19:28

18:45

18:40

17:57

އަލިފާން ނިއްވުމުގައި އުޅުނު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް ދެއްވާފައި.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މީހުން ކުރެއްވީ ބުރަ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށް.

17:55

17:53

ރައިސް މިހާރު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ވަޑައިގެންފައި، އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ހާލު ބައްލަވާލައްވާނެ

17:49

17:46

ފަސް ބައުޒަރެއް ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައި... އިތުރު ބައުޒަރެއްގައިވެސް ރޯވި

17:36

17:34

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ސާލިހު އާއި މިނިސްޓަރ މާރިއާގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންނާއި ސިފައިން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުގައި ރައީސް ސާލިހު އާއި މިނިސްޓަރ މާރިއާގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންނާއި ސިފައިން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

17:32

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދު - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދު - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދު - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

17:25

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަޑައިގެންފި - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަޑައިގެންފި - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަޑައިގެންފި - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

17:25

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަޑައިގެންފި

17:22

ޖުމްލަ ހަ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވި. ހަތަރު ބައުޒަރެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރުވި. ދެ ބައުޒަރެއްގެ ކުރީކޮޅު ވަަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިގެން ދިޔަ

17:17

ތިން ބައުޒަރެއް އެކީ އަނދާ ހުލިވެއްޖެ، އަނެއް ބައުޒަރު ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދާފައި

17:13

17:08

ރޯވި ލޯންޗުގެ ބޮޑުބައި އަޑިއަށް ގޮސްފި - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
ރޯވި ލޯންޗުގެ ބޮޑުބައި އަޑިއަށް ގޮސްފި - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

17:07

އައިޖީއެމްއެޗް: އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނު އެއްވެސް މީހެއްގެ ހާލަތު ސީރިއަސްއެއް ނޫން

17:06

17:06

ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އެކީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

17:02

ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް
ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް
ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

17:00

16:59

ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:54

16:53

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުން އުޅަނދުތައް ދުރުކުރަނީ

16:53

އަލިފާން ރޯވި ސަރަހައްދުން އުޅަނދުތައް ދުރުކުރަނީ

16:52

އައިޖީއެމްއެޗް: 9 މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނީ. އޭގެތެރޭގައި ދުމުގެ އަސަރު ކުރި މީހުންނާއި ފިހުނު މީހުން ހިމެނޭ.

16:51

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުން.

16:50

ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި. އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދެ ތެޔޮ ބައުޒަރާއި ޕިކަޕެއް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައި. މިހާރު އަނދަމުން ދަނީ ރޯވި ދެ ބައުޒަރުގެ ތެރެއިން ބައުޒަރެއްގައި.

16:47

16:46

ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:46

ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިއްވުމަށް ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:45

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ލޮރީއެއް ދުރުކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލްަ

16:45

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ލޮރީއެއް ދުރުކުރަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލްަ

16:40

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުން އިތުރު މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި.

16:40

މިއަދު އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދު - ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

16:39

އަލިފާޏުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:39

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ، އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުގައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:39

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވަޑައިގެންފި.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ، އަލިފާން ރޯވި ސަރަޙައްދުގައި - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:37

އެމްއެންޑީއެފް: ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ %90 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ.

16:36

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތެޔޮ ބައުޒަރުތައް އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ގެންދެވިފައި ވިޔަސް، އެތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ނެތި، ޕާކުކޮށްފައި ގެންދެވުނު ސަރަޙައްދުގައި ނުބޭއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެދިއްޖެ.

16:33

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ ލޯންޗުގައި. އެވަގުތު ލޯންޗުގައި ހަތް މީހަކު ތިބި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ. މި ލޯންޗަކީ އއ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ "ނަވީ 3" ނަމަކަށްކިޔާ އުކުޅަހު ލޯންޗެއް.

16:32

ލޯންޗުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލެވިފައިވީނަމަވެސް ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު އަދި ނިއްވާނުލެވޭ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔާ ޓީމުންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން މިހާރު ދަނީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވަމުން.

16:31

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހެއް

16:30

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހެއް - ފޮޓޯ: އަވަސް

16:28

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ ލޯންޗުންވެސް މިހާރު ދަނީ އެ ސަރަޙައްދުގެ ފަޅުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

16:27

އެމްއެންޑީއެފް: އަލިފާން ފެތުރުން މިހާރު ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައި.

16:27

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:27

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:26

ޖުމްލަ ތިން ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި މިހާރު ވަނީ އަލިފާން ރޯވެފައި.

16:25

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:25

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދެ ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:25

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:24

16:24

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދެ ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:24

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:23

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:23

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:22

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފަސް މީހަކު ވަނީ ފިހިފައި.

16:22

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދެ ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:22

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން ސިފައިންނާއި އާންމުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:22

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދެ ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:20

މިއަދުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވޭ. އެމީހުންނަށް މިހާރު ދަނީ ފަރުވާދެމުން.

16:19

ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކެއްގައި ރޯވެ، އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ލޯންޗުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވޭ.

16:18

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް ވަނީ ދުން ފެތުރިފައި. އެގޮތުން ވިލިގިއްޔާއި ހިސާބަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދުމުގެ އަސަރު ކުރާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.

16:16

ކަނޑު އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:16

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ކަނޑު އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެ އަދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:16

ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ކަނޑު އުޅަނދުތަކެއްގައި ރޯވެ އަދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:14

16:13

އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮތް ދެ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބޭ.

16:12

ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ފަޔާ ޓީމުން ދަނީ ފޯމް ބޭނުން ކުރަމުން. ނަމަވެސް އަދި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވިފައެއް ނުވޭ.

16:11

ލޯންޗެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:11

ލޯންޗެއްގައި ރޯވެގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލް

16:10

ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އިބްރާހީމް ޝާބިލްަޗ

16:09

ލޯންޗުގައި ރޯވި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް އެއްކައިރި ކުރުމަށް އާންމުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

16:08

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ އއ. މަތިވެރީ ލޯންޗެއްގައި.

16:07

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި. ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގޭ.

16:05

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

16:02

ލޯންޗުގައި ރޯވަމުންދާ މަންޒަރު - ފޮޓޯ އެމްއެންޑީއެފް

16:01

ރޯވި ބައުޒަރު - ފޮޓޯ އެމްއެންޑީއެފް
ރޯވި ބައުޒަރު - ފޮޓޯ އެމްއެންޑީއެފް

 

16:00

އެމްއެންޑީއެފް: ރޯވި ލޯންޗް މިހާރު ވަނީ ދުރަށް ގެންދެވިފައި

15:59

އެމްއެންޑީއެފް: އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްެއެއް ނުވޭ

15:57

މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ލޯންޗެއްގައި އަނދަމުންދާ މަންޒަރުވެސް ފެނޭ

15:53

މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ލޯންޗެއްގައި އަނދަމުންދާ މަންޒަރުވެސް ފެނޭ

15:51

ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ހުޅުމާލެ އިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް
ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ފޮޓޯ: މީސް މީޑިއާ
ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ - ފޮޓޯ: މީސް މީޑިއާ

15:50

އެ ތެޔޮ ބައުޒަރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ދޭ.

މާލެ ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ދެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާކަމަށެވެ.

މިހާރު އެ ސަރަހައްދުގައި އެމްެއެންޑީއެފް އިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ކެޔޮޅު

  ހިނގައިދިޔަ ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ އަސްލު ސަބަބު އޮޅުވާލުމަށް ބަޔަކު ކުރަނުންދާ ކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ

  41
  3
 2. ބަނބޫ

  ފަޔާ ސްޓޭޝަން ބުޑުދޯ. ކިހާވަގުތަކުން ދެވޭނެބާ. ތެލަށް ފެން ނާޅަށްޗޭ. އިހަކަށްދުވަހުވެސް ކެމިކަލަށް ފެންޖަހައިގެން އެތަށް ގެޔެއް އަނދައި ހުލިވީ. ޑީސީޕީ ނެތީތަ. އެޔާޕޯޓް ފަޔަރު ލޮރީ ނުގެނެސް ނުވަނީތަ. ބޮޑު ޚަރަދުކޮށްފަ ފަޔާ ސްޓޭޗޝަނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ ފަޔާފައިޓާރސް މިނިވަން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިން ހިންގަން ފެނޭ

  42
  12
 3. ޓެރާ

  ތީ ސީދާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އެއް. އިންޓެލިޖެންސް މިހާރަށްވުރެ ވަރުގަދަ ކުރުން ވަރަށްް މުހިންމު ވެއްޖެ. އިތުރު ހަމަލާ ތަށް އަންނާނެ އަދި. ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު ފާސްކުރީމަ ހިފި ބަދަލެއް ތީ. ތަހުގީގު ރަނގަޅަށް ކޮށްފި ނަމަ ހާމަ ވެގެން ދާނެ

  14
  39
  • ކުސުމް

   ތިހެންވިއްޔާ ޓެރަރިޒަ މޭ ކިޔައިގެން އެން މެ އަޑުގަދަ ކުރާ ބަޔަކު އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަން ކުރިކަ މަކަށް ނުވާނެތަ؟ ސިޔާސީ މީހުންނަކީ ހުސް ގޭ މު ކުޅޭބައެއް.

   40
 4. ވަހީދުބެ

  ތެލަކީ ވިކޭ ފައިދާ ލިބޭ އެއްޗެއްކަން އެނގުމުން ތެޔޮ ވިއްކުމަށް މުޅިބަނދަރުމަތީގައިވެސް ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ބައުޒަރުތައް ދުއްވަނީ. ތެޔޮ އަޅާކަށް ވަކިސަރަޙައްދެއްވެސް ނޯވޭ. މިފަހަރު ތިޔަދިމާވީ އަނެއްކާ އަނެއް ޙާދިސާ. އަދިވެސް ހޭއަރާކަށް ނުވޭބާ. ތެޔޮއަޅާ ސަރަޙައްދުގައި އަޑީގައި ތާނގީހަދައިގެން ތިމަސައްކަތް ކުރާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ.

  30
 5. ފިލާވަޅު

  މަލްޓިޕްލް އިންސިޑެންޓް ސަލާމަތީބާރުތަކުން ހާއްސަކޮއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް މިކަމައް ހުޝިޔާރުވޭ ބޭރުގެ ނުފޫޒް ގަދަކުރުމައް މިކަހަލަ ކަންކަން ހިގުމަކީ ވަރައް ކައިރި ކަމެއް ނޮވެމްބަރ 3 ގައި ހިނގި ގޮތައް ކަން ނުހިގާފާނެ އެޕްރޯޗް ތަފާތުވެދާނެ ވިސްނާ އަވަހައް ފިޔަވަޅުއަޅާ ސިޔާސީ ވެރިންނަކައް ޤަޢުމީ ސަލާމަތެއް ގިނަފަހުރު ނުއިގޭނެ ނުވިސްނޭނެ ފައިސާގެ މަޤާމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގަ ކޮނމެ ފަދަކަމެއެއްވެސް ކޮއްފާނެ "ހާދަ ދެރަކަމެކޭދޯ ހިތާމަކުރަން :("

  36
 6. ހުދުހުދު

  ސިފަ ވަނީ ސީރިޔާ

  29
  2
 7. ހިތާމަހުރި

  މިހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަށް ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ.

  29
  1
 8. ޜަޏަ

  އެންމެންގެ އެޓެންޝަން މިކަމައް އަބުރާލާފަ ބަޔަކު އެހެން ކަމެއްމިވަގުތު މާލެ ތެރޭގަ ކުރުން އެކަށީގެން ވޭ. ސިފައިން ހުޝިޔާރުވެ ތިބޭތި.

  37
  2
 9. ކައި

  ތެޔޮ އަޅަންގޮސް ތިބެގެން ސިނގިރޭޓް ބުއީކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެނީ. މަންޒަރު ދުއްފަރާތަކާއި ހަވާލާދީ

  35
 10. ނޯޑައުޓް

  ދަބަރަށް ވެފައި ހުންނަ ގޭސްފުޅި އަރުވާ ބޭލުމަކީވެސް ވަކި ބިރުވެރިކަން ކުޑަކަމެއް ނޫން.. ކަމެއް ވާނީކީ ބުނެފައެއްނޫން.. މަށަށް ފެންނަނީ މިހާރުން މިހާރަށް.. ދަނގަޑު ގޭސް ފުޅި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން ގޭސް ކުންފުނިތަކަށް އަންގަން. ކަމެއްވީމަ ވާގެއްލުން މާބޮޑުވެ، ހިތާކަމުރަންޖެހޭނެ. ވިސްނަވާ.. ސަމާލުވޭ..

  23
 11. ތެދު

  ﷲއާއިރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮއް، ފާހިސްކަންތައް އާއްމުކުރައްޔާމު..ﷲގެކޯފާ ނުހުއްޓުވޭނެ...މޮޅުވެފަ މޮޅުބަސްބުނެގެން ވާނެކަމެއްނޯއްނާނެ...ވެރިމީހާއަށް ވާޖިބް ހުއްޓުވަން..އެކަމަށް ހިއްވަރުދީގެން ބޮޑުމުސީބާތަކަށް ރައްޔިތުން ވެއްޓޭނީ..

  45
 12. ބިންގޯ

  ސިގިރޭޓް ރޯކުރީ ކަމަށް ވެޑާނެ

  13
  1
 13. ކޮރަލް

  ހަބަރު ނުކިޔާ ފޮޓޯ އިން ބޭުންވާ ވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

  10
 14. ޑައެލޯގް

  މިއީ އެއްވެސް ވައްކަމެއް ނުކުރާ ސަރުކާރެކޯ ހަލާލު ފައިސާޔޯ ވެރިންކަނީ އެކަމެއް ނޭގުނު 1 ހަފްތާ ތެރޭ އަލިފާނުގެ 3 ހާދިސާ ވިސްނާ

  18
  4
 15. ކިނބޫ

  ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާ މްދީނުގެ އަދުއްވުން އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަ ރައްޔިތުބަޔަކު އޭގެ ރަހަ ދެކެން ޖެހޭނެ. އެކިފަހަރު. އެކި މިންވަރަށް އެކި ގޮތަށް. އަމިއްލަ ކަށްވަޅު އަމިއްލަ އަތުން ކޮނުނު ބައެއް ދިވެހިންނަކީ. މިފަދަ ކަންކަން ބައެއްފަހަރު ހިނގަނީ ހަމަމަގަށް އައުމަށް ހަނދާންކޮށް ދެއްވުމަށް. ދެއްވާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ނުކިޔަމަންތެރިވާ މީހުން ދެން އެބައެއްގެ ހާލަށް އެބަޔަކު ދޫވެހިނގައިދާނެ. ދެންވެސް ބިރުވެތިވޭ. ތައުބާވޭ.

  15
 16. މަގަށްދޭބަލަ

  ދަހިން ނަވަރޭ އަށް ތިޔާ ކަން ނުވާނެއޭ މަހަށް ދޭބަލަ..

  6
  1
 17. ނޭމާ ޖރ

  ބަނބޫ ކަލެއަަށް ނެތް އަލިފާނުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފަ. ކަލޭ ތި ރޯނު އެދުރެއް. ކަލޭ ތި ބަޔަކު ކަމެއް ކުރާތަން ބަލަން ދުރުގަ ހުރެގެން ރޯނު އެދުރު ވާ މީހެއް

  1
  6
 18. ޑީޕީ

  ތިއީ ބަޔަކު މިހާރު ގަސްތުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި.

  4
  2
 19. މޭވާއެއް

  ހަގީގަތަކީ މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކަންފައްސޭހަ ފަރުވާކުޑަ ބައެއް. ނުބީހެންޏާ ކަނޑާ ހަމަ.
  ކަމެއްނުވާހާ ހިނދަކު ފިކުރެއްޚިޔާލެއް ނުހުންނާނެ. ކަންވެދިޔަޔަސް ވީކަމެއް އިސާހިތަކު ހަނދާންނެތި ދިއުން އެއީ އާދަ. ދުނިޔޭގެ ގިނަގައުމުތަކުގަ ކަމެއް ހިގަދިއުމުން އެކަމެއް ހިގާ ދިޔަ ގޮތްތައް ބަލާ ގިނަ ހޯދުންތައް ހޯދާ ތަހުލީލުތައް ކޮށް އެފަދަކަމެއް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ތަކެއްކުރާނެ. .
  ރުވެސް ހަމަ މިއަދުގެ މިވަގުތުވެސް ޕެޓްރޯއަޅާ ތަންތަނުގަ ވެހިކަލްތަކަށް ތެޔޮއަޅާ ދެމުންދައިރު މޮބައިލް ފޯން ބޭނުން ކުރުމާ އިގްނީޝަންއަށް ވިސްނުމަކާނުލާ ސައިކަލް ސްޓާޓް ކޮށްލުމަކީ އާދަ. ނަމަވެސް މިއީ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއްގެ ފެށުން ކަމުގަވެދާނެކަން ކުޑަކޮށް ވެސް ވިސްނާ ނުލާ. އެމަމަކު ކަންހިނގާ ވަގުތު އެއީ ކިހާބަޔަކަށް އޭގެ ގެއްލުން ލިބިގެން ހިނގާދާނެ ކަމެއްކަން ވިސްނާލާ މިއަދުވެސް ފިލާވަޅު ލިބިގަތުން ކީތްތޯ؟

 20. މުސްލިމް

  އަސްތަޤްފިރުﷲ.. އެކިގޮތްގޮތުން ގެއްލުން ލިބުނު އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މާތްﷲ ޝިފާ ދެއްވަވާ ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވަވާށި އަދި އަޅަމެން އެންމެންގެ އެންމެހާ ފާފަތަށް ފުއްސަވާ އަޅަމެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސުތަކުގައާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ބަރަކާތް ލައްވަވާށި ޔާﷲ އާމީން

 21. ލައި

  ގިނައީ ވަގު ތެޔޮ ވިއްކާމީހުން. ދެންވެސް ރަންގަޅުވޭ. ނުބާކަމުން ދިމާވާ ކަންކަން ހައްތާވެސް

 22. ާމަަމޮޅު

  ޢަލިފާން ޕާރޓީ ވެރިކަމަށް އެރީމަ މުޅިރާޖެ އަލިފާނަށް ހަދާފަ ނޫނީ ހުއްޓައެއް ނުލާނެ މިފަހަރުވެސް ވެރިކަމަށް ހޮވާލާތި?ބަލަ އަހަރެމެންނަށް އޭރުވެސް އެނގޭ ތި އަލިފާން ގްރޫޕް މީގެ ކުރިންވެސް އަލިފާނާ ކުޅެފަކަން އޮތީ ? ގައުމު ކުރިއަށް ބާރަށް ހިގާގަތީތީ ހަސަދަ ވެރިވީ ގައުމު ދެކެ މަސަތްކަތް ތެރިން ދެކެ ރައްޔިތުންދެކެ އަދިވެސް ބާރުވެރިން ހޭ އަރާކަށް ނުވޭތަ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ޔާމީނު ފަހަތުން ދުވުން އަލިފާނާ ކުޅުން ނޫން ކަމެއް ހަމަ ހަރާން ޔާ ﷲަ އަޅަމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ގައުމު މި ވަބާގަނޑުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. އާމީން. ?