ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަންނުގެ ދާއިރާއަކީ ބާކައުންްސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގާ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ފަށްޓަވާފައިވާ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބު އަނިލް މިހެން ވިދާޅުވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އަލަށް ލިބުނު ވަކީލުންް ހުވާކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އަނީލް ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނެއް ހެދުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލުގައި ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމުގެ ކަންތައް ހިމަނުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަން ފާއިތުވި ދެތިން އަހަރު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަންނަކީ ބާކައުންސިލެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން، ބެލެހެއްަޓުމުގެ ދަށުން ހިނގާނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކީގައި މިބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ އަދި ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް އެބަކުރިއަށް ގެންދަން،" އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން ބާ އެގްޒާމް ފަދަ އެގްޒާމްތައް ވެސް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަނިލް ވިދާޅުވީ އެފަދަ އިމްތިހާނުތަކުން ފާސްވެގެން ނޫނީ ހުއްދަ ނުވެސް ލިބޭ ކަމަށެވެ.

" ޒަމާނީ ތަރައްގީއާ އެކީގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުވަމުން ދާއިރު މިކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމީ ޝައްކެއްވެސް ހުރިކަމެއް ނޫން،" އަނިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުވާކުރެއްވި ވަކީލުންނާ މުހާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބަންޑާރަނައިބުގެ އޮފީހާއި ފުލުހުންގެ މުއަައްސަސާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ވަކީލުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އެބަ އޮތް ކަަމަށެވެ.

" ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި އޮތް އެފުރުސަތުތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ލޯފާމްތަކުގައި ވެސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް އެބަ އޮތް , އެހުރިހާ ފުރުސަތަކާ އެކުގައި ވެސް މިހާރު އެއީ ވާދަވެރިކަން ބޮޑު ދާއިރާއެއް , އެހެންވީމާ އިތުރު ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯއްދަވަން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ" އަނީލް ވިދާޅުވިއެވެ.