންގޮސް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދީ ފުލުސް މީހާ މޮޔަކުދިން ކޮޅަކު އާ ކުރިމަތިލީ މައްސަލަ ކޮނިޝަނެއް ހަދައިގެން ބަލާފަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮއްލިކަމަށް ޓްވީޓް ކޮއްލާ

  31
  3
 8. ޕޮގުބާ

  ގޯހެއްނޫން

 9. ނަމަ

  އެވާނީ ކޮންމެސް ނުލަފާ ކަމެއް ކޮއްލީ ކަމައް

  1
  3
 10. ޖަޑިބު ހަސަނު

  ފުލުސް މީހާއަށް އަނިޔާކުރި ގްރޫޕަކީ އެމްޑީޕީއަށް މަރުދޭ ގްރޫޕެއް އަދި އެއީ ރައީސް ނަޝީދުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ކުރާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމާއި އަމިއްލައަށް ރާ ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމާއި މާރާމާރީ ހިންގުމާއި ފޭރޭ ގްރޫޕެއް. ކުރިންވެސް މި ގްރޫޕް މީހުން ފުލުހުން އަމިއްލައަށް ފެނުމުން ދިމާކޮށްފަ އެބަހުރި. ރައީސް ނަޝީދު މިފަހުން ފުލުހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި މަސްތުވާތަކެތި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ފާދުކިޔައި ފުލުހުންނާއި ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ އުޅުމާއި މި މާރާމާރީ އަކީ އިއްތިފާގެއް ނޫންބާ.

  2
  1