ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަޢާވާތެއްކޮށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ޙަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަސަން ލަތީފު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

"އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަން އެއީ އަނެއްކާވެސް ބަޢާވާތެއް ރާވާ، ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އޮތް ހުއްޖަތެއް ކަމަށް ދެކި، އެކަން ކުރަން އުޅެންޏާ އެބަޔަކު އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ. ޢަމިއްލަ ޖަމާޢަތަކުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައިވާ ކަންކަންދައްކައިގެން، އެއީ މި ސަރުކާރުން އޭގައި ބައިވެރިވުންވާ ކަމެއް ކަމަށް ދައްކައިގެން ބަޢާވާތެއް ރާވަން އުޅެންޏާ އެކަން ކުރާ ފަރާތްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހޭ."

"ހޯމް މިނިސްޓަރު މިކަންކަން ތަހުގީގު ކުރައްވަން ޖެހޭނެ. އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގައިވާ މައްސަލަ ބައްލަވާ މޭރުމުން މިދެންނެވި މައްސަލަތައްވެސް ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން އިސްނަންގަވައިގެން އެބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައްވެސް ބަލަން ޖެހޭ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަޢާވާތް ކޮށް ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ." ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފު ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ އަކުން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައިވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ކުއްލިއަކަށް އެ މައްސަލަ ފެންމަތިކޮށްގެން އުޅެނީ ކޮން ސަބަބަކަށްޓަކައިތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރިން ކުރެއްވި، އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ޙަގީގަތްތައް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލައިގެ ހަގީގަތްތައް ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލްވަނީ ކޮން ފަރާތްތަކެއްތޯ ދެނެގަނެ އެމީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅެން ޖެހޭ. ރިލްވާނުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރެވެން ޖެހޭ. ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލެވިފައިވާ 29 މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތްތައް ހޯދެން ޖެހޭ. މިއީކީ ގުޅުން ނެތް ކަންކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. މިއީ ޙީލަތްތެރި ރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކެއް މިވަގުތުތަކާ ދިމާކޮށް." ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނަށްވެސް އަދި ކީރިތި ރަސޫލާއަށްވެސް ފުރައްސާރަ ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އަދި މޯލްޑިވިއަން ޑެމޮކްރެޓީކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ހިތްވަރެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ ފުރުސަތުވެސް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މާތްﷲގެ ވަހީ ބަސްފުޅުތަކުން އެނގެން އޮންނަ ކަމެއް ޝިރުކުގެ ބަސްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އަދި ޤަބޫލުކުރުމަކީ އެއީ ނުފުއްސަވާނެ ފާފައެއް ކަމަށް. މާތްﷲ ގެ ދެވަނަ ދަރިކަލެއް ވާ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެފަދަ ބަސްތައް. އަޅުގަނޑު އިތުރަށް މިވާހަކަތައް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ." ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

45 ކޮމެންޓް

 1. ްައަލިބެ

  އިސްލާމް ދީނާ ކުޅެންޔާ ދެވަނަ ފަހަރައް ކީއްކުރަން ތިންވަނަ ފަހަރައްވެސް ވެރިކަން ވައްޓާލާނަަން

  109
  1
 2. ފުއްކޭ

  ކަލޭތީ ކާކު ގަދަބަސްބުނަން ވެއްޓޭނެ އިންޝާާާﷲ.

  108
  1
  • ކެކެކެކެ

   އެއީ ހަތަރުކަށިމަތި މާލޭ ކުނަމެއްސެއް. ނަމަނަމަ ނުބެހޭތި އެއާ.

 3. ާާާޢަލީ

  ކަލޭބުނެގެން ބޭނުން ވެގެން ނޫނެއްނު ކުރީފަހަރު ވެސް ތިހެން ނުލަފާ ވެެގެން ތެޅެނިކޮށް ވެއްޓުނީ މާތްﷲ އެއްމެ ބޮޑީ އެއްމެބާރުގަދައީ ކޮންއަނގައެއް ތިތަޅަނީ ވެއްޓިދާނެތީ ބިރުންހަލާކު ވަނީ....އިންޝާﷲ ވަރަށް އަ ވަހަށް ވެއްޓޭނެ...

  83
  1
 4. ބަޣާވާތު ކުމާރު

  ކަލޭމެން ވެރިކަމާ ހުރެ މޮޔަވެބަލަ! ތިޔައޮތީވާ ވެރިކަމެއް. މިހާރުއެއުޅެނީ ލާދީނީ އޭ ގޮވާތީ އެވާހަކަ އޮއްބާލަން ވެގެން، ބަޣާވާތޭ. ފަޅޮލޭ ، ހިނކަންޖޭ ނުކިޔާ ތައުބާވެބަލަ

  69
  1
 5. ސަހަރޯ

  ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ މިވެރިކަނ ވެއްޓޭނެ. އަހަރެމެން ކެނޑިނޭޅި ދުޢާ ކުރާނަން. މިނުބައި ލާދީނީ ވެރިކަން ނެތިކުރައްވާށީ ޢާމީން ޔާރައްބަލް ޢާލަމީން

  77
  1
 6. ބިންގޯ

  ފުރުސަތު ފަހިކުރަމުންތިގެންދަނީ. ފުރުސަތުފަހިނުވާގޮތައް ވާހަކަދައްކަބަލަ. އަމަލުތައްވެސް ފުރުސަތު ނުލިބޭގޮތައްބަހަށްޓަބަލަ. މާގަދަބަސްނުބުނެބަލަ. ފުރުސަތުލިބޭނެ.

  47
  1
 7. ހަރުވާޅު ހަސަނު

  އޭ މިހިރަ ބީތާޔާ، ހަސަނަށް ހީވާނެ ފުޅަށްބުޑުން ދަންޏާ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާނެހެން. އެކަމަކު ރައްޔިތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަންވެސްކުރާނެ. ތެޅިތެޅި ތިބެންޖެހޭނީ. ކަލޭތީ އަންނިގެ ތައްޕާހުން ގުއި ކައިގެން އުޅޭމީހެއްކަން އެންމެންވެސް ދަނޭ.

  60
  1
 8. ކިޔާ

  ވެރިކަމުގަ ބަގުޑިބައްދައިގެން އޮތްކަމުގަ ވިޔަސް ވަގުތު ޖެހުނީމަ ތިވެރިކަންވެސް ވެއްޓޭނެ...އިންސާނާ ބޭނުން ނުވިޔަސް ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގަނީ މިފަދަގޮތަކަށް..މަސައްކަތްކުރަންވީ ލިބިފަވާ މަދުވަގުތުކޮޅުގަ ބަޔަކަށް ނުވިކި ތިމާގެ ޒިންމާ ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު އަދާކުރުން..އެވެސް ހަމަ އެކަނި ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާހާލުގަ...

  50
  1
 9. Anonymous

  ބަޢާވާތްހަދަން ފުރުސަތު ދީފައިވަނީކަލޭ، އެއްމެފުރަތަމައަށްވެސް މިސަރުކާރުއައީ ވޯޓުގަ މަކަރުހަދައިގެންނޭ ބުނީވެސް ކަލޭނޫންތަ؟؟؟ދެން ކީއްވީ ބަޢާވާތް ނުމުރެވެންވީ އަދި ސަރުކާރު ވައްޓާނުލަންވީ، މިހާރު އިސްލާމްދީނާއި އިދިކޮޅަށް ބަޔާންނެރެ ގައުމު ހަލަބޮލިކުރަނީ ކަލޭމެންގެ ލާދީނީ އަޢުވާނުންނޫންތަ؟؟

  50
  1
 10. ޝައިޚް

  " މާތްﷲ ގެ ދެވަނަ ދަރިކަލެއް ވާ ކަމަށް " މި ބަހުންވެސް ކަލޭގެ ކުފުރުކަން ފަޅާއަރަފަ މިއޮތީ!!! މާﷲ އީ އެއްވެސް ދަރިކައުކަބަލަކުވެސް ނުވާ އިލާހް! ކަލޭގެ ބަހުން ތިޔަ ހާމަކުރަނީ އެހެން އެއްޗެއް!

  38
  1
 11. ލަބީބު

  ސަރުކާރު ވައްޓާލާނީކީ ނޫން! ވެއްޓޭނީ!

  54
  1
 12. ބުރޯ

  ހަސަނާ މިހާރު ކަންކަން މިދާގޮތުން 2 އަހަރު ވާނެ ކަމެއްވެސް ނެގެ ބަގާވާގެނައުމުގެ މުގުލަށްއަންނާނީ ހަސަނު ކަންނޭގެ .

  48
  1
  • އޭނަމީނަ

   މީނާ އާ އެއުޅޭ އަންނި އާ އުޅެނީ ބަޣާވާތް ކޮށް ސޯލިހުމީހާ މަގާމުން ދުރުކުރަން.

   44
   1
 13. ދޮންބެ

  މިފަހަރު ބަގާވާތް ރާވައިގެން އުޅެނީ އެމްޑީއެންއާއި ލާދީނިއްޔަތަށް ވާގިވެރިވާ މީހުންކަން ހަސަނަށް ދަންނަވާލަން. ހަސަނުވެސް ދެން ހަގީގަތް ގަބޫލުކޮށްފައި ބޮޑާނުހާކާ އިސްލާހުވާން ވެއްޖެއެއްނު. ބޮޑެތި ފިރިހެނުން ކިހިނެއްތަ ތިއުޅެނީ؟ މިހާރު ހަސަނަށް ކާފަ ނުކިޔާކަމެއްވެސް ނޭނގެ. އެކަމަކުވެސް މިމީހުން ދެން މިއުޅޭ ފާޑެއްދޯ!

  44
  1
 14. Anonymous

  ކަލެޭތިީ ހަތަރުކަށިމަތިބެޭފުލެއް ހޯހޯ ސަާހިބަާ

  28
  1
 15. ށަނޫން

  މީދެން ކާކު؟ ކަލޭ ފުރުސަތު ދެތޯ ނުދޭތޯ ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން .ދީނާ ކުޅެން ޔާ ވެރިކަން ކީއްކުރަން ކަލޭވެސް ވައްޓާލާނެ. ދިވެހިން ގެ ލޭޔާ ކަލޭ ނުކުޅެ މަޑުހުންނަން ދަސްކުރޭ

  43
  1
 16. އަހްމަދު

  މިމީހުންހާދަ ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަ ދައްކައޭ. އަބަދުވެސް ބަޣާވާތެއް ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ.

  41
  1
 17. އިކްރާމް އަބުދުއްސައްތާރު

  މި ކަހަލަ ދީނާއި ދެކޮޅު މީހުން ދެވަނަފަހަރަށް މަޖިލީހަށް ނުހޮވަންވީ.. އޭރުން އިގޭނެ ދޯ ރައިޔަތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ނުކުރާމީހުން ނަށް މި މަޖިލީހުގައި ނުތިބެވޭނެކަން...މިއީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ހަދަން ހޮވާ ބަޔެއް.. އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ފުށޫއަރާ ކޮންމެ ކަމެއް ހުއްޓުވަންޖެހޭ..! އެކަން ނުވާނަމަ..

  "ނޯ ސެކަންޑް ޗާންސް" އޭ ބުނަން ކެރެންވާނެ... އެންޓީ އިސްލާމިކް މެމްބަރުންނަށް

  23
 18. ޚކ33

  ބަލަ ބަޔަކު ލައްވާ ބަގާވަތް ކުރުވަން އުޅެނީކީ ނޫންބާ! ޓިހިރީ ހޭބުއްދިފިލާފަ!

  24
 19. ހުޅުރާއްޖެ

  ކާކުތަ ބަޣާވާތެއް ކުރަން އުޅެނީ. އަނެއްކާ ކަލޭ އެކަން ރާވަނީއުތަ. ހިލާ މިފަހަރަކު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތެއް ނުކުރެވޭނެ. ހިތުހުރި އެއްޗެއް ހަދާފައި އަހަރެމެންގެ ކައުއިތުރު ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ. ތި ޖަމާޢަތް ޖެހޭނީ އުވާލަން. ތިޔަ ކަން ކުރި މީހުންނަށް ގާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ޖެހޭނީ އަދަބުދޭން.

  28
 20. Anonymous

  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

  އެކަލާނގެ ކަމަކަށް އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ، އެކަލާނގެ أمر ފުޅުވާކަން ކަށަވަރީ އެކަމަކަށް، [ވާށޭ] وحى ކުރެއްވުމެވެ. ދެން އެކަމެއް ވެދެތެވެ.

  41
  • Anonymous

   ކޮންފަ ރިވެތި ވަހީގެ ބަސްފުޅެއް. ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވުމުން އެކަމެއްވާނެ. މި ނުބައި ޝައިތާނުން ބަލިކުރައްވާށި. އާމީން

   16
 21. އަޙްމަދު

  ﷲ އާއީ އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށް ޖޯކް ޖަހާ ގަދަބަސް ބުނާމީހުންގެ ބަރު އެއީ ވެރިކަން ވިޔަސް އެހެންކަމެވިޔަސް ގެންދެވުމުގެ ބާރު ހިސާހިތަކު ފަހިވެގެން ހިނގާއިދާނެ ކިތަންމެ ފައި ވިއްދައިގެން ތިއްބަސް. ތިހުރިހާކަމެއް މެދުވެރިވަނީ އެކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން. ބަޢަވަތް ކުރަން އުޅެނީ ކަލޭޔާއި ނަޝީދުއާއި ދެންވެސް ތިބި އެމްޑީޕީ މަދުބަޔެއް. ﷲ އިރާދަފުޅުން ދުވަހަކުވެސް މިޤައުމުގެ ވެރިކަމަކަށް ނަޝީދަކަށް ނާދެވޭނެ!

  23
 22. މުހައްމާދު

  ކުރިން ފުރުސަތު ދީފަ އެކަން ސިއްރު ކޮއްގެން ހުރި ވައްތަރު ޖަހާ. ސާބަސް.

  13
 23. ލލ

  ހަސަންޓޭ މެން ކިޔެވި އެއްޗެހި ވެސް ހަދާން ނެތުނީތީ އިންޑިޔާގެ ޕައިސާ ފޮތި ފެނިގެން ޑޮލަރު ބޮޑި ފެނިގެން މޮޔަވަނީ !

  19
 24. ޒާމް

  ކަލޭމެން ހާދަ ބިރެ އްގަނެ އޭދޯ.
  އތިހެން ތި ވަނީ އުޅެވޭ ގޮތަކުން.
  ކަލޭމެންނަށް އެނގޭ ކަލޭމެންގެ ލާދީނީ ވިސްނުމާ ރަ އްޔިތުން ދެކޮޅުކަން. އެހެންވެ ލާދީނީ ކަމެ އް ކުރި އަށް ނެރޭ އިރަށް ރަ އްޔިތުން ނުކުންނާނެ ދެކޮޅަށް. އެހެނަސް ރަ އްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ސުލްހަވެރިހަ އްލެ އް. މިހާރު މި އުޅޭ ކަންތަކުގަ އިވެސް ރަ އްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުން ހަ އްލެ އް ގެނަ އުމަށް. އެކަމަށް ވަގުތުވެސް ދޭނެ. އެހެނަސް ގަދަފަ އި ވި އްދާފަ މިހާރު ތި އުޅޭ ގޮތަށް ކުރި އަށް ދާނަމަ ކުރިން ވީހެން އަނެ އްކާވެސް ދިވެހިން ނުކުންނާނެ ދިވެހިންގެ ގަ އުމާ އި އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާޢުގަ އި. އެދެން ބަޣާވާތޭ ކިޔަސް ވަރިހަމަ.
  ނުކުންނަންވީމަ ނުކުންނާނެ. ވަޢްޓަޢިލާން ޖެހުނީމަ އެކަންވެސް ކުރާނެ، ކިތަންމެ ހަޅޭކެ އް ލެވިޔަސް.

  11
 25. ާަާމަ

  ވެރިކަން ވެއްޓިދާނެތީ ހާދަހާބިރެއްމިގަންނަނީ. ވަޒީރުކަމުގައިހުރިއިރު....... ފައިސާތައްކޮބާ؟ އެހެންމީހުންނަށް ހަޅޭއްލެވޭވަރު މީހެއްނޫންތީ.

  15
 26. ޢުންބެ

  ޙަސަނައް ހީވާނީ ކުރީފަހަރުހެން ބިއްލޫރި ތެޅޭހެން ވެރިކަން ވެއްޓެން ކާރިވީމަ ވެރިކަން ވެއްޓެން ކާރިވީމަ ފެއްނަކަންތައް ކުރީގެ ރައީސަކުގެ ބަސްގިނަވުން ބައެއްމެންބަރުންގެ އަޑުގަދަވުން ހާރިޖީވަޒީރަކު ބޭރައްހިގުން ޖަމާއަތެއްގެ އަޑުގަދަވުން އިންފުލޭޝަން މަތިވުން ބަޖެޓް އަހަރަކު ދެފަހަރުފާސްވުން ލައިވްކޮއް މައްސަލަތައްބެލުން މަގުތަކުގެ ކުލަބަދަލުވުން ލޮނުޒިޔާރައް ކޮޅުގެ ބިންހުސްވެ ޕާކައެއްތައްޔާރުވުން ދެމެންބަރަކު ލައިވްކޮއް ނަޝާ ލަވަކިއުން ހޯމްމިނިސްޓަރް އިސްތިއުފާދިނުން ޕޯޑިއަމްތަކުގެ އަޑުގަދަވުން.

  12
 27. ގިޓާ

  ﷲގެދީނަށް އަބަދު ބަޢާވާާތް ކުރާއިރު ތިމާގެ ލަދު ކޮބައި ހަޔާތް ކޮބައި؟ ކޯންޗެއް އެގިގެން ތިޔަ އުޅެނީ އަންނަ އެންމެ ސްތްރޯކަކުން ބަސްތޭކަން އެގޭތަ؟ ކޮބައިތަ ތިމާގެ ބާރަކީ އެއްވެސް ބާރެއްނެތް؟ ނުލަފާ މީހާގަނޑު

  11
 28. ޭބޭލްތާ

  ދެވަނަފަހަރުވެސް އިންޝާﷲ ވައްޓާލާނަން ލާދީނީ ވެރިކަން

  11
 29. ޔާރޭ

  އިންޝާﷲ މިފަސް އަހަރު ފާގަތި އަމާން ފަސްއަހަރު ކަމުގައި ލައްވާނދޭ އާމީން

  2
  4
 30. އަހުމަދު

  އެކަކުވެސް ވެރިކަން ވައްޓާ ވާހަކައެއް ނުދައްކާ 2015 މޭ ޑޭގައި ފާޅުގައި ބުނި ވައްޓާލާނަމޭ އަދި އޭގެ ފަހުން ފެބުރުއަރީ 27 ވެސް ގެނައި ޑިސެމްބަރެއް ވެސް ގެނައި ކޮބައިތަ.. ދުވަސްތައް ފޮތި ތަކުގައި ލިޔެގެން ރަށް ރަށުން މީހުން ގެނެސްގެން ވެސް އެވެރިކަން ނުވެއްޓުނު ފެބްރުއަރީ 1 ގައި އަމުރެއް ވެސް ނެރުނު ނުވެއްޓުނު ހަމަ މުއްދަތުގައި ވެރިކަން ކޮށްފައި ދިޔައީ .... ކެރަފާ ނަސީމް އިންޑިޔާ ސިފައިން ގެންނަށް ކިހާ މަސައްކަތެއް ކުރި ޗައިނާ އިން އިންޒާރު ދިނުމުން އިންޑިޔާއިން ބިރު ގަތީ މިއީ ހަގީގަތް .. ހަތިޔާރާ އެކު ރާއްޖެ އަރަން ނުގޮވަންތަ ރާއްޖެ ބަނޑަށް ޖައްސަން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ކިހާ މަސައްކަތެއް ކުރިން ... އެކަމު މިޔަދު އެތައް ވިޔަފާރި އެއް އެހަރަގެން ބަނގުރޫޓް ވަނީ މާރުކޭޓް ގައި ތަކެތި ވިއްކާ މީހުން ބަނގުރޫޓް ވަނީ ކަލޭ މެން ގޮޅި ތައް ބަންދު ކޮށްގެން އެ 5 އަހަރު މާ ތިޔާގި ކަލޯ ހަސަނާ ލޯ ހުޅުވައިގެން ވިޔަފާރި ވެރިން ގާތު އަހާބަލަ ...

 31. ނަމަ

  އ އަނެ އްކާ ހަސަން ލަތީފު ދޭފުރުސަތެއ އްބާ އެ އީ

 32. އޭ ބުނަން

  އޭ ބުނަން. ތިޔަހެން ގޮވި ރ.ޔާމީނަށްވެސް ވެރިކަން ލިބިގެން ޢާއިލީ ވެރިކަމެކޭ ދެން ކުރާނީ. އެ ލަދުން ސަލާމަތްވާން އެމަނިކުފާނު ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމްތަކަށް ޢާއިލީ ބޭބޭފުޅުން ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅުން އިސްކުރަމުން ގެންދިޔަ. ނަތީޖާއަކަށްވީ އާއިލާއިން ބޭރުން އައި ނައިބު ބްރޯ ވެރިކަމާހެދި މޮޔަވުން. އެއްމެ ފަހުން ރ.ޔާމީންގެ ޖާނަށް ހަމަލާ ދޭންފެށީ. ޙަގީގަތަކީ އެމްޑީޕީ ރަތްލާޖެހި މީހުން އެހެން މީހުންގެ ބޮލަށް ޗިޕް ޖަހަން ގެންގުޅޭ އުކުޅެއް އެއީ ފާޑު ފާޑުގެ ވާހަކަ ގޮވުން. ބަޣާވާތެއް ނުކުރާނެ ކަމަކަށް ލަތީފުމެން ތިޔަހެން ގޮވާނެކަމެއްނެތް. ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް ނޭދޭ އެމްޑީއެން މި ވުޖޫދުގަވެސް ބާއްވާކަށް. އަދި އެ ރައްޔިތުން ނޭދޭ އެ ލާދީނީ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ސަރުކާރު ތެރޭގައުވެސް ބައިތިއްބާކަށް. އެ ރައްޔިތުން މިކަން ކަމަށް ގޮވާލީމާ ސަރުކާރުގެ ވާޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން. ބުއްޅަބޭޔާ ލަތީފް އާއި އެއްމެންވެގެން ބަޣާވާތް ރާވަނީ. ދިވެހިންގެ ލެޔާ ތިކެޅެނީ

 33. Anonymous

  ކާއިނާތުގެ ވެރި އިލާހު ތި ނުބައި ބައިގަނޑުގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާނެ.

  15
 34. Anonymous

  މި ކާކު. ކުނިވެ ފުޅަ އަޅާ ނިކަމެތި ހަށިގަޑެއްގެ ވެރިއެއް. އެތެރެއަށްލާ ނޭވާ ބޭރުވަނީ ﷲ ގެ ރަހްމަތުން. އެކަމަކު އެފަރާތަށް ފުރައްސާރަ ކުރަނީ. ކޮން ވެރިކަމެއް. އިންޝާ ﷲ ތި ވެރިކަން ވީއްދަވާ އިސްލާމްދީނުގެ މިއަދުއްވުންނަށް ނުބައި ބައްޔެއް ޖައްސަވާނދޭވެ. އާމީން.

  12
 35. ދދދދދދދ

  ކުރިން ފުރުސަތު ދިނީ ކީއްވެ؟ އެސޮރު ވީމަތަ؟ ކަލޭމެން ހާދަ ނުބައޭ އެހެންވީމަ. މަހީކުރީ ޓެރަރިސްޓު ކަލޭގެ ދެކެ ލޯބިން މަރުވާ ގޮލައެއް ކަމަށް މީ. އެކަމަކު ބޮޑު މަކަރުވެރިއަކަށް މިވީ. އޭނަގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަންވެސް ފުރުސަތު ދިނީ ވިއްޔަ. ހެޔޮވާނީ ކިހިނެއް

 36. މިގޭ

  ކަލޭތީ ކާކު ﷲ ދީން އެކަލާން ހިމާޔަތްކުރައްވާނެ . އެންމެން ނިކުމެ ވައްޓާލަންވީ.

 37. ދިރާސާ

  މީގެކުރިން ބަޢާވާތެއްކުރިކަމެއް އެނގުފައިނުވޭ ނަމަވެސް ރައީސްކަންކުރެއްވިފަރާތުން އެކަން
  ކުރަންނޭގި އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާދެއްވިއަޑު އެބޭފުޅާގެއަގައިން ބުނުއްވިވާހަ ކައަޑުއެހިން
  އެއީތޯ ޙަސަންލަތީފް ވިދާޅުވެލައްވާ ބަޢާވާތަކީ އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެއީ ބަޢާވާތެއްކަމަށްގަބޫލް
  ނުކުރެވޭ އެއީ ބަޢާވާތެއްނޫންކަމަށް އެމައްސަލަތަޙުގީގުކުރެއްވިފަރާތަށް ސާބިތުވެފައިވާތީ އަދިވެސް
  ކަންތަައްކުރައްވަންވީގޮތްނޫންގޮތަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާނަމަ ( އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަވާގޮތަށް
  ނުވަތަ އެދީންނައްތާލާގޮތަށް ) ރަށްޔިތުން ކެކިއަރާނެ ދެންވެރިކަން ދޫކޮށްލައްވާ އިސްތިއުފާ
  ދެއްވުމަކުން އެއީ ބަޢާވާތަކަށްނުވާނެ

 38. މިއަދު

  މޣައުމުގައި ބަޣާވާތެއްކުރާކަށް ބަޔަކުނުއުޅެ އުޅެނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ސަރުކާރަށް އަޑުއިއްވަން އެކަން ވ ރަގަޅަށް އެބަކުރެވޭ ލުތުފީ ފޮރުވި މައްސަލައިންނާއި ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާކުގެ ރިޕޯޓަކީ އެއިގެ ފެނިހުރި ދިވެހިން ޤަބޫކުރާ ހަޤީގަތެއް ވެރިކަން ވައްޓަން މަސައްކަތްކުރީ މިދިޔަ ދައުރު އޮތް އިދިކޮޅު ޓީމުން އަބަދުވެސް އެވެއްޓެނީ މިވެއްޓެނީ މާދަންވެއްޓެނީ އަންނަމަހު ވެއްޓެނީ ގޮވާއަޑު ހުރީ ގައުމުން ނުކެޑި މިހާރުއޮތް އިދިކޮޅު ޓީމުން އެހެންބުނާއަޑެއް ނުއިވޭނެ

 39. ކާފަ

  ފުރަތަމަފަހަރު ވެއްޓުނީ ހަސަނު ނުހިފަހައްޓަން ދޫކޮއްލީމަތަ؟ އެއިރު ކޮބައިތަ ތިހަސަނު!

 40. ޖާޒީރާ ބޯއީ

  ހަސަން ލަތީފޫ ސަރުކާރު ވައްޓާލީކީ ބަލަގަ ތިޔަ ގަމާރުން ފުރުސަތުދީގެނެއްނޫނެވެ، ތިޔަގަމާރުންގެ ނާގާބިލް ނުކަށިޔާރު ރޭވުންރަކުން މިގައުމު ސަލާމަތް ވުމަށެވެ. އަދި އެހާލަތު މިހާރު މިދަނީ ތަނަވަސްވަމުންނެވެ.

 41. ޔާމިން

  މޮޔަފުޅުވީތޯ ލިބޭނެއަދިވެސްލިބޭނެއިންޝާﷲ

 42. ކަނޑުކޮސް

  ހަތަރުކަށިމައްޗާ ވައްޓާލާފަ ދައްކާނަން. 7 ފެބްރުއަރީ 2020 ދެކެންހުރޭ. ލާދީނީ މުއްލާތައް މަޖިލިހުންވެސް ބޭރުކުރާނަން މަޖިލސް އުވާލާފަ.