މާލޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ރައްކާ ކުރާ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޖުމްލަ ދިހަ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދާފައިވޭ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 6 ގެޔާއި 4 ގުދަން. މި ހާދިސާގައި 460 މީހަކު ހާލުގައި ޖެހިފައިވާއިރު، އަލިފާން ރޯވި ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ވަނީ ނިޔާވެފައި.

Posted by Vaguthu on Friday, September 20, 2019


Shaunage Janaazaaaaaa Kuri ah Dhany...

Posted by Vaguthu on Saturday, September 21, 2019


 

01:33

00:28

ރޭ ރޯވި އިމާރާތެއްގައި މިރޭ އަނެއްކާވެސް އަލިފާން ރޯވެ އަނދާފައިވާއިރު، އެ އަލިފާންގަނޑު މިހާރު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވޭ. ނަމަވެސް އެ އިމާރާތް ހުރި ސަރަޙައްދުން އަދިވެސް ދަނީ ދުން އަރަމުން.

00:12

00:00

އަލިފާން ނިއްވާ ލޮރީތައް މިހާރުވެސް އެ ސަރަޙައްދަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އިތުރު ލޮރީތައް މިހާރު ދަނީ ސަރަޙައްދަށް ދިއުމަށް ދަތުރުކުރަމުން.

23:59

ރޭ ރޯވި އިމާރާތެއްގައި އަނެއްކާވެސް އަލިފާން ރޯވެ އަލިފާނުގެ އަސަރު ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވޭ. އެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް. އަދި އަލިފާންގަނޑު އިތުރު ތަނަކަށް ނުފެތުރޭ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވޭ.

23:47

23:07

21:29

21:24

21:04

20:50

20:38

20:31

20:31

19:39

18:24

17:17

17:10

ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްްޗެއް މިހާރު ދަނީ ޕެކް ކުރެވެމުން. މާދަމާ އެ ސްކޫލްގައި ކިޔެވުން ފެށޭތީ ސްކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމްތައް ހުސް ކުރަމުން އެބަ ދޭ...

17:08

ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގެ ޖެހުނު މީހުން ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި - ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް
ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގެ ޖެހުނު މީހުން ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި - ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް
ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގެ ޖެހުނު މީހުން ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި - ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް

17:05

17:04

17:03

16:26

16:26

15:51

15:44

15:21

15:09

14:55

14:48

14:45

14:37

14:31

ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ތިބި ވަގުތީ ހިޔާ, ކަލާފާނު ސުކޫލް - ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ތިބި ވަގުތީ ހިޔާ, ކަލާފާނު ސުކޫލް - ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ތިބި ވަގުތީ ހިޔާ, ކަލާފާނު ސުކޫލް - ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް

14:26

14:15

14:00

13:46

13:46

13:38

13:26

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:25

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:25

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:25

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:24

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:23

13:22

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:22

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:22

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:21

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:21

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:21

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:20

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:18

13:15

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:14

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:13

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:13

ޝައުނާ ވަޅުލައިފި.

13:12

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:08

ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ އާސަހަރާއަށް ޖަމާވަމުން. މިއީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަވި ހާދިސާއަށްފަހު މިހާ ގިނަ ބަޔަކު ޖަނާޒާއެއްގައި ބައިވެރިވާ ފަހަރު.

13:03

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:03

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:03

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:02

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:02

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

13:02

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

12:36

12:36

12:32

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި އައިޝަތު ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

12:32

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި އައިޝަތު ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

12:32

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި އައިޝަތު ޝައުނާގެ ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

12:26

11:57

11:31

10:36

މާލޭގައި ހުރި އެހެން ގުދަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކެމިކަލް ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރިކަމުގެ މަޢުލުމާތު ލިބިގެން އެތަކެތި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް އެންޑީއެމްއޭ އިން ކުރަމުންދާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، މީކާއިލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ.

10:32

10:31

10:15

10:09

ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި މިއަދު މާލެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، އިތުރު "އަޕްޑޭޓް"ތައް ލިބެމުންދާ މިންވަރަކުން އެކަންކަން މީޑިއާ އާއި ޙިއްސާކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް.

10:07

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ: މީޑިއާގެ އާއި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ މީހުންނާއި އާންމު ހުރިހާ ފަރާތަކުން ލިބިގެންދިޔަ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. ރައީސް ސޯލިހުވެސް އެ ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންވި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވަގުތުން ހަމަޖައްސަމުން ގެންދެވި. މި ހާދިސާ ހިނގުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުންވެސް ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.

10:05

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ: ރޭގެ ފަތިހާއި ހަމައަށް 50 މީހަކަށް އޭޑީކޭގައި ވަނީ ފަރުވާދީފައި. ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ވެސް ރަގިސްޓްރޭޝަން ކަންކަން ކުރިޔަށް ދިޔައިރު، ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ. އެގޮތުން 24 ފަރާތަކަށް އެ ސްކޫލުގައި ވަނީ ސިއްޙީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި.

10:04

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ: 59 ބިދޭސީންނަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އެކޮމޮޑޭޝަން ވާނީ ހަމަޖައްސާފައި. އަދި 72 ބިދޭސީއަކު ވާނީ އެމީހުންގެ ވެރި ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައި.

10:03

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ: އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނާދެވިތިބި ފަރާތްތައްވެސް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގެ ކަންކަން މިއަދު މެންދުރު ކުރިޔަށްދާނެ. ނަމަވެސް ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ތިބި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައި.

10:01

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ: އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު 13 އާއިލާއެއްގެ 83 ފަރާތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ވާނީ ފޯރުކޮށްދީފައި. އަދި މި ފަރާތްތަކަށް އަންނައުނާއި ނިދޭނެ ގޮތް ހޯދައިދީ، ކާބޯތަކެތި ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައި. މި ފަރާތްތަކަށް ހުރިހާ އިންތިޒާމްތަކެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

10:00

އެމްއެންޑީއެފް: އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރީ ހަރުގަނޑު ބަހައްޓައިގެން މީހުން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ. ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ. ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ކުރަމުން ދިޔައީ އެމްއޭސީއެލްގެ ފޯމް ޓްރަކް ބޭނުންކޮށްގެން. އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓްރަކްތައްވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ.

09:58

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ: މިއަދު މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންހިއްކާ ޕަމްޕުތައް ބަހައްޓައިގެން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން. ބައެއް ގެތަކުގައި ވެލިބަސްތާ ވެސް ޖަހާދީފައި ވާނެ.

09:56

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ: ގެތަކުން ޕެޓްރޯލް ވިއްކަމުންދާ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު ވަގުތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ވާނީ 24 ގަޑިއިރު ޕެޓްރޯލް ޝެޑުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.

09:55

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ: މާލޭގައި އަލިފާން ހިފާފާނެ ކަހަލަ އެއްޗެހި އެކި ބޭނުންތަކުގައި ވިއްކަން ހުރޭ. މިއީ ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ހުންނަ ތަކެތި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު އައި ފަހުން، މާލޭގެ ތެރޭގައި ހުރި މިފަދަ ގުދަންތައް ބައްލަވައި އޭގެ ރިޕޯޓެއް ހަދައި ފޮނުވައިދިނުމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭގްމަންޓާއި ފަޔާ ޓީމަށް ވާނީ އަންގާފައި.

09:53

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ: ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ މިފަދަ ހާދިސާތަކާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގައި ހިނގި މި ހާދިސާ އާއި ކޮމްޕެއާ ކޮށްލެވޭ. ވަރަށް އަވަހަށް އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި.

09:52

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ: އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ ވެހިކަލްގެ 12 ވެހިކަލާއި 150 ސިފައިންގެ މީހަކު އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވޭ. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ގެޔާއި ހަތަރު ގުދަނެއްގައި ވަނީ ރޯވެފައި.

09:51

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ: ރޭގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފައިންނާއި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތަށް ސަރުކާރާއި އާންމުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަން.

09:50

ރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި.

08:58

08:13

ވިއްސާރަވެ މާލޭ މަގެއްގައި ފެންބޮޑުވެފައި - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

08:09

08:09

08:08

08:07

08:06

07:45

07:10

06:39

06:38

05:28

މިހާރު މާލެ އަށް ދަނީ ކުރިއަށް ވުރެން ބޮޑަށް ވާރޭ ވެހެމުން.

05:09

މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައި. -- ވަގުތު އިމޭޖަސް، އިބްރާހިމް ޝާބިލް

05:07

އެމްއެންޑީއެފް : މާލޭ ސިޓީ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއުގެ ސިފައިން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި. މިވަގުތު ޕަމްޕު ބޭނުން ކޮށްގެން ފެން ހިއްކަމުން ދަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގައި.

04:56

އާސަހަރާގައި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު--- ފޮޓޯ : ވަގުތު އިމޭޖަސް އިބްރާހިމް ޝާބިލް

04:39

04:38

04:35

04:27

04:08

މާދަމާ މެންދުރު ޝައުނާގެ މައްޗައް ކުރެވޭ ކަށު ނަމާދު އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި. އަދި މައްޔިތާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން ހެނދުނު 10:30 ފެށިގެން އޮންނާނީވެސް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި.

03:28

03:26

ޝައުނާގެ މޫނު ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަމައެކަނި އާއިލާގެ މީހުންނަށް.

03:18

ނިޔާވި ޝައުނާގެ ހަށިގަނޑު މޯޗުއަރީ އަށް ގެންގޮސްފި. މައުލޫމަތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ޝައުނާ ވަޅުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު.

03:13

02:35

ނިޔާވި ޝައުނާގެ ޖަނާޒާ އާސަހަރާގައި ކުރިއަށް ދަނީ

02:16

01:53

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު 300 އެއްހާ މީހުން މިހާރު ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހިޔާގައި ތިބި ކަމަށް.

01:37

ނިޔާވި އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު އެމްބިއުލާންސްއަށް އަރުވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

01:34

ނިޔާވި އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ނެރެގެން އެމްބިއުލާންސްގައި ވަނީ ގެންގޮސްފައި.

01:30

01:28

އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބައެއް އެއްޗެހި ދަރުބާރު ގެއަށް ބަދަލު ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް
އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބައެއް އެއްޗެހި ދަރުބާރު ގެއަށް ބަދަލު ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް
އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބައެއް އެއްޗެހި ދަރުބާރު ގެއަށް ބަދަލު ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖެސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

01:27

01:26

01:16

01:15

އެންޑީއެމްއޭ: ‏ދުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނަމަ 115އަށް ގުޅުއްވާ. ނުވަތަ ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ވަޑައިންނަވާ. ‎

 

01:12

އެމްއެންޑީއެފް: އަޅުގަނޑުމެން އައި ފަހުން އެއްވެސް އިމާރާތެއްގައި ރޯ ނުވޭ. ސަރަހައްދަށް އައިއިރުވެސް ރޯވެފައި ހުރި ތަންތަން ހުރީ

01:11

01:05

އެމްއެންޑީއެފް: މި ހާދިސާގައި ހަ ގެއެއް ވަނީ އަނދާފައި. ހަތަރު ކެމިކަލް ގުދަނެއް ވަނީ އަނދަފައި. ޖުމްލަ 10 ތަނެއް ރޯވެފައި ވަނީ

01:04

އެމްއެންޑީއެފް:އެ މީހާ ސަލާމަތް ކުރަން ހަ ފަަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރެވުނު. ނަމަވެސް ދުންބޮޑުވެ ކާމިޔާބެއް ނުވި

01:03

އެމްއެންޑީއެފް: މީހެއް ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ހަށިގަނޑެއް ވަނީ ފެނިފައި. ހަށިގަނޑު ނެގުމުެ މަސައްކަތް މި ދަނީ ކުރަމުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައި. ވަކިކުރަންވެސް ނޭގޭ. ގެއްލުނު މީހާ ކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވޭ. އެހެން ނަމަވެސް އިތުރު މީހަކު ގެއްލުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެެއް ނެތް

01:01

އެމްއެންޑީއެފް:ފުރަތަމަ ގުދަނެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ގެއަށް ފެތުރި މައި ދޮރު ބަންދުވި. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ގެއިން މީހުން ނުކުތުމަށް ހުރަސް އެޅުނު. އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް މަސައްކަތުން ފުރަަމަމަ ތިން މީހުން ސަލާމަތް ކުރެވުނު. އަދި ދެވަނަ ބުރުގައި ދެ މީހަކު ސަލާމަތް ކުރެވުނު ހަމަ އެ ގެއިން

00:59

އެމްއެންޑީއެފް: ވެހިކަލްތަކަށް ނުވަދެވިގެން އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ގިނަ އިރުތަކެއް ވި. އެއީ އެ ސަރަހައްދުގައި ސައިކަލުތައް ޕާކްކޮށްފައި ހުރުމުން

00:58

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި، ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ މަޖީދީ މަގު ބީއެމްއެލް ކުރިމަތީގައި

00:55

ހޭނެތިފައި އޮތް އަންހެނަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެހިކަލެއްގައި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި. އެ މީހާއަށް ވީގޮތެއް ސާފެއް ނުވޭ. އަދި ގެނައި ތަނެއްވެސް ސާފެއް ނޫން. އެ މީހާގެ ބޭރު ފުށުން އެއްވެސް ޒަހަމަެް ފެންނަން ނެތް

00:53

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި ޝައުނާ ކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައި.ޝައުނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ އޭނާ ދިރިއުޅެމުން އައި ހ. ރަދުވާނިއާ އިން

00:51

ކަލާފާން ސްކޫލްގައި ހުއްޓާ ހާލުގައި ޖެހުނު މީހާ އެމްބިއުލާންސްއަށް އަރުވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖްސް: މުހައްމަދު އަފްޒަލް

00:51

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ތިބި ކަލާފާނު ސްކޫލު ތެރޭގައި ހުރި މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސްފައި

00:49

00:35

މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ އަބަދަށްފެހިމަގުގައި ހުންނަ ހ. ރަދުވާނިއާ އިން. އެއީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި ޝައުނާ ދިރިއުޅޭ ގެ.

00:28

00:24

ނިޔާވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.

00:22

މިރޭގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިފައިވަނީ، ހާދިސާގައި ގެއްލުނު މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އަލިފާން ރޯވި ގެއެއްގެ ތެރެއިން. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެގެއިން ނެރެގެން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން.

00:19

ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކުރިޔަށްދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

00:17

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އިތުރު މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި.

00:10

00:09

މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވި ގެއްއެއްގެ ތެރެއިން ނިޔާވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ.

00:07

00:07

00:06

00:05

23:59

މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނދައިގެން ދިޔަ އިމާރާތެއް – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

23:58

23:52

23:51

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ހިތާގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

23:51

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ހިތާގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި ރައީސް ސޯލިހު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

23:46

ރޯވި ގުދަނުގެ ފަހަތުގައި ހުރި އިމާރާތުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ދަނީ އަނދަމުން.

23:45

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން، ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެއާޕޯޓް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (އޭއާރުސީ) ގައި ފަންޑުފޮއްޓެއް ބަހައްޓައިފި.

23:40

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ސައިކަލެއް އަނދައި ހުލިވެފައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

23:36

23:28

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނދައި ހުލިވި އިމާރާތެއް - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

23:27

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ރައީސް ސޯލިހު ވަޑައިގެންފި.

23:23

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ވިދާޅުވެއްޖެ. ސްޓެލްކޯ އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަމަށާއި، މި ސަރަޙައްދު އާންމު ހާލަތަކަށް ގެނެވުމުން ޚިދުމަތް އަލުން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް.

23:16

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ.

23:14

އެމްއެންޑީއެފް: ރޯވި އަލިފާނުގެ 90 އިންސައްތަ މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި.

23:13

މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ އައިޝަތު ޝައުނާ ނަމަކަށްކިޔާ މީހެއް.

23:12

23:11

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވި އިމާރާތެއް - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

23:10

އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދު - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

23:09

އެމްއެންޑީއެފް: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މީހަކު ގެއްލިގެން އުޅޭކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާއި ގުޅިގެން، ފަޔާޓީމުން ދަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލަމުން. އަދި އިތުރަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާ ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ވެސް ދަނީ ބަލަމުން.

23:07

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެހީ ހޯދުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރެމުންދޭ.

23:03

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ރޯވި ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހ. ރަދުވާނިޔާގޭގައި ހުރި މީހެއް. އޭނާ ހޯދުމަށް ސިފައިން ދަނީ އެގެ ހޯދަމުން. އޭނާގެ އާއިލާއިން މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައިވަނީ، އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ ޚަބަރެއްވީ އަލިފާން ހިފައިގެން އުޅޭކަމަށް ބުނެ ފިރިމީހާއަށް ގުޅި ވަގުތުގައި ކަމަށް. އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ފޯނަށް ނުގުޅޭ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނޭ.

23:00

22:59

22:58

އެމްއެންޑީއެފް: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޖުމްލަ ހަތް އިމާރާތަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްފައިވޭ.

22:58

ރައީސް ސޯލިހު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެންފި. އެމަނިކުފާނު ދަނީ މިރޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުންވެ ފަރުވާދެމުންދާ މީހުންނާއި އާއިލާތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވަމުން.

22:57

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 27 މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދޭ. މި ހާދިސާގައި ރޯވި ގެއެއްގެ މީހަކު ގެއްލިގެން މިހާރު ދަނީ ހޯދަމުން.

22:55

ކަމިކަލް އާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރި ގުދަންތައް މާލެ އިން ތިލަފުށި ނުވަތަ ގުޅީފަޅަށް ބައްދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ. ރައީސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން.

22:54

22:51

މިރެއިން މިރެޔަށް ކެބިނެޓާއި ބައްދަލުކުރައްވައި މިފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ.

22:48

“Alifaanuge haadhisaage emme fahuge mauloomaathu noosverinnah hissaa kurumuga noosverin kuramun anna bura masakkaiy MMC...

Posted by Maldives Media Council on Friday, September 20, 2019

22:48

ކަލާފާނު ސްކޫލަށް އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެމުން.

ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކުރިޔަށްދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

22:46

ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކުރިޔަށްދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

22:45

ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކުރިޔަށްދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

22:41

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު، އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެންފި. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ސިފައިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައި.

 

ރައީސް ސޯލިހު، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

22:41

22:40

އެމްއެންޑީއެފް: އަލިފާން އިތުރަށް ފެތުރިފައި ހުރި ތަންތަނުން އެއްކޮށް ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި. އަދި ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވިތަނުގެވެސް ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި.

22:27

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން. އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓު މެދުވެރިކޮށް އެފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލާފައި.

22:24

22:22

އަލިފާނުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ގެތަކުގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓ އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި އެފަރާތްތަކަށް ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން.

22:20

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ގެތަކުން ނެރެފައިވާ މީހުން ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

22:20

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ގެތަކުން ނެރެފައިވާ މީހުން ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު އަފްޒަލް

22:16

ރޯވި އިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އާއިލާއިން އޭނާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށް މަޢުލުމާތު ލިބޭ.

22:14

22:06

އިމާރާތުގައި ރޯވެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނިކޮށް، މާލެއަށް ވާރޭވެހެން ފަށައިފި.

އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނިކޮށް މާލެއަށް ވާރޭ ވެހެނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ދާއޫދު

22:03

ހެލްތް މިނިސްޓަރ، އަމީން: އޭޑީކޭއަށް 56 މީހަކު ގެންގޮސްފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން ފަރުވާއަށްފަހު 46 ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި. އަދި އެކަކު އެޑްމިޓްކޮށްފައިވޭ. 9 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާދެމުން. އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ދެ މީހަކު ގެންގޮސްފައިވޭ.

22:02

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ސިފައިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: ހުސައިން ޝަރީފް

21:58

އަލިފާން ރޯވެފައިވާ އިމާރާތްތަކުން އަދިވެސް އަލިފާން ނިއްވާލެވިފައި ނުވޭ. ބައެއް އިމާރާތްތަކުން އަދިވެސް ގޮވުންތަކުގެ އަޑު އިވެމުންދޭ.

21:57

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގުދަނަކުން ނެރެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ދާއޫދު

21:56

21:56

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އިމާރާތްތަކުގައި ތާށިވި އެންމެން އެ އިމާރާތްތަކުން ނެރެފި. އަދި އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ދެމައިންވެސް ވަނި ސަލާމަތްކޮށްފައި. މި އަންހެން މީހާ އާއި އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މިހާރު ވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި.

21:51

ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްގެން މިހާތަނަށް 30 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފި ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ތިބި ނޫސްވެރިން ބުނޭ.

21:50

އިތުރު ގުދަނެއްގައި ވެސް އަލިފާން ރޯވެއްޖެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ. މިހާރު އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ވެސް ކެމިކަލް ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި ތިބި މީހުން ބުނޭ.

21:47

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ: މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު އެދެނީ ކާބޯތަކެއްޗާއި، އަންނައުނު ފަދަ އަސާސީ ވަރަށް ގިނަ ބޭނުންތައް ފުއްދާ ދިނުމަށްޓަކައި އާއިލާތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ. މި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް އެހީތެރިކަން ވެދެވެން އޮތް މިންވަރަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ވޮލެންޓިއަރކޮށް މިކަމުގައި އެހީތެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކަލާފާނު ސްކޫލް ތެރޭގައި އިންތިޒާމް ކުރެވިފައި އެބަ ވޭ.

21:43

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިތާދާ މި ތަނުގައި އެކި އުމުރު ތަކުގެ މީހުން އެބަ ތިބި ވަރަށް ތުއްތު ކުދިންވެސް، މި ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އަސަރުކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ދާ އިންސްޓިއުޝަން ތަކުގެ ކައުންސިލަރުން ދަނީ އެ ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އެހީވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

21:42

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ: މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަލާފާން ސްކޫލަށް ގިނަބަޔަކު އަންނަމުން ދާއިރު، މިތަން ފުރެމުންދާތީ އިތުރު ސްކޫލެއްގެ ހޯލެއްވެސް ތައްޔާރު ކުރަމުން އެބަ ދަން.

21:42

ރެޑްބީ މާޓް ހުންނަ އިމާރާތް ހުސްކުރަން ސިފައިން އަންގައިފި. އެގޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިތައް މިހާރު ވަނީ ބޭރަށް ނެރެފައި.

21:38

އިމާރާތުގައި ރޯވި ސަރަހައްދު - ފޮޓޯ: އަހުމަދު ސާމިހު

21:36

އަދިވެސް އިމާރާތްތަކުން މީހުން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަގެންދޭ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ދަނީ ދޮރު ނުހުޅުވާ ގެތަކުގެ ދޮރުތައް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުވަމުން. ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ގެއެއްގެ ދޮރު ފުލުހުން ފައިން ޖަހާ ހަލާކު ކޮށްލައިގެން ދެންމެ ވަދެފައިވޭ.

21:34

ފުލުހުން: ހެންވޭރު އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އެއްގަމުން އުޅަނދުތައް މިހާރުން މިހާރަށް ނެންގުވުމަށް ދަންނަވަން

21:23

އަލިފާނުގެ ސަބަބުން އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި.

21:19

އެމްއެންޑީއެފް: ހ. ފެހިއާބާދު ގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު އިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ދާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި ދުމުގެ އަސަރު ކުރަމުން ދާތީ، އާއްމުން އެ ސަރަހައްދަށް ކައިރި ނުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން.

21:17

21:16

މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ: ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބޭ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން އެ އެންމެންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި

21:13

ސޯޝަލް ސާވިސްގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ވަޑައިގެންފި.

21:13

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވުން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

21:13

21:11

21:11

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

21:11

ހެންވޭރުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

21:11

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

21:09

21:09

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި އަރިއަޅާލާފައިވަނީ ޓިނުން ހަދާފައިވާ ފަސް ބުރީގެ އިމާރާތެއް. މި އިމާރާތް ވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަނދައި ހުލިވެފައި.

21:08

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އިމާރާތެއް އަރިއަޅާލާފައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: ހުސައިން ޝަރީފް

21:06

ރޯވެފައިވާ އިމާރާތެއް އަރިއަޅާލައިފި.

21:05

21:05

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި އިމާރާތްތައް ހުރި އަބަދަށްފެހި މަހުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ.

21:04

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

21:03

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވުން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

21:03

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވުން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

21:02

އަލިފާން ރޯވެފައިވާ އިމާރާތަކުން އިތުރު ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައިފި.

21:02

އެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައިފި

21:01

އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ބިދޭސީން ދަނީ ތަކެތި ދޫކޮށްފައި ނިކުންނަން ދެކޮޅުހަދަމުން. ނަމަވެސް ފުލުހުން ދަނީ ގަދަކަމުން އެމީހުން ގެތަކުން ނެރެމުން.

20:59

20:59

އޭޑީކޭ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އައްފާލް: ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ ކިހާ މީހުންނަކަށް ކަން ދަންނާވަލަން ދަތި، ފަހުން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަނާނަން

20:58

އޭޑީކޭ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އައްފާލް: އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ، ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި މީހުން، ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ހުރި އިވެކުއޭޝަން ސެންޓަރަށް ގެންދިއުމަށް ވާހަކަދައްކަމުން. އަޅުގަނޑުމެންވެސް ބަލާނަން އެ ފަރާތައި ގުޅައިގެން މިކޮޅުގެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކޮޅަށް މިވަގުތު ގެންދެވެން ތިބި މީހުންނާއި، އަދި އެތަނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މީހުން ބަލާ އެތަނަށް އެ މީހުން ގެންދާނެ އިންތިޒާމްވެސް މި ބޭފުޅުންނާއި ގުޅިގެން ހަމަޖައްސޭތޯ.

20:58

ބައެއް މީހުން ހުސްއަތާ ގެތަކުން ނިކުމެގެން ދާއިރު، އެއްބަޔަކު ފޮށިތައް ހިފައިގެން ނިކުންނަމުންދާ މަންޒަރު މި ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ފެނިފައި. ސަލާމަތީބާރުތަކުން ދަނީ އެއްޗެހި ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަވަހަށް ގެތަކުން ނިކުތުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމުން.

20:56

ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ކުރިން ވިދާޅުވިނަމަވެސް އަދި އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ނުވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކުން މީހުން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުން.

20:53

އެއާޕޯޓުގެ އަލިފާން ނިއްވާ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި.

20:50

ދެމައިން ތާށިވެފައި ތިބި ގެޔަށް ސިފައިން ވަދެ ހަރަކާތްތެރިވަނީ. ނަމަވެސް އެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ދުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރުމުން އެމީހުން ތިބި ހިސާބަށް އަދި ސިފައިންނަށް ނުދެވޭ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.

20:49

އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތްތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދާއި ކައިރީގައި ހުރި ގޯޅިތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ގެއަކުން މީހުން ހުސްކުރަން ފަށައިފި. ފުލުހުން ދަނީ ވަކިވަކިން ގެތަކަށް ވަދެ މީހުން ނިކުންނަން އަންގަމުން.

20:46

20:42

އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތްތައް ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިތުރު ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި. ރަށްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މި ގެތަކުން ނެރެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވޭ.

20:41

20:41

އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާޓީމުން ދަނީ ރޯވެފައިވާ އިމާރާތްތަކަށް އެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން.

20:40

20:38

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:38

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެފައިވާ ސަރަޙައްދު - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:38

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެފައިވާ ސަރަޙައްދު - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:38

މާލޭ އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:37

އިމާރާތްތަކެއްގައި ރޯވެގެން އެއާޕޯޓުގެ ފަޔާލޮރީއެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:34

އަލިފާން ރޯވި ގެއެއްގައި ތާށިވެފައިތިބި ދެމައިން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ދަނީ ކުރަމުން.

20:33

20:33

20:33

އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތްތައް ހުރި ސަރަޙައްދުގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ސައިކަލްތައް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިހާރު ވަނީ ދުރުކޮށްފައި.

20:32

20:32

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިހާތަނަށް މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އޭޑީކޭއަށް 14 މީހަކު ގެންގޮސް ދަނީ ފަރުވާދެމުން.

20:31

އަލިފާން ރޯވި ގެއެއްގެ ފާހަނައެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ތާށިވެފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.

20:29

20:28

20:28

20:26

ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެއްޖެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އިމާރާތްތަކުގައި ރޯވެ އަނދަމުންދޭ.

20:25

މާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

20:25

މާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

20:23

20:23

އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށް ފައިވާ ގެތަކުގެ މީހުންނަށް ވަގުތީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަލާފާނު ސްކޫލް ހަމަޖައްސައިފި.

20:22

20:21

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ނޫސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ތިން އިމާރާތެއްގައި މިހާރު އަލިފޯން ރޯވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ. "ޖެހިގެން ހުރި ދެ އިމާރާތުގައި ޔަގީނުން ވެސް ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައި. ބެލެވޭ ގޮތުގައި ދެ އިމާރާތުގައި ފަހަތުގައިހުރި އިތުރު އިމާރާތެއްގައި ވެސް މިހާރު ވަނީ ރޯވެފައި. ދެތިން ބުރީގެ އިމާރާތެއް ދަނީ އަނދާ ހުލިވަމުން." އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ނޫސްވެރިޔަކު ބުނި.

20:19

ރޯވެ އަނދަމުންދާ އިމާރާތުގެ 6 ފަންގިފިލާ ރޯވެ އަނދައި ހުލިވެފައިވާއިރު، ހަތްވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަނީ ދުމުގެ އަސަރު ކޮށްފައި.

20:18

އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުގައި އާންމުން - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:18

އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުން އޮޖްސިޖެން ފުޅިއެއް ބޭރު ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:17

ރޯވެފައިވާ އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހަނާއަޅަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް މި ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ބުނޭ. ނަމަވެސް އެކަން އަދި ޔަޤީން ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

20:15

20:14

ރޯވެ އަނދަމުންދާ އިމާރާތްތަކުން އަދިވެސް މީހުން ހުސްނުވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. އިތުރު ދެ އަންހެނަކު ހާލު ދެރަވެގެން ފުލުހުންގެ އަތްމަތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަންޒަރު ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ ފެނިފައި. ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ހާލަތެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވޭ.

20:12

ރޯވެފައިވާ އިމާރާތެއްގެ ހަ ފަންގިފިލާއެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދޭ. މި އިމާރާތް ހުރި ސަރަޙައްދުން މަގުމައްޗާއި ހަމައަށްވެސް އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ފެތުރިފައި.

20:10

ފުލުހުން އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުން އޮޖްސިޖެން ފުޅިއެއް ބޭރު ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:10

ފުލުހުން އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުން އޮޖްސިޖެން ފުޅިއެއް ބޭރު ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:09

ފުލުހުން ދަނީ އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިތުރަށް ރޯވެދާނެފަދަތަކެތި އެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުކުރަމުން.

ފުލުހުން އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުން އޮޖްސިޖެން ފުޅިއެއް ބޭރު ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް

20:07

ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތައް އަނދައި ހުލިވެއްޖެ.

20:06

އަލިފާން ރޯވެފައިވާ އިމާރާތުން އަދިވެސް ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކުގެ އަޑު އިވޭ. ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އަދިވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި ދަނީ އަނދަމުން.

20:05

އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތް ހުރި ސަރަޙައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާޓީމުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

20:04

އެއާޕޯޓުން އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތައް މި ސަރަޙައްދަށް ގެނެސްފި.

20:00

މި ސަރަޙައްދަށް އެއްވެފައިވާ އާންމުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދޭ. ނަމަވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އަދިވެސް ދަނީ އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދަށް ޖަމާވަމުން. ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ދަނީ ފެތުރެމުން.

19:59

މާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

19:59

މާލޭގައި ރޯވި އިމާރާތް ހުރި ސަރަޙައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން އެއްވެފައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

19:55

އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ޖަމާވެފައިވުމުން މަގުތަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް "ބްލޮކް"ވެފައި. މި ސަރަޙައްދަށް އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ދަނީ ޖަމާވަމުން. ރޯވި އިމާރާތުން ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ދުން ފެތުރެމުންދޭ.

19:54

އަލިފާން ރޯވި އިމާރާތް ހުރި ސަރަޙައްދަށް އާންމުން ޖަމާ ނުވުމަށާއި، އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް ނޭޅޭގޮތަށް ތިބުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިލްތިމާސްކޮށްފި.

19:52

ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން އަލިފާން ނިއްވާ ސާމާނު މާލެއަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން.

19:52

އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނެރެފި. އަދިވެސް އިތުރު މީހުން އިމާރާތްތަކުން ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ދަނީ ކުރަމުން.

19:50

ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު އިތުރަށް ފެތުރި ބައެއް އެހެން އިމާރާތްތަކުގައި ވެސް ވަނީ ރޯވެފައި. ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު މިއިން ބައެއް އިމާރާތްތަކުގައި މީހުންވެސް އުޅުނު ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.

19:49

ރޯވި އިމާރާތް ހުރި ސަރަޙައްދުން ދުމުގެ އަސަރުކޮށްގެން ބައެއް މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި. ކުޑަ ކުއްޖަކުވެސް މި ސަރަޙައްދުން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވޭ.

19:47

އެމްއެންޑީއެފް އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި، ރޯވެފައި ވަނީ ހ. ފެހިއާބާދުގޭގައި.

19:45

އިމާރާތުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެއްވެސް ވަރަކަށް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އަދިވެސް ދަނީ އަނދަމުން.

މާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

19:44

މި އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވި ވަގުތު އެއްޗެއް ގޮވި އަޑު އިވުނު ކަމަށް މައުލުމާތު ދިން ފަރާތަކުން ބުނެފައިވޭ.

19:41

މި ހާދިސާގައި ފުރަތަމަ ރޯވެފައި ވަނީ ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. ނަމަވެސް ރަސްމީ ފަރާތަކުން މިކަން އަދި ކަށަވަރުކޮށް ނުދޭ.

19:41

މާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: މުޙައްމަދު ހައްޔާން

19:40

އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ ހީނާމާގޭ ކައިރީގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި.

19:40

އިމާރާތުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އިތުރު ތަންތަނަށްވެސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.

19:37

އިމާރާތުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު - ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

19:36

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިމާރާތުގެ ބޭރަށްވެސް އަލިފާންގަނޑު ވަނީ ފެތުރިފައި. މި ސަރަޙައްދަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުން ފެތުރިފައި.

19:34

މާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

19:32

މާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

19:31

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި.

19:31

މި ހާދިސާ ހިނގުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ ޓީމުން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން.

މާލޭ ގެއެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެއެވެ.

-އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ-

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. ޖަޒީރާ

  ނަމުންސޭފްޓީ ކަމުން ކޮރޮފްޝަން އެޕްރުވަލްތައް ދިނުމުގަ މީހަގީގަތަކީ ކޮބާ މާލޭގައެޅި ފައަޔާރް ހައިޑްރެންޓްސިސްޓަމް ފެންނަގަން މާލޭގެ މެދުތެރޭގަ ކަމެއްހިގާފިނަމަ ދަތިވާނެ ފެންނުލިބުމުން އެނަގާވަގުތުތައް ފެންސަޕުލައިކުރަން

  21
  6
 2. ާައަސްލަމް

  މިނުބައި ދައްޖާލުތަށް ވެރިކަމަށް އެރިފަހުން ހިތހާމަވެރިކަމެއް ނުހިނގާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސްނުދެ

  49
  27
  • ޒިކް

   ހޫން ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މަރެއް ވަޅިހެރުމެއް މިރާއްޖޭގަ ނުހިނގައޭދޯ؟؟ ކޯސްޓުލައިންގަވެސް ރޯވީ މިވެރިކަމުގަ ވިއްޔާ ދޯ؟؟ ކޮންމެކަމެއް ސިޔާސީ ކުރާތި..

   2
   13
 3. ާައަސްލަމް

  ބޮޑުހުޅު ސަރުކާރު.ބޮޑުހުޅު . ސަރުކާރު. މިގައުމަށްދިމާވެފައޮތް..ބޮޑް.މުސީބާތެއް.އެމްޑީޕީއަކީ

  55
  16
  • Anonymous

   ސުމްޕާ .ސަރުކާރު

   14
   3
 4. ސަޓޯ

  ):

  24
 5. ޭެެެެެެEELAAF

  ?????

  7
  43
 6. ކިޔާމީހާ

  އަނދާ ހުލިވިކަން ޔަގީން ނުވަނީސް އެހެން ނުބުނޭ. ވަރަށް ބިރުގަނޭ

  25
 7. ޚިޔާލު

  އަދިވެސް އިސްލާހުވެ ތައުބާވާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ މާތް ﷲ މުސީބާތްތަކާއި ކޯފާތައް އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވަނީ އެބައެއްގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުންނެވެ. ގައުމުގެ މުގުލުގަ ތިބި ވެރިން ލާދީނިއްޔަތަށް މަރުދެމުން ދާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމުން އިބްރަތް ހާސިލްކުރާކަށް ނުވޭހެއްޔެވެ؟

  69
  4
 8. ❓❓❓

  ޔާﷲ މާލޭގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދެއްވައި، މީހުންނާ ތަކެއްޗާ ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާށި. އާމިން.?

  56
 9. މަހޭ

  ޠިހުރިހާ ގުދަންތަ ނާލެއިން ބޭރުކޮންބަލަ ނޫނީ މިކަމަކަން އެއްވެސް ހަންލެން ނެން ޢަހަރެމެއް ކަހަލަ ކިތަން ކުޑަ ކުދިންގެ ނިދި މިހަލާކުވީ ތިގުދަނުގެ ވެރިފަރާތުން އެކުދިން ނަން ނިދޭނެ ގޮން ހަދާ ދެންވުމަންއެދެނެވެ ﷲ އެނީހުންނައް ބަރަކާއް ލަންވާށެ

  28
  1
  • Anonymous

   މިގުދަނުގައި ފަސޭހައިން އަލިފާންހިފާ ކެމިކަލް ހުރިކަމާ ފަހަރެއްގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެކަމަށް އަމިއްލަ މީހަކު ފޮޓޯ އާއެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރމަހު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ޓެގްކޮށް ޓްވީޓަކުން އެންގި. މިކަމަކީ މަނާކަމެއްކަމަށްވާތީ އެފަރާތުން އެމައުލޫމާތު ދިނީ. އެހެންނަމަވެސް ޑިފެންސަކުންވެސް އަދި އެހެންފަރާތަކުން ވެސް މިކަމަށް އަޅައެއްނުލި. މިހާދިސާއަކީ މާރިޔާގެ އިހުމާލެއް. މިހާރުން މިހާރަށް މާރިޔާ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ. ހަގީގަތުގައި ރައީސް ސޯލިހުވެސް އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ. ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް. އަދިހަމަ މިޓްވީޓްގެ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށްބަލަންޖެހޭ.

   7
   1
 10. ބިބީ

  މިހާރުން މިހާރަށް ކެބިނެޓު ބައްދަލު ކުރަށްވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަކިކޮށް ދެއްވު މމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވަން

  29
  1
 11. ހިލާ

  ކެތްތެރިކަން ދެއްވާ ހެޔޮރަޙުމްތް ލައްވާށި. މިއީ ޢިބުރަތެއް ކަމުގައިދެކި ވީއެންމެ އަވަހަށް މިފަދަ ތަންތަން އާންމު ރަތްޔިތުންނާ ވަކިން ބަހަށްޓަންޖެހޭ

  18
 12. ހިލާ

  ގެއްލިގެން ހޯދާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެތޯ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހެޔޮދުޢާ ކުރަމާ.

  15
 13. ދޭބަލަ

  ތިޔާ ގައި ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ދަ ގަމާރު ދަބީތާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  20
  4
 14. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ކޮންތާކު އޮތް ފަޔަރ ލޮރީއެއްގެނެސްގެން އަލިފާން ނިއްވީ؟ ހުޅުލޭގަ އޮތް ފަޔަރ ވެހިކަލްތައް. އެހާއަވަހަށް އެގެނެވުނީ ކީއްވެ؟ އުފުލިއަށް އަރުވައިގެން ކަނޑުމަގުންތަ؟ ނޫން. ރައީސް ޔާމީނު ބުރިޖު އަޅާދީފައޮތީމަ އެކަމުގެ ފަސޭހަ އެންމެ ކްރިޓިކަލް ދަނޑިވަޅުގަވެސް މިހާފަސޭހައިން މިހިފެނީ.

  31
  4
 15. ޑިޑީ

  ކޮންމެ ކަމެއް ސިޔާސީ ކަމަކަށް ހަދަނީ?

  10
  10
  • އަހްމަދު

   ސިޔާސީ ކުރަނީ ކީނޫން. މިރޭވެސް މީހަކުގެއްލިގެން ނުފެނުގެން އުޅޭކަމަށް މީޑިޔާތަކުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް މާރިޔާ ބުނީ ތިމަންނާމެންގެ ޒުވާން ކުދިން 4 ފަހަރު އެތަންތަނަށްވަދެ ބަލާފިޔޭ މީހަކުނެތޭ. މީޑިޔާތަކުން މިކަހަލަވާވަހަކު ނުފަތުރާށޭ. މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ސިޔާސީ ކުރާނެ. މިކަން މިހިނގީވެސް މާރިޔާގެ އިހުމާލުން. މަރުވިމިހާގެ މައްސަލަ މަރުތައްބަލާ ކޮމިޝަނުން ބަލަންޖެހޭނެ. މާރިޔާ އިސްތިއުފާދޭން ޖެހޭނެ.

   11
 16. ދޭބަލަ

  މާލޭގެ ގުދަން ތަކަށް ކެމިކަލް ވައްދާ ފުރަމުންދާއިރު ވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ތިބެނީ ލައްގަޅޭ ލައްގަޅޭ މައިން ލައްގަޅޭ ތަމެންގެ ބޮޑޭ އަށް ބޮޑު ވަޒީރު ކަން ލައްގަޅޭ ކިޔަން ދޯ ތަމެން ދެން މަހަށް ދާންވީއެއް ނޫންތޭ މަހަށް ދޭބަލަ ދެން މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ....

  12
 17. Anonymous

  އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ: އެތައް އިމާރާތެއް އަނދާ ހުލިއްވެއްޖެ

  4 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ސެޕްޓެމްބަރު 20, 2019 )

  ކަމަށް ގާބިލް ނޫން މީހުން ނަށް އާރާބާރު ދެންޏާ އަދި މިއަށް ވުރެ ވެެސް ބޮޑެތި ގެލުއް

  ލުމާވާވެސް ކުރިމަތި ލާން ޖެހޭނެ. MDP އުވާލަންބުނި ބާޣީއަށް ގޮވަންބުނި

  17
  1
 18. ފެނެއޭ

  ހަތް ގެ އަނދައި ހުލި، އެކަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ ނަމަ އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ ނީ

  12
 19. ށީތަލް

  އެމްއެންޑީއެފް އަކީ އުންދުން ނިއްވާ ސާމާނު ގެންގުޅޭ ބަޔެއްދޯ. ތަނެއް ރޯވެއްޖިއްޔާ އެއާޕޯޓްސް މީހުން އައިސްގެން ނޫނިއްޔާ ނިއްވާނުލެވޭ.

  16
  2
 20. އައިގޮޓް

  މުޅި މާލެ އަނދާ ހުލި ވަމުންދާއިރު ވެސް ތަމެންގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ވީކް އެންޑް ގައި ގޮސް ލަންކާ ގައި މަމަ ދަންނައޭ މެންނާއި ދޯ...

  17
  1
 21. އައިގޮޓް

  ކޮބާ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގައި އަޅަން ބުނި ފަޔަރ ހައިޑްރެންޓް ސިސްޓަމް ނޭޅުނު ދޯ އެކަމަކު ތަމެންގެ ރައީސް މީހާ އަށް ހުރިހާ ރޮނގާލި ގަނޑު ގޮވައިގެން ސީޝެލްސް އަށް ގޮސް ގަހެއް އިންދާލާ އެތާ ޕާރކް ބަލާލަން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެކަމަށް ދުއްވާލަން ފައިސާ ހުރޭ ދޯ އައި ގޮޓް އިޓް އައި ގޮޓް އިޓް...

  21
  1
 22. ސަލް

  އަސްލަމޫދަތްޖާލޭކިޔާފާޑުޑުގެވާހަކަނުދަށްކަބަލައެއީވެސްހަމަތަކަހައިންސާނުން

  3
  2
 23. ނީމް

  މިހާދިސާގައި މިހޭދަވީ ވަގުތާ ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަލާއިރު، ކުއްލިޙާލަތަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވެފައިޮންނަ މިންވަރު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. މިހާބޮޑުގެއްލުމެއް ލިބިގެން މިދިޔައީ، ވަރަށްބޮޑު ހިތާމައެއް މިއީ.

  23
  2
 24. ބޮޑޭ

  ބުުުުުުުުުުުުުުރިޖުއެޅީމަ އެޅިވާހަކަ މުޅިގައުމު ދަވާލާފަފޭބީ
  ބުރިޖުއަޅާފަ

  1
  34
  • އަދުނާނު

   ދަވާލި އިރު ރިޒާވް އިތުރު ވީ. މިހާރު މަހުން މަހަށް އެދަނީ ދައްވަމުން. މީހުން ދައްކާ ހާ ވާހަކަ އަޑުއަހަންޏާ ވާނުވާއެއް ނޭންގޭނެ.

   17
 25. ބޮޑޭ

  ޑުމުސީބާތެތް ޕީޕީއެމް

  14
 26. ސަމީ

  ލަދު ކުޑަ ގޮތް ކުޑަ މާރިޔާ މާދަންވެސް އަވަގުރާނަ ލިޔެފަ ޓްވީޓް ތައްކުރޭ

  18
 27. އިބުރާހީމޫ

  މިކަމަކީ ޖަލްސާކުރަން ކޮމިޓީހޮވާކަހަލަކަމެއްނޫންންންންން..............ރައީސަށްކެރެންވީ މިހާރުންމިހާރަށް ސަލާމަތީބާރުތައް އެންގޭޖުކޮށް ހުރިހާކެމިކަލުގުދަނާއި އެފަދަ އާއްމުރައްޔަތުންނަށް ނުރައްކާވާކަހަލަތަކެތީގެ ގުދަންތައް ގުޅީފަޅަށް ނޫނީތިލަފުށީގާއަންދާސަރަހައްދަށް މިހާރުންމިހާރަށްބަދަލުކުރަން...........މިކަންކުރުމަށް އަންނިލައްވާމަޖުލިސްއެއްކުރުވާ އެބާރުގާނީގޮތުންފާސްކޮށްފާދިނުން

  11
 28. ޒީރޯ

  މާރިޔާ ދައްތާ ޖީބައްއަތްޖަހާފަ މޭފުއްޕާފަ ހުއްޓަކަސް ނުވާނެ އިސްތިއުފާދީފަ ގޭގައި އޮއްނަވާ

  12
 29. މަހަށްދޭބަލަ

  އެކަކު މަރުވެ، އެތައް ގެއެއް އަނދައިހުލި މިވަނީ އެއީ ސަރުކާރުން މާލޭގައި ގުދަން ކުރަން ތަން ތަން ކުއްޔަށް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާތީއޭ މާލޭގެ ގުދަން ތަކަށް ސަރުކާރުން ކަރަންޓް ނުދިނީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ އަދި މާލޭގައި ގުދަން ހުރި ހުރިހާ މީހުންނަށް ހުޅުމާލެ ދޭކުން ގޯތި ދޭންވީއޭ ފަރުކޮޅު ފުށިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ އަށް ލަންކާ އިންޑިއާ އަށް ނޫނޭ ގޯތި ހިލޭދޭންވީ ހުޅުމާލޭން ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެންނޭ ތަމެން ދެން މަހަށް ދޭބަލަ މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

  3
  1
 30. ދިސްވޭ

  މާލޭގައި ހުރި ގުދަން ތަކަށް ކަރަންޓް ދެން ނުދޭންވީ އެމެންނަށް ގުޅިފަޅުން ހިލޭ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް ދޭންވީއޭ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އަމިއްލަ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ އަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯތި 100 އަހަރު ދުވަހަށް ތަމެންނަށް ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް ދޭންބުނި ގޯތި ތަކެއް ވެސް ނުދެވުނު ފްލެޓެއް އެޅުނީއެއް ނޫން ބޭރު ގައުމު ތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭތޯ އެއް ނޫނޭ ބަލަންވީ ބަލާ އެއް ފަދަ ވެރިކަމެކޭ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމަކީ ހުރި ހިތާމަ އެއްގެ ބޮޑު ކަމާއޭ...

 31. މުހަންމަދު

  މި ސަރުކާރުން އަހާލަން ބޭނުން ވަނީ އެންމެ ސުވާލެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަން ގެލުންވާ ކަހަލަ މިކަހަލަ ގުދަންތައް މީހުން ނޫޅޭ ސަރަހައްދު ތަކައް ބަދަލް ކުރާނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާ ރޭގަ ފާޑެއްގެ ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ދެން ގޮތެއް ނުނިންމި މި ފަސް އަހަރުވެސް ނިމިދާނެ ދެން އަންނަ ސަރުކާރެއްގަ ދެން އެކަމަކާ އަޅާވެސް ނުލާނެ

 32. ޙަރީމާ

  މިދިޔަ ޑިސެމަބަރ އިންފެށިގެން މި ގުދަނުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދިވެހި އިޚްލާސްތެރި ދަރިޔަކު ދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަމުން. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދިޔައީ މާލޭގަހުރި މިފަދަ ގުދަންތައް މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ނެރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ނިންމަމުން! މިސަރުކާރުން އެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓުމަކަށް ގެނަސްފަ އޮވެ، މިކާރިސާ ހިގާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބުމުންވެސް އަޅާނުލާތިބެ ދިވެހި ގައުމު ނުރައްކަލަކަށް ވައްޓާލީ. މުޅި ސަރުކާރު 24 ގަޑިއިރު ރާާއީސް ޔާމީނާ އަވަލައިގެން އުޅުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ. އެއްބަޔަކު ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވާފަ ހުރި ޕޮރޮޖެކްތައް ރިބަންފަށް ކަޑާ ހުޅުވަނީ. އަނެއްބަޔަކު އެމަނިކުފާނު ޖަލަށް ލެވޭތޯ ހޭބޯނައަރާ ތެޅެނީ

 33. އިބުރޭ

  އާން މުރައްޔިޔުން ވެސްތަންކޮޅެއްހޭލުންތެރިވާންވެއްޖެ. ގިނަފަހަރު މިފަދަ ހާދިސާތައް މެދުވެރިވާވަގުތުތަކުގަ ރައްކާތެރިވުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭގިނަކަންކަން ކުރު މުގަ ގިނަގުނަދަތިއުނދަގޫތައްކުރި މަތިވާ މައިގަނޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ މަގުތަކުގަ އެ މީހަކުހިތުހުރިކޮން މެގޮތަކަށް ވެހިކަލްތައް ޕާކްކުރުން. ކަ މެއް މެދުވެރިވާނެ ވަގުތެއްނޭންގޭނެ.

 34. އަޖާބު

  6 ގޭގާ 400 މީހުން ގެއެއްގާ 67 މީހުން. އަޅެ ތިވަރުން ވެސް ހަމަ ތިމާލެ ދޫ ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ވާނީ ދުނިޔޭގެ އަޖާއިބަކަށް. ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ފުރާނަ ގެއްލުނު ވަރު ތިހާވަރަށް ދިޔައީމާ

 35. އާދަމް

  މައުމޫން ހުޅުމާލެ ހިއްކީ- އެހެންވީމާ އަންނި ހުޅުމާލެވާހާކަ ފަސް އަޅާ ފޮރުވުމަށް ގުޅީފަޅު ހިއްކީ.. ޔާމީން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކީ ގަރާޖުތަކާ ގުދަންތައް ބަދަލުކުރަން. އެހެންވީމާ އެވާހަކަ މިސަރުކާރަކުން ނުދައްކާނެ! ހުރިހާ ދެރައެއް ރައްޔިތުންނަށް.. ސިޔާސީ ވިޔަސް ބޮޑުވަރު.. މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކޮންމެ ވެރިޔަކު ކުރިއަސް ދެން އޮންނަ ސަރުކާރަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ!

 36. މަހަށްދޭބަލަ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގައި ހުރި ގުދަން ތައް ނަގާ ގުޅިފަޅަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނި ކޮށް އެޕްލޭން ތަމެން އޮޅާލާ ގުދަން ހަދަން ގުޅިފަޅުން އަދި ތިލަފުށިން ބިން ދޭން ނުޖެހޭނެއޭ ބުނެ ތަމެން އެޕްލޭން އޮޅާލިއިރު ތަމެންނަށް ވާނުވާ ނޭގެނީ ކަން އެއީ ތަމެންނަށް ނޭގޭ ކަމެއް ކަން މިހާރު މަމެންނަށް ވަނީ ޔަގީން ވެ ކަށަވަރުވެފައޭ ތަމެން ނަށް ތިޔާ ހުރީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރެވިފައޭ އަދި ވެސް ތަމެން ކުދި އާބާދީ އޮންނަ ރަށްރަށަށް ޚަރަދުކުރޭ މަހަށް ދޭބަލަ ދެން މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ...

 37. ޗޮއްޗޮއްޗޮއް

  ކެމިކަލް ގުދަންތައް އަވަހަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސް އަންގަވައިފިއޭ އެހެންތޭ ކޮން ތާކަށްތޭ ބަދަލު ކުރަނީ އައްޑޫ އަށް ތޭ އެހެންތޭ އެތަނުގައި ކުރެވެނީ ކޮން ވިޔަފާރި އެއްތޭ ތިޔާ ކެމިކަލް ގުދަން ތައް ބަދަލު ކުރަން ތިލަފުށި ހިއްކާ އެތަނުން ގުދަން ހަދަން ބިން ދޭންވީއޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓް ތަމެން ތިޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެންނޭ އެނޫން ގޮތެއް ނެތޭ މިއަކު ތަމެން ދެން ތިޔާ ކަން ހުއްޓާލާ ރަށުތެރޭން އެހެން ކަމަކާއި ގެން އުޅުނިއްޔާ މާ ބޮޑަށް ތާހިރުވާނެއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ ހާއް ޗޮއް ޗޮއް ޗޮއް ޗޮއް...