ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙުގެ މި ސަރުކާރަކީ "ވަގުންގެ ސަރުކާރެއް" ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަޙީމް (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދުރޭ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދު ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

"މިއީ ވަގުންގެ ސަރުކާރެއް. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ކެރިގެން، ސާބިތުކަމާއެކީގައި. މިހާތަނަށް އައިއިރު މި ސަރުކާރުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ އަދަދު އެވިދާޅުވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޙިޔާނާތަށްވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ. 32 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުސްވެ، 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށް، އެވެސް ހުސްވެގެން ދިޔައިރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަކަށްޓަކައި ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް. ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި، މަންފާއަކަށްޓަކައި ކުރެވުނު ކަމެއް ނެތް. މި މީހުންނަށް މަންފާވާ ގޮތަށް ބަދަލުދީ ހުރިހާ ލާރިއެއް މިދަނީ ހުސްވެގެން." އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވަނީ މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަޙައްދުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިޤްބާލުގައި ސުލްހަވެރިކޮށް ތިއްބާ ފުލުހުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

"މިއަދު ކަންތައް ހިނގާފައިވަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން. ނޫސްވެރިންނަށްވެސް ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރެވިގެން ދިޔަތަން ފެނުނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކުވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ. މިއީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަކޮށް ކުރެވިފައިވާ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ ފުލުހުންގެ ފަހަތަށް ޖެހޭށޭ ބުނި ވަރަކަށް ފަހަތަށް ޖެހެމުން. އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަމުން ދިޔައީ ރައީސް ޔާމީން އަށް ކުރަމުން އަންނަނީ ސިޔާސީ ދަޢުވާ އެއް ކަމަށް. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވާން ކަމެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއްޔާ އެމީހަކަށް ދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަމެއް ދޭނަން" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވަނީ އެ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "އަންނަނީ އަންނަނީ" ޖަލްސާ އާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މި ޖަލްސާ ބޭއްްވުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން އަދި ދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، ހުއްދަ ނުދިނަސް އެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. ކުރިން އެންގުމަކާނުލާ ރާއްޖޭގައި އެއްވެވޭނެ ސަރަހައްދެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރުކާރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އަދުރޭ ގޮވާލިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. zayaan

  Kaloa Gayaa…. e Lagabu ehen miyhakah aruvan noolhey adhureyy… e lagabu mihaaru othy miyhakah libi araa uri vefa

  11
  6
 2. ޢަލިބެ

  އަދުރޭމެން ލައިގެން ތިޔަކަމެއް ނުވާނެ..

  12
  16
 3. ރުރު

  ވަގު އަދުރޭ،

  11
  10
 4. ރުރު

  ވަގުއަދުރޭ

  10
  8
 5. ޒަމާން

  ވަރަށް އަޚުލާޤީ ފެންވަރު ދަށް މީހެއް އަދުރޭއަކީ. ހަމަ ހައްޕުނޑު

  1
  2
  • ކެކެކެ

   ވަގު، ބާޣީ، ޓެރަރިސްޓް ކަލޭގެ އަދުރޭއާ ޖެހި އެކައްޗަކަށްވެސް ނުވޭ ދޯ؟

 6. އަދިރި

  އަދުރޭ ދޯ ވަށްްކަންް ކުރީ

  4
  5
 7. ޢަލީ އާރިފް

  އަމިއްލައަށް ގުދޯ ގުދޯ ގޮވޭއިރުވެސް އަދުރޭއަށް ނޭގުުނު ދެއްތޯ؟؟ ހަހަހަހަހާ ނިމިދިޔަ ފަސްއަހަރު ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ދިރުވާލި ގުރޫޕް ވައް ކަމުގެ ވާހަ ކަދައް ކަން ލަދު ހަޔާތް ކޮބައިތޯ... އުމަރުބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވަޅުގަނޑުވެސް ނެތް ޓިނު ކޮޅުވެސްނެތް

  2
  4
  • ކިނބޫ ފެކްޝަން

   ހޫރުކާފައިން ފެށިގެން ބަޣާވާތް ކުރަމުން އަންނަ ރަތްލާޖެހި ބާޣީން ކައިރިން ދަސްކުރީ ކަމަށްވާނީ. އެވެސް ލަދެއްގަންނަ ބައެއް ނޫނެއްނު. ގުދޯގުދޯ ގޮވޭއިރު ބީތާ ކައިފައެއްނު ތިބެނީ. އަދުރޭއަށްވެސް އެހެން ވީކަމަށް ވާނީ.

 8. ވަޖު ކަދުރޭ

  ޓިނު ވަގު

  4
  6
 9. ނަމަ

  ވަގުން ނަން ހީވާނެ ދެންވެސް ތިބޭނީ ވަގުންނޭ

  5
  5
  • މަދީޙު

   ތިވާހަކައޭ އަދުރޭ ވެސް ބުނީ. މި ސަރުކާރުގައި ހުސް ވަގުންތިބީމަދޯ ސަރުކާރު އެންމެން ޔާމީނަށް ވަގަށް ގޮވަމުން ބަޖެޓް ދަވާލީ.

   • .........

    ހަހަހަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ބަޣާވާތޭ ވެސް ގޮވާ އުސޫލުން ދޯ. ކެކެކެ

 10. ﷲއަށް ބިރުވެތިވޭ

  އެމ މްޑީޕީ އަކީ އުފެދު މުގަ ވެސްކުނިވެ ފުޅައަޅާފައިވާ ނަޖިސްތަކެއް އޭގެވަސް ނުބައިވެފަ އިންސާނުންނަ ކެތެއްނުކުރެވޭނެ މިއީހަގީގަތް ހަޖަ މު ކުރަން ދަތިވާނެ

  3
  2
 11. ކާފަދ

  ފޮނަދޫގައި ގާދޫ ސައިޓް ކައިރީގަ 2014 ގަ އެޅި މިސްކިތުގެ އަގު 11 މިލިއަނަށް އެރިގޮތެއް ބަލަންވީދޯ.

  2
  1
 12. Anonymous

  ވައްކަންކުރިީ ކަާކުތޯ

  • ދޮގެއް؟

   އެއީ ވައްކަމުގެ ހުކުމް ކޮށް ޖަލަށް ލީ މީހާ. ފަހުން ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމްވެސް ކުރެވިފަ ވަނީ ވަގުކަލޭގެއަށް. ބަޣާވާތުގެ ބާނީންނަކީވެސް އެއީ. އެނގިއްޖެތަ ވައްކަން ކުރި މީހާ.

 13. އަޙްމަދު

  ވައްކަންކޮށްގެން ކުށް ސާބިތުވެގެން އަރުވާލީ ކާކުބާ؟

  • ކަކަކަ

   އެއީ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓު. ބޮޑު ބާޣީ. ބޮޑު ލާދީނީ. ރަނގަޅަށްތަ މިބުނީ؟

 14. ނަފިނެސް

  މުޅި ސަރުކާރުގެ އެންމެއްނެއް ވައްކަމެއްނުކުރާނެ ސާބިތު ހިފޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ވަކިބައެއްއެގޭގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ރައްޔަތުންމިތިބީ ހޭލާ!.........ކެޔޮކޭވަރު އެގޭނީ ބިތުގެ ފަންގެ ނެގީމާ.......؟

 15. ޤާދިރު

  އަދުރޭބުންޏަސް އެހެންމީހަކުބުންޏަސް ތެދެއްވާނީ ތެދަކައް އެގޮތުންބަލާއިރު އެންމެގިނަ ވައްކަންކޮއްފައޮތީ މިސަރުކާރު 32ބިލިއަންގެބަޖެޓް،1.7މަޖްލިހުންފާސްކުރި1.7ބިލިައަން،ބޭރުންލިބުޖުކަމައްބުނާ 3.5މިލިއަން ހުސްވެއްޖެ ޤައުމައްވީފައިދާއެއްނެތް

 16. ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް

  ތިއަށްވުރެ ބޮޑު ތެދެއް އަދުރޭއަށް ހެދިފަ އޮންނާހެނެއްވެސް ހިއެއްނުވޭ. ހުސް ވަގުން ތިބީ މުޅި މި ސަރުކާރުގަ. ސަހަލު އެކަތިވެސް ނެތް.

 17. ޣފ

  ޢެކަމަކު ބަސްޓުވީ ޔާމީނު ދޯ