މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ ދިފާއުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ދިޔާނާ ސައީދު އަޑު އުފުލައިފިއެވެ.

ނުސީދާކޮށް އެ ރިޕޯޓުގެ ދިފާއުގައި ދިޔާނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓުތަކެއްގައި ވަނީ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް، ޑރ. ޖަމީލާއި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އިޔާޒަށްވެސް ރައްދު ދެއްވާފައެވެ.

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ދިޔާނާ މިއަދު ވިދާޅުވީ ޝަރީއާއާއި ގާނޫނުތައް ބުނާ ގޮތުން މީހަކާ މެދު ތުހުމަތު އުފުލިފައި ވާ މީހަކަށް އެ ތުހުމަތުތައް އުފުލުނު މައްސަލައެއް ނުބެލޭނެއެވެ. އަދި އެއީ ތަޢައްސުބުން އެއްކިބާވެފައިވާ ކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ދިޔާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދިޔާނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ ބައެއް ކަމަށް ބުނެ ބައެއްގެ ނަން ތަކެއް ލިސްޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ލިސްޓުގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަޢައްސުބެއް ނެތި އެ ރިޕޯޓު ދިރާސާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދިޔާނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާއެކު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިނިވަން ޕެނެލަކުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުން ކަމަށްވެސް ދިޔާނާ ވިދާޅުވިއެވެ.


ދިޔާނާ އިޝާރާތް ކުރައްވަނީ ކޮން ނަމެއް ލިސްޓުގައި އޮވެގެން ކަމެއް ވިދާޅު ނުވިނަމަވެސް އެރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިލްމުވެރިންގެ ނަން ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ޖާބިރު

  ދިޔާނާ ހަމައިގާ ތޯ ތިޔަ ހުންނެވީ ޝަރިޢާ އެންޑް ލޯ ހައްދަވައިފާ ހުއްޓަސް ހާދަ ގަމާރޭ ސާފު ދިވެހ ބަހުން އެންމެ ކުޑަ ކުއްޖާ އަށް ވެސް އިނގޭނެ ހެން މާތް ﷲގެ އާޔަތްތައް ދޮގުކޮށް ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރީމާ ވެސް މި ކަނބުލޭގެ މިބުނަނީ ހާދަހާ ވާބޮޑު ވާހަކައެކޭ ކަމަނާ އިނގިރޭސި ވިލާތައް ވަޑައިގެން އަލުން ކިޔަވާ ވިދާލުވޭ ނޭގޭ މީހުން ނަށް އޮތީ އަލުން ކިޔަވާ ދަސްކުރުން... ތިހިރަގެން މަގު ގެއްލެނީ

  118
  1
 2. ޒަކް

  ތިޔަ ހޮވުނީ ސުޕުރީމުކޯޓަށް ބަލާނެކަމެއް ނެތް ޝައްކެއްވެސް ނެތް..ލާދީނިއްުޔަތަށް ތާއީދުކުރިވަރެއް މިވެރިންގެ އޮންނާނީ..

  108
 3. ކޭބަލްކާރު

  ކަލެއާއި އެތާ ގޮނޑުދޮށަށް ވެލިކާން ދިޔަ ގޮލާވެސް ތިއީ ހައްދުން ނެއްޓިފައި ތިބޭ ބައެއް، ދެއުޅިއެއްނުވޭ ދޭތިވެސް،

  103
 4. އައްމި

  މަގާމު ހޯދަންވެގެން ދޯ

  97
 5. އެންދެރި

  ލޮލަކަށް ނުގޮވާނަމެ ވެ. އިސްރާ އާ މިއުރާޖް ގެ ވާހަކަ އެއޮތީ ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. ގުރުއާނުން އެންމެ އާޔަތެއް ދޮގުކުރިއަސް ދީނުން ބޭރު ވާނެ އެވެ.

  109
 6. ކޮރަޕްޓް

  ކަލޭ ޔަޤީނުންވެސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ތިހޮވުނީ. މިހާރު ރީނދޫ ލާދީނީ ބައިގަނޑު ތިބޭނީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ. އެހެން ކަމުން ކަލޭ ސްުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ތިހިރީ ކުފޫ ހަމަވެފައި.
  މީސްތަކުންނޭ ލާދީނީ ބައިގަނޑު މިދަނީ ފާޅުވަމުން. އެބައިގަނޑަށް އިތުރަށް ފާޅުވި ބޮޅެއް މި ދިޔާވާ މީ. ސޮރީ ދިޔާނާ.

  87
 7. ާފފ

  މުނާފިގު

  72
  1
 8. މުހައްމަދު

  ތި މީސްމީ ހުންގެ ނަމުގައި ފަ ހަތަށް ބެލޫން ލާފައި ތިބޭ ގިނަ މީ ހުނަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނަފުރަތުކުރާ ލާދީނިއްޔަތު ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މީ ހުންކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައިމީ ހުންގެ ވާ ހަކަ ތަކުން އެނގޭ.

  59
 9. ދަންޑެހިލް

  ވަޒީފާގަނޑެއްގެ ދަހިވެތިކަމުން މީހާ ތިޔަ މުރުތައްދުވަނީ

  62
 10. ދިރާސާ

  އޭ ބަލަގަ ދިޔާނާ ފުރަތަމަ ތިބާގެ އައުރަ ތިބާ ނިވާކޮށްގެން މީހުންގެ ތެރެއަށް ނުކުބަލަ

  62
 11. ބިންގޯ

  ތިޔަވިދާޅުވާ މިނިވަން ޕެނަލުގަ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ހިމަނައިފިއްޔާ އެއީމިނިވަން ޕެނަލެއްކަމަށް ތިބޭފުޅާ ގަބޫލުކުރަށްވާނެބާ.

  26
 12. ާަާމަ

  ދޔާނާމެން ތިބޭނީ އޭގެދިފާއުގަކަން އެނގޭ. އެހެރީނު ރަތް ބެލޫންއެއްވެސް.

  23
 13. ބގގގ

  މިސަރުކާރުގަ ވަޒީފާ ގަނޑެއް މަގާމެއް ލިބޭނީ ދީން ވިއްކައިގެން

  26
 14. ޢަލީކޮއި

  އެންމެމަތީ ކޯޓަށް ހައްތާވެސް ބު ރުގާ ނާޅާ އަންހެނުން.

  27
 15. އާދިލް

  ދިޔާނާ އެބުނީ ރަންގަޅަށް . އިސްލާމީ ޝަރިއްޔަތުގަވާ ގޮތަށް އެމްޑީއެނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ . ދިޔާނާ އަކީ އިސްލާމި ޝަރިއްޔާ އިސްލާމްދީން ކިޔަވާވަޑައިގެން ހުރި އިލްމުވެރިއެއް. އެކަމަނާ ފަދަ ވަރުގަދަ އިސްލާމީ އަންހެން ބޭކަންބަލުންނަކީ މުސުލިމް އުންމަތަށް ލިބޭ ފަހުރެއް. ރާއްޖޭގަ ފުރިހަމައަށް ޝަރިއްޔާ ގާއިމް ކުރަން އެކަމަނާފަދަ ކަންބަލުން ގިނަ ވުން މުހިއްމު.

  31
 16. މަޤާމް

  މިކަހަލަ ހުރިހާމުނާފިޤުން ލަހެއްނެތިފާޅުވާނެ ﷲއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މީއަހަރެމެންނައްލިބޭ ނަސްރެއް

  30
 17. ރަޝީދު އ

  އަދި ނުބައި ކަންފަތުރާ އެންމެނަށް ޙައްޤު ޖަޒާ ދުނިޔެއާއި އާޙިރަތުގައި ދެއްވާއި މިގައުމު އިސްލާންކަންމަތީ އަބަދުގެ އަބަދައްލަވާށީ އާމީން

  31
 18. ސަންފައްތަ

  ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ލިބެންއޮތީ ތިގޮތަށް ޓްވީޓްކޮށްގެން ކަމަށް ވާތީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްތޯތީ؟ ހަމަ އަހާލީ.

  23
 19. އަލީ އިބްރާހިމް

  ބަލަ ތިޔައީ އެއްބައެކޭ ކަލޭމެނަނަށް ނޭގުނަސް...

  24
 20. Anonymous

  މިކަހަލަ މުރުތައްދުން ގައުމުގެ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކޮއް ދަމަހައްޓާ ނަގަހައްޓަން ތިބޭ ކޯޓުތަކައް ލުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ އެއްވެސް ކަމެއް އިސްލާހް ނުވެ އަދުލު އިންސާފު ގެއްލި ގައުމުގެ މިސްރާބް ލާދީނީއްޔަތައް ގޮސް ގައުމު ހަލާކު ވުން ނޫނީ ނުވާނެއެވެ

  21
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ސައުދީއަރަބިޔާ ކިހިނެއްވަނީ

 21. އަލި ރަސްގެފާނު

  ރެޑް ބެލޫން ގްރޫޕް، މާނަޔަކީ ދީނީ މިނިވަންކަމެއް މިތާކުނެތޭ، ބޭނުން ވަނީ ފުއްޕާހަމެއްހެން މިނިވަންކޮށް އުޅޭށޭ

  10
 22. ނިޒާމު

  ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަވީތި...ޖާބިރު އަނގަ ބަންދުވީ..

  17
 23. ވަހީދުބެ

  އިސްލާމް ދީނުގައި އަމުރުކުރައްވާފައިވާ އެންމެ ލުއި އެއްކަމެއް ކަމުގައިވާ ޢައުރަ ނިވާކުރުމުގެ އަމުރަށްވެސް ގޮންޖަހައިގެން އުޅޭބަޔަކަށް ތިރިޕޯޓް ވާނީކޯންޗަކަށް

  19
  1
 24. ސަމިންދާ

  ދިޔާނައަކީވެސް ލާދީނީ ޚިޔާލުގެ މީހެއްތާ އެހެންވީމާ.. ފަޅާއަރަނީ..

  17
 25. ހައްހައްހާ

  ޖާބެ ކުރެން ރަނގަޅަށް ކިޔަވަަފަ ހުރިހެން ހީވޭ! އޭނަ އަށް ވެސް “ ބަނގުރަލަކީ “ ކޯއްޗެއް ކަމެއް ނޭނގޭ!! !!??

  19
 26. Juhaa

  އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭގޮތުން އެކައްޗެއްވެސް އެނގޭނަމަ ޢައުރަ ނިވާ ނުކޮށެއް ނީންނާނެ. މިކަހަލަ މީހުން ފަނޑިޔާރުންނަށް މި ލަނީ. ވ. ތާހިރެއްނު.

  13
 27. އަހުދު

  ސްޕްރީމް ކޯރޓް ބޭނުންވެގެން.

  12
 28. ޙަމަހަމަ

  ތިންބާ ރު ވަކި ކޮއްފައޭ ބުނާއި ރުު، ފި ރިކަލުން މަޖްލިސްގަ ، އަނބިކަނބަލު ކޯޓުގަ ! ދިޔާނާ އަށް ކޯޓުގަ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކު ރެވިގެން ނުވާނެ. މިއީ މަސްލަހަތު ގެއްލޭކަންތައް.

  11
 29. ލާން

  ދުނިޔޭގެ އާދަ! ދުނިޔެ ކާން ވެއްޖިޔާ ހެވާ ނުބާއެގި ހުރެ ކަންކަމަ ދަހިވެތިވުން

 30. އޮޅުމެއް

  މައުލޫމާތައް ޓަކާ ،މީނަ މިއީ އިސްލާމީ ށަރިއްޔާ ކިޔަވާފަ ހުރިމީހެއް ނޫން.