ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގައި އަޅަން ފެށި ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ އައްޑާއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "ރާޖުޔާ ސަބުހާ" އިން ގެނެސްދިން ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ބޭރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަޅަންފެށި އެ މިސްކިތް، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ އައްޑާއަކަށް ވެދާނެކަމަށްޓަކައި މިހާރު މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މިސްކިތަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުން ތަމްރީނުކުރާ ތަނަކަށްވެސް ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނީ، ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީ އެތަން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ އައްޑާއަކަށް ވެދާނެކަމަށް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

އެ ޗެނަލުން ތައްޔާރުކުރި ދިގު ރިޕޯޓުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރަން މަސައްކަތްކޮށް ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓުގެ ވަކި ހިސާބަކުން، އިންޑިއާގެ ހިންދޫންގެ ހިތުގައި މުސްލިމުންނާއި މެދު އޮންނަ ހަސަދަ ރިޕޯޓުތެރެޔަށް ވައްދައި ރާއްޖޭގައި ބިނާކުރާ އެންމެ ރީތި މިސްކިތުގެ އަގު ވައްޓާލަން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެ އައިސް އެ ޗެނަލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާންމު މީހާވެސް އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލުކުރާއިރު، އެ ދީނަކީ ނިރުބަވެރިންނާއި ދެކޮޅު ދީނެއް ކަމަށް މީހުން ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ދެވޭ ކުޑަކުޑަ ނިރުބަވެރި ހަމަލާއަކުންވެސް ޤައުމުގެ އަމަންއަމާންކަމާއި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ގެއްލި ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު ބުރަތަކެއް އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މާލޭގައި އަޅަން ފަށާފައިވާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ނިރުބަވެރިން ތަމްރީނުކުރާ ތަނަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފައިވާއިރު، ހަ ބުރި އަށް އިމާރާތް ކުރާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އަޅާ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެ މިސްކިތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ، 500 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލުމަށް ކުރިން އަމާޒުކޮށްގެން ފެށި އެ މަސައްކަތް ނުނިމި މިހާރު ވަނީ ދިގުލައިގެން ގޮސްފައެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ އުތުރުގައި އިމާރާތް ކުރާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަކީ ޖާގަ ތަނަވަސް އެއްފަހަރާ 6000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ މިސްކިތެކެވެ. އެތަނުގައި ބޭރާއި އެކު ނަމާދު ކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު 10000 އަރާނެއެވެ.

-އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ-

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

51 ކޮމެންޓް

 1. މަގޭ ޚިޔާލު

  ދައުލަތުގެ 3 ބާރުގައި ތިބި މީހުންތައް ބޭރުކޮށްފައި އަލުން މީހުން އިންތިޚާބުކުރަން ފެނޭ.

  218
  4
 2. ނޫނު

  ކާފިރުން އިސްލާމުން ނަކާ ނުރުރޭނެ އަބަދުވެސް. އިންޑިއާ އެދުމެއް ނެތި ވެދުމެއް ނުކުރާނެ ސަބަބަކީ އިންޑިއާ މިކިޔާ ކަނޑު ތެރޭ ހިމެނޭކަން. ހައްދު ފަހަނަ އެޅި ހިންދޫންނާ ކުރިސްޓިއަނުން އަދި އެހެންވެސް ހައްދު ފަހަނަ އެޅި ބާތިލު ދިންތަކާ އަޤީދާތަކައް ތަބަޢުބާ މީހުންނާ ސަރުކާރުތައް ދެކޭނީ މުސްލިމުންނީ ޓެރަރިސްޓުން ގޮތުގަ އަދި މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރަން ބިނާކޮށްފަ ހުންނަ މުގައްދަސް ތަންތަނަކީ ޓެރަރިސްޓުން ތަމްރީންކުރާ ކާރުހާނާތަންކަމަށް. މިފަދަ ހަބަރުތައް ޖެހުން އެބަޖެހޭ ދިވެހި މީޑިއާތަކުންވެސް ސަމާލުވާން.

  169
  2
 3. އަލިފް

  މުސްލިމުން މެރޭތޯ ބަލާބަލަ

  185
  6
 4. މޮޔަނުވޭ

  މިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް މިސްކިތެއް ހައްދުފަހަނައަޅައެއް ނުދާނެ. އެއީ ބިންމަތީގައިވާ ﷲ ގެ ގެކޮޅުތައް. ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިބި ގެރިއަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުންނަކަށް މިކަމެއް ނޭނގޭނެ.

  301
  3
 5. ޢަފަންދި

  ޢެހެންވެ ބާބްރީ މިސްކިތް މޯދީ ތަޅާލީ!އެތަށްބަޔަކު މަރާލީ! ގެރިގުއި ގައިގާ އުގުޅައިގެންތިބެ މައިތިރިވޭ!

  254
  2
 6. ހުވަދޫ ޑޮކް

  އަނެއްކާ އަނެއް ފިތުނަ !! މި އިންޑިޔާ މި ކުޑަކުޑަ ގަޢުމާއި އަޅައިގަނެ ނެންޓިގަންނަށް މި އުޅެނީ ފަހެ ކިޔައްތަ ކުރަން !! ބޮޑުވެގެންވާ އަޖައިބެއް ނޫންތަ!!

  228
  • އަހްމަދު

   އެހެރައުޅޭ އަންނި އެއްނުންތަ އިންޑިޔާ މިތަނަށް ފާކޮށްގެން މިއުޅެނީ؟

   18
 7. ެއުންމަތް

  އިންޑިޔާ މީހުން ފާުލުބަލަންވެސް ފެޝީތަ.

  159
  2
 8. އައްޑޫ މީހާ

  ދެން އެތަން ބުދު ފައްޅިއަކަށް ބަދަލުކުރަން ގަންޖާ އިބިރިހިމާ އިންޑިއާއަށް ދިންތަން ފެންނާނީ ފައިސާކޮޅެއް ދީފަ މިހާރު އޮންނާނީ ހުވާ މިގަންޖާ އިބިރިހިމާ ހައްޔަރުކުރަންވީ

  162
  2
 9. ފާދިގު މަކުނު

  އިންޑިޔާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ އެހެންނޫނީ އެ މީހުންގެ އައްޑާއަކަށް ވެދާނެ މި ދިވެހިރާއްޖެ!!!!!

  255
  4
 10. ގަމާރު

  ތީމިހާރުވެސް ހައްދުފަހަނަޅާފަތިބިބައެއް އޭގެމިސާލަކީ ތިނޫނީ ނޯންނާނެ ޖެހުނުކޮންމެއެއްޗަކައް އަޅުކަންކުރާބައެއް އެހެޔޮ ހިލަގަނޑަކާ ދިމާވިއަސް ކުއްތާއަކާދިމާވިއަސް އަދިއެންމެއަވަހައް އަޅުކަންކުރަން ދުއްވައިގަންނާނީ ގެރިއެއްފެނިއްޖެއްޔާ

  123
  1
 11. އަލިފް

  ކޮބާ އިޔާޒް//؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  93
  1
 12. ބިކަ

  ޢެއީ އިންޑިއަނުންނާ ބެހޭ ކަ މެއް ނޫން ނުބެހި މަދުން ތިބެވޭތޯ ބަލާ އޯކޭ

  117
  5
 13. ސައިފް

  2017 ގައި އެމް ޑީ އެން އަށް ފިޔަވަޅުއަޅާދިނުމަށް ސަލަފް އިން އެދުމުންވެސް ލާދީނީ ޔާމީން ފިޔަވަޅުނާޅާ ތިބެ މިހާރު ކޮންގޮވިއްޔެއް ތިގޮވަނީ. ކަލޭމެން ނުގޮވިޔަސް ސޯލިޙު ވެރިމީހާ އެއަޅަނީ ފިޔަވަޅު.

  7
  137
 14. ސައިކަލް މީހާަ

  އިސްލާްމްދީނާއި ރަސޫލުﷲ ޞޢވ އަށް އިހާނެތިބަސްތައް ބުނެ ރިޕޯޓް ނެރުމުން ސަރުކާރުން ފިލުވާލި ބައިގަނޑު އިންޑިއާގެ މަދަދު ހޯދައިގެން ފިލާތިބެ ބިރުދައްކާ ހުޅުރޯކުރަނީ. ﷲ ސވ އެެިލާހުގެދީން ރަައްކާތެރިކޮށް ޤިޔާމަތަށްދާދެން ދަމަހައްޓަވާނެކަން ތިޣައްދާރުންނަކަށް އެގޭހެން ހީއެއްނުވޭ.
  ޔާﷲ މާތްވެގެންވާ އިސްލާްމްދީނާއި ރަސޫލުﷲ ޞޢވ އަށް އިހާނެތިބަސްތައް ބުނެ ރިޕޯޓްނެރުނު ދީނުގެ އަދުއްވުންނާއި، އެމީސްމީހުނަށް ވާގިވެރިވި މީހުންތައް ފަޟީހަތްކުރައްވައި ބަލިކަށިކުރައްވާ ނިކަމެތި ކުރައްވާދޭވެ. އާމީން.

  119
  1
 15. އިސްލާމްދީން ފުހެލުން

  އެހެންވީމަ މޯދީގެ އޯޑަރަށްދޯ އެމިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީ. ހިންދޫންގެ ލަގޮޑިއަށް ވަރަަށް އަސަރުކުރޭދޯ މިސްކިތެއް އަޅާތީ . އަދި އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅު އަގްލީ އާނިޔާ އަކަށް ވެސް ހަޖަމެއްނުވި. ރާއްޖެއަަށް ނިރުބަވެރި ހަމަލާއެއް ދިނަސް ދޭނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރާއި އިންޑިއާ އަޑީގައި އޮވެގެން މަަކަރުވެރި ހީލަތްތެެރި ގޭމުޖައްސަން އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ދީނަށް އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން.

  103
  1
 16. ބަރުގޮނު

  ފަހަރަކު ތަނަކުން، ފަހަރަކު ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ނޫހަކުން ބުންޏަސް މިއުޅެނީ ހަމަ އެއްބައެއް. އެމޮޑެނީ ހަމަ އެއްފުށްގަޑެއް. ބިރު ދައްކާނެ. އަޑު ފަތުރާނެ. އިންޒާރު ދޭނެ.

  106
  3
 17. ާަްސްލޭ

  މީހަމަ ދިވެހިންގެ ބަޔަކުދީފަވާ މައުލޫމާތެއް.....

  82
  3
 18. އިންޑިޔާ

  މިއިންޑިޔާ މީހުންގެ އުންދަގޫ ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ. މިވަބާ މިޖެހުނީ ކެނެރީގޭ ނަސީދާއާ ހެދި. ނަސީދު އެއީ އިންޑިޔާ އަށް ވިކި ހުސްވެފަ ހުރި އެޖެންޓެއް.

  109
  1
 19. ދިވެހިރާއްޖެ

  މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންޑިއާގެ އައްޑާއެއް.

  88
  1
 20. ޞަފަރު

  ބަލަގަ ކަލޭމެން ނުބެހޭ ކަންތަށް ތަކާ ނުބެހި ހިމޭނުން ތިބެބަލަ . ކަލޭމެންގެ ގައުމު ރަންގަޅު ކޮއް އިސްލާހު ކުރަން އުޅެބަލަ

  93
  2
 21. މަގޭ ޚިޔާލު

  ރެޑިކަލް ހިންދޫން މައިތިރި ކޮށްފަ އަނގަ ފުޅާކޮށްބަލަ!

  93
  1
 22. ނަމަ

  އިންޑިއާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ އައްޑާއަކަށް ވެނިމިއްޖެ ފުރަތަމަ ގައުމު އިސްލާހުވޭތޯ ބެލުން ބުއްދިވެރި

  84
  1
 23. ރޯ އެޖެންސީ

  މިއިންޑިއާ އަށް ކޮންކަމެއްތަ؟ ހާދަވަރަކަށް މިރާއްޖެއަށް ތިފާރަލަނީ. ކޮން އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުންތޯ.

  76
  2
 24. ދިވެހި ންގެ ޝުއޫރު

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނާ ތާރީޚުންވެސް ތޮޅެން އުޅުހެން އިންޑިޔާ އިންވެސް ދިވެހި ބައެއްގެއެހީގައި ތޮޅެން މަސައްކަތް ކުރަަން އުޅޭކަން ދިވެހިންނަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ . ދިވެިން ހޭލާ!!!

  70
  1
 25. Kihaa

  މީ.
  އަހަރެމެންގެ ޗެނަލްތައް ހިންގާ މީހުން ވެސް ރިޕޯޓެއް ލިޔެބަލަ ހެނުވާނެ. ދުނިޔޭގައި އަންހެނުން ނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޤައުމު ރޭޕުކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުން ބީ ޤައުމު. ތިމާގެ އަމިއްލަ ދަރި ވެސް ދޫކޮށް ނުލާ ރޭޕް ކުރަމުންދާ ހަެްދުފަހައާފައިވާ ބަފައިން އުޅޭ ޤައުމު

  73
  1
 26. Anonymous

  މި ބައިގަނޑު މި ގައުމުން ބޭރުކުރަން ވީ. ރޭޕިސްތާން

  54
  1
 27. އިކްރާމް އަބުދުއްސައްތާރު

  އިންޑިޔާގައި ގެރި އަށް އަޅުކަން ކުރުމަކީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް...

  މިކަން ނިންކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރަން..

  އައްޑޫ ހިފަން ތައްޔާރަށް އިންޑިޔާ މަޅިޖަހަމުން ދާމަންޒަރު ބަލަން އައްޑު މީހުންތިބޭތީ ހައިރާންވޭ..!

  އެމީހުންގެ ބޮޑު ސިންގާ ކިއްލާއެއް އައްޑުގައި ހަދާ އެތަނަށް ދިވެހިސިފައިންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ މިކަމުގެ ބޮޑު ހެއްކެއް...

  58
  1
 28. ިޮފަލިިިޔަ

  މަބަލައި ފިން ...ތީތި ...ކަޑަ ރިޕޯޓެއް

  30
  2
 29. ސަމާ

  ގަޅި އިންޑިޔާ ،،،

  40
  1
 30. މޯދީ

  ތިއީ އިންޑިޔާ އެމްބަސީ އަޅަން ބުއްޅަބޭގެ ދައުރުގަ އެއްބަސް ވެފާ އިތް ބިމެއް! އަޔޯދިޔާގަ ހިންގި ކަންތައްގަޑު ހިންގާނަން!

  40
  1
 31. ނަގޫރޯޅި

  ސުކްރިއްޔާ އިންޑިޔާ، ތި ދެއްވީ އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވެގެން އުޅުއްކަމެއްގެ މައުލޫމާތު. ހައްތަހާވިސް ކިޔަނީ ކުރީސަރުކާރުން ފަނޑެއްނުހޯދަޔޭ، ޕްލޭނެއްނެތޭ، ތަންނުގެ ޑިޒައިން ކަމަކުނުދޭ ކިޔައިގެން ކުރީސަރުކާގެ ކަންކުރިގޮތުން ތަން ހެދުން ހުއްޓިފައޭ އެހެރީކިޔައިގެން އަބަދު ކޮންމެސް ދޮގެއް. އަދި ކިރިޔާ ބުޅާގޯނިން ތިނިކުންނަނީ. މިސަރުކާރައް ވޯޓުދިންމީހުނައް އަދި ހާއްސަކޮއް ގާސިމް، މައުމޫން،،އިމްރާން އަދި އިލްޔާސް އައްސުކުރިއްޔާ. މިމީހުން ކަށި މިޖެހީ ދެވަނަ ފަހަރައް. ދެންވެސް ދިވެހިން ހޭނާރާނެ. ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅައް އިނޑިޔާ އަޅުވެތިވެއްޖެ.

  62
  1
 32. ރަމަލު

  އެއީ ރާއްޖޭގެ ދާހިލީކަމެއް އެކަމާ ނުބެށޭ ބުނޭ! ހައްދުފަހަނަ އަޅައިގެން ނޫންތޯ ކަސްމީރަށް އަރައިގަނެގެން ތިޔައުޅެނި. އެ ހައްދުފަހަނައެޅުން ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ނުކޮށް ވެދާނެހެން ހީވާ ކަންތަކާ ކޮންވާހައެއް ތި ދައްކަނީ!

  43
  1
 33. ހަމަހަމަ

  މާލޭގެ އިސްލާ މީ މަރުކަޒަކީ ކިންގް ފައިސަލް އަޅުއްވައިދެއްވި މިސްކެތެއް. ޙައްދުފަހަނަ އަޅާފަތިބި ބައެއްގެ އައްޑައަކަށް ނުވެ. ކިންގް ސަލް މާން މިސްކިތްވެސް ހަ މަ އެގޮތުގަ ހުންނާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. މިސްކިތް އަވަހަށް ހުޅުވާ.

  47
  1
 34. ކޮމާންޑޯ

  އިންޑިއާގެ ބުދުފައްޅިތަށް އެޅުން ހުއްޓުވާ އެތަންތަނުގައި މާބޮޑެތި ޖަރީ މާތަށް ދަނީ ހިންގަމުން..ގެރިޔަށް ކަލޭ މެން އަޅުކަން ކުރޭ.އަހަރެ މެންގެ ކަންކަ މާ ނުބެހޭ..

  44
  1
 35. މޯދީ ގެރި

  ތީ އަންނިބުނެގެން އެމީހުންބުނިމެއްޗެއް. ދެންތިބޭ އެމްޑީޕީއައް ވޯޓުލީމީހުން ހޭއަރާފަ

  37
 36. ހުސޭނުބޭ

  ހިންދޫންގެ ފައްޅިތަކަކީ ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރުމުގެ އައްޑާތަކެކެވެ.

  43
 37. ޟަކަ

  އައްޑޫގަ އަޅާ ބެސް ނިމުނީމަ އިންޑިޔާއިން އައްޑޫ އާ ހަވާ ލުވާން އުޅޭހެން ހާދަ ހީވެޔޭ. ރަގަޅައް ވެޖިޔާ އައްޑޫއޮންނާނީ އިންޑިޔާއައް ވިއްކާލާފަ. ދެން ހަތިޔާރުހިފައިގެން އަރާ ސަވާރުވީމަ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭނީ އަގަނަގައިގެން.

  34
 38. މުހައްމަދު

  މިސްކިތްތައް ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރާމީހުންނަކީ ހަގީގީ ޓެރަރިސްޓުން.

  32
 39. ަަަމަންސޫރު

  އިންޑިޔާ މީޑިޔާ އަކީ ދޮގު ފެތުރާ އަދި ފިތުނާ އުފއްދާ މިޑިޔާ ކަން މުޅި ދުނިޔާގައި ބަދުނާމުވެފަ މަޝްހޫރު މިޑިޔާއެކެ.ބީ .ޖޭ .ޕީ ޕާރޓީއަށް ވިކިފައި ....

  24
 40. ާއަހުމަދު

  އިންޑިއާ އެންބަސީއަށް ދީފައޮތްބިން އަތުލަންވީ އެއީ އެމީހުން އެތަން ފައްޅިއެކަށް ހަދާފާނެތީ

  19
 41. ސާލިހް

  ރަޖީވްގާންދީމަރާލީ މުސްލިމަކުތޯ؟ އެއީ ކޮންދީނެއްގެމީހުއްގެ ސޫސައިޑް ބޮމެއްތޯ؟ ލަންކާގެ ބަސްތަކުގަޔާއި އެކިތަންތަނުގައި ބޮންގޮއްވީކޮންދީނެއްގެ ބައެއްތޯ؟ ޢެއައްއަހަރެމެން ކިޔަނީ ޓެރަރިޒަމޭ. ކަލޭމެންވީމަ ޓެރަރިސްޓުންނަކައްނުވޭ.

  19
 42. ޣާއިމް

  ކަޝްމީރައް އަރާއެތިބީ ޓެރަރިސްޓުން

  24
  1
 43. ރަމީޒް

  އިސްލާހު ވާން އެދޭނަމަ ފުރުސަތު ނަގާނުލާ.. ކުރެވޭނެ ސުވާލު މުޅީން އުމުރު ހުސްވުމާއެކީ.. ބުނެވޭނެ ހެޔޮ ޖަވާބު މުޅީން ހީން އުފާވެލާ..އިސްލާހު ވާން އެދޭނަމަ ފުރުސަތު ނަގާނުލާ.. މިސްރާބު ރަނގަޅު ސީދާ ކޮއްލަން އަވާސްވެލާ.. އަމުރައް އިލާހު ރައްބީ ކިޔަމަންވެ އުޅެބަލާ..

  19
 44. ބުރޯ

  އިސްލާމުންނަކީ ހައްދުފަހަނަޅާދާ ބައެއްނޫން. މުސްލިމަކުނަމަ މާތްﷲ ބާވައިލެއްވި ހުރިހާ ފޮތަކަށާ ފޮނުއްވި ހުރިހާ ނަބީންނާ ރަސޫލުންނަށް އެއީން އެއްވެސް ބޭކަލަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އީމާންވާންޖެހޭ .މަލާއިކަތުންނަށް އީމަންވާންޖެހޭ މުސްލިމުންގެތެރެއަކު ހައްދު ފަހަނަޅާދާ މީހަކު ނޫޅޭނެ.

  11
 45. ކެޔޮޅު

  އިންޑި އާގެ ފަ އްޅިތަތަކަ އްވާގޮތް ދިވެހިންނެ އް ނުބަލާ މިތަނުގަހުރި މިސްތަކުގެވާހަކަދަ
  އްކަންނުހަދާ!

 46. ޢަބުދުﷲ

  މިހިރަ ބުރާންޗާ ސަލަފުން ޔާމީނުކަ އިރީ އެންޑީ އެން އ އަ އް ފިޔަވަޅު އަޅާކަ އް 2017 ގަ އި ނުބުނޭ މި އީ މިހާރުގެކަމެ އް ސޯލިހު މާމާމާ ސޯލިހު ތިކުރަނީ!!!!

  3
  1
 47. މަވެސް

  މިސަރުކާރަ އް އެކަންކުރާކަ އް ނުކެރޭނެ ކިހިނެ އްކުރާނީ ނަގޫ އޮތީ ފިތިބާރުވެފަ ހުރިހާތަނެ އްގަ!!

 48. އަޒް

  މޯދީ ހީކުރަނީ ކަސްމީރަހެދިގޮތް ދިވެހިން ނައްހެދޭނެކަމައްތަ!

 49. ޖަޒީރަ

  މުޝްރިކުންނާެއި މުނާފިގުންނާއި ނުބެހޭ އެެއްވެސް ކަމެއް ނޯވޭ އިސްލާމްދީނުގައި، އެކަމަކު އެމީހުން އަޅުކަންކުރާނި ހިތައްއެރި އެއްޗަކަށް މީނޫންތޯ ހައްދުފަހަނައި ދިއުމަކީ، ހަލާކުހުރި

 50. ޛނސނ

  ގެރިމޯޑީ ކައިރީ ބުނޭ ކަލޭގެ ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރާށޭ. ﷲގެ ގެކޮޅާ ކުޅެން ނޫޅޭށޭ. ޜޭޕިސްޓް ގެރިމޯޑީ.