ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގެ އެއް އަމާޒަކީ ޒުވާނުން މުނި ފޫހި ފިލުވުމާއި މަޖަލުގައި ބޭތިއްބުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އޯޑިއޯ މެސެޖް އަކާއި އެކު ކުރި ޓުވީޓް އެއްގައި އެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަދަރުސީ ތައުލީމު ނިންމައި ކައިވެނިކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދާފައިވާ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ޒަމާނީ ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ އެ ޒުވާނާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯގެ، އެއް އަމާޒަކަށް ވާންޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް އަމާންކަމާއެކު އެކުވެރިކަމާއި އުފަލުގައި އުޅެވޭނެ މާހައުލެއް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.

އެ މީހަކު އެދޭ ގޮތަށް އެ މީހެއްގެ އާއިލާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ބުރުގާ އެޅި ކުދިންނަށް ވެސް އަދި ބުރުގާ ނާޅާ ކުދިންނަށް ވެސް އުފުލާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި އުޅެވެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަޖެހޭ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ އުންމީދުގައި ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކައަކީ ލާދީނީ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައި މަރުކާޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ގާނޫނީ ހުރިހާ ފުރުސަތުތަކެއް އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ބަންދުވެފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން 2013 ވަނަ އަހަރު ވެސް އެމްޑީޕީގެ 'ބިރަކާއިނުލައި މަޖާކުރުން' ސިޔާސަތު ހިމެނިއެވެ. އެ ސިޔާސަތަށް އޭރު އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުން ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެއެވެ. އެގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ 'ބިރަކާއިނުލައި މަޖާކުރުން' ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

ބިރަކާނުލާ ފޫހިފިލުވުން ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ސިޔާސަތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި، ގާސިމް ވިދާޅުވީ "ބަލަ ގާނޫނެއް އޮތަސް އެއަށް ބަލާލުމެއް ނެތް، ދެން މިކަހަލަ މީހަކު ބުނެފާނެ ނޫންތޯ އިމެއް މިނެތް ނެތި ތިމަންނާމެން އުފާފާޅުކުރަން ފުރުސަތު ދޭނަމޭ. ބަލަ އެއީ އިންސާނުންނަށް މާތް ﷲ ދެއްވާފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ،" ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ާައާބިދާގޭ ބުރާންތި

  ޥެރިކަން ލިބި ގިނަވެ ނިމިފަ ތިހުރީ

 2. ތީރާއްޖެއަށް ބިންހެލުމާ މުސީބާތްތަށް ޖެހޭނެކަމެއް

 3. ބޮވެންޖެހޭނެ ! ބޯން އެބަޖެހޭ! މިވަހަކަ ލޔެލަންވާނެ!

 4. ހެޔޮނުވާނެ ތި މޮޔަމީހާގެ ވާހަކަ ނުލިޔެފަނަންތަ

 5. ލިޔަންވާނެ ،، ދޮންމީހުން އުޅޭގޮތަށް އުޅުނީމައޭ ސަލާމަތްވާނީ .. އަދި ތިމަންނާއަށްވެސް ކިޔަނީ މުހައްމަދެކޭ .... ގަންޖާބޯ !!!!!!!

 6. ސަދޫމްގެ މީހުންވެސް ބުނި އެމީހުން ގެ ދީނަކީ އުފާ ކުރުމާ މަނާކުރުމާ& ×××!

 7. މިސަރުކަރުން ޒުވަަނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މިކުރި މަސައްކަތުގެ %1 އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކަަރުގަަ ނޮކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ހަފުސ އަރުވާލާ ދައުލަތު ކުންފުނިތަކާއި އެއަރ ޕޯޓް ވިއްކާލާ އެވަރުންވެސް ފެބުރުވަރީ 2012 އިގެ މުސަަރަ ދެވޭނެ ފަދަ ނެތުނީމާ ިސްތިއުފާ ދިންމީހަކު މިހާރު ކޮން ހަޑިއެއް ތިހާވަނީ މަމެން ބަލައެއް ނުވަނނަން ތިއެއް

 8. މިކަލޭގެމައްޝޫރުކުރަން ތީކޮންކަމެއް ބޮޑުކަމުދިޔަސް ލިޔާނެ

 9. އެމްޑީޕީ މެނިފެސްޓޯގެ އެއް އަމާޒަކީ ޒުވާނުން މުނި ފޫހި ފިލުވުމާއި މަޖަލުގައި ބޭތިއްބުން ކަމަށް ތަމެން ބުނި ނަމަވެސް ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ތަމެންނަށް ހެދުނު ރީތި ތިއޭޓަރ އެއްވެސް ނެތޭ އަދި ތަމެން ނަށް ރީތި ތަނެއް މާލޭގައި ވެސް ނެހެދުނޭ ވޯލްޑް ކްލާސް ލެވެލް ގައި ސޯ ޑޯންޓް ޓެލް ދެޓް ޔޫ ކޭން ބީ ދަ ވަން ހޫ ކޭން ގިވް ޔުނޭނިމަސް ފަން އެން ހެޕިނެސް ޓު އެވްރީ ވަން. ޑޯން ގޯ ލުކް އެޓް މީ ވިދް ދެޓް ލުކް އިޓް އިން ޔުއަރ އައި ޓޯލްޑް ޔޫ ވަން ޓޫ ތްރީ ފޯރ ފައިވް ތައުޒަންޑް ޓައިމްސް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ޔޫއާރ އަ ފެއިލިއަރ ޔޫ ލުކް އިންސޭން. ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް އޮބްވިއަޒް ހެވެންޓް އައި މޭޑް އިޓް ކްލިއަރ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 10. ސާބަސް މިގައުގެ ކުރިމަގު ނާޗަރަންގީ ކުރަން އުޅޭ އަދުއްވެއް ތިއީ

 11. މަސްހޫރު ފިލި ނަސިއްކޮ ......

 12. މިގައުމު ފަސާދަ ކުރަން އުޅޭ ޔަހޫދީޢެއް ތިއީ..އޭނަ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުނާހާ... ދީނުންބޭރުވެފަ ނަަރަަކަ އަށް ދާނީ

 13. އެ ޒުވާނަކުނަކު އުޅެން ބޭނުންވާ ދީނެއްގާ ހިތް އުފާކުރަންބޭނުންވާ ޖިންސެއްގެ މީހަކާއެކު ވިލާތު ސަރުބަތުގާ އުޅުމުގެ ވާހަކަ.

 14. މި ކަނޑުކޮހުގެ ދޮގުވެރި މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރި މަޅިތަކުން މިޤައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި.

 15. ތިޔަހެން ކުރިންވެސް މެނިފެސްޓޯއެއް ހެދި އެކަމަކު ވެރިކަން ލިބުމުން އެއްކަލަ މެނިފެސްޓޯ ވީތަނެއްވެސް ނޭނގުނު. ވެރިކަމަށް ކެންޕޭނު ކުރަމުން، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މިހާރުހުރި ވަރަށްވުރެ ކުޑަވެގެން ނުދާނެ ކަމަށްބުނިބުނުން ވެރިކަން ލިބުމުން ހަނދާންވެސް ނެތް. ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ބައެއްކަނޑާލާފައި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތު ދިގުކުރުމުން މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރައިވެޓް ތަނަކުން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނީއެވެ. މިއީ ގަސްތުގައި ގަންޖާބޯ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް ދިން ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިކަލޭގެ ކިބައިން ބަރީއަވެ ސަލާމަތްވެ ތިބުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

 16. އެމްޑީޕީން މެނިފެސްޓޯއެއް ހެދިޔަސް އެއީ ފޭކު އެއްޗެކެވެ.

 17. ރައްޔިތުމީހާ

  ކޮބާ ބުއްދި.ގަމާރު....

 18. މިއީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި އެމީހެއްގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަން ހެޔޮނުވާވަރު މީހެއްގެ ވާހަކަ

 19. އެ މަޖަލުގެ ތެރޭގައި ކަރުދިގު ކުލަކުލާގެ ފުޅިވެސް ހިމެނޭނޫންތޯއެވެ.

  • ބޭނުމީ ދީންވެރި އިޙްލާސްތެރި، ތެދުވެރި، އޯގާތެރި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް އަމަލުކުރާ، ވެރިއެއް،