މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ ދިފާޢުގައި މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށް އެންޓި ކޮރްޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސް މަރްޔަމް ޝިއުނާ ތާއިދު ކުރުމުން އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސްކުރިން އޭސީސީގެ ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކުރި ޝިއުނާ "ލައިކް" ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކީ ޖަމިއްޔާއެއް އުވާލަން ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނުގައި އެޖަމިއްޔާއެއް އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ގޮތް ބަލަންވީނޫންތޯ ބުނެ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

އޭސީސީގެ ރައީސް ޝިއުނާ އެޓްވީޓަށް "ލައިކް" ކުރުމުން އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ގޮވާލަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާދާރު މަގާމެއްގައި ހުރި ބޭފުޅަކު އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ހިލާފު އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކާފައިވާ ޖަމިއްޔާއަކަށް ތާއިދު ކުރަނީތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

ޓްވީޓް ކުރި އެކަކު ބުނެފައި ވަނީ "ރާއްޖެ ފިޔަވައި އިސްލާމީ އެހެން ގައުމެއްގައި މިފަދަ ޖަމިއްޔާއަކަށް ތާއިދުކޮށް ތިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުގެ ވެރިން އިސްތިއުފާ ވެސް ދޭނެ." ކަމަށެވެ.

އިތުރު މީހަކު ބުނީ "ހުރިހާތަނެއްގައި މިތިބީ އެއްބައެއް" ކަމަށާއި އެމީހުން ކުރިން އުޅުނު ގޮތް ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން މީހަކު ވަނީ ޓްވީޓަށް "ލައިކް" ކުރީ އެމްޑީއެން ދިފާޢު ކުރަންތޯ ޝިއުނާ އާއި ސުވާލުު ކޮށްފައެވެ.

އެސުވާލަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ވެސް ޝިއުނާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޝިއުނާ ވަނީ އޭސީސީއަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ ކުރިން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަން ކޮށްފައެވެ.

ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 19 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވުން، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުން، ނުވަތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ނަގާލުން، ނުވަތަ އެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އުނިކަމެއް ގެނައުން، ނުވަތަ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީނެއްގެ ފިކުރާއި ޝިޢާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފައުޅުކުރުމަށް ޖަމިއްޔާއެއް ހެދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އެޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ 19 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ޖަމިއްޔާއަކުން ކޮށްފިނަމަ ރަޖިސްޓްރާ އަށް އެޖަމިއްޔާ އުވާލެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެޖަމިއްޔާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ހަޔާތިއްދުންޔާ

  މާތް ﷲ މިލާދީނީ މީހުންތަކަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާށި. އާމީން.

  85
  3
 2. އަޑަފި

  ތީ ހަމަ އެކައްޗެއް، ޓްރާންޕޭރަންސީ އޭ ކިޔައިގެންވެސް ހާވަނީ ހަމަ އެއް ހަޑިއެއް. ތިޔަ ޝިއުނާ ގެ ފިރިކަލުންނަކީ ދޮން ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމަ އުޅެންވާނީ ދޮންމީހުން އުޅޭގޮތައް ނޫންތޯ.

  75
  4
 3. Anonymous

  އަސްތާ ކުދީންނޭ ތީ ބޭރު މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ ރައީސްއެއް. އެވެސް ކްރިސްޓިއަންދީން މި ރާއްޖޭގަ ފަތުރަން އުޅޭ މީހެއް. މީހަމަ އެއްބައެއް. ތި ރައީސްއަކީވެސް ތީގެ ބޮޑު އެއްޗެއް. ދީނެއް މިއްލަތެއް ގަބޫލުނުކުރާނެ. ނިކަން ރަނގަޅަށް މީނަގެ ފިރިމީހާ އުޅޭނޫޅޭ ގޮތް ބަލާބަލަ.

  84
  3
 4. ހުސެއިން

  ނަމުގެ ފަހަތުގަ ރެޑް ބެލޫން އެބަ އިނެއްނު އެއީ އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ މީހުންނަކީ...

  71
  4
 5. މަރިޔަމް

  މިހާރުނޫހުގަ މިޖަހަނީ ވަލީއަހުދަށް ރަދުންދެއްވި ގަޑުވަރުގެވާހަކަ ، ރައްޔިތުން މިއުޅެނީ އިސްލާމްދީނަށް މިގައުމުގަ ނޫޅެވިގެން މިޚަބަރު ޖަހަންނުކެރެންޏާ ލާދީނީ ނޫހެއްކަމަށް ބެލޭނެ..

  49
  3
 6. ކިނބޫ

  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުކަން ކޮށްފައޭ!!؟ އެއީ ހަމަ ދެވަނަ އެމްޑީއެން. ހުރިހާ ތަނަކަށް ކޮއްޕާފަ ތިބީ ތީގެ މީހުން. ގައުމުގެ ކަންތައް ނިމި އަވަދިވެއްޖެ. މިމީހުނަށް ބާރުވެތިކަން ދިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭހިނދު ކޮބާ ހާލަކީ؟ އާދައިގެ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން މީ. ކުރިއަށް އޮތީ ބިރުވެރިކަން. އަނދިރި ދުވަސްތައް. މިކަމުން ސަލާމަތް ވެވޭނީ ލައްކަ ގަދަ ހިތްވަރު ނެރެގެން

  64
  2
 7. ނާނާ

  ޅާދީނީ ބައިގަޑެއްގެ އަތްމައްޗަށް ލަގަން ދޫކޮށްގެންމިތިބީ!

  51
  2
 8. ސުޢޫދު

  ޢެމްޑީއެންއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާމީހުންގެ ބެންކްއެކައުންޓުތައް ޗެއްކުރަން އެބަޖެހޭ މިތަހުގީގެ ފުރިހަމަ ކުރުމައް ގިނަފަހަރު އެހެންދީންތައް ފެތުރުމައް ބޮޑެތި ހަދިޔާ ތަކެއްދެމުންދޭ އަދިމިފަދަ ޖަމާއަށްތަކުން މުސްލިމް ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނައް އިންޒާރްދީ ބިރުދައްކާމައްސަލަ ވެސްބަލައެބަޖެހޭ އޭރުން ގާނޫނާ އެއްގޮތައް ރައީސައް ވެރިކަންކުރެވޭނީ ޗިޗަންޑާ ޖަމުޢީޔާތަކުގެ ބިރެއް ނުފޫޒެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކް ދިވެހިރައްޔިތުންނައް. ޝުކުރިއްޔާ އިބޫސާލިހު ރައީސްޔާމިން ކުރެއްވި ބުރަމަސައްކަތައްވެސް ޝުކުރިއްޔާ.

  20
  1
 9. މިއަދު

  މިއަދު ގައުމަށްދިމާވެގެންމިއުޅޭ ލާދީނީ މައްސަލައަށް ހައްލެއްލިބޭނީ މިސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ސަރުކާރުތެރެއިން އެއިގެ އެއްވެސްމީހަކަށް ފިޔަވަޅެއްނޭޅޭނެ މުޅިސަރުކާރިގައި މިބައިއޮތީ ހަކިހިއްޕާއި

  21
 10. ހުޅުރާއްޖެ

  މިކަހަލަ މީހުން މިހާރުން މިހާރަށް ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރަންޖެހޭ. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެމްޑީފީގެ އިސް ސަފުން ގިނައިން މިފެންނަނީ. މި މީހުންގެ ކިބައިން މިގައުމު މިންޖުކުރަން އެބަޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާފައިވާ ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ދައުލަތުގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކުރައްވާ! ދީނަށް ނަޞްރުދެއްވާ!

  25
 11. ރާފު

  ސަރުޖާރުގެ ތެރެއަށް ފެތުރިގަނެގެން މި އުޅެނީ އެކި ޖަމިއްޔާތަކުގަ ހުޅަގުގެ ލާދީނީ ފިކުރުގެ ތާކިހާ×އަޅައިފެން އުޅުނު ބައިގަޑު. ދޮން 2 ފިރިހެނުންނަށް އިންޓަރވިއު ދެމުން ފަހުރުވެރިަކަމާއެކު މި ބުނަނީ އަނެއްކާސް އެއްކަލަ ގޯޑަށް މޮކް ކުރުމުގެ ތުހުމަތޭ ތިމަންނައަށް މި ކުރަނީ ހުތުރު ހިނިގަޑަކާއެކު

  21
  1
  • ދދދދދދ

   ނުބައި ޖިއްޕެވުމަކުން އެނުބައި އަންހެނާ ހިއްޕަވާފާނދޭވެ.

 12. ސަރީފް

  ރަސޫލާއައް ފުރައްސާރަކުރެވިއްޖެއިޔާ މުސްލިމުން އެކަލޭގެފާނައް ނަސްރުދޭންޖެހޭ. އެކަން ކުރަން އެންމެ މޮޅުގޮތަކީ އެކަލޭގެފާނޔގެ ސުންނަތް ވީހާވެސް ހާމަކަންބޮޑުކޮއް މި މުޖުތަމައުގައި އަމަލުކުރުން. އޭރުން މިބައިގަނޑުމީހުންނައް ވިސްނޭނެ މިކަހަލަ ޒާތުގެކަންކަން ކުރާވަރަކައް ދީނައް މީހުން ކަމޭހިތާ އަދި ނަސްރުދޭނެ މިންވަރު ވާނީ އިތުރުކަން.

  20
 13. ހަމީން

  ލާދީނީ މީހުން މުހިންމު މަގާމުތަކައް ލަނީ ހަމަ މި ރައީސް. ދެން މީނާ މި މީހުންނާއި ދެކޮޅައް އެކަށީގެންވާގޮތައް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ. ރައީސް ޔާމީންފަދަ ކަނދުރާއަކައއ ގާތްކަމަކައް ނުބަލާ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެފަދަ ލީޑަރެއް ނޫން މީކީއެއް.

  22
 14. ސާލިހް

  ވަގުތުން އިސްތިއުފާދީ.

  18
 15. މޮހަދު

  ޢަހަރުމެން ބުރަމަސައްކޮށްފަ ހޯދާފަ ސަރުކާރުހިން ގަންދޭފައިސާއިން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުާ ސަރުކާރު ވަޡީފާގަ އުޅޭެެއްވެސް މީހަކަށް މުސާރަދިނުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫމް

 16. ށަވިޔަނި

  ދެންވެސްހަމަ ލާދީނީ ސަރުކާރެކޭ ބުނާއިރައް ރީނދޫގަބީލާ ގޮވަންފަށާނެ ކުރީގެސަރުކާރޭ ވައްކަމޭ. އިސަލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރީމަ މުރުތައްދުވާނެކަމާ ، "މުރުތައްދު" ވުމާއި "ވަށްކަން " ކުރުމާއި އެއްވަރު ނުވާނެކަންވެސް މުސްލިމުންނަށް ހަމަ ނޭނގެނީބާއޭ ހަމަ ހިތައްއަރާ???

 17. އަހްމަދު

  ތީހަމަ އެއްގަލުން ފެހިކާ ރޮނޑު.