ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނގަފުޅުތެރޭ ކިތައް ދޫ އެބައޮތްތޯ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ވަޑެއް މިސުވާލު ކުރެއްވީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓް ދިފާޢު ކުރައްވަން ނަޝީދު ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ވައްޑެ ވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ދިފާޢު ކުރައްވަން ހައްދަވައިގެން ވިދާޅުވެވޭ ނުވެވޭ އެއްޗެއް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާތޯ ވެސް ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

"سبحانالله! ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނގަފުޅުތެރޭ ކިތައް ދޫ އެބައޮތްތޯ.؟ ތި އޮޅުވާލަނީ ކާކަށް ތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ޤަބޫލު ކުރެވިއަސް ނުކުރެއްވިއަސް މާތް اللهއަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ. އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ދިފާއުކުރައްވަން ހައްދަވައިގެން ވިދާޅުވެވޭ ނުވެވޭ އެއްޗެއް އެނގިވަޑައި ގަންނަވާތޯ؟" ވައްޑެގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެތައް އިލްމުވެރިންނަކާއި އާއްމުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެފައިވާ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގެ ދިފާޢުގައި ނަޝީދު ރޭ ވެސް ވަނީ ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރޭ ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ހިލާފު އެތައް ވާހަކައެއް ލިޔެފައި ވަނީ "އޮޅިގެން ނުވަތަ ނޭނގިގެން" ކުރެވިފައިވާ ކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެގޮތައް އިބާރާތްތައް ކުރެވުން އެއީ ބައެއް ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ގިނަ ދުވަހު ކިޔަވާފައި ތިބޭ ކުދިންނަށް ވާގޮތެއް ކަމަށެވެ.

"އެއީ އިނގިރޭސި ބަހުން އެއްޗެއް ލިޔާން ވެގެން އުޅެނިކޮށް ވެފައި ހުރި ގޮތެއް، އެއީ ވާގޮތެއް ބައެއް ޔުނިވަރިޓީތަކުގައި ގިނަ ދުވަހު ކިޔެވުމުން." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ހިލާފު އެތައް ވާހަކައަކާއި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ އެތައް ކަމަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅު ހަދާ، އެކަންކަމަށް ފާޑުކިޔާފައިވަނީ ނޭނގިގެން ނުވަތަ އޮޅިގެން ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

29 ކޮމެންޓް

 1. ޓޮއް

  މާތްރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގަންނަވާނީ.

  75
 2. ވަހީދު

  އަގަފުޅާއި ދޫފުޅު ނޭގިދޯ ސަނާކިޔަމން ނިކުންނެވީ ...

  75
  14
  • އަންނި

   ވަހީދުވެސް ތަފާތު މުނާސަބަތު ދައްކާ ވާހަކަ ތަފާތު. ވައްޑޭ އޮތީ ކިތައްދޫކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދޭ

   27
   4
 3. ބިންގޯ

  ފަހަރެއްގަ އިމްރާން އަށް އެނގިދާނެ ކިތައްދޫކަމެއް ނަސީދު އަނގައިގައޮތީ. އިމްރާނު ގާތު އަހާލަބަލަ.

  81
  2
 4. އަލީ އިބްރާހިމް

  500 ދޫ

  44
  2
  • ދީމް

   އެއަށްވުރެންވެސް ގިނަ

   37
   1
 5. ސީނުކަރަ

  ނަޝީދުގެ އަނގަފުޅުގަ ވާނެދެދޫ އެކެއް އިގިރޭސި ކިރިސްތިޔަން ދުލަކާ ދޭ ހިންދީ ބުޑިސްޓް ދުލަކާ މިދެދޫ އިރުވަރައް ބަދަލުވާނެ

  65
  1
 6. ރަނާ

  މއަދުގެ އިދިކޮޅުފަރާތަތަކުން ހިމޭނުންތިިނަމަ މިވެރިކަމުގެ މިއަދާހަމަޔަށް އައިއިރު މި ރާއްޖެއިން އިސްލާމްދީން އޮތީހީ ފޮހެވިފަ! ކަލޭވެސް ތީ ........؟؟؟؟

  45
  2
 7. މިއަދު

  ތިސުވާލު ވައްޑޭ ކުރަންވަންވީ މިއަދުތޯ ވައްޑޭއަކަށް އެގިވަޑައެއް ނުގަންނަވާދެއްތޯ ނަޝީދުއަކީ އެކިފަހަރު އެކިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާބޭފުޅެއްކަމެއް މިއަދު ވައްޑޭއަށް ތިކަން އިހުސާސް ކުރެވުނީތީ ވަރަށް އުފާކޮށްފިން

  61
  2
 8. މާނާ

  މުސްލިމުން އިސްމް ދީނަށް ނަސުރުދޭން ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެ

  69
  2
 9. މިއަދު

  ތިކަން އެއްމެރަގަޅަށް އެގޭނެހެން ހީވަނީ ރައިސް މައުމޫނަށާއި ޤަސިމް އިބުރާހިމްގެ އިތުރުން ސެއިހު އިމްރާނަށް

  48
  1
 10. ޖާޒީރާ ބޯއީ

  އަގަފުޅޭ ދޫފުޅޭ ކިޔަކިޔާ ތިބޭ ކަލޭމެން. މުޅިގައުމު ފަސާދަކުރާތަނަކީ ތިޔަ ކުނޫޒު ޖަގަހަ.

  42
  5
  • ޢަލީ

   ވަރަށް ބޮޑު ތެދެއް

   14
   3
  • ފުއްކޭ

   ތިބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް.

   13
   2
 11. ރުޅި ގަދަނުވޭ

  އެންމެ ފުރަތަ އަމިއްލަ މީހާގެ އަގައިގެ ހާލަތާމެދު ވިސްނާބަލާށެވެ. ތިމާއަށް ލިބެން އޮތް މޮޅެއް ހޯދުމަށް ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ވައްޑޭމެން ކޮށްފާނެކަން ޤާއިމުވެސް އަހަރަމެނަށް މިހާރު ޔަޤީން ވެއެވެ. ހަމަކަނި ކުރަންޖެހޭހާވެސް ކަމަކީ ހަކުރު ދިނުމެވެ. އޭރުން ބޮޑުބޭބެ އަށްވީއެވެ. މިފަދަ މީހުން އަގައިގަ މަލަން އަޅައިގެން ދޫ ތައް ހިމާޔަތްކޮށްގެން ތިބުމަކީ އެހެން މީހުން ތިމީހުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައިން ސަލާމަތް ވެވެން އޮތް ރަގަޅު މަގެކެވެ.

  34
  2
 12. ޣ

  އެމްޑީއެން އުވާލަން ވީ.. ނަޝީދު އެ ލާދީނީ ޖަމިއްޔާ ދިފާއު ކުރާނެއް ކަމެއް ނެތް.... ނަޝީދު އަށް ވޯޓް ދިނީ އެމްޑީޕީގެ މުސްލިމުން.... ހަދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާތި

  34
  • ހީދް

   ނުހުންނާނެ މިހާރަކު !!!!

   13
   1
 13. މާރިޔާ ބާރަށް

  ލޯޔަރު ވައްޑެ އަޅުގަޑުގެ މެސެޖް ﷲ އިރާދަފުޅާއެ މަނިކުފާނުއަށް ރައްދުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމާއިއެކު ދަންނަވަށް. މާފުކުރާށޭ މާފުދޭށޭ މިގައުމާއި، އިސްލާދީ ހިމާޔާށް ކުރަން މަސައްކަތް ކޮއްދީ. ދިވެހިރައްޔަތެއްފަދައިން އާދޭސް ކުރަން.

  35
  1
 14. ލާސާނީ

  ލޯޔަރު ވައްޑޭގެ ކިތައް ދޫ އެބައޮތްތޯ.. ނަޝީދަށް ސަނާކިޔާފަ ، ސޭޓްކައިރިއަށް އާދެވުނީމަ ބަވާފަ.. ތީތޯ އިންސާނުން އުޅެންވާ ގޮތަކީ.

  27
 15. ހުސޭނުބޭ

  ވައްޑޭއަކީވެސް ނަޝީދު މާ ރަގަޅުވެގެން ސަނާކިޔަމުން ދުވި މީހެއް. މިއަދު ނަޝީދަށް ލިބެގެންވަނީ ކިތަށް ދޫކަން ބަލަން ބޭނުންނަމަ ވައްޑޭ ގޮސް ނަޝީދުގެ އަނގަފުޅަށް އަތްބާނައިގެން ރަގަޅަށް ބަލާބަލަ!

  29
  1
 16. ނަމަ

  ވައްޑެމީ އަނެއްކާ އަވަރު މީހަކީބާ

  11
  2
 17. ފަޒުނާ

  ދޮގުހަދަން ދުލެއް. ޕާޓީގެ އާއްމުންނާ ވާހަކަދައްކަން ދުލެއް. ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގަ ވާހަކަ ދައްކަން ދުލެއް. އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖުލީހުގަ ވާހަކަ ދައްކަން ދުލެއް. ކެމްޕޭނުކުރަން ދުލެއް. ޒިނޭކުރާވާހަކަ ދައްކަން ދުލެއް. ލައިލާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ދުލެއް. މާރިޔާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ދުލެއް. ގަންޖާ މުޅި އަނގައިގަ ހުރީ ހުސްދޫ

  12
 18. ލަކީ

  ޙެހެ ލާރި ކޮޅު ލިބޭ ދިމާލަކަށް ނޫންތޯ ދާނީ މިހާރު މުސާރަ ލިބޭނެ އެހެން ވީމަ އޯކެ ނުން

  10
  1
 19. ހުވަދޫ ޑޮކް

  އެންމެ ކުޅަދުންވަންތަ ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވަނީ އެމަނިކުފާނު ގެންގުޅުންވަނީ ކިތަށް ދޫކަމެއް ! ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއިއެވެ. ! ހިތާމަ އަކީ ލޯޔަރވައްޑެމެންނަށް ތިޔަ ކަންތައް ފަހުމްވީލެއް ލަސްކަން !! ވިސްނުމަށް ގެންނަވާ މިހާރުވެސް އެމަކުނުފާނުގެ އަނގަފުޅުން ކިހާވަރަކަށް ތިޔަ ރިޕޯޓެއްގައި ލިޔެގެން އުޅޭ އެއްޗެއް ދިވެހި އަދި މުސްލިމް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް އެބަ ވާހަަކަ ބަދަލު ކުރައްވާ !! މިހާރު އެ މަކުނުފާނު އެ ވިދާޅުވަނީ ފަރަންޖީ ބަހުން ލިޔަން ހަދައިގެން އޭގެ މާނަ ކުރެވުނުގޮތޭ !! ހަބޭސްކަމަކީ އެނާ އެވިދާޅުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ޤަބޫލުް ކުރާވެސް ހާދަ މީހުންނެކޭ މި އުޅެނީ !! އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް މިވިސްނޭ ގޮތަކީ ﷲ ގެ މަގުގައި ހެޔޮވިސްނުމް މިންވަރުކުރައްވައި މި ކުޑަކުޑަ އިސްލާމީ ދަޢުލަތަށް އަމަން އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން ... އިންޝާ ﷲ

  10
  1
 20. ޚަރަ

  އިގިރޭސި ނޭގިގެން ނެއް ނޫން. ހަމަ ބޭރުމީހުން ބޭނުން ވާ ގޮތައް ލީޔުނީ. އިހަކައްދުވަހު ނެރުނު ސްޓްރެތޓެޖިކް ޕްލޭންވެސް ހަމަ އެފަދަ. އިސްލާމް ދީން އަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގަ "ފެއިތް" އެއްނޫން. އެއީ "ރިލިޖަން". ރިލިޖަން އާ ފެއިތް ގެތަފާތު ނޭގިގެން ނެއް ނޫން ފެއިތް ލިޔުނީކީ. ދިވެހިންނައް އޮޅުވާލަން ވެގެން. 3.6 ވަނަ ޕޮއިންޓް ބައްލަވާ. ހުސް މަކަރާ އޮޅުވާލުން.

  8
  1
 21. ޒީ

  ވައްޑޭ ނަޝީދު އަނގަ ފުޅުތެރޭ ދެދުލެއް އެބައޮތް!
  އެއީ ކުޑަދުލާ ބޮޑުދޫ!
  އެއްދޫ ހިމޭނުން އޮތްއިރު އަނެއްދޫ!
  ދެދުލުގެ ހުރިހާ ނުބާކަން ދައްކަވަމުން އެގެންދަނީ!
  އެންމެފުރަތަމަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރީ (އެބުދުދޮންބެ) ވީމާ ދިވެހިރައްޔިތުކަން ނަސީދު އަތުން ނަންގަވާ!

 22. ބްރޯ

  ޜިޕޯޓް ލިޔުނީ ނަސީދު ނޫން ބާ؟

 23. ާއަފްލާ

  ކުޑަދޫ ބޮޑު ދޫ ދެދޫ ދެއްވީމަތާ ވަހީދުއައްވެސް ތިގޮތައއ ވާހަކަ ދެއްކެނީ އކި ފޮޑިޔަމް ތަކުގަ އެކިގޮތައއ

 24. ޢަނގަ