ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައި ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ "ޓީވީއެމް" އާއި ސަރުކާރަށް ތާއިދުކޮށް ޚަބަރު ފަތުރާ "ޗެނަލް-13" ގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މެދުކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މީސް މީޑިއާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު އެކްޓިވިސްޓުން މިރޭ މީސް މީޑިއާގައި ބުނަމުންދާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަނީ އެޗެނަލްތަކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ސެޓްލައިޓް ހެކް ކޮށްގެންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޓީވީއެމް އާއި ޗެނަލް-13 އިން ވެސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ސެޓްލައިޓެކެވެ.

ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ސެޓްލައިޓެއް ހެކް ކޮށްގެން ޓީވީއެއްގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް ސެޓްލައިޓެއްގެ އަޕްލިންކް ދުއްވާލުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ޢަރީފް

  މޮޔަނުގޮވާ

  • محمد

   އާއެކޭ. މޮޔަނުގޮވަ.

 2. މޫސަ

  ތިކަން ކުރަން މިހާރު މާލަސް ވެއްޖެ.

 3. ހަބަރުދާރު

  ކަނޑާލަ ބަލަ . ޚަނޑާލާތާ 24 ގަޑި އިރު ތެރޭ އިދިކޮޅު ހުސްކޮށްލާނަން.

  • محمد

   ނުކުރާނެ! ان شاء الله.

 4. އަޙުމަދު

  ގޮތް ހުސްވީތަ؟ ބޮޑުވަރު ޖޭވިޔަސް

 5. ހޖކނ

  ތިކަމެއް ނުވާނެ ..... ދެން ލަލަލާ

 6. އއ

  އެކީއްވެގެންނޯ؟ ޖުޑީޝަލް ބަގާވާތުގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ ލަދުންދޯ؟ ހެހެހެ. ކައެމެންގެ އެފްބީ އާއި އެއްޗިސް އަހަރުން ހެކް ކުރީމާ މާތާހިރު އެއްޗެއް ނުފެންނާނެ.

  • ބުރޭ

   ވާނެތަ؟

 7. ާވަތުބަތާނަ

  ހެ ހެ. މަރުފަލި ޖަހަން ފަށާބަލަ

 8. محمد

  ވަރަށް ފައްކާ! ޓީވީއެމް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެނަލް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޗެނަލް. ނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަންނި ޓީވީއެމް ބަދަލުގައި އެމްއެންބީސީ ވާން ނަން ބަދަލު ކުރާ ޗެނަލް އެއީ ރަމަޟާން 2010 ގައި. 2012 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ 7 ގައި ބަގާވަތް ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް ޓީވީއެމް އައް ބަދަލު. ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ އާމީން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ 5 ޗެނަލް އެވެ. ޓީވީއެމް،ފީއެސްއެމް ހަބަރު ޗެނަލް، މުންނާރު ، އެސް & މަޖިލިސް ޗެނަލް.

 9. އަބޫއުބައިދާ

  ކަލޯއަހަރެމެންނަށްވެސް ނޭގޭތީ ނޫނޭ މިތިބެނީ. ކަލޯމެންތީ ދިވެހި ރައްތިތުންކަން ނޭގޭވަރުވެސް ކޮއްލެވިދާނެ. ސައިޒް އޮޅިގެން ނޫޅޭ

 10. ކެޔޮޅު

  ޓީވީތައް ކަނޑާލެވުނަސް އަހަރެމެންގެ ހިތެއް ކަނޑައެއް ނުލެވޭނެ!

 11. ކެޔޮޅު

  އައްނި ދައްކާ ރަންޑިވަާހަކަ ދޯތީ! ލަލަލާ

 12. އަހްމަދު

  ތިޔައުޅެނީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހަބަރުތައްގެނެސްދޭ ޓީވީ ޗެނަލްތައް ބަންދުކުރުވަންވެގެންދޯ ބާރައްކުރިޔައްގެންދޭ

 13. Anonymous

  ހަޖަމުކުރޭ ގޮއްރީދޫ ގުންޑާއިން

 14. Anonymous

  ހަމަ ކަނޑާލީ ރާްއްޖެޓީވީ ސަންގުޓިވީ ވިލާޓީވީ ވެސް ކަނޑާލީ

 15. ބިޒީ

  ލާހިކެއްނޫން، 2018 ކެންޕެން ވެސް ކުރާނަން، ކޮން ހެކެއް ކުރެވޭނި، ކޮސް ނުގޮވާ

 16. ބެއްޔާ

  ކަމެއްކުރެވޭ ބަޔެއް އަނގައެއް ނުތަޅާނެ. އެހެން ނޫނަސް ﷲ ގެ އިރާދަޔާ ނުލާ އެކަކަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ

 17. ޓވމ

  ދައުލަތުގެ ޓީވީ ހުއްޓުވަން މާ ބޮޑަށްވެސް ލަސްވެއްޖެ. އެއްވެސް ހަމަހަމަކަމެއް އިންސާފެއްނެތި، ހަމައެކަނި ޕޕމ ގެ ޗެނަލެއްގެ ގޮތުގައި ޓވމ ބައްޓަންވެފަ އޮތީ.

 18. ޙަފްޞާ / މާލެ

  ބަޣާވާތުގެ ޙަޤީޤަތް ކިޔާދޭތީ ދޯ؟

 19. ނަަސީދު

  ތިޓިވީ ކަޑައެއް ނުލެވޭނެ ތީ ވެރިކަމުގައި ހުންނަ މީހެއްގެ އެއްޗެއް ހުދު ނަސީދު އައް ތިކަން އޮޅިވަޑައި ގެން ނުވާނެ

 20. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  ޕްލީޒް ހަޖަމު ރީނދޫ ގުނޑޭސް. ހހަހަހަހަހަހ ދެރަވޭ ކަލޭމެންގެ ހާލާ ދޭތެރޭ. އަމިއްލައަށް ޗެނަލް ބަންދު ކޮށްފަ އަމިއްލަ އަށް ހުޅުވާފަ ތި ޖަހާ ސަކަރާތާމެދުވެސް ދެރަވަން. އަޅެ ހަމަ ތިހުރިހާ އެތިވަރުތައް ގޮވާއިރު ބާރު އޮވެމެވެސް އެހެން ބަޔަކު ކަލޭމެންގެ ޗެނަލެއް ބަންދެއްވެސް ނުކުރޭނު. އަމިއްލައަށްނު ހުރިހާ ކަމެއް ތި ކުރަނީވެސް. ކެކެކެކެކެކެކެކެ

 21. އަހަންމަދޭ

  އިރުކޮޅަކުން ކިޔަން ފަށާނެ. އަހަރުމެން ބުނީ އެހެންނަކުން ނޫނޭ މިހެންނޭ. ކިޔައި ވާހަކަ އޮޅުވާލަން އުޅޭތަން ފެންނާނެ. މިތިބަ ބައިގަނޑެއް ދޯ ދެން.

 22. ައިސްމީހާ

  އަޅެ ފަހެ އެއްޗެއް ބޮވިގެންތަ ތިއުޅުއް ވަނީ މީގެކުރިން، ވެރިކަމެއް ނުވެއްޓޭނެ އިންޝާﷲ. ވެރިކަން ކަލޭމެން ވައްޓަން ތިއުޅެނީ ރާ ނުބޮވިގެން ކަން ސައްކެއްނެތް.

 23. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ހަޖަމް ނުކުރެވުނީ ދެއްތޯ### މީ އިނގޭތޯ ކަލޭމެންގެ ފެންވަރަކީ### ވެރިކަންކުރަންދިނީމަ އެކަމެއްވީކީނޫން### އިސްތިއުފާދީފަ ހޯހޯގޮވަމުން އަވަހަށްބެޗީ###

 24. އަދް

  މާ ލަސްވެއްޖެ މިހާރުވެސް... ހުސް ދޮގު .. ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުން އޮލުވާލުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ،... މި ބީތާ މެންނަށް ނޭގޭ އެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ދަރިންތައް އުޅެނީ މާލޭގަ ކަމެއް

 25. މީކާއިލް

  ޓީވީއެމްގެ ލަވަ
  ދެ ދެ ދެ ދޯ