އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ސްކޫލްގައި ކިޔަމުން ދިޔަ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނުމުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެކުއްޖާ ގެންގޮސްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތަކުން "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެކުއްޖާ ކިޔަވަމުން އައީ ކައިރި ރަށެއްގައި ކަމަށާއި، ކުއްޖާ ބަލިވެ އިންކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބިގެން ފުލުހުން އެމައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. އިއްޔެ އެކުއްޖާ، އޭނާގެ އުފަން ރަށުގައި ހުއްޓާ ފުލުހުން ގޮސް ޖެންޑާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ކުއްޖާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ކިޔަވަން ވެސް ވަރަށް މޮޅުކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކުއްޖެއް އެއީ. މީހަކަށް ނުލައްވާ ގޮތައް ބަލިވެ އިން މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުން އެބަދޭ." މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

ކުއްޖާ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ކަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އިން ރަސްމީކޮށް އަދި ކަށަވަރު ކޮށެއް ނުދެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް އުމުރުން 18 އަހަރު ނުވާ ކުދިން ވިހެއުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިއަހަރު ވެސް ކުޑަކުދިން ވިހެއުމުގެ ދެތިން މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކައިވެނިން ބޭރުން އަންހެނުން ބަނބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އާއްމު ނަމަވެސް އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފިރިހެނުންނަށް އަދަބު ނުދެވޭ މައްސަލަ އާއި ދަރިފުޅުގެ ޒިންމާ ފިރިހެނުން ނުނަގާ މައްސަލައަށް ޤާނޫނީ ހައްލެއް ނެތުމުން އެއީ ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. މިއަދު

  ކުޑަކުދިން ބަލިވެއެއް ނުއިންނާނެ އިސްލާމްދީނުގައި ބޮޑުވުމަކީ ބާލިޣުވުން އެހެންވީއިރު އިސްލާމްދީނާއިފުށުއަރަގޮތަށް ހަދާފައިހުންނަ ތިފަދަ ޤާނޫނު ތަކުން މުޖުތަމަޢު ހަލަކުވެދޭ ބާލިޣުވުމުން އެއްޖިސްނުން އަނެއްޖިންސުގެ އުފަލަށްބޭނުންވޭ ކަމެއްގެ ދަހިވެތިކަމުގައި 10،12 އަހަރު ހުންނަންޖެހުމަކީ ފުރަވަރުގައި ތުރާކަމަކަށްނޫނީ ނުވާނެ އެހެންވެ ތިފަދަ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން އަންނަނީ ތިކުއްޖާއަށް އުމުރުން 17 އަހަރޭބުނިއިރު އެކުއްޖަގެ ހެދިހުރި ހަށިގަނޑައި ބުރުސޫރަ ދެކިލެއްވިންތޯ؟

  77
  5
  • ދެރަ

   ކޮންމެ މީހަކު މިކިޔަނީ ގާނޫނޭ. ބަލަގާނޫނަކީ ކަޅާއި ހުދުން ލިއެވޭ އެއްޗެއް. ޖިންސީއަރީޒާ އަކީ ލިޔެވޭ ގާނޫނަކުން ހިމޭންކުރެވޭ އެއްޗެއްނަމަ ކީރިތި ގުރުއާން ގައި ޒިނެއާގާތްނުވާން އަންގަވާފައޮތް އޮތުން ހެއްކަކަށް ނުވަނީތޯއެެ. ގާނޫނުގަ 10 އަހަރުންމަތީގެ އންމެން ތިބެންވާނީ ކައިވެނިކޮށްގެންނޭ އޮަތަސް އެދުންވެރިކަން މަަތަކުރެވޭނީ އީމާންތެރިކަމާ އިންސާނިއްޔަތު އިސްކޮށްގެން

   20
   2
  • ހަޒީލް

   ތިކަމެއް ނޭނގެ މިގައުމުގަ ތިބި މަހާ ޝެޚުންތައް އެތިބީ މިސަރުކާރުން ދީން މޮޑެގެން ރޮށިދަމާއިރުވެސް ތާއީދުދީގެން.. މިހާރު އިމުރާނުމެން އެތިބީ މިނިސްޓަރުންނައް ވެގެން..

   5
   3
  • ކައިޒީން

   ބޭފުޅާ ދުށިންތޯ އެކުއްޖާ

 2. ޕުޑެންޑާ އައްޑޯ

  ކައިވެނިން ބޭރުން އަންހެނުން ބަނބޮޑުވާ މައްސަލަތައް <<< ފިރިހެނުން ބަނޑުބޮޑުވާކަމެއް އެނގިފަކާއެއްނެތް..........

  30
  1
  • ލާމު

   ބަނޑު ބޮޑު ފިރިހެނުންވެސް އުޅޭ.

 3. އެންދެރި

  ހަށި ވިއްކާ ތަންތަން ވެސް ވ ގިނަ ވެއްޖެއެވެ.

  61
  2
  • ޕުޑިން

   ދޮގެއްވާނޫން

   37
 4. ޕުޑިން

  މިހާރުގެ ހާލަތު

  38
  2
 5. ނައިރާ

  ރާއްޖޭގަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން އުޅެގެންނޭ މުޅި ޤައުމު ހަލާކުވެގެން މިއޮއްދަނީ... ޕާޓީ ސިސްޓަމު އުވާލަން ގޮވާލަން. ތީ ޖަޒީރާ މިގަައުމަށް ހުރި ބޮޑު އެލާޖިކެއް. ބޮޑު ބިރެއް ބޮޑު ފިތުނަފަސާދައެއް... ***ރީތި ސާހީ ދިރިއުޅުމަކަށް ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަނާ ދުރަށްދަމާ***

  44
 6. އަދުރޭ

  ކުޑަކުދީން ބަލިވެ އިނދެ ވިހާތަ؟ އަދިވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކާވެނިކޮށް ޢިއްފަތް ރައްކާ ކުރުމަށް އޮތް މަގިތަކަށް ވީވަރަކުން ހުރަސް އެޅޭތޯ ބަލާ. ޢުމުރުން 18 ނުފުރެނީސް ކާވެނި ކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައި އޮންނަ އިޚުތިޔާރުވެސް އުވާލައި 18 ފުރުމުން ނޫނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކާވެނި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ. އޭރުން މިހާރަށް ވުރެވެސް ޒިނޭއާއި ނަހަލާލަށް ވިހެއުން ޢާއްމުވާނެކަން ޔަޤީން

  47
  1
 7. ވާނުވާ

  އަމިއްލަ ރަށް ނޫން ރަށްރަށަށް ކިޔަވަން ދާ ކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި އެހެނިހެން ގޯނާތައް ކުރިމަތިވޭ

  50
 8. ޒެނީރާ

  ޒިނޭ ޢާންމު ވެއްޖެ. އެކަމަކު ޙަލާލު ކައިވެނި ކުރެވެނީ 18 ވީމަ. މިކަން ޙައްލުކުރޭ. ސްކޫލުގައި އުޅުނަސް 15 އަހަރު ވީމާ ކައިވެނި ކުރެވޭގޮތަށް ނިކަން ހަދާލަދެއްވަބަލަ

  80
  4
 9. މޯދީ

  މިފަދަ ޙާދިސާތަކުގަ ޝިކާރައަށް ވަނީ ހަމައެކަނި އަންހެން ކުއްޖާ. ބަލިވެ ބެއިންދި ފިރިހެން މީހާއަށް އެއްވެސް އަދަބެއް އަދި ނަމަކަށް ކިލަނބުކަމެއް މި ދުނިޔޭގެ ނުމެ އާދޭ. ލޮބުވެތި އުޚުތުންނޭ. އެއްވެސް ފިރިހެނެއްގެ އަވައިގައި ޖެހި ތިޔަ ލޮބުވެތި ޢުޚުތުންގެ އިއްފަތުގެ، އަގު ބޮޑު ޖައުހަރު ބީވެ ނުދެއްވާ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ފިރިހެން މީހާއަށް ވެސް އަދަބު ލިބެން އެބަޖެހޭ.

  81
  2
  • ސުއޫދު

   އެއްބަސް

   12
   1
 10. ދެރަ

  މީހަކަށް ނުލައްވާގޮތަށޭ ކީއްވެތަ އޭނީ ޖަހާފަ. ޖަހާބަލަ ޒިނޭކޮށް ބަލިވެއިނިއްޔޭ.. ކިޔަވަން މޮޅުކުއްޖަކަށް ވެސް އެހެން ވެދާނެ. މިކަހަލަ ކަންކަން ވަނީ ހަމައެކަނި މައިން ބަފައިން ނުބަލަހައްޓާ ކުދީންނެއްނޫން.. މީހުންނަށް ކުށްކުރެވޭނީވެސް. އެކުށަށް ތައުބާވެ، އެކުށްތަކުރާރު ނުކުރީމަ ރަގަޅުވާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ..

  24
  1
 11. ާއަފްލާ

  ޢިސްލާމްދީނުގަ އޮންނަ ގޮތައް ކަންތައްތައް ބައްޓަން ކޮއް ޢަމަލު ކުރާނަނަ ތިކުއްޖާވެސް ތިމަގަކައްނުދާނެ ކީރިތި ގްރްއާނުގަ އޮތީ ބާލިޣ ވުމުން ބޮޫޑުވާނެ ކަމައް 9 އަހަރުވުމުން ބާލޣު ވެއްޖެ ކޮންމެމީހަކީ ބޮޑު މީހެއްކަމައް

  8
  1
 12. ބޯހަލާކު

  ޓީން ޕްރެގްނެންސީއަކީ މިހާރުގެ ޓްރެންޑެއްދޯ. ކިހާ ވަރުގަދަކަމެއް. ތަންކޮޅެއް ކުރިން މަ އެއްބަހެއްނޫން 'ކުޑަކުދިން'ނަށް ކައިވެނިކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު މިހާރު އެބަ ވިސްނޭ 'ކުޑަކުދިން'ވެސް ކައިވެނިކުރުން ކަން ރަނގަޅީ

 13. ސައިލާ

  18 އަހަރު ނުވެޔޭ ކިޔާފަ ކުޑަކުދީންނައް ހެދީމަ ވާގޮތްތީ.. ބަލަ 17 އަހަރު އުމުރަކީ މީހާ ފުރިހަމައައް ބާލިގުވެފަ ހުންނަ އުމުރެއް.. އަދި މިރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި ބަޔެއް ކުދީން ބޭނުން ގޮތަކައް ބޮއިފުރެންޑު ގާލް ފުރެންޑު ނަގައިގެން އުޅެނީ.. ދެން ވާނީކިހިނެތް. ބަލިވާނީ.. ދެން ބުނޭ ޖިންސީ ފުރައްސާރަޔޭ..ދީނަކީ މިހާރު މިތިބަ ލާދީނީ ވެރީންނަކައް ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނޫން.

 14. ޙުސައިން

  މެދުރާ އްޖެތެރޭ ނަންމަޝްހޫރު ރަށެ އްގަ އިވެސް ތިފަދަކަމެ އް ހިނގަ އިގެން އެބަ އުޅޭ.

  10
 15. Anonymous

  ޖަޒިރާ ބަލިވެއިނުން

  6
  2
 16. މޯޑް

  15 ފުރުނީމަ ކާއިވެނި ކުރެވޭގޮތަށް މަޖިލ ީހައް ބިލ ް ވައްދަންވީނޫންތޯ އަވަހައްބިލ ް ފާސްކުރަންވީ

  14
 17. ކައިވެނި

  18 އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން ކައިވެނިކުރުން ގާނޫނީގޮތުން މަނާކުރެވޭނަމަ ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ރިލޭޝަންޝިޕަކަށް ދިޔުންވެސް، ގާލްފްރެންޑް ބޯއީފްރެންޑް ހޯދުންވެސް މަނާކުރަން ޖެހޭނެ. އިސްލާމްދީނުގައި ނޯވޭ ރިލޭޝަންޝިޕެއް. އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ކައިވެނި. އިސްލާމްދީނުގެ ކައިވެންޏަކީ ކިރިސްޓިޔަނުންގެ ކައިވެންޏާއި ހިންދޫއިންގެ ކައިވެންޏެއް ނޫން. މިހާރު ރާއްޖޭގެ މީހުން ކައިވެނި ކުރުން އެންމެ ވައްތަރީ ކިރިސްޓިޔަނުންގެ ކައިވެންޏާ. ރިލޭޝަންޝިޕަކަށް ގޮސް ޒިނޭކޮށް ބަނޑުބޮޑުވީމާ ކައިވެނި މިކުރަނީ.
  ބަނޑުބޮޑުވުމުން ގިނަފަހަރު ވާގޮތަކީ ކައިވެނިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޚަބަރުގައިވާގޮތަށް:
  "މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފިރިހެނުންނަށް އަދަބު ނުދެވޭ މައްސަލަ އާއި ދަރިފުޅުގެ ޒިންމާ ފިރިހެނުން ނުނަގާ މައްސަލަ"
  ފިރިހެނުން އަންހެންމީހާއާއި ދަރި އެއްލާލާފައި މިދަނީ. ރާއްޖޭގެމީހުން ކިހިނެއްތޯވާނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވައިފައިވާގޮތަށް އަމަލުކުރަން؟

  17
 18. ހަމ ބުނެލީ

  ދަރިފުޅުގެ ޒިންމާ ޒިނޭކުރި ފިރިހެން މީހާ ނެގި ނަމަވެސް ޝަަރުޢީ ގޮތުން އެކުއްޖާ އެފިރިހެންމީހާގ ދަރި އަކަށް ނުވާނެއެވެ

 19. ރަށް

  ކޮން ރަށެއްތަ؟؟؟؟

  1
  1
 20. ހާމިދު ޝާހިދު

  ޑީއެންއޭ ނަގަންވީ. ނަގާފައި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ކަށަވަރުކޮށްފައި އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުގައި ނަންވެސް ޖަހަންވީ، މިއީ، މިވެނި މީހަކަށް ލައްވާފައި ހުރި ދަރިއެކޭ. އޭރުން ތިޔަ ފިރިހެނުންތައް އަލާ ކެނޑޭނީ. ބައެއްފަހަރު، ރަނގަޅު އަތްބަކާ އިދެގެންހުރެ، ދަރިން ހޯދައިގެން ރަނގަޅު ދިރިއުޅުން އުޅޭ މީހުންވެސް، ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ކޮޅުންލައިގެން ގޮސް، ޅަ ކުދިންނާ ބެހި ނުވަތަ ޅަކުދިން ހައްލާލައިގެން އެއްޗެތި ގަންދީގެން ކަޓުވާލާފައި، ކޮޓަރި ކޮޓަރިއަށް ގެންގޮސްގެން ތަޅަމުން ގެންދޭ. މީހަކަށް ރޭކާވެސް ނުލާ. ސްކޫލް ކުދިންވެސް މިކަމުގައި އުޅޭލެއް މަދެއްނޫން. އަނެއްކާ، ސްކޫލް މައުހަލުން ސްކޫލުގައި އުޅޭ 14، 15، 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުދިންނާ ރައްޓެހި ވެގެން މަންޖޯޅި ޖެހެމުން ޖެހެމުންގޮސް ވެސް ބަލިވެ އިނދެފައި އެބަހުރި. މިކަންކަމަށް ހައްލު ލިބޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތު މަތިން ޕްރޮގްރެސިވް ވިސްނުމެއް ނެރެގެން. އެހެންވެ، ޑީއެންއޭ ސޮލިއުޝަނަށް ދިއުން ވަރަށް މުހިންމު.

  • ޒިންމާ

   ޒިނޭގެ ދަރިއެއް ބައްޕަ ކަށަވަރުވިޔަސް އެފިރެހެން މީހާއަކަށް ނުލައްވާ

 21. ޝޭން

  ކީއްކުރާނީ... މިއޮތީވާ ގާނޫނު އަސާސީއެއް... ޙެޔޮނުވާނެ ކުދިންނޭ ޒިނޭއާ ކައިރި ނުވެބަލަ.. ޢެއީ ހުތުރުކަން ބޮޑު ފާފައެއް... ޒިނޭ ކުރާ އަންހެނާ ގައިގަ އަދި ފިރިހެނާ ގައިގަ 100އެތިފަހަރުން ހައްދު ޖެހުން އޮންނަ ހުކުމަކީ... ގެންގޮސް ޖެންޑާއަށް ލުމެއް ނޫން... ކުޑަކުދިން ކުރާ ކަހަލަ ކަންކަމެއް ނޫން އެޔެއް.. ޝަރުއީ ގޮތުން ބޮޑު ދެމީހުން ކުރި ކަމަކުން އަންހެނަކު ބަނޑުބޮޑުވާނީ... ޢަދަބު އޮންނަންވާނެ ދެމީހުންނަށްވެސް..

  • ޝޭމް

   މިހާރުގެ ކުދިންނަކަށް ހުތުރެއް ނޫނޭ އެކަހަލަ ކަން ކަމެއް. ބަނޑުބޮޑުވީމަ އެންމެނަށް ވެސް ގޯސް ވަނީ... ނުވާހާ ހިނދަކު ހަމަ ހުސް އަލިފުން... މިހާރު ކަިވެނިން ބޭރުގައި ޒިނޭ ނުކުރާ މީހެއް މަދުވާނެ ހަމަ... ފޫޅުން ލޭހިކޭ އިރު އޮންނަނީ ލޯބިވާ މީހާއަށްޓަކާ ހުރިހާއެއްޗެއް ވެސް ދީފާ.... ޕިސް ޕިސް... ބޮއެހަލާކު

 22. ާއއއއ

  އިސްލާމް ދީނުގަ އޮންނަ ގޮތަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރުވަބަލަ އެކަން ކުރުން ޤާނޫނީ ވަކި އުމުރެއް ހަދާފަ ވިހަންފެށީމަ ކީކޭ ތިކިޔަނީި ގައުމުގެ ހަލާކު ޑިމޮކުރަސީ