ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން މިއަދު ވަނީ "ޑިސްކޯ" ފަދަ މަޖާކުރުން ތަކުން މަހުރޫމުވެފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އޯޑިއޯ މެސެޖް އަކާއި އެކު ކުރި ޓުވީޓް އެއްގައިއެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އުޅެން ދަތިވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ކިތަންމެ ޒުވާނެއްގެ ދިރިއުޅުން ވަރަށް އުނދަގޫވެއްޖެ. ރާއްޖޭގައި ވަކިން ހާއްސަކޮށް މާލޭގައި ނޫޅެވޭ ދަރަޖައަށް ކަންތައްތައް ހިނގައްޖެ. ޒުވާނުންނަށް ނޫޅެވޭ ދަރަޖައަށް ކަންތައްތައް ހިނގައްޖެ،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މީހަކު އެދޭ ގޮތަށް އެ މީހެއްގެ އާއިލާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބުރުގާ އެޅި ކުދިންނަށް ވެސް އަދި ބުރުގާ ނާޅާ ކުދިންނަށް ވެސް އުފަލާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި އުޅެވެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ބުރުގާ އެޅި ކުދިންނަށް ވެސް، އަދި ބުރުނާ ނާޅާ ކުދިންނަށް ވެސް އުފަލާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ރާއްޖެއެއް ހޯދުން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ އުންމީދުގައި ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައަކީ ލާދީނީ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި މަރުކާޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އުފަލުގައި މަޖާކުރުމާއި އުޅުމުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަކީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެކަނި މަސައްކަތަކަށް ވެގެން ނުވާނެ. އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ އުންމީދުގައި ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައަކީ ލާދީނީ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި މަރުކާޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސ ލީޑަރުން ފަހަށް ޖެހިވަޑައިގެން ނުވާނެ،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަދުރަސީ ތައުލީމު ނިންމައި ކައިވެނިކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދާފައިވާ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ އެ ޒުވާނާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

" އޭނަ ހުރީ ވަޒީފާއެއްގައި ދަރިއެއްވެސް އެބަ ހުރި , އޭނަ ހުރީ ނަލަކޮށް ހެދިފައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެޝަންގައި ,އޭނާ އަކީ ގަދަޔަށް މައްސަކަތް ކުރާ ކުއްޖެއް , އޭނާ އަކީ ޒުވާނެއް ކުޅޭ ކަސްރަތު ކުރާ ކުއްޖެއް, މަޖާކޮށް ލަވަ އަޑު އަހާ ބައެއް ފަހަރު ޑިސްކޯ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް " ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދަކީ އޭނާގެ ވެރިކަމުގައި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ނަމުގައި ދެކޮޅު ނުޖެހޭ އެތަކެއް ވާހަކަ ތަކެއް ދެއްކެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ކުރިން މަސްތުވާތަކެތިން ސަލާމަތްވުމަށް އެހީވެދޭ ޓެލެފޯން ނަންބަރު އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނަޝީދު ބުނެފައިވަނީ، “ކޮންމެހެން ބޭނުން، ބޮވެން ޖެހޭނެ. ބޯން އެބަޖެހޭ. ނުބޮއެއް އެކުދިންނެއް ސަލާމަތެއްނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ދެނެގަނެވެން ޖެހޭނެ،” ކަމަށާއި “އަޅުގަނޑުމެން މި ވިއުގަ އަދި ރާއްޖެ އަށް ބާރުގަދަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވާއިރުގައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް އެބަހުރޭ. އެއީ، އެ ކުދިންނާ އަޅާލަން ޖެހޭނެ” ކަމަށެވެ.

“ހަކުރުން އެއްކައިރިކޮށް ދެން އެހެން ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުއި ނަމަވެސް، މި ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބެލުމަކީ މީގައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މިންގަނޑެއް ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމުކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް ފަހަރަށް ހީވަނީ ދޮންމީހުން ވެއްޖެއްޔާ ބޯނޭ. އެމީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެގެންނުވާނޭ. އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ދޮންމީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްވެވިދާނޭ” ނަޝީދު ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ ކުރިން ހަކުރު ބުއިމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެންމެނަކު ކޮންމެހެން އަބަދުގައި ހަމާގައި ތިބޭކަށް އެދި ދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ހަމައިގައި ތިބޭ މީހުން ދެކޭނިކަމަކު ނެތޭ. އެންމެނަކު އަބަދަކު ހަމައިގައިތިބެން އެންމެން ބޭނުން ނުވެދާނެ. އެހެންވީމާ ކޮންމެސް އެއްބަޔަކު އަބަދުވެސް ހަމަ ބުއްދިން ނެއްޓޭ ގަޑި ގަޑި ، ނެއްޓޭ އިރު އިރު އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެންޖެހޭނޭ. ހަމައިން ނެއްޓޭން ބޭނުންވާ މީހާ އެކާން ކުރާންއޮށް ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކީ ހަކުރައްވީމާ، ދެން ހަކުރު ގިނަވެއެވެ.” ކުރީގެ ރައީސް، ރައީސްކަމުގައި ހުންނަވައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަކުރު ނުވަތަ މަސްތުވުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

92 ކޮމެންޓް

 1. ބޮލި މުލައް

  ހިނދުކޮޅު ރައީސް ބަލަ ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެކޭ.

  • ލޮލް

   އައްލޮބުރިބޯ މީހެއް ދޯ ތީ

   • ޑޯގްކިންގް

    "ލޮލް" ނަމުގައި ކޮމެންޓް ކުރި ޅަ* ކިތަންމެ ބޭނުންވިއަސް މިގައުމުގައި ބޭނުން ދީނަކަށް ނޫޅެވޭނެ. ކަލޭގެ ދަރިންނަށާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަށްވެސް ތިކަން ވާކަށް ނެތް. ދެން ފިއްތާލާފައި ޔޫރަޕްގެ ކޮންމެސް ގައުމެއްގައި ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުަގއި ތެޅެން ދޭ!

 2. ރަބީޢު

  ޑިސްކޯ ބާއްވަން އެމަނިކުފާނު ބޭރުގަ ބަހައްޓާ މާތްﷲގެ އިރާދަ ފުޅާއެކު އެބޭފުޅާ އެދޭހާގޮތެއް މިގައުމަކަށް ނުވާނެ އަދި ވެރިކަމާއި ވައިވެސް ނޭޅުވޭނެ

 3. ގުޑް

  ތީފައްކާ ރ.. އެއް...
  މުޅި ޤައުމު ހަލާކު ކޮށްފި..
  ތި ނުބައި ނުލަފާ އިބިލީހުގެ ކިބައިން މިޤައުމުސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާންދޭވެ.... އާމީން

  • ޣަނީ

   އާމީން

 4. އަލްޖިބުރީލް

  އެއީ ވ ބޮޑު ތެދެއް

 5. ރަށްދު

  އިސްލާމް ދީނުގަ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމްކަމެއް ކަލޭތިއުޅެނީ ހަރާމްކަންތަށް ރާއްޖޭގަ ކުރާލެއްމަދުވީމަތަ

 6. ކެނެރީބުޅާ

  މީ ދިވެހިރާއްޖެ ދުއް އަބޫޖަހުލެއްފަދަ ނުލަފާ ލުއްޗާއެއް

  • ޣަނީ

   ޔަޤީން

 7. ހަމަ އަހާލީ

  މި ހަބަރު ކިޔާ ކިޔާ ޑިސްކޯ ގެ ވަހަކަ އޮތެްތަނެއްނުފެނުނު.

  • ހަމަ ބުނެލީ

   ތި ރަނގަޅަށް ކިޔާބަލަ

  • ބޭހޮއްކޮ

   " ހަމަ އަހާލީ" މިއޮތީ އެ ޢިބާރާތް
   " އޭނަ ހުރީ ވަޒީފާއެއްގައި ދަރިއެއްވެސް އެބަ ހުރި , އޭނަ ހުރީ ނަލަކޮށް ހެދިފައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެޝަންގައި ,އޭނާ އަކީ ގަދަޔަށް މައްސަކަތް ކުރާ ކުއްޖެއް , އޭނާ އަކީ ޒުވާނެއް ކުޅޭ ކަސްރަތު ކުރާ ކުއްޖެއް, މަޖާކޮށް ލަވަ އަޑު އަހާ ބައެއް ފަހަރު ޑިސްކޯ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް " ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • ބަސީރާ

   ތިޔަކަހަލަ ލިޔަންކިޔަން ނޭގޭ މީހުންނަކަށް ނުފެންނާނެ

  • ހސނފުޅު

   އޭނަ ހުރީ ވަޒީފާއެއްގައި ދަރިއެއްވެސް އެބަ ހުރި , އޭނަ ހުރީ ނަލަކޮށް ހެދިފައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެޝަންގައި ,އޭނާ އަކީ ގަދަޔަށް މައްސަކަތް ކުރާ ކުއްޖެއް , އޭނާ އަކީ ޒުވާނެއް ކުޅޭ ކަސްރަތު ކުރާ ކުއްޖެއް, މަޖާކޮށް ލަވަ އަޑު އަހާ ބައެއް ފަހަރު ޑިސްކޯ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް " ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 8. ދަލާދީނިއަނޭ

  ދަލާދީނިއަނޭ ދަލާދީނިއަނޭ ދަލާދީނިއަނޭ ދަލާދީނިއަނޭ ދަލާދީނިއަނޭ ދަލާދީނިއަނޭ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 9. އަންބަރާ

  ތީ އަހަރެމެން ޒުވާނުންގެ ހަޤީޤީ ރައީސަކީ! ސަޅި..

  • ޯ

   .ބިރެއްނެތި އަޅެ މަޖާކޮށްބަލަ.

  • މޮޔަ

   ތިޔަކަހަލަ ކަންކަމައް އެއްބަސްވާމީހަކު ތިޔައީ މުސްލިމެއް ނޫން

   • އެހެން ދޯ

    ވަކި މީހަކް ތާއީދު ކުރާ މީހަކީ ކާފަރެކޭ ގޮވަމުން ދުވާ މީހުނަށް ފަސް ވަގުތު ފަސް ނަމާދު ބަރާބަރަށް ކުރެވޭ ބާ؟

 10. އަލީމޫސާ

  ބީރި އަލިއެ ރާގޮޅާ

 11. ނަތަންޔާާހޫ

  ކޮބާ އެއްކަލަ އަދާލަތޭ ކިޔާ ބައިގަނޑު؟ އެއްޗަކޭ ބުނަން ކެރުނުބާ!

  • ބުރުހާނުއްދީން

   މިހާރު އަދާލަތުވެސް އުޅެނީ އިބިލީހާ ޕާޓުނަޝިޕް ހަދައިގެން.

 12. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ސައިތާނު ކަލޭ ތިތާއޮވެބަ ޑިސްކޮތަކުގަ ބޮއިގެން... ކިހާބޮޑު މުސީބާތެއްތަމީ... އަދާލަތާ ކަލޭމެން ކިހިނެއްވެފަތަ ތިތިބެނީ...؟؟ ކަލޭމެންނަކީ ދީނީ ބައެއްތަ ނޫނީ ސިޔާސީ ބައެއްތަ...؟؟ ނިދާފަތަ ތިތިބެނީ އަނގައިން ނުބުނެވިފަ...؟؟

  • Anonymous

   ޢަދާލަތު އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓު ޗެކްކޮއްލާ

 13. އެންމެން

  އައްނި ގެ މައިންބަފައިން އޭނައަށް ހޯދަދިން ތަޢުލީމުން ދަސްވި ދީނަށް ދިވެހީން ވައްދަން ރެއާދުވާލު އޭނަ ކުރާމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނެގިފަ އިނ 1 ފޮޓޯ ތޮޔައީ. ހިތާމަޔަކީ އާޚިރަތް ދުވަހުގެ ނިޢުމަތާއިި އުފާވެރިކަމުން ކޮޅުން ނުލާ ސުވަރުގެ އަކީ ހުންނާނެ ތަނެއްކަމާ މެދު ށައްކު އުފެދިފައި ތިބި ބަޔަކު ތިޔަމީހާ އުފައްދައިފި. އަދި އެވައްތަރު މީހުން ގިނަކުރެވޭތޯ އިންގިރޭ\ސީންނާއި އަދި އިންޑިޔާ އާއި ގުޅިގެން ރެޔާ ދުވާލު ތިޔަމީހާ މަސައްކަތް ކުރަނީ. ހަމަ ހިލާ އަހަރަމެންގެ ހަޔާތަކު ތިޔަގުރޫޕަށް މީހުން ވަންނަ ސްޕީޑް ހަލުވި ވިޔަކަނުދޭނަން. ބޮޑު ޝައިތާނީ ގޮވަލި ފައްޗެއް ގޮވާމީހެއް ތިޔައީ.

 14. ރަންޑި

  ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރުން . މީނާގެ ފަލްސަފާ

 15. ލާދީނޭ

  މީ ލާދީނީ ފިކުރުގެ މީހުން އަބަދުވެސް ކަންކަން ކުރާ ގޮތޭ ތިޔާ ވައްތަރު މީހުން ހެޔޮ ނުވާނެއޭ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެންނާން މިގައުމު ސުންނާފަތި ވެދާނެއޭ.

 16. ހުވަދު

  ތީއޭ ނަޝީދުގެ މައްސަލައަކީ. ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކަންޏާ ކިހިނެތް ތިޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާނީ. ތި ޕާޓީ އަށް ވެރިކަން ބޭނުންނަމަ، ރަގަޅުވެރިއަކު ހޯދުން ވަރަށް މުހިންމު.

 17. ޗިއްލޫ

  ހެއްހެއް ކަލޭ ރަނގަޅީތިކަމަށް!!! ލާދީނީ ސޮނިބެ އަކަށް ނޭގޭނެ މިގައުމުގަ ރައްޔިތުން ބޭނުންްވާކަންތަކެއް!

 18. ބަކަރި

  އެއީ މަޖަލެއްނޫން އެއީ ފާފަ

 19. ބޮލިހިލާ

  ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް ރާއްޖެ ބަދަލު ނުކުރެވޭނެއޭ ސިވިލައިޒްޑް ކަންޓްރީ އަކަށް އޭނާ އަކީ އެއަށް ވުރެން ވިސްނުން ކޮށި ގަމާރު ޚިޔާލު ހުންނަ މީހެކޭ އޭނާ ރަނގަޅު ވާނީ ރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ނެސްޕްރޭ ހުސް ކުރި ދަޅެއް ދީ ފައި ބޮލިހިލުމުގެ ތަމްރީން ކޯހެއް ދީފައި 10 އަހަރު ދުވަހު ބެހެއްޓިއްޔާއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ތަމެން ދަގަ ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނާއި އެކު ބޮލިހިލަން ދިގު ފަރަށް. ދަގަ ދަގަ ދަގަ ބޮލިހިލަން. ބޮލިހިލާ ދޯ.

 20. ޕޮފުބާ

  އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލަކީ ޑީޖޭ ނުޖެއްސުން އަންނި އަކީ ރަތްލާޖެހި ބޮޑު ކާފަރެއް

  • މޫސާފުޅު

   ތީ ހަމަތެދެއް. މީއްޗަކާހެދި ބޮޑުކަރައެއް. މީތި ނޫޅޭތަ މަރުވާކަށްވެސް

 21. 3ނިރު

  ލަދުހަޔާތްކުޑަ ނުބައި ޖައްބާރެއް ހިތަށް އަރާ މީނަމީ ސައިތާނެކެ

 22. ހައްމާދު

  އަމާ މިގައުމުގަ ޕާޓީ ނުކުރެވޭނޭ ބުނީމަ ވެރިކަން ދޫކޮއްލާފަ ފިލީ އަމަޔައް ވަގައް ޕާޓީ ކުރަން ގޮސް އެއުޅެނީ ލަންޑަނުގަ ފިލާ... މަސްހޫރު އަމަޔައް ފިލި ނަސީދު...

 23. ޙަފްޞާ / މާލެ

  " ހަމަ އަހާލީ" މިއޮތީ އެ ޢިބާރާތް
  " އޭނަ ހުރީ ވަޒީފާއެއްގައި ދަރިއެއްވެސް އެބަ ހުރި , އޭނަ ހުރީ ނަލަކޮށް ހެދިފައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެޝަންގައި ,އޭނާ އަކީ ގަދަޔަށް މައްސަކަތް ކުރާ ކުއްޖެއް , އޭނާ އަކީ ޒުވާނެއް ކުޅޭ ކަސްރަތު ކުރާ ކުއްޖެއް, މަޖާކޮށް ލަވަ އަޑު އަހާ ބައެއް ފަހަރު ޑިސްކޯ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއް " ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

  • އެދުވަސްމީ

   ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުނެދިނަސް ފެންނަން ހުރި ކަނު ލޮލަކަ ށާއި އަޑުއިވޭ ބީރު ކަންފަތަކަށް ތިޔަކިޔާއެއްޗެއް ދޭހައް ނުވާނެ ނޫންހެއްޔޭވެ

   ހަމަ ލާދީނީ މީހެކޭ އެއީ،،

   އެއީ ކައިރިކޮއްގެން ގެންގުޅެން ހެޔޮވާ ވަރުގެ މީހެއްނޫނޭ ...
   އޭ އަދާލަތު ޕާރޓީ ހަމަ މިހާރު އޭނާޔާ ވަކިވޭ

 24. ާައިބްރާހިމް

  ތިހިރީ ހާލަތު ހުރިގޮއި މީގެ ކުރިން ބުނީ ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔާ ދުއާ ނޫން އެހެން ދުއާއެއް ހޯދާން އެބަޖެހެޔޭ ނެށުމާއި ބެރު ޖެހުމަކީ މި އައްނިއައް ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫން

 25. ޙަފްޞާ / މާލެ

  "ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީސްކަމުގައިހުރެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ނައްޓުވައިދެނީ" މަޖާ

 26. ހަމަ ބުނެލީ

  ދެން ހަމަ ކޯޗެއް! ކަލޭ މެން ބޭނުން ވޭ ނާޗަރަންގީ ކުޅެ ޑިސްކޯ އަށް ދާން . ނަސީދު ބުނީމަ ގޯސް ވަނީ. މިތާކު ނޫޅޭ ސަތޭކަ މުސްލިމުންނެއް. މާ މާތް ވާން ތި އުޅެނީ. ނަމުން މުސްލިމް ކަމުން ޔަހޫދީ

 27. ބުރުމާ

  ފޮޓޯއިން އެތައް ހާސް މެސެޖެއް.

 28. ސަމް

  ނުބާ ނުލަފާޖާޙިލެއް.

 29. އަލުންބަލުން

  އެހެންވެގެން ނޭ މަމެންބުނަނީ އެސޮރަކީ ލާދީނީ ފިކުރު މީހެކޭ
  ސަބަބެއް އޮވެގެންނޭ އެހެން ބުނަނީ ، ބުނާ ބަހަކީ ސީދާ އިސްލާމް ދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ބުނުމުން ދެން މަމެން ކީކޭހޭ ބުނަންވީ

  ހަމަ ލާދީނީ މީހެކޭ ،،

  އޭ އަދާލަތު ޕާރޓީ ގެ އެކުވެރިންނޭ އޭނާޔާ ދުރުވާށެވެ، އެއީ ކައިރިކޮއްގެން ގެންގުޅެން ހެޔޮވާ ވަރުގެ މީހެއްނޫނޭ

 30. މިނިވަނޭ

  ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ނެތެެއް ކަމަކު، ކަން ހިނގާ މަގަކީ މިހާރުވެސް އެއްވެސް ދަތިކަމަކާ ނުލާ ބަނގުރަލާ މަސްތުވާ ތަކެތި ލިބޭނޭ އިންތިޒާމާއި އެކު ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ވެވޭނޭ ފަދައިން ޑިސްކޯތަކާއި ޕާޓީތައް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެކު ބޭއްވެމުން ދިޔުމެވެ. މިކަންކަން ކުރުމުގައި ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅުންވެސް ދަނީ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ވާގިވެރިވަމުންނެވެ.

 31. އައްޑަނަ

  ހީވަނީ ފަހުމަންޒަރު ކުޅެން އުޅެނީހެން.

 32. Anonymous

  ފަސްމީރުކުރިރުކެއް ފަދަ ރައީސްއެއް ތިޔައީ

  • Anonymous

   ޔާ ﷲ ތިބާއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާ، ތިބާގެ ހިތަށް ފެނުން މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން.

   • ޝަމް

    އާމީން ޔާﷲ

 33. ާބޫސުފުޔާން

  ޏުނޭގަންޖާމޮޅު ހޭބާލިވެގެން ނޫޅެބަލަ މާރިޢާ އާއެކު ކަލޭޑިސްކޯކުޅެބަލަ...މޮޔަސުނިލް...

 34. އެޑިޓް

  ހުނިގުރާބް ބަލައޭ ކިޔާފަ -- ކައިރިއަތް ވަތް މީހަ، ވަންނަ ގޮތަށް ޑިސްކޯނިންމާފަ ގެޔަށް ވަދެވޭން ޖެހޭނެ ޔޭ ކިޔާބަލަ..! ތީފައްކާ ރ.. އެއް...

 35. މާނޭ

  ޑޮކްޓަރ އިޔާޒް މިއަށް ކޮމެންޓެއް ކޮއްލާތޯ ބަލަން މިހިރީ !!!

 36. އޮޅާލާ

  އެމްޑީޕީ އަށް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ މެނިފެސްޓޯ އެއް ނުހުންނާނެ އޭ ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ތިޔާ ކަން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު މިއޮށް ރޯނި ބޮނޑި ވަރު ހިފައިގެން ދަގަ ވަލަށް ދަރުހޮވަން. ދަގަ ދަގަ ދަރުހޮވަން. ބައްލަވާ މަގޭ ޑިގްރީ ގަނޑޭ ކޮން ޑިގްރީ ގަނޑެއް ތޭ ޑިގްރީ ގަނޑު އޮޅާލަބަލަ. އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ..

 37. އިސްމާލް

  ސައްތާން މުސްލިމް ގައުމެއްގަ ނަލަ ބުރުގާ ނާޅާނެ!! ރަގަޅު ވާހަކައެއް އެބުނީ...ތަރުބިއްޔަތު ދިން ގޮތަކަށް އެކުދިން ބޮޑެތިވާނީ....ގަދީމީ ވިސްނުން ދޫކުރަންވެއްޖެ...ދީން އަންހެނުން ނާ ހަމައިން ކުރުގޭޅޭ ރާއްޖޭގަ މީ ހަޤީޤަތަކީ...

 38. ނަންނި

  ޑިސްކޯ ކުރަން ޖެހޭތަ؟

  • މ

   މޯ ލް ޑި ވި އަ ން އަ އި ޑޮ ލް ކޮ ން މެ ހެ ން ބާ އް ވަ ން ޖެ ހޭ ތަ؟ ރި ބާ ގެ ބޭ ން ކް ތަ ކާ ލޯ ން ތަ އް ކޮ ން މެ ހެ ން ބަ ހަ އް ޓަ ން ޖެ ހޭ ތަ؟ ފު ރަ ތަ މަ ޤަ އު މު އަ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ތަ؟

   • ހުދާ

    ތީވެސް ހަމަ ހުސް ތެދު.

 39. އަބްދުއްލާ

  ނަސީދު މިގައުމަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ވިވާހަކަ ކޮޅުންވެސް އެގޭނެހެން ހީވޭ .

 40. ބުހުތާން

  ކޮބައި އެއްކަލަ އަދާލަތު ޕާޓީއޭ ކިޔާ ނަގޫފިތިފަ ތިބި 2ފުއްކެހެރިން މިައދު ނުކެރޭނެ އެއްޗެކޭ ކިޔާކށް ލަދީނީ ފިކުރު އޯކޭ ނިމުނީ ބަހެއްބުނެފިއްޔާ ހަރުގޭން ބޭރުކުރަނެ ތީ އަދާވަތްތެރި ޕާޓީ އަދާލަތެއްނޫން ކޮބަ ޑރ އިޔާޒް ލަދެެްނުގަނޭތެ ހައްގު ބަހެއް ބުނެލަބަލަ ކެނަރީ ނަސީދު ދެކެ ބިރުން ރެވިފަ ބޯހަލާކު

 41. އައުސް

  ކަލޯ ޑިސްކޯ ހަދަން ދޭ ޔޫކޭއަށް. އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން ތިޔަ ނާޗަރަންގީއެއް ކުޅޭކަށް

 42. ގަފޫރު

  މަނިކުފާނު ހިނދުކޮޅުގަ ހުންނަވައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްތޯ. ބޮވެން ވާނެ އޭ ވިދާޅުވީ ތިޔަ މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވަންތޯ.

 43. ތާރާ

  ރާއްޖޭގައި މަނިކުފާނަކަށްވެސް އަދި މަނިކުފާނުގެ މެނިފެސްޓޯއަކަށްވެސް ޖާގައެއް ނެތް

 44. ޑިސްކޯ1

  ޑިސްކޯ މުހައްމަދުތަ މިއުޅެނީ. ހާދަހާވާ ފޯރިއެއް ހުރެއޭ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް

 45. ހާއްޓެ

  އިދިކޮޅޭމެން ހަމަ ހިލާ ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ތިޔަ ވާހަކައެއް. ބުނާނެ ރައީސް އެ މާނަ ކުރެއްވީ މިސްކިތެއް އަޅާ ވާހަކައޭ.

 46. ލައްޒަތު

  ހޯހޯ ޒުވާނުންނަށް މަޖާ ކުރުވަދޭން އުޅޭނެ ކަމެއްނެތް. އަމިއްލައަށް މަޖާވެފަ ހުރޭ

 47. މޭން

  އޭ މޭން އޯކޭތަ؟

 48. ބިސްކަޓްލަޓްސް

  ދޫނިދޫގަ މަނިކުފާނަށްޓަކާ ތައްޔާރުކުރެވިފަވާ ޑިސްކޯއެއް އިންނާނެ. މަޖާކުރަން އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ

 49. ހާރޫން

  ދެއްވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އެކަމަކު ނެތޭ ޝައުގެއް

 50. ޓުޔޫ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑްރަގްސް އަދި ވައްކަން ފޭރުން އެކްސިޑެންޓްސް އައި ވޮންޑަރ ހައު ދަ ލަކް ޓޯކްސް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ދެއަރ އިޒް ނޯ ބްލެސިންގް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް ވޮންޓް ޔޫ ފިކްސް އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް..

 51. އަބްދުއްލާ

  ނުފެނިގެން ތިޔަ އުޅެނީ ޑިސްކޯ ކުނޑި ދޯ

 52. އިބްރާހިމް

  ﷲއިރާދަކުރެއްވިޔާ މި ނަޝީދުގެ ވެރިކަމެއް ދިވެހިރާއްޖެ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭނެ.

 53. ހުމުދު

  ކޮބާތަ ސަދާލަތުގެ ބޮޑެތި ސޭއުހުންތަށް ހަތަރުފޫޓު ފަސްއިންޗިޔަށް އަނގަ ހުޅުވާލަބަލަ ނަސީދު ޓުވީޓަށް އެއްޗެކޭ ވިދާޅުނުވެ ކޮށްމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެލަބަލަ ކޮބާތަ ބޮޑު އަނގަ ސިދާތާ ތާ ތާ ތާ.....

 54. ހެވެންޓް

  އެމްޑީޕީ މެނިފެސްޓޯގެ އެއް އަމާޒަކީ ޒުވާނުން މުނި ފޫހި ފިލުވުމާއި މަޖަލުގައި ބޭތިއްބުން ކަމަށް ތަމެން ބުނި ނަމަވެސް ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ތަމެންނަށް ހެދުނު ރީތި ތިއޭޓަރ އެއްވެސް ނެތޭ އަދި ތަމެން ނަށް ރީތި ތަނެއް މާލޭގައި ވެސް ނެހެދުނޭ ވޯލްޑް ކްލާސް ލެވެލް ގައި ސޯ ޑޯންޓް ޓެލް ދެޓް ޔޫ ކޭން ބީ ދަ ވަން ހޫ ކޭން ގިވް ޔުނޭނިމަސް ފަން އެން ހެޕިނެސް ޓު އެވްރީ ވަން. ޑޯން ގޯ ލުކް އެޓް މީ ވިދް ދެޓް ލުކް އިޓް އިން ޔުއަރ އައި ޓޯލްޑް ޔޫ ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ފައިވް ތައުޒަންޑް ޓައިމްސް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ޔޫއާރ އަ ފެއިލިއަރ ޔޫ ލުކް އިންސޭން. ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 55. ާަައޮބި

  ނަޝީދަށްކަމަކު އެބުނީ ވަރައްބޮޑު ތެދެއް. ތިކަމައް މިނިވަން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަންފެނޭ. ހަމައެކަނި ޒުވާނުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭ ވޯޓެއް!!

 56. ލިއު

  ކަލޭމެން ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަންނިގެ ކަޑަ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް މަގޭ ހިތެއް ނުލެނބޭނެ..ހަމަ އަންނި ވަރުގެ ރައީސެއް ނެތް.. މަގޭ ފޭވަރިޓް ލީޑަރ އަކީ އަންނި...އަދި މިވަގުތު މީހުން އަންނިގެ ހަޑިކޮށް ނެގިފަ ހުންނަ ފޮޓޯ ލާނީ...ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެކަހަލަ ފޮޓޯ ލިޔަސް ހަމަ އަންނި އެއީ މަށަށް ވަރަށް ރީތި މީހެއް....އަންނި ހަބޭސް...އަންނި އަށް އަބަދުވެސް ސަޕޯޓްކުރާ ލިއު

  • ޢަލީ

   ކަލޭ ސަޕޯޓް ކުރިޔަސް މަމެންނަށް ހެޔޮ.. އެއީ މަށަށް އެންމެ ހަޑި ބަދަވި..ޗީޑި

 57. ރައްޔިތުމީހާ

  ޒިނޭ ކުރަންވީމަ ދީނަށް ބަލާ 50 ހަކަށް މީހުން އުޅޭ 100% މުސްލިމް ގައުމެއްމީ މެޖޯ ރިޓީ ކުރާ ފާފަތަށް އޯކޭ

 58. ޖާން

  ނަމުން އިސްލާމް ދީން.
  އެހެނަސް މިރާއްޖޭގަ ސިއްރިޔާތުގަ ރަލާއެކު ޑިސްކޯ އެބައޮތް ހެސްކިޔާފަ. ﷲ އިރާދަ ފުޅޭކިޔާފަ ރަބީއު މެން ބޮލި މުއްލަ މެން ދުފަންގެންގުޅޭ އެއްޗޭ ނުކިޔާ ،

 59. ރަންދި

  ތީ މި ޤައުމުގެ ވެރިޔަކަށް ގެންނަން ހެޔޮވާ ވަރުގެ މީހެއް ނޫން

 60. ޙަންފސސަހ

  ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކައެއް ގަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް މިކަމަކީ ވަރަަށް ދުރާލާކުރަން ޖެހިފައޮތްކަމެއް. ޢުފަވެއްޖެ

 61. ސުންބުލި

  ޢަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ އައްނި

  • ޢަލީ

   ކަލޭ ބޭނުންވިޔަސް މަމެން ބޭނުމެއް ނޫން އެބީތާއެއް...ގުޑް ނައިޓް

 62. ނުރަބޯ

  ނަޖިސް މީހެކޭދޯ މިއީ. ޢަޖައިބުވޭ މީނާގެ ލާދީނީ ކަމާހުރެ.

 63. ގާދިރު

  ކީއްވެތަ މީހަކުއެއްޗެއްބުނާއިރައް އޭގައޮންނައެންމެނުބައިގޮތުގަތިނަގަނީ

 64. މޫސާ

  ކޮބާ ޢަދާލަތު ޕާޓީ މީހުން އަތްޖަހާކަށް ނުވޭތަ؟

 65. ބާރިޢު

  ގައުމު ދަރާވިކުނީމާ މަޖަލެއް ނުކުރެވޭނެ ސޮނިވެއްޓޭ......!!!

 66. ހުސޭނު

  މި މޮހިނާ އަށް މިހިރީ އިނގިރޭސިން ކާފަރު ޖޫސް ބޯން ދީފާ ބިރު ދައްކާފަ.ފުރަތަމަ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުނ

 67. ހުސޭނު

  މި މޮހޮނާ މިހިރީ އިގިރޭސިން ދިން ކާފަރު ޖޫސް ބޮއެގެން ބިރުގަނެފަ،ފުރަތަމަ މީނަ އިނގިރޭސިންގެ ކާފަރިޒަމްގެ އަޅުވެތިކަމުން މިންޖު ކުރެވޭތޯ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން މުޒާހަރާ ކުރަން ވެއްޖެ.ހަގީގަތުގައި ނަމެއްގެ އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގައި ހުރީ ބިރު ދައްކައިގެން މިފަދަ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ބަސްތަކާއި އަމަލުތަކާއި އެޖެންޑާ ތަކެއް މީނަ އަށް ވަނީ އިނގިރޭސިން ވަނީ ހަވާލު ކޮށްފަކަން ޔަގީން

 68. ރުޒާނާ ޗޮއްޕަޓު

  މީ ކަލޭމެން މި ގައުމުގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން އުޅޭ މީހާ!!!!؟؟؟ އަޅެ ހެޔޮނުވާނެ އަހަރުމެން ތި މުޞީބާތުން ސަލާމަތް ކުރޭ.

  • ޟަަަެެެ

   ????????????????⛔?????????????????????????????⛱??????⚽???✨??????

 69. ޢާއިޝާ

  ޒުވާނުން އުޅެނީ އުފަލާ މަޖަލުގައި، ތިބޭފުޅާ އަނެއްކާ ރާއްޖޭގައި ނެތް ކޮން މަޖަލެއް ގެންނަންތޯ ތިއުޅުއްވަނީ؟

 70. އައިޑޮލް

  ނަޝީދު އެހެންހަމަ ވިދާޅުވުމާއެކު މިރޭ 14 އޭޕްރީލް 2018 ވީ އާދީއްތަ ވިލޭރޭ ރައީސް ޔާމީން އަދި ނަޝީދުގެ ޢަދުއްވު ކަމަށް ވެގަނެގެން އުޅޭ ޔާމީނު ހިންގާ ޕީއެސްއެމުން ގެނެސްދޭ މޯލްޑިވިއަަން އައިޑޮލް ޙާއްސަކުރީ ޑީޖޭ އަށޭ ކިޔާ ޙަބަރެއް ގެނެސްދޭނީ ކާކުބާ...ކޮމެންޓްކުރާ މީހުން ހަމަގަޅީ... މީހަމަ އެއްބައެކޭ މިތިބަ މޮޔައިންތަކާ....ހަމަ ވިސްނިބަލަ...ކެރެންޔާ މިކޮމެންޓު ޖަހާލަދެއްޗޭ..