ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. ޢެހެންތަ؟

  ނޫނީ ހާސްނުވާށޭ ޖޮބް ގެރެންޓީއޭ ބުނީމައެއްނު އިސްތިއުފާ ދިނީ !! ޢޭ؟؟

  77
  1
 2. މަގޭ ޚިޔާލު

  ޝޭޚުން ދެކެ އަންނަ ރުޅީގައި ލާދީނީމީހުން ޖޯކުޖަހާ ފުރައްސާރަ މިކުރަނީ ރައްބުލް ކާއިނާތު ބާވާލައްވާފައިވާ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް. ލާދީނީމީހުން މިތިބެނީ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައި.

  96
  2
 3. އަޙްމަދު

  ދެން މިކަލޭގެ ވަރަށް ހިތް ހަމަޖެހޭނެ!

  79
 4. ދޮންބެ

  ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާކޮންމެ މީހަކަށް ވަޒީފާދީފަ އިބޫ މިކިޔަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރިޔަކަ ނުދޭނަމޭ. ބޮޑު ޖޯކެއް..

  130
  1
  • ާާާޢަލީ

   ސޯލިހެއް އެއުޅެނީ ޅިޔަނުވެއްޓުނުހެން ފަސްއަހަރު ހަމަނުވަނީސް ވެއްޓިދާނެތީ..ރައްޔިތުންގެ ހިތްރުއްސަން ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވަށްޓާލަފާނެތީ...

   57
   2
 5. ޟމ

  ޝުކުރުއްޔާ، ޝަހިންދާ އަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ކަން ދީ

  93
 6. Anonymous

  މިކަހަލަ ކޮންމެ މުރުތައްދަކައް މިލާދީނީ ސަރުކާރުން މަތީ މަގާމް ދޭނެ. ބަލްނތިބޭތި މިބައިމީހުން ނިމުން އަންނާނެ ގޮތް.

  110
  1
 7. ކަޅުބެ

  ޑރ. އަވަހަށް ތަހުނިޔާ ކިޔާބަލަ.

  53
  2
 8. މިއަދު

  ލާދީނީ ސަރުކާރެއްގައި މަތީމަޤާމްތައް ލިބޭނީ އަދި ހިމާޔަތްލިބޭނީވެސް ލާދީނީމީހުންނަށް

  98
  1
 9. ގުއިދައިތަ

  ބޯބުރާންތި !!

  64
  1
 10. އާމިނަ

  މީދެރަކަމަކީ ޤާބިލުކަން ނެތް މީހުންނާއި މަޤާމު ޙަވާލު ކުރުން
  އަޅެ ފަހެ ނުލިބެނީތަ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނޫނީ. ޝޭޚް އިލްޔާސްމެންނަށް އެއްޗެއް ވިސްނި ވަޑައިގެންފިތޯ. ނަމާއެއްގޮތަށް ސޯލިޙްތޯ؟
  މިމީހުންނަށް ވޯޓްދޭން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ޝޭހުން އަދިވެސްތައްޔާރުތޯ؟ފާޑުފާޑުގެ ޤާނޫނު ފާސްކޮށް ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް ހުއްޓުވާއިރުވެސް ދުޢާދެއްވާފައި !ކީކޭ ދެންކިޔާނޫ.މިޤައުމުގެ ދިން މުގުރަން ފުރުޞަތު ދިންމީހުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން މިހިދުން މިހިދަށް މިކުންނަވާ

  61
  1
 11. ބޫ

  މިފަދަ ކޮންމެމީހަކީ ދައުލަތުން ޚަަރަދުކުރާ މީހަކަށް އެދަނީ ހަދަމުން މީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. ގައިމުވެސް މިއީ ގިނަ ދިވެހިން މި މީހުންގެ ފަރާތުން އުއްމީދު ކުރި ކަމެއްނޫން އެހެނަސް..... ބަޔަކު ދެއްކި ވާހަކައިގެ ދަޅައިގައި މިވަނީ ޖެހެވިފަ ހިތާމަހުރި މިއީ ދީނީ އިލްމް ވެރިންގެ ކަމުގަގެދިގެން އުޅުނު ބަޔަކު ކެނޑިނޭޅި ދެއްކިވާހަކައިގެ ނަތީޖާ އެމީހުންނީ މުފަދަ ލަޑެއްދޭނެ ބަޔެއް ކަމަކަށް ދިވެހިން އޭރަކު ނުދެކޭ...

  52
  1
 12. ނަމަ

  ވާސަރީވާ ދީނަންލޯބިކުރާ މަންޒަރުބާ މިފެންނަނީ

  66
  1
 13. ޕީއެންސީ

  ގައުމުގ ެދުވަސް ހިނގައްޖެ!

  70
  1
 14. އެންދެރި

  ރައްޔިތުން ހޭލަން ވީ އެވެ .

  60
  2
 15. ޢިޔާބު

  ޢެމީހާ އަށް ދީން ހިމާޔަތް ނުކުރެވޭނެ.

  29
  2
 16. ގަމާރާ

  ދީނާ ދެކޮޅު މީހުން ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި ނުބޭތިއްބޭނެ. ވަކިކުރާށޭ މިހާރުން މިހާރަށް

  27
 17. އަލީ ސޯލިހު

  ރައީސަކީ ނަމާ އެއްވަ ރު ސޯލިހުބޭފުޅެއް ، ޑރރ ރ. އިޔާޒް

  21
 18. ﷲއަށްބިރުވެތިވޭ

  ލާދީނީސަ ރުކާ ރުން އަބަދުވެސް ﷲއާއި ދެކޮޅަށް އުޅޭ ބައިގަނޑަށް ތާއިދުކޮށް ހިމާއަށް ދޭނެ

  27
 19. މާޔޫސް

  އެއްކަމެއްވެސް ނުހުއްޓުވޭނެ. ދީނަށް ފުރަށްސާރަކުރުންވެސް،ދީނީ ހަރުކަށިކަންވެސް. ޑުރަގު،ވައްކަން،ޖިންސީގޯނާ،މިހެންގޮސް ލެއްވިހާ ނުބައިކަމެއް.އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް ހުއްޓުވާ ގައުމެއްނޫން މީކީ. އެއްވެސް ވެރިކަމެއްގަ ވީކަމެއްނޫން. ވާނެކަމެއްވެސް ނޫން.

  6
  13
 20. އޭދަފުށީ މުޙައްމަދުބެ

  ލާދީނީ ބައިގަޑު ކިޔަންޖެހޭ ސަބަބު މީހަކު ބުނާކަށް ނުޖެހޭ. މިހުރީ އެކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން. ކީރިތގުރުއާނުން އެގޭ އެބަޔަކު ބަދަލުކުރިގޮތަކަށް ހާލަތު ބަދަލުވާނެކަން.
  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ހުރިހާދިވެހިންގެ ހިތްތަކަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަށް މަގު ދައްކަވާދޭވެ! އާމީން
  ލާދީނީ ފިކުރަށް މިގައުމުން ޖާގަ ނުދެއްވާދޭވެ!

  24
 21. ހަމަހަމަ

  މިކަހަލަ ކަންތައް ސަ ރުކާ ރުން ކޮށްފަ ރައްޔިތުން ނު ރުހުން ފާޅުކު ރީމަ މި ކިޔަނީ ފިތުނަޔޭ ، ދީން ހަތިޔާ ރޭ ، ހައްދުފަހަނައޭ ، ބަގާވާތޭ ، ޔާމީނޭ ، ގާސިމޭ.

  23
 22. ހުސޭނުބޭ

  ރައީސް އިބޫ ޞާލިޙަކީ އިސްލާމްދީނަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ މީހެކމަށް އޭނާ އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުންނެވެ. އަޅެ މި މީހާ އިސްލާމްދީނޭ މިކިޔަނީ ކޮން އެއްޗަކަށްތޯ މިހާރު ބަލަންވެއްޖެއެވެ. ޔަޤީން ކަމަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް މަތީ މަޤާމްތައް ހަދިޔާކުރައްވައެވެ.

  21
 23. ބޯގަން

  މުސްލިމް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަ އެހެރަ ދެނީ އެބައި މީހުންގެ ދީނަށް ޖޯކްޖަހާ މީހުންނަށް.
  ނިކުންނާކަށް ނުވޭ ؟

  27
 24. ސައިއްޓޭ

  ޑރ އިޔާޒް އަދި ސޭހް ޒައިދް އައް އެމްޑީއެން އުވާލުމުގެ ކަންކަން ބާރައް ކުރިޔައް މިއޮއްދަނީ އުވާލުމުގެ ކުރިން އެމްޑީއެން ހުރިހާކުދިންނައް ވަޒީފާޔަޤީން ކޮއްދެނީ ނަމާއެއްގޮތައް ސޯލިހް ދެއްތޯ

 25. މީދާ

  ސާލިހަށް ސާބަސް

 26. ހާޝިމް

  މީނާއަކީ މި ޖީލުގެ ދައްޖާލެއް.

 27. ޙުހަ

  އަނެއްކާ އަނެއް ޕެޓިޝަން ހަދަން ވީ

 28. އަލީ މޫސާ

  އަދިވެސް މިވަރުންވެސް މިގައުމުގަ ތިބޭ ބޯގަޅި ރައްޔަތުން މާދަމާ ވޯޓެއް އޮތަސް މި ލާދީނީ ބައިގަނޑު ހޮވާނެ މިއޮތީ ވަރައް ސާފުކޮށް ފެންނަން މިމީހުންގެ ފެންވަރު ވިސްނާ ވިސްނާ ވިސްނާ....

 29. މުހައްމަދު

  ޝަހިންދާ ރަގަޅު
  މި ޤައުމު ވެސް ރަގަޅު