އޭނާ މިހާރު ހުރީ ސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް (އިބުރާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިބުރާ މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުން ކަމަށާއި، ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ އެންމެހާ ބާރުތައް މިހާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު ހުރީ ސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށެވެ.

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރޭ ވަނީ ތަސްދީގު ކުރައްވާފައެވެ. އިބުރާ ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމް އަކީ ހަމައެކަނި ތަންތަން ގޮއްވުން ނޫން ކަމަށާއި، ޤާނޫނުން ބޭރުން މީހުންނަށް "ގޯނާ" ކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދެއްކުމަކީ ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލްތައް ހުއްޓުވުމުގައި މިހާތަނަށް މި ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް އިބުރާ ތުހުމަތު ކުރިއެވެ.

އިބުރާ މިގޮތަށް ޓުވީޓު ކޮށްފައިވާ އިރު، ޑިމޮކްރެސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ 'މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓުވޯކް' އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ކުޑައިމީސްކޮށްފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި، ގިނަ ދިވެހިން ވަނީ އެ ރިޕޯޓު ކުށްވެރިކޮށް އަދި އެ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި އެމްޑީއެންގެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށާއި، އަދި އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ގޮވާލައި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އަޑުއުފުލާފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކޮށް ނިމެންދެން އެމްޑީއެން އިއްޔެ ވަނީ ވަގުތީގޮތުން "ސަސްޕެންޑު" ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ

  އަނެއްކާ އަނެއް އަބޫޖަހުލު ފާޅުވަނީ..

  40
  1
 2. ކޮރުޖިންނި

  ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއއްގެ ގޮތުން ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި. ދެންވެސް ބަލަން ހުރޭ.

  40
  1
 3. ކާފަބޭ2019

  އިބުރާއެވެ.ﷲއަށްބިރުވެތިވެ ތިމާގެއަމިއްލަނަފްސާމެދު ވިސްނަވާލަށްވާށެވެ.ﷲއިންސާނުންނަަށްދެއްވެ ވި ބާރެއްދެއްވަފައިވަނީﷲގެއޯގާވަންތަކަމުންއިންސ ާނާ އިމްތިހާނުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ.މިހެންކަމުންދެއްވެވި ނިއުމަތަށްޝުކުރުކުރާށެވެ. ކުފުރުވެރިނުވާށެވެ.ﷲ އަޅަމެނަށްހެޔޮވިސްނުންދެއްވާށި!އާމީން

  45
 4. ތެދެއްބުނަން

  ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތަ އް ހިންގަ އިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޏާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ޚާ އްޞަކޮށް ދިވެހިރާ އްޖޭގަ އި، އަދި އާންމުކޮށް އިސްލާމްދީނަށް ތަޙަ އްދީކޮށް، ކީރިތި ޤުރް އާނަށް ގޮންޖަހަ އި، ކީރިތި މާތް ރަސޫލު صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރަ އްސާރަކުރި މީހުންނާ އި އެމީހުންގެ ދިފާޢުގަ އި ތެދުވި މީސްމީހުންނާ މެދުގަ އެވެ.

  39
 5. ކިބުރާ

  ޓެރަރިޒަމް ކޮބަަ އިތަ ހު އްޓުވަން؟

  25
  1
 6. ބަލާމީހާ

  ޑެރަފުޅުނުވޭ. ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ވެގެންވާގޮާއި އެއްގޮތައް ދައުލަތުގެ މާތްވެރިޔާ ކަންތައްކުރައްވާނެ.

  17
  1
 7. ބޯކިބާ

  މަބުނީ،،، ކޮންތާކު އޮތް ޓެރަރިޒަމެއްތަ؟

  26
 8. ހުސެން

  އިސްލާމްދީނަށް ފުރަސްދާރަކުރުމަކީ ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ އަަމަލެއް.އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ޖެހުނީ ކޮއްކޮ އެ މަޅީގައި،ފުރަތަމަ އާއިލާ ހަމައަކަށް އަޅުވަބަލަ،ދީން ދަސްކޮށްބަލަ،ނޭގޭނަމަ އެނގޭ މީހުން ކައިރިން އަހާބަލަ،ރޯނުއެދުރު ވެގެން ނޫޅެބަލަ.ކަލޭގެ އާއިލާމީހުން ތިޔަ އުޅެނީ ކޮން ފާޑަކަށް ،ﷲ އަށް ބިރުވެތިވޭ،އެހެންމީޙަކު ދެކެ ބިރުގަންނާކަށް ނުޖެހޭ،ތަޢުހީދު ފުރިހަމަ ހިތުތެރެޔާއި އަމަލުގައި ހަރުލައްވައިފިއްޔާ ﷲ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްދެކެ ބިރެއް ނުގަންނާނެ،ޤުރުއާނުގައި އޮވޭ ޔަހޫދީން އެދެޔޭ 1000 އަހަރަށް އެމީހުން ދުނިޔޭގައި ލަހައްޓަވާތޯ ؟އެޢީ ﷲ ހަޟުރަތުން އެމީޙުންކޮށްފައި ހުރި ކުއްތަކަށް ތަޢުބާ ނުވެ މަރު އައިސް ބައްދަލުކޮށްފާނެތީ ލިބިދާނެ ޢަޒާބު ގަދަފަދަކަމުން،އޭ އިބުރާ އެވެ،އިސްލާހުވާށެވެ،ދީނަށް ފުރިހަމަޔަށް ކިޔަމަންވާށެވެ،ދެދުނިޔޭޭގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށްޓަކައި،ތިޔަ ކާފަރުން ދައްކާ ދަޅަތަކަށް ނެހެއްލޭށެވެ،ޟައިތާނާގެ އަޅަކަށް ނުވާށެވެ،

  37
 9. Anonymous

  ކަލެއާ ކަލޭގެ ބައިގަނޑަށް ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުނު ކަމަށް ވާނީ މިގައުމުން ދީނީ އިލްމުވެރިން ނައްތާލަިގެން

  20
 10. ބަލާމީހާ

  މިގޭގަ ނެތީތަ ރަނގަޅު އެކަކު ވެސް.

  24
  1
 11. ފިލާވަޅު

  މިޤަޢުމަކު އަދި ޓެރަރިޒަމްއެއް ނުހިގާ އެވަރުކަމެއް ދިމާވެއަޖެނަމަ ހައްލުވެސް ނުކުރެވޭނެ، ކަލޭމެން މިތަންހަލާކުކުރަން ނޫޅޭ .. މިކަން މިލީޑްކުރަނީ ވަރައް ބޮޑޮކަމަަކައް.. ދިވެހި ޤަޢުމު ފަސާދަނުކުރޭ ކަލޭމެންނައް އަންދާޒާވެސް ނުކުރެވޭވަރުގެ ފިތުނަ ތިއުފައްދަނީ އަދި މިގަޢުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއްނޫން މިގަޢުމުގެ ރައްޔިތުން އުޅެނީ ފުދިގެންނެއްވެސް ނޫން މަދު ތިޔަކަހަލަ ބަޔަކުފިޔަވާ.. ތިޔަކަން ހުއްޓާލާ

  12
 12. ޖަޒީރާމަނިކު

  ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް. ކަމަށް ކަނޑަ އަޅަންޖެހޭ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ހިތުގައި ނަފްރަތު އުފެދޭކަމެއް.

  15
 13. ފުރެއްސާރަ ނާރުވާ

  ޓެރެރިޒަމާ ހަ އްދުފަހަނަ އަޅާ ދި އުމާ ދީނަށް ފުރަ އްސާރަކުމަކީ ކޮބަ އިކަން ލާދީނީ އިންބުރާ ކަލެ އަށް އެނގޭތަ؟ އަހަރެން ވެސް މި އިނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރަ އްސާރަކުރާ ތިޔަބަ އިގަނޑު ހަ އްޔަރު ކުރާތަން ބަލަން.

  10
 14. ގުއި ޗޮންހެއި

  ސަހިންދާ އަކީ ތިބުނާ ޓެރަރިސްޓު. އިބުރާގެ ކޮއްކޮ

 15. ޜީނާ

  ބޯގަންވިލާ އަނެއްކާ ފާޅުވަނީ ،

 16. ޞާދިޔާ

  ބޯގަންވިލާ މުޅިން ވެސް އުޅެނީ ޓެރަރިޒިންމާ އިދިކޮޅުމީހުން

 17. ހުސޭނުބޭ

  އަވަހަށް ތިކަލޭގެ ހައްދުޖަހައި! އެއީ ތިކަލޭގެ އެންމެ ރުޅިއަންނަ ކަންތައް!