މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. އިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ ޝޭޚް އަލީ ޒައިދް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކަ ރިޕްލައި ކުރައްވަމުންނެވެ. ޑރ. އިޔާޒް ވިދާޅުވީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކަންތައް ކުރެއްވުމަށް ފުލުހުންނަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލާދީނީ "ޓެރަރިސްޓު" އެމްޑީއެން ބަންދު ކޮށްދެއްވުން އަވަސް ކޮށްދިނުމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދިލައްވާ ކަމަށްވެސް އެ ޓްވީޓުގައި އިޔާޒް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"އެމްޑީއެން އިން ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ތިމަންމެން މީ ގާނޫނަށްވުރެ މަތީގަ ތިބި ބައެކޭ. ތިމަން މެންނާ މެދު އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނޯންނާނެޔޭ. ތިމަން މެންގެ މިވެނި ބާރެއް އެބަ އޮތޭ. ބަލަގަ ހުރިހާ ބާރަކަށްވުރެ ﷲގެ ބާރު ގަދަކަމެއް ނޭނގޭތަ؟،" ޑރ. އިޔާޒް ކުރެއްވި އިތުރު ޓްވީޓެއްގައިވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޖާއްބެ

  އިޔާޒެއް ކަމަކު ތިވިދާޅުވޯ ތެދެއް. މިައަދު އެންމެހާ ލޮބުވެތި މުސްލިމުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި ބައިބައިވުން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ މިބައިގަނޑާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަންވެއްޖެ.

  42
 2. ސޭކުބެ

  މަ މިހުންނަނީ ޝޭކު ހުސަން ރަޝީދު ނެރޭ ފަތުވާ އެއްވެސް ބަލާލަން ވެގެން!!! އަދި އޮތީ ފަތުވާ ލިޔަންވެގެން ކަމަށްވެދާނެ.

  38
  • ދޮގެއް؟

   އެއަށް ނުވާނެ މިވަރުވެސް. މިކަލޭގެވާ މިހެންވެސް.ބުނެފިތާ. އަދި މާދަމާ ބުނާނެ ތިމަން ތިމަންގެ ޒިންމާ އަދާކޮށްފީމޭ

   8
   1
 3. ހުޅުރާއްޖެ

  ނިބުރަވެރި ޖަމާޢަތަކަށް ވާންޖެހޭނީ ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރީމާ އެކަންޏެއް ނޫން. ދީނާ ޚިލާފު ވާހަކަ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާނަމަ އެއީވެސް ނިބުރަވެރި ބައެއް. އެފަދަ ޖަމާޢަތްތައް އުވާލަންޖެހޭ.

  40
 4. މޮޔަބެ

  ޑރ.އިޔާޒް އެވެ؛ މިފަދަ ބަޔަކު ވެރިކަމަށްގެނައުމުގެ ހަދިޔާ މިލިބެނީއެވެ. އަދި އަސްލު ސޫރަ ނުފެނެއެވެ. 40 ހަކަށްވުރެ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ބަޔަކު ނުކުމެ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ރުހުން ލިބިިބެ އިސްލާމް ދީނަށާއި، ރަސޫލާއަށް ފާޑުކިޔާ އިރު މިކަމާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގަ ބަސްބުނާ މަދު ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގަ އިޔާޒް ހުންނެވީ އުފާކުރާކަމެކެވެ. ޑރ އިޔާޒުއެވެ؛ މާއްދިއްޔަތަށް ހެއްލިފައިވާ ބަޔަކާއެކު އުޅުއްވުމަށްވުރެ ދީނުގެ ހައްގުގައި ދެތުވެ ސާބިތުކަމާއި ކެރުމާއެކު ތެދުވުން އެއީ ނިއުމަތެކެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅުމަކީ އަލީ ރަމީޒް ވިދާޅުވިފަދައިން އަހަރަމެންގެ ލޭބޯން ބަޔަކު އުޅުމެވެ. ﷲ ގަންދީ ބުނަން އަލި ރަސްކެފާނު ކުރެއްވި ޖިހާދު ފަދަ ބޮޑް ޖިހާދަކަށް އަހަރަމެން ތައްޔާރެވެ. ދީނަށްޓަކާ ލޭއޮހޮރުވުމަކީ ވަރަށްބޮޑް އުފާވެރިކަމެއްލިބޭނެkަމެކެވެ. .. ލާދީނީ މީހުންނަކީ މީހުންގެ ފިކުއި ކުޅެ ފިތުނަ އުފައްދާ ބަޔެއް.

  39
  • ޒަކް

   ޑިމޮކްރެސީ ނެޓު ވޯކު ކިޔާ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އިޔާޒު އުޅުނުކަމެއް ނުދެނެހެރިން.. އިބޫ ސޯލިހު ގެންނަން އުޅުނު.. ތިޔަ ބައިގަނޑަކީ އެއީ ޖަމުއްޔާއެއް އެކި ސިޔާސީ ފިކުރުގެ މީހުން އުޅޭ އެތާނގަ..

   2
   2
 5. 1111

  ޑރ އިޔާޒެވެ. ތިބާ އެބައެއްގެ ފހަތުގައިިިވާ ބަޔަކީ ހަމަ ޙައްޤު މަގުގައި ދިބި ބައެއްތޯއެވެ؟ ޤުރްއާނައިި ސުންނަތް ދޫކޮށް ގެނެސްގެން އުޅޭ އާ ޝަރީޢަތާއި ގޮތްތަކަކީ (ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމާއި ޕާޓީ ސިސްޓަމް) ތިިބާ ނުރުހޭ އެއްޗެއްކމުގައި ނުވަނީ ފަހެ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ޕާޑީތަކާއި ދޑިމޮކްރަސީގެ އަހުލުވެރީންގެ ތެރޭގައި އުޅުމާއި ވެރިން ކުރާ ކުށްތަކުގެ ވަހަަކަ ޢާނމު ކުރުން ފަދަކަންކަމުން ނޫންގޮތަކަށް އިިސްލާހް ނުގެނޭވޭނީތޯއެވެ. ނޫނީ ތިމަފުން އިސްލާހް ގެނެވޭތަންތިބާއަށް އެބަފެނޭތޯއެވެ. ﷲ ޝަރުޢުކުރެއްވި މަގުނޫން މަގަކުން ކުރެވޭނީ އިސްލާހުތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ފަސާދަ ތޯއެވެ؟ އެފަދަފަސާދަވެރިި ކަންކަމަށް ތާއީދުކޮށްގެން އުޅެމީހުންގެތެރޭގއި އުޅެމެ ތިފަދަ ކަންކަމާ ނުރުހި ވާހަކަދައްކާއިރު ދީނުގެ އެއްބަޔަށް ފިރައްސާރަ ކިރެވޭކަން އިހުސާސް ނުކެވެނީތޯއެވެ؟ ޑރ އިޔާޒް އެވެ. ތިނުން އެހެން މަޤާމެއްގައި (ޕާޓީއާއި ޑިިމޮކްރަސީގެތެރޭގައިި) ހުރެގެން ބަސްބުނުމުން އާންމުން ބަލައިިނުގަނާނީތޯއެެވެ؟ އަމިިިިއްލަ ނަފްސާއެކު ޙައްޤުފާޅުކުރާނަމަވަރަށް އުފާވީހެވެ.

  16
 6. ނުރައްކާ

  ސާބަހޭ އިޔާޒޫ!!! ތިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެކެވެ.

 7. މާމީ

  އަސްލު ސިއާސީ ސޭކުންނަށް ވީމަ މިހާރު ތިހެން ވާހަކަދެއްކިއަސް މީހުން ރުޅި އަންނާނީ އެއީ ވެދިއަތަނުގަ މާގިނަ ސިއާސީ އަނގަ ތެޅިފަ އަދި އެންއިރެއްގަ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ބޭނިގަނެގެން އުޅުނު 4 ވަރަކަށް ސޭކުން އުޅުނުކަން ގިނަ މީހުން ހަނދާނުން އަދި ނުފޮހެވޭ،

  5
  2
 8. މއާޒު

  އަލީ ޒާއިދް ޑރ.އިޔާޒް ޓްވީޓަކުން ނިންމާލާވަރުކަމެއް ނޫންތިޔައީކީ ހޯމްމިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރަން ފެނޭ އެބޭފުޅާ އެހެރީ ކީވެގެންތޯ މިކަން ނުބަލާ

 9. މުފައްކިރު.

  އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލަ އަކީ ދީން ފަހަތަށްލާ ސިޔާސީ ބޭނުމުގަ ސިޔާސީ މީހާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރައުޔު ނެރުން. މިކަން ހުއްޓި އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން އެއްގަލަކަށް އަރާގެން މެނުވީ މިކަން ނުހުއްޓުވޭނެ.

 10. ސޯޕް ލައިޓް ބްރަދަރ

  އިންޑިޔާގެ ގެރިމޯދީގެ ކަލާންގެޔަށް ޤައުމު ވިއްކާލީމާ ވާނެގޮތް މިވަނީ !! އިޔާޒުމެން އަނގަ ބޮޑު ރިކާބިއެއްވަރަށް ފޭކޮށްގެން ހަޅޭޢްލެވި ހަނދާންވޭތަ؟؟؟

 11. ޖަޒީރާ

  އެމްޑީއެން އެކަންޏެއް ނޫން. ކަލޭ ގެނައި ސަރުކާރުގަވެސް މި ނޫން އެއްޗެއް ނެތް. މުޅިން ލާދީނީ! ދެން އޮންނާތި ފެތޭވަރުގެ ތަންކޮޅެއް ހޯދައިގެން ރާކަނިމަހާއި ރާކަނި މަހުގެ ޖޫސް ބޯން! އެގި އެހި ހުރެ ގައުމެއް ހަލާކުކުރި ބައިގަޑުތެރޭން އެކަކު ކަލޭތީ! ކަލޭމެން ހޭވި ހަޑި ސާފުކުރާނީ ކަލޭމެން.

 12. ާަާމަ

  ލާދީނީ އެމްޑީއެން ބަންދުކުރުން އަވަސްކުރޭރޭ.

 13. ގަސީވް

  ދިރާސާއޭ ކިޔާއިރު ތިފަދަކަންކަމުގަ ހަގީގީ ބެލެންސުޑް ދިރާސާއެއް ކުރެވޭނެ ފެންވަރު ހުރި ބަޔަކަ އެބަތިބިތަ. ތިތާގަ ތިބެނީ ވިލާތުން ސުޕޫން ފީޑުކޮއްފަ ތިބޭ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ލާދީނީ ބަޔެއް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކެއްގެ ދަރީންތަކެއް. އަދި އެދަރީންނަކީ ފުރަތަމަ އިސްލާމް ދީނުގައި ސައްހަ ޝަރްއީ ހިނައިގަތުންވެސް ދަންނަބަޔެކޭ ބުނަން ދަތިވާވަރުގެ އުޅުން ހުންނަ ބަޔެއް. ދެން އޮތް ގުޅުންތަކަކާއި ހުރެ ރާއްޖޭގައި ކައްކުވާ ސިޔާސީ އަދި ލާދީނީ ހަރަކާތަތަކުގެ މޭސްތިރި އޯގަނައިޒޭޝަން ތަކުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ދީނީ މިނިވަންކަން ދޭން މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާއި މުއްސަނދި ފަރުދުންގެ ފިތުނަ ޕޮލިސީއާއި ލާދީނީޔަތު ރާއްޖޭގައި ބިނާކުރަން އުޅޭ ސޯޝަލް އިންޖިނިއަރިން ވެހިކަލެއް ތި އޯގަނައިޒޭޝަނަކީ. މިއީ އެއްވެސް މިންވަރަކައް އޮޅިފައި އޮތްކަމެއް ނޫން. ބަންގުރާ ބޯ ދިވެހީންތަކެއް ވެސް ތިޔަ ޖަމީއާއާއި ވަނީ ގުޅިފައި. މިއީ ރާއްޖޭގައި ލާދީނިއްޔަތު އިސްތިހާރުކޮއް ޑިމޮކުރަސީގެނަމުގައި ފޮރުވިގެންތިބެ މިތާގައި ލާދީނީއަތު އެސްޓޭބުލިޝްކޮއް އެކަމައް ހިތްވަރުދީ އަށަގަންނަވަން އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އާލަކުރުވަން ސިއްރު މެންޑޭޓުހަދައިގެން އުޅޭބަޔެއް.

 14. ބޮއްކޮ

  އެމްޑީއެން އެކަންޏެއްނޫ ން. އެމްޑީޕީއަކީވެސް ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތެއް.

 15. ހައްހައް

  އެމްޑީއެންގެ އަމަލު ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ފެތޭ. ނަފްރަތު އުފެދޭ ޒާތުގެ ހޭޓް ސްޕީޗެއް... ތިއޮތީ އަމިއްލަ އަތުން ފޭހުނު އިލޮށި އަމިއްލަ ލޮލަށް ހެރިފަ. ހައްހައްހހހހ