ފަޅު ރަށެއްގައި ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ބަނދެފައި އޮތް ވެލައެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ފަޅު ރަށެއްގައި ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ބަނދެފައިވާ ވެލައެއް ސަލާމަތްކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި އީޕީއޭގެ ޓީމަކުން ކުރަމުން އެބަގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ކުއްލި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރު 12:45 ގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ވެލައާއި ކަހަނބުގެ ހުރިހައި ބާވަތްތަކެއް ތިމާވެށީގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ވަނީ ހިމާޔަތްކޮށްފައެވެ. ވެލާ ކަހަނބު އާއިލާގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފުމާއި އެއިގެ ބިސްނެގުމާއި ބިސްވަޅުތަކަށް ގޯނާކުރުމާއި ވެލާ ކަހަނބު ގެންގުޅުމާއި ވެލާ ކަހަނބުގެ ބައިތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި މިތަކެތި ޢާންކޮށް ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ގެންލުން ލިބޭނެ ކަންކަން ކުރުމާއި ވެލާ ކަހަނބުގެ ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ހުއްދަ ނުނަގައި ދިރާސާތައް ކުރުމާއި ހުއްދަ ނުނަގައި ވެލާ ކަހަނބު އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި މަނާކަމެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. އެޑްވައިޒަރު

  އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުކެރުނު އެމްޑީއެން މައްސަލައިގައި ވަގުތުން ޕުރެސް ކޮންފަރެންސް އެއްބާއްވާކަށް. މިކަމުން ވެސް އިނގިގެންދަނީ ސަރުކާރުން އެކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވާކަން. އެމްޑީއެން ވަގުތުން އުވާލާ

  10
  • އަހްމަދްފުޅު

   މިހާރު މިހިނގާކަންތައްތަކުގެ އަޑުކަނޑުވާލަން ސަރުކާރުން ރާވާގެންކުރާކަމެއްތީ.

 2. އަހުމަދު

  ވެލަޔާ، ކަހަނބާ، ދޫނި ހިފާ ގެންގުޅުން މަނާ ކުރިއިރު މިތަކެތި އާލާވާ ރަށްތަކާއި ފިނޮޅުތައް ހިމާޔަތެއް ނުކުރޭ.

 3. ވެލާ

  ގއ.ކޫއްޑޫގަވެސް ވެލާގެންގުޅޭޕޮންޑުތައްހަދައިގެން. މި މައްސަލަވެސް އަވަހަށް ބަލައިދީ!

 4. މިއީ ދިވެހިން

  މަ ހަމަ އަޖައިބު ވެއްޖެ. ވެލާއަށް ލިބިގެންދިޔަ ހައްގު އަހަރުމެން މުސްލިމުން ގެ ކައު އިތުރު ރަސޫލާ ﷺ އަށް ނުލިބުނު ކީއްވެބާ؟ ކުއްލި ބައްދަލުވުމާ އެއްޗެހި ނުބޭއްވިއެއް ކަމަކު އަދިވެސް އަނިޔާދިން ޖަމިއްޔާ އެއުޅެނީ ހެވިފައި

  10
 5. މޫސަ

  ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ސަމާލުކަމެއް ނުދެވޭ. ވެލާ ކަހނބު ހިމާޔަތް ކުރަން މި ސަރުކާރުން ޚާއްޞަ ސަަމާލުކަމެއް އެބަދޭ.

 6. އާދަނު

  ތިވަރު ކަމެއް ކުރެވޭނެ އެންމެ މީހަކަށްވެސް. ދެން ކޮން ޓީމެއް ތި އުޅެނީ

 7. އިންސާނާ

  ވެލާ މަހަކީ ﷲ ހަލާލުކުރައްވާފައިވާ މަހެއް އެހެންކަމުން ވެލާމަސްމީރުބަޔަކު ވެލާހިފައިގެންކާންވީ ކިތަންމެވަރަކަށް ކެއަސް މެރިޔަސް ﷲ މިދުނިޔޭގަ ލައްވާފައިވާ އެއްޗެއް އިންސާނުންނަކައް ހުސްކޮއްނުލެވޭނެ

  7
  1
 8. ޒަހާ

  ސިފައިން ކޯސްޓް ގާރޑުން ވަރަށް ކާނެ

 9. އިބޫ

  މިހެން އަނިޔާ ކުރުމަކީ ދީނުގަ ވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން. ކާ ހިތްވަންޏާ ކާނީ. އަނިޔާ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް.

 10. ކަލޭ

  ވެލާ ކަހަނބު ލިފުން މަނާ ކުރެވިފަައިވާ ގާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލު ކުރުން ވަރަށް ތާއީދު

  1
  5
 11. ދސަތި12

  ވ ބަރަާބަރު މީހަކު މަރުވިޔަސަް މެރިޔަސް ކުއްލިނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމެއްނުބާއްބާ

 12. މުރާދު

  ސަރުކާރުގެ ހާލަތު މިހާ ދަށަށްދާނެ ކަމަކަށް ހިޔެއްނުކުރަން. ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތިގެން އަބަދުވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން، މަދިރި މަރައިގެންވެސް އަދި ނޫސް ކޮންފަރެސް ބާއްވާނެ. ބޯ ހަލާކު!

 13. ހުސޭނުބޭ

  ވެލަޔާ ކަނހަބަށްޓަކައި ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާއިރު ސަހިންދާމެން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރިއިރު ތިއިން އެއްވެސްޗުއްޕުވެސް ނުބުނަމު!