އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާ محمد صلى اللّه عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކު (އެމްޑީއެން)އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލާގައި ޕްރޮފެސަރ އުގައިލްވެސް އަޑު އުފުލައިފިއެވެ.

އުގައިލް މިހެން ވިދާޅުވީ ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި ޕްރޮފެސަރ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ފަސްގަނޑުން އިސްލާމް ދީން ފޮހެ ނުލެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ ހުޅުކޮޅު ނިއްވާނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މާތް ﷲ އާއި ކީރިތި ރަސޫލާ محمد صلى اللّه عليه وسلم އަށް ހަޖޫޖަހާ މީހުންނަށް ލައުނަތް ލެއްވުމަށް އެދި ދުއާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމްޑީއެން ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ސިޔާސީ ގޮތުންވެސް މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އެ ޖަމިއްޔާއާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅުގެ އިސް ލީޑަރުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ފެން ހިންދާ

  މީ މޭން އެށް

  77
  6
 2. ޛ

  އެއްކަލަ އުގޭލު މިފަހަރު ސަރުކާރާ ދިމާއަށް ޗުއްޕުވެސް ބުނާ ކަށް ނުކެރުނު. ޔާމިން ވެރިކަމުގާ ހުރިނަމަ މީނާވެސް ވަރެއް އަރުވާލީސް. ޢޭރު ހީވަނީ ދެފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅުނުހެން

  108
  16
  • ޟަހަ

   ކަލޭ ތީކާކު އުގެއިލައް ބަވަން

   15
   35
 3. ޕިސްޕިސް

  ސާބަހޭ އުގެއިިިލް ހުރިހާ ދިވެހިން އެކުގައި ލާދީނޮއްޔަތާ ދެކޮޅަށް

  111
  6
 4. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  ވަރަށް އުފާ ވެއްޖެ.. އަވަހަށް ޤައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ.. މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދަންނަވަން. މަނިކުފާނުގެ އެހީތެރިކަމަށްއެދި މި ޤައުމުގެ ޙާލުގެ ދުލުން އެދި ގޮވާކަހަލަ.. ޕްލީޒް... ޕްލީޒް... ޕްލީޒް

  76
  9
 5. އެންދެރި

  500 ޢަށް ވުރެ ގިނަ އިލްމް ވެރީން ހުރި އިރު އުގޭލް ހިއްވަރު ކޮށް ފި އެވެ.

  37
  4
 6. ަސދފ

  އަނބިދަރިންނަށް ބަލައިލީމަވެސް އެނގޭ އިސްލާމްދީނަށް ހުރި ލޯބި

  25
  9
 7. މަވެސް

  މިހާލަތައް ޤައުމު ގެންދިއުމުގާ އުގައިލުގެ ހިއްސާވެސް ކުޑައެއްނޫނޭ މިހާރުދެން........؟

  41
  3
 8. ރަދީފް ހުސެން

  ގާސިމް، އިމްރާން ކޮބާބާ؟؟؟؟؟

  36
  1
  • Anonymous

   އެމީހުންނަކީ މީހުންނެއްނޫން. ގަމީހުން. މިސަރުކާރުން ދިޔަބޮއެގެން ތިބި ޝެޑޯއިން. ޑެވިލްސް ބައިގަނޑު.

   23
 9. އސލ

  ތިހެންވިދާޅުނުވިޔަސް އެފަދަމީހުންނަކީﷲލަޢުނަތްލައްވާފަވާބައެއް އެއީ އެބައިމީހުންގެ އީމާންކަންފުރިހަމަނުވާތީ

  29
  2
  • ކުރަނގި

   ތިޔަ ބުނާ އެއްޗެއް ފުރިހަމަ ނުވިއްޔާ ކީއް؟

   2
   20
   • އެނގޭނެ

    ވާނީ ކީއްކަން އެނގޭ ދުވަސް، އެބަހީ އާޚިރަތް ދުވަސް ނިކަންހުރެ އަންނާނެ، ކެތްކޮށްލައިގެން ބަލަން ހުރެލާ!

    12
 10. އަލިބެ

  އަސްލު ޕްރޮފެސަރ ކަހަލަ ޢިލްމީ ބޭފުޅަކު މިކަމުގައި އުޑުއުފުއްލެވުމުޖން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. އިސްލާމްދީނަކީ ހަމަހަމަކަމުގެ ދީން. ކިޔައި މޮޅުވެފަހުއްޓަސް އެކަންވެސް ލިބުނީ މާތްﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާފެ ރަޙްމަތްފުޅުންކަން ދަންނަ މީހުން މިކަމުގައި އަޑުއުފުލައްވާނެ. ކިތަންމެ ގަދަފަދަ ޖައްބާރު ވެރިއެއްވިޔަސް ހަމަ ވަގުތުޖެހޭއިރަށް މަރުވެ ކަށްވަޅަށް ދާކަން މީޙަޤީޤަތަކީ. މިއަދު ދުނިޔެދުށް ފިރްއަޢުނާ ހާމާނާ ޤާރޫނާ އުބައްޔުބުނު ޚަހަލަފާ ނަމުރޫދާ ކޮބައިތޯއެވެ. އަޅެ ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާކަޝް ނުވޭހެއްޔެވެ؟ އެމް.ޑީ.އެން ހެދި މީހުން އަޅެފަހެ ދުނިޔޭގައި ލާދީނީ ފަތުރަން އަބަދު ތިބޭނެހެެއްޔެވެ؟ ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބާ ކުރިމަތި ނުލާނެހެއްޔެވެ؟ ނަކީރު މުންކަރުގެ ސުވާލުތަކެއް ނާންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

  42
  4
  • އުކުޅަހު ސެންޓަރު

   އުފާވުމުގެ ބޭނުމެނެތް.. ތިއީ ޔަހޫދީންގެ އެޖެންޓެ.. އަގައިން މީހަކު އެއްޗެބުނާއިރަށް އެއީ ހަގީގަތްކަމަށް ބަލާތީ މިފަދަުސީބާތްފަދަ މީހުން ވެރިކަމުގަ މިތިބެނީ. މީނަގެ ބޮޑުހިއްސާއެއްވާ ސަރުކާރެއްމީ... މޑޕއަކީ މީނަގެ ފުލްސަޕޯޓު އޮތްބައެއް.. މީނަގެ ވިސްނުމަކީ އައްނިއާ އިބޫގެ ވެސް ވިސްނުން.. މިއީ އިންޑިޔާއިން މިތަނަށް 2018ގެ އިންތިހާބަށް ފޮނުވަން ލޯންޗުކުރި މިސައިލެ.. އާކައިވްތަ ބަލާ ހަގީގަތް އިގޭނެ..

   6
   1
 11. މޯދީ

  އެއްވެސް ބަޔަކަށް އިބޫއާދިމާކުރެވޭކަށް މިދެތިން އަހަރަކު ނެތް، އެއީ އެމީހުންގެވެސް ބައިބެރިވެގެން އެމީހުންނަށް ފައިދާ ހޯދާދީފަ ބައިއަޅާފަ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އިންޑިޔާގެ އެހީ ހޯދީ، އޭތި ފަޅާއަރުވާލަން އަދި އަވަސް، މިއަންނަ އަހަރަށް ބަލަމާ!

  24
  5
 12. Anonymous

  ފުކެއް ލަސް ދޯ ވެރިކަމަށް އަންނަންޏާ މިވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަން ހަނދާންވިލެ

  17
  4
 13. ހަސަން ހަމީދު

  الحمد لله على نعمه الاسلام

  18
  4
 14. އުގެއިލް

  ތި ހާމަކުރެއްވޫ ތިމާގެ އިޚްލާސްތެރި ޝުޢޫރެއްތޯ.... ނޫނީ....

  15
 15. ޖިންނި

  އާމީން !

  12
  2
 16. ހަސަންބެ

  ޕްރޮފިސަރު ޢުޤައިލަށް ތަޢްރީފު ހުރި!

  9
  4
 17. ފިނރުޓޭ

  އުގޭލުމެން ކަހަލަ ސައިންސް އިލްމު އުނގެނިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކަ އެއް ކަމަކަށް ފުރަތަމަ ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިވި! އެކަމަކު ބޭރުގެ ކިތަންމެ މޮޅު ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ކިޔެވި ނަމަވެސް، އެ މީހެއްގެ ކިބައިގެ ނެތް އެއްޗެއް ނުނިކުންނާނެ! ފުލޯކު ވާހަކަ ޤަބޫލު ކުރާ މީހުން ވާނީ ހަމަ އެކަން އަބަދުވެސް ކުރާހާ!

  9
  2
  • ގުނބޯ

   މީސްމީހުންނަށް ބަދު ދުއާ ކުރަން ނުކުންނަ މީހުން ތިބެނީ ތިޔަހެން ތުނބުޅިބާލައި ސާފުތާހިރު ކޮށް ރީތި ހެދުން އަޅައިގެންތަ؟

   2
   10
  • ހަގީގަތް

   އެނގުނު އެއްޗަކީ ސައިންސް އިލްމު ވެސް ކިޔަވައިފިއްޔާ މީހާ ތަންދޮރު ނޭނގި، ކިޔޭ ނުކިޔޭ ނޭގޭ ދަރަޖައަށް ނުދާކަން. އެ ދަރަޖައަށް ވެއްޓި، ތިމާ ހެއްދެވި ފަރާތް މައުރިފާކުރަން ނޭނގިގެން ތި އުޅެނީ ސައިންސް ކީއްކުރަން އެނޫން އެހެން އެއްޗެއް ވެސް ރަނގަޅަށް އޮޅުންނުފިލާ ތިބޭ ރޯނުއެދުރުންކަން.

 18. ދުކްތޫރު

  މީހުންނަށް ބަދު ދުޢާ ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި އެދެވިގެން ވާ ކަމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ.

  6
  14
 19. އަލި

  ކޮންމެ މީޙަކަށް ވެސް އިނގޭ ދީނަށް ބަދުބަސް ބުނާ މީހުންނަށް ލައުނަތް ލައްވާނެކަން އެއް ހަފުތާ ފަހުން ބަހެއް ބުނެލީ ކުރީ ސަރުކާރުނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ސަރުކަރުނުކުޅެދޭކަން މީނާ ހާމަ ކުރާނެ. އުކަޅަހުގައި ސެންޓަރެއް ހަދަން ނިންމީމާ ވެސް ބުނީ ރާއްޖޭގައި ސައިންސްވެރިން އައިސް މެދު ކެނޑުމެއް ނެތި ބައްދަލު ވުން ބާއްވާނެއޭ.. މީނާއަށް 2009 ގައި ދިން ފަޅުރަށެއް ކަމެއް ނުކޮށް އޮތުމުން 2014 ގައި ވަކި ކުރުމުން ދެން ދައްކަން ފެށީ އެސަރުކާރުގެ ގޯސް ވާހަކަ މިފަހަރު ނުކެރުނު ސަރުކާރުން މިކަމަށް ފެޔަވަޅު އަޅާދިނުމަަށް ގޮވާލާކަށް ވެސް އަދި އެކަން ކުށްވެރި ކުރާކަށް ވެސް...

  11
  3
 20. ކަނބިލި

  އުގޭލާ ނުވެސް ގުޅޭކަހަލަ ވާހަކައެއް

  4
  6
 21. ބުގޭލު

  ސައިންސްގެ ރޮނގުން ތިހާ ކުރިޔަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ އިސްލާމީ ފޮތްތަކުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެގެންތޯ؟

  7
  3
 22. ހުވަދޫ ޑޮކް

  އާމީން ..

 23. ޥރކނ

  ވެރިކަން ހިތުއަޅައިގެން މިހާރުއްސުރެ ތިއުޅެނީ!ވެރިކަން ލިބުނީމަ ތިބާގެ އަސްލު ކުލަވަރު ފެންނާނީ! ދީނޭ ކިޔާއިރު އަނބިދަރީންނާ ތިމާމީހާ އުޅެނީދީނާއެއްގޮތައްތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވާ މީހުން އެބަ ފެނޭ؟

  6
  5
 24. އައްޑޫބެތްޔާ

  ސިޔާސީ ގޮތުން ބުނެލިބަހެއްދޯ

  3
  1
 25. ުޖހު

  މި އުގައިލް މި ޖައްސަނީ ސްޓަންޓް އެއް މީނަވެސް މީ ތާއީދު ހޯދުމަށާ ވޯޓްލިބޭނި މި ކަން ކޮށް ގެން ދަޑިވަޅުގެ ބޭނުން ހިފަނީ މި. މީނަޔަށް ބާރު ލިބުނީމަ މީނަގެ އަސްލު ކުލަ ފެން ނާނެ

  4
  2
 26. ކައުންސެލަރު

  ބަލަ! ބަވަންޖެހޭ! މަނަމަވެސް ބަވާނަން. މިސަރުކާރު ގެންނަން އެންމެ ބޮޑަށް އުޅުނުމީހުން މީ.
  އެކަމަކު މިކަމެއް ކުރިފަހުން މިބަޔަކު މިތިބެނީ ބިންގަރާސް ތަކަށް ވަދެފިލާ. ޗުއްޕުވެސް ބުނެލާކަށް ނުކެރުނު. އެންމެފަހުން މީނާގެވެސް ހަބަރެއް މިވީ 15 އޮކްޓޯބަރުގައި އަހަރެން މީނާގެވާހަކަ ބުނެފަ ކޮމެންޓެއް ކުރިފަހުން. މީއެއްނޫންދޯ މިމީސްމީހުންގެ ފެންވަރު ހުންނަން ޖެހޭނެވަރަކީ. ދެން އެއުޅޭ ރެކްޓަރު. ހަމަ މުޅިންވެސް އެއްކަހަލަ މީހުން. މީ އެމީސްމީހުންގެ ބައިމަތިމީހުން. ދެން އަހަރެމެން ކަހަލަ މީހަކު އެއްޗެއްބުނީމާ ހޭދެބައިވެގެން އަނގަ ފޭވަނީ!

  4
  2
 27. ކުޑަބަޖަރާ

  އެކަކު ދުއާ ނުކުރިއަސް އެފަދަ މީހުނަށް ލައްނަތް ލައްވާފަކަމަށް ކީރިތިޤުރްއާންގައި އަންގަވާފައިވޭ. މައްސަލައަކީ މިފަދަ މީހުނަށް އެމީހުންކުރާ ކުށްތަކަށް ދުނިޔޭގައި އަދަބު ނުދެވޭތީ. އެމީހުނަށް އަދަބެއްދިނުމަށް ގޮވާލާކަށް އުގައިލަކަށްވެސް ނުކެރުނު. މީވެސް އެގަލުން ފެހިކާ ރޮނޑަކަށްވާނީ. ފަރަންޖީގައމުތަކުން ރައްޔިތުކަން ހޯދާމީހުން އިސްލާމްދީނަކާ މާކައިރިއެއްނުވާނެ. ދުވަހެއްދުވަހަކަށް ދާނީ ދުރަށް.

  1
  1
 28. ޢަލީ އަޙުމަދު ވަހީދު

  މި ލާދީނީ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި އެކަކީ ޕރ. ޢުޤައިލް. މިހާރު ވެސް ކެރިވަޑައެް ނުގެންނެވި ނޫންތޯ ސަރުކާރާ މެދު އެކައްޗެކޭ ވެސް ވިދާޅުވާކަށް. ފިޔަވަޅުއެޅުން އަވަސް ކުރައްވާށޭ ދަންނަވާކަށް ވެސް. ކެރިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ.

 29. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  އުގައިލް މި ގައުމުގެ ވެރިކަމަށް އަތުވެދާނެތީ ބައެއްގެ ސިޔާސިން ވަރަށް މޭ ބޮޑުވާނެ.. ކަލޭމެން ބިރުގަންނަނީ ދޯ...

  1
  1
 30. ލޮނުމިރުސް

  ޔާﷲ މި ބޭފުޅާޔަށް ރަހުމަތް ލައްވާށި , އިލްމު ވެރީން ނަށް ﷲ ހުގެ ކަށަ ކުޅަދުން ވަންތަކަން އެނގޭލެއް މާ ބޮޑު ވާނެ , މިލަ ޝަހިންދާ ނިކަން ބަލާބަލަ މިތިބަ ބޭބޭ ފުޅުން ނަށް