ރަސޫލުންނާއި ނަބިއްޔުންނަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މުޢުޖިޒާތްތަކަކީ ސައިންސުގެ އެހީގައި ސާބިތު ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ސައިންސުގެ އެހީގައި އެކަންކަން ސާބިތުކުރެވިގެންވެސް ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން)ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރު، ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ބުނެފިއެވެ.

ޝަހިންދާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ރަސޫލާ محمد صلى اللّه عليه وسلم އިސްރާއާއި މިއުރާޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ގްރޭޑް 12ގެ އިސްލާމް ފޮތުގައި ލިިޔެފައިވަނީ ސައިންސުގެ އަލީގައި ފެންނަ ހުރި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެކަން ސައިންސުން ސާބިތުވާ ކަމަށް ބުނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފޮތް އެކުލަވާލުމުގައި ގެންގުޅުއްވާފައިވާ ވިސްނުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ.

"ރަސޫލާ محمد صلى اللّه عليه وسلم އިސްރާއާއި މިއުރާޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ގްރޭޑް 12ގެ އިސްލާމް ފޮތުގައި ވަނީ ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކެއް ދައްކާފަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ އެއީ އެހާ ރަގަޅު ގޮތެއް ނޫނޭ އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް. އެއީ އެފަދަ މުޢުޖިޒާތްތަކަކީ ސައިންސުން ސާބިތު ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. އަދި ސާބިތު ކުރެވެން ނުވެސް ވާނެ،" ޝަހިންދާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޝަހިންދާ މިހެން ވިދާޅުވި އިރު، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޖަމިއްޔާ، އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ކީރިތި ރަސޫލާ محمد صلى اللّه عليه وسلم އިސްރާއާއި މިއުރާޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ވާހަކައަކީ ފުލޯކެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ނޫނަސް ދީނާ ޚިލާފު އެތައް ވާހަކަތަކެއް ހިމާފައިވެއެވެ.

އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެމްޑީއެންއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް އަޑު އުފުލަމުންދާއިރު އެޖަމިއްޔާ ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑު ކުރުން ނޫން އިތުރު ކަމެއް ސަރުކާރުން ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

56 ކޮމެންޓް

 1. ބޯހަލާކު

  މިހާރު މީވަރަށް ދެރަވަރު ކޮބާތަ އަނދިރި ދައުލަތްތަށް މިއަންހެނާ ގެންދެބަލަ.

  128
  1
  • އަހަންމަދޭ

   ސައިންސްގެ އިލްމު ނުވާ ޒަމާނެއްގަ މިއަދު ސައިންސުން ހޯދަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ޚަބަރު ދެއްވީ ކުޅަދުންވަންތަ ފަރާތުން އެޚަބަރު ދެއްވާފައިވާ އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަން ކަލޭ ކަހަލަ މީހުނަށް އެނގުމަށްޓަކާ ސައިންސުން އެކަންކަން ސާބިތުވާންޖެހޭ. ސާބިތުވާނެވެސްމެ. އެކަމަކު ހިތުގައި ކުފުރުގެ ސިއްކަ ޖެހިފަވާ ބަޔަކަށް އެބާވަތުގެ ކަންކަމުން ތެދުމަގެއް ނުފެންނާނެ. އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެމަތީގައި އަޅަމެން ލަހައްޓަވާ ދަމަހައްޓަވާފާނދޭވެ.

   153
   3
 2. ހިންދާ

  ކައިގެންނޭ ފުރާނީ. ނުކައި ނުފުރާނަމޭ.

  55
  4
 3. ޙާޖީ

  މި ޝައިތާނާއަށް ހަލާކުހުރި ،، ކޮންއިރަކުންބާ މި މުރުތައްދު އަންހެނާ ހައްޔަރުކުރެވޭނީ

  164
  6
  • ޝާހް، ރ.ވާދޫ

   އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ! ކެނެރީ ގެއަކީ މީ އެއްބައެއް. އެއް ފިކުރެއް! އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ފިކުރު! އެހެންވީމަ ބަޔާނެއް ނެގުން ނޫން އެއްކަމެއްވެސް މިސަރުކާރަކަށް ނުކުރެވޭނެކަން އެއީ މެންދުރުގެ އިރު ފަދައިން އެނގި ޔަގީންވާކަމެއް!

   120
   2
 4. Anonymous

  މީތި ގަނ ޑު ދައްކާ ވާހަކަ ގެނެސް ދިނުން ހުއްޓާ ލަން އެދެން

  140
  4
 5. ކާފަ

  ތިކަހަލަ ކިތައްމެ ޖާހިލުމުނާފިގުންނެއް އިސްލާމދީނުގެ ހުޅުކޮޅު ނިއްވާލަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ތިކަހަލ ކޮށި ވިސްނުމަކުން ދައްކާވާހަ އަޑުއަހަކަށްވެސް ނުޖެހޭ..

  117
 6. ވަހީ

  ސައިންސްވެރިން ގެ ހޯދުން ތަކާ މިނުލަފާ ޖާހިލު މީހާޔާ ކޮންވާ ބެހޭ ކަމެއް!

  99
  1
 7. ޢާރިފާ

  މީނަ މިހިރީ ހޭބަލިވެފަތަ. މޮޔަޔާ.

  106
 8. ޒަކް

  ކަލެއަށް ތިކަން އެނގިހުރެ ރިޕޯޓްގަ ލިޔެފަ އޮތީ ތިޔަހެންނެއް ނޫން.. މިހާރު ތިޔަހެން ތިޔަ ކިޔަނީ.. މިއޮއްހުރިހާ ދުވަހު ގަދަ ބަސްބުނެ ފުއްޕީ.. ދެންވެސް މާފަށް އެދި ތަޢުބާވޭ އެނޫން ގޮތެއް ނެތް.. ހެޔޮނިޔަތު ތަޢުވާ ވާންޖެހޭނީ މީހުންގެ ޕުރެޝަރާހެދިއެއް ނޫން

  92
  3
  • ބަކްޗަކް

   ޕްރެޝަރކޮށްފައި ދެން ޕްރެޝަރާ ހެދި ނޫން ގޮތަކަށް ކިހިނެއް ކަމެއް ކުރާނީ؟

   4
   2
 9. މަހީކު

  މީނާގެ ޓްވީޓްތަށް އަހަރެމެން މުސްލިމުން މިހާރު ނުފަތުރަންވެއްޖެ ދޯ؟ ބަލަގަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފަށްދަން ކުރާވަސައްކަތް މިއީ.

  76
  1
 10. އައްޑޫސިޓީ

  ރަސޫލާ محمد صلى اللّه عليه وسلم އިސްރާއާއި މިއުރާޖަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ގްރޭޑް 12ގެ އިސްލާމް ފޮތުގައި ވަނީ ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކެއް ދައްކާފަ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ އެއީ އެހާ ރަގަޅު ގޮތެއް ނޫނޭ އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް. އެއީ އެފަދަ މުޢުޖިޒާތްތަކަކީ ސައިންސުން ސާބިތު ކުރެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. އަދި ސާބިތު ކުރެވެން ނުވެސް ވާނެ،" ޝަހިންދާ ބުނެފައިވެއެވެ. ޝަހުންދާވެސް މިހާރު ނަޝީދު ކަންތައްކުރާ ގޮތަށް އެއްކަމެއް ފޫބައްދަން އަނެއްވާހަކައެއް ފެށީދޯ! ޝަހިންދާމެންގެ ވިސްނުމާ މިއޮތްހާދުވަހު ދައްކަމުން ދިޔަވާހަކަތަކާ ކުރަމުންދިޔަ ޓްވިޓްތައް ނޭނގޭބަޔަކު މިހާރަކުނެތް. ރާގުބަދަލު ނުކުރިއަސް މިވެރިކަމުގަ ތިޔަގުރޫޕައް އެޅޭނެފިޔަވަޅެއް ނެތްކަން އެންމެ ކުޑަކުއްޖާ އައްވެސް އެނގޭ. މައްސަލަ ބަލަންވެސް ތަންފީޒް ކުރަންވެސް ދީނާޚިލާފުވާހަކަ ލިޔަންވެސް ދަތްކަން ހަމައެއްބައެއް.

  61
  3
 11. އެރުން

  ސައިންސަކީ މިކައުނުގަ ލައްވާފަ ވާކަންކަން ހޯދީމަ ލިބޭނަތީޖާ އެއީ އެއިރެއްގަ ހޯދުމުގެ ގާބިލުކަންހުރިވަރަކަށް އެނގޭ އެއްޗެއް.އަދި ކުރެވޭކަމެއް. ފުދޭ. ބަދަލު ކުރާކަށް .ސައިންސުން މިއަދު ގޯސް އެއްޗެސް ފަހުން ރަނގަޅުވެސް ވެދާނެ.ވީމާ އެއްވެސް މުއުޖިޒާތެއް ވިޔަސް އަދި އެމިހަކު އެދޭކަމެއް ވެސް އެމީހާ ގެ ސިކުޑިން ވިސްނޭ ގޮތަކަށް ނުވެދާނެ.ެ އެމީހާގެ މުޅި ހަޔާތް ބަލާލިޔަސް އެނގޭ އޭނަ ކުރިމަސައްކަތާ ކުރިދުއާތަކުން އޭނަ ހިތު ލީގޮތަށް ނުވެ އެކަންކަން ފުރިހަމަ ވެފަ ހުރެދާނެ ވިމާ އަހަރުމެންނަކަށް ނޭގޭ.ކަންކަމަށްފާޑު ކިޔާއިރު އެމީހަކަށް އެނގޭމިން ވަރެއްގަ ބެހެއްޓުން މުހިންމު.

  27
  3
 12. އައްޑޫ މީހާ

  ސޮކިންދާ އެކަން ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް އެކަން ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެކިތައް ބައިވަރު ސޮކިންދާ މާލޭގައި ހުރެފަ ރާއްޖޭން ބޭރު ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ތިދަނީ 1 ގަޑި އިރުން ދެން މާތް ﷲ ރަސޫލާ ސއވ އަށް އެކަނލާނގެ އެފަދަ ހާދިސާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމީ ފަޅި ސިކުންތަކުންވެސް ވެދާނެ ކަމެއް އެހެނީ މާތް ﷲ އީ އިންސާނުންނާ އެހެނިހެން ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެރި އިލާހް ކަމަށްވާތީ

  71
  1
 13. ނުކި

  މީނާ ހަލާކު ކުރައްވާށި!

  71
  3
 14. މުހައްމަދު

  ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާ މަޑުން ހުރެބަލަ.. މިހާރު ތިހުރި ހިސާބުގައި އަނގަ މައިތިރި ކޮށްގެން ހުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ.. ތީ ތިހާ ތެދުވެރި މީހަކަށް ވާނަމަ މަރުވާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުން ސިކުންތެއްވެސް އަޅެ ނިކަން ލަސް ކޮށްލަބަލަ..! ހަޤީގަތް ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް ތިމާގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރާއި އެއްގޮތަށް ހަޤީގަތް ބަދަލު ކުރަން ބޭނުން ވިޔަސް އަހަރެން ކުރިމަތީ ހަޤީގަތެތް އޮޅުވާ ނުލެވޭނެ ކަލޭމެން ތެރޭގައިވާ ޒާހިލުންނަށް އޮލުވައި ލެވިދާނެ..

  63
 15. Alibe

  މިދައްޖލ ހައްޔަރު ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެހޭ. ރައްޔިތުން މިކަން ކުރަންވީހޭ. އަދިވެސް މައިތިރި ނުވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެހޭ،

  61
 16. މުދިންބެ

  ދެން ޝަހިންދާ ކައިރީ ބޭބެ ބުނަން އޮތް ވާހަކައަކީ އަވަހަށް އައުރަ ނިވާކުރާށޭ!

  52
 17. ފަލަޑޭ

  އަޅެ މި ތަހިންދާ މި އުޅޭނީ އެއްޗެއް ބޮވިގެންތަ.

  54
 18. 1111

  އެެހެންމީހުންނަކީ ގަމާރުން ކަމުގައި ނުދެކި ދެންވެސް ތައުވާވާން އުޅެބަލަ!ياالله މިފަދަ މީހުންނަށް ހިދާޔަތު ދައްކަވާނދޭ!

  55
  1
 19. ކެނެޑީ

  ސައިންސް އަކީ އެންމެ މަތީ އެއްޗެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެން އުޅެނީ ހުޅަނގުގެ ބަޔަކު މީހުން. ސައިންސް އަކުން ސާބިތެއް ނުވާނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް. ސައިންސަށް ސާބިތުވާނީ ލޮލުން ފެންނަ އަތުން ހިފޭ އެއްޗެހި އެކަނި. ލޮލުން ނުފެންނަ އަތުން ނުހިފޭ ދެންވެސް އިންސާނާގެ އާދައިގެ ހިއްސުތަކަށް ދެނެނުގަނެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް އެއީ ސައިންސަށް ސާބިތުވާ އެއްޗެއްނޫން. އެކަމަކު އަހަރުމެންނަށް އިނގޭ އަހަރުމެންގެ ބުއްދި އެއީ ވާއެއްޗެއްކަން މިސާލަކަށް، އެކަމަކު ބުއްދިއަކީ އަތުން ހިފޭ ލޮލުން ފެންނަ އެއްޗެއްނޫން، ވީމާ 5 ހިއްސަށް ދެނެނުގަނެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް އެއި ނުވާ އެއްޗެއްކަމަށް ނިންމޭނީ ކިހިނެއް

  31
  2
 20. ހޫދު

  ރަނގަޅު ވާހަަކައެއް. މުއުޖިޒާތެއް ސައިންސްއަކުން ސާބިތެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވެެގެންތާ މުއުޖިޒާތެކޭ މި ބުނަނީ. އެކަމަކުވެސް ޝަހިންދާގެ ރިޕޯޓަކީ ހަމަ ސީދާ ލާދީނީ ރިޕޯޓެއް. ބޭންއެމްޑީއެން

  47
 21. ބޯކިބާ

  ކުރިން ބުނީ ޑިމޮކްރަސީއާއި ބެހޭ ބައެކޭ، ދެން ރިޕޯޓު ހެދީ ހައްދުފަހަނައެޅުމޭ ކިޔައިގެން، މިހާރު ސައިންސާއި ބެހޭ ކަންކަމުގަވެސް ގޮތްނިންމަން މިތިބީ މިމީހުން. ދެން ނެރޭނީ އިންޖީނު މަރާމާތާއިބެހޭ ފޮތެއް ތޯއްޗެ. ތިކަހަލަ އޯލް އިން ވަން މީހުން މަދުވާނެ.

  32
  1
 22. ސޮނިފުހޭ

  ގައުމުގެ ބޮޑު ވަބާ

  43
  1
 23. ގޮވީ

  އަތަށް ގޮވީމަ ދެން ވާހަކަ bަދަލު ނުކުރޭ

  36
  1
 24. އަލީރާޖާ

  މުއުޖިޒާތަކަށް ވާނީ ހަމަ ބުއްދި އާއި ސައިންސާ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ބޭރުން އިލާހީ ބާރެއް މެދުވެރިވެގެން ކަމެއް ހިގީމާ. ވީމާ މުއުޖިޒާތަކީ ސައިސުން ސާބިތު ވާނެ އެއްޗެއް ނޫން. ސައިންސުން ސާބިތުވާ އެއްޗެއްސަކީ މުއުޖިޒާތަކަށް ނުވާނެ.

  25
  1
  • އައްޔަބޭ

   ތިޔަ ވާހަކަތާ އޭނާވެސް އެ ބުނީ. އެހެންވީމާ މައްސަލައެއް ނެތެއްނު؟

 25. މާހިރާ

  ޢަމިއްލައަށް ރާއްޖެދޫކޮށް ގޮސްހުރެގެން އަދިވެސް އިތުރަށް ފިތުނަ އުފެއްދޭނެ ގޮތެއްވޭތޯ ބަލަނީތަ؟

  35
  1
 26. ބޮޑު ހަސްންބެ

  އެންމެ ކުޑަމިނުން ސައިންސް ގެ އެހީގަ ގިނަކަންތައްތައް ހޯދޭއިރު ކީއްވެގެންތޯ ސައިންސްއާ މުއުޖިޒާތް ނުގުޅުވެންވީ. ސަބަބަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މަތްކަން ދަރިވަރުންނައް އެނގިދާނެތީ ހަޖަމް ނުވަނީ. އޭރުންނު ލާދީނީ ގޮތް ފެތުރޭނީ.

  28
  1
 27. ޅާދީނީ

  ޢައްދޭ ކުރިން ކަލެ ބުނީ ސައިންސް އަލީގައި ފެންނަން ނެތޯ.

  30
  1
 28. ޖަމީލު

  މީނަގެ ފޮޓޯ ނުޖަހަބަލަ ކިހާދެރަކަމެއްމީ

  37
  1
 29. ާރަސީދު

  ގެއްލެނި ކުރައްވާފަވާ ކަނބުލޭގެ އާއެވެ، ތިކަނބުލޯ ހައްދަވާ މިދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެއްކެވީ އެއްކައުވަންތަ ކަލާނގެ ކަން ޤަބޫލު ކުރައްވަންތޯ، މިޖާހިލު ކަނބުލޭގެ ހިފާހައްޔަރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާއްތަކަށް ގޮވާލަން، މިކޮމެންޓު ކިޔާކޮންމެ ބޭފުޅަކު މިއައްސަޕޯޓު ކުރެއްވުން އެދެން ﷲގެ ވަޖަހުފުޅައްޓަކާ،

  51
  2
 30. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ތި ދައިތަ ނިކަން ކެރެންޏާ ސައިންސުގެ އަލީގަ މުއުޖިޒާތްސާބިތުކޮށްދީބަލަ ހޭބައްޔާ! ކަލެޔަކަށް، ކަލޭގެ ފަހަތުގަ ތި އެނބުރޭ ލާދީނީ ކާފަރުންނަކަށް އެކަމެއް ނުވެސް ކިރެވޭނެ! ނުވާނެ ކަން އެނގޭ ކަމެއްވީމަ މޮޅު އަނގައެއް ރުވާލީ!

  28
  2
 31. ގުޑުގުޑާ

  ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޑޮކްޓަރީކަމާއި މިކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނީ ސައިންސުވެރިންނާއި ޑޮކްޓަރުން. ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކުންނެއްނޫން.

  24
  1
 32. ވަޒީރު

  ޣައިބައް އީމާން ވުމަކީ ކޮބާކަމެއް މީނާއަކައް ނޭނގޭ.. މިއީ ދީންގަބޫލު ނުކުރާކަމުގެ ހެއްކެއް.

  25
  2
 33. ހާރޫން

  ޣައިބުގައި މާތް ރަސްކަލާނގެ ކަންކަން ލައްވާފައިވޭ. އެހެންވެގެން އިސްލާމްދީނުގަ ޣައިބައް އީމާންނުވާނަމަ އެމީހަކީ އީމާންވެގެން ހުރި މީހެއް ނޫން. އެމްޑީއެން ރިޕޯޓައް ބަލާލުމުންނާއި ރާއްޖޭގައި މަދުބަޔަކުވެގެން އަނބުރަމުންދާ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކައަ ބަލާއިރު އެވާހަކަތައްޕުރޮމޯޓު ކުރާމީހުންނައް އިސްލާމަދީނުގައި ޣައިބައަ އީމާން ވުމައަ އަންގަވާފައިވާ އެންގުމާއި ޣައިބުގެ ކަންކަމަކީ ކޮބާކަން ނޭނގޭކަން ދޭހަވެއެވެ. މިކަމަކީ މިހާރުގެ ސުކޫލް މުގައްރަރުތަކުގައި ހުރި އުނިކަމެއްކަމުގައި ވެސް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މީނާ މިދައަކާވާހަކައިން ޣައިބައް އީމާން ނުވާކަން ހާމަވޭ. އަދި ދީން މިމީހުން ޓުރާންސްލޭޓު ކުރަނީ އިސްލާމް ދީން ނޫންދީންތައަވެސަ ހިމަނައިގެންކަން ދޭހަވޭ. އެހެންވީމާ ތިމަންނާމެން ލާދީނީއެއް ނޫނޭ އެބުނަނީ ތިމަންނާމެންވެސް ދީނެއަ ގަބޫލު ކުރަމޭ ބުނާ ބީދާއިން. އެއީ ކޮންމެހެން އިސްލާމްދީނ ގަބޫލު ކުރާވާހަކައެއްނޫން. ދެމާނަ ނެރެވޭގޮތައް ޕަބްލިކުގައި މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭމައްސަލައައް މި މީހުން ރައްދު ދެމުން އެ އަންނަނީ ރައްޔިތުން އޮޅުވާލުމަށާއި މިމީހުންނައް ވާގިވެރިވާ ގުޅިފައި ތިބި ޣައިރު މުސްލިމުންގެ އޯޑިއަންސައް ތިމާމެން މިދަނީ އެ މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށޭ ބުނެ މެސެޖުދޭންވެގެން.

  18
  1
 34. ފަޒީލާ

  ދިވެހި ކުރިސްޓިއަނުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާއި މަޖޫސީންނައް ބުނެލަން އޮތީ. މިތާގައި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނެއް ފާޅުގައި ގާއިމް ނުކުރެވޭނެޔޭ. އެކަން ކުރަން ދިވެހި ތާރީޚުގައި ހަމަތިޔަގޮތައް ބޭރުމީހުންނާއި ގުޅިގެން ދިވެހީންގެ ތެރެއިން އެތަކެއް ބަޔަކު އެއީވެސް ބޮޑުންގެ ތެރެއިން މީހުން މަސައްކަތްކޮއް ނުވެފައިވަނީ. އިނގިރޭސީން 30 އަހަރު މިތާތިބެގެންވެސް އެކަމެއް ނުކުރެވުނު. ޕޯޗުގީޒުން ގަދަކަމުން ދިވެހީނގެ ކަރައް ރާ އަޅައިގެންވެސް އެކަމެއް ނުކުރެވުނު. އެތަކެއް އަހަރު އިސްތިއުމާރު ކޮއްގެން ކަނޑިޔާއި ބަޑި ހިފައިގެންވެސް ނުކުރެވުނު. ރަދުން ދީން ދޫކޮއް ބޭރުގައި ހުރެ ގަޑުބަޑު އުފައްދައިގެންވެސް ނުކުރެވުނު. ޓޫރިޒަމް ހިންގއިގެން ރަލާ އޫރުމަސް އެތެރެކޮއްގެންވެސް ނުކުރެވުނު. ވީމާ ވިސްނާ ތިޔަ ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ލާދީނީ ބަދަލުތަކެއް މިރާއްޖެއަކައް ނުގެނެވޭނެ. މިތާގަ އެންމެ ނަމާދުނުކޮއް ހުންނަމީހާވެސް އިސްލާމް ދީނައް ލޯބިކުރޭ.

  22
  1
 35. ޒީ

  މާތް ރަސްކަލާކޯ!މިނުބާ އަންހެނާގެ އަނގާާގަަވާދޫ ބަސްނުބުނެވޭނެ ގޮތަށް ބަންދު ކުރަށްވާންދޭވެ.
  އިބަސުވާމީންގެ އީ ކޮންމެ ކަމަކައް ކުޅަދުންވަންތަަ ރަސްކަލާންގެ އެވެ.
  މާތް ރަސްކަލާންގެ އެންމެންނަށް އިބުރަތަކަށް މިކަން ދައްކަވާންދޭވެ. " އާމީން "

  18
  1
 36. ކުފުރުނުވަމާ

  ގުރުއާނުހައިވާ ގިނަހަ ގީގަތްތައް އަދި ވެސް ސައިންސްވެރިންނަކަށް ނުހޯދޭ ގުރުއާން ދޮ ގުކުރި އެތައްބަޔަކު ފަހުން އިސްލާމްވީ ގުރުއާނު ގެ ތެދުކަން އެ ގުމުން ގުރުއާނަށް ބަދު ބަސްބުނެ ދޮ ގުކުޅަ އެތައްބަޔަކު ހަލާކުވެފައިވާކަން ހަދާންކުރަންވާނެ. އެއަށްވުރެ ތެދު އެހެންއެއްޗެއް ނު ގެނެވޭނެކަމަށް އެ ފޮތުގައި މީސްތަކުން ގެ މައްޗަށް ގޮއްޖަސަވާފައިވޭ. ތެދުމަ ގަށް އުންމީދުކުރޭ.

  11
  1
 37. ސަންފާ

  މީނަވެސް ވިދާޅުވަނީތަ. ކިހާދެރަކަމެއް

  10
  1
 38. ޕިސްޕިސް

  ބަލަ އެފޮތުގައި އޮތީ އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުން އެއީ ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް މިހާރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެތުން ބާރުލިބޭ ވާހަކަ. އޭގެ ބޭނުމަކީ އެކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އެކަމަށް ބާރުދިނުން. އޭގައި އޮބޮތްތޯ މައްސަލައެއް?

  4
  1
 39. ސާމް

  ކުރީގަ ވާނެ ކަމަށް އިންސާނުންގެ ބުއްދިއަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކިތަންމެ ކަމެއް ހޯދަމުން އެދަނީ.. އިންސާނުންނަށް ސައިސްގެ އަލީގަ ނުދެޥޭނެ ހާދުރުވެސް ހުންނަ ކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭނެ.. ދުނިޔެ މިއަދު މިވަނީ ކުޑަ ތަނަކަށް ވެފައި މަތިން ދާ ބޯޓާއި މޯބައިލް ފޯން އެއީ ވަރަށް ކުޑަ މިސާލެއް.. އެއީ މީގެ 200 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ބެލިޔަސް އިންސާނުން ވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރި ކަން ކަމެއް ނޫ.. އަހަރުމެން އިންސާނުން ނަކީ ވަރަށް ނިކަމެތި ބައެއް.. އެެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނުހެދުން ރަގަޅީ.. ޢެމީހަކު ގަބޫލު ކުރާއެއް ޗެެއް ގަބޫލު ކޮށްގެން ހުރީމަ ނިިމުނީ

  5
  1
 40. ނޭނގޭ

  މީ ސައިންސުވެރިއެއްތަ ނޫނީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއްތަ؟؟ ކޮންމެސް ކުއްޖަކު ބުނެދީބަލަ!!

 41. ރާޅު ބޯއީ

  މިވެސް މި މުރުތައްދު ދައިތަ ޖަހާ މަޅި. ސީދާ ޔަހޫދީން ގެ ރޭވުން.

  12
  1
 42. ބުއްޅަބޭގެ ދިޔެ

  ކީރިތި ގުރުއާނަކީވެސް މުޢުޖިޒާތެއް، މިޒަމާނުގެ ސައިންސްވެސް ބުނަނީ އެހެން! އިސްލާމްދީނުގެ ހުކުމްތަކަކީވެސް ކޮމެން ސެންސް މޭކުކުރާ އެއްޗެހިކަމަށް ސައިންސްވެރިން އެއްބަސްވޭ! "ޑިމޮކްރަސީ" ވެސް އެހުކުމުތަކަށް ދެކޮޅެއްނޫން އެކަމަކު މުނާފިގުން އެކަމާ ދެކޮޅު!

  2
  1
 43. ހަސަދު

  ޝަހިންދާ ސައިންސުން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ސާބިތު ކުރެވޭނެ. ދުނިޔޭގައި އަޅުގަނޑު މެންނަށް މި އެގެނީ ނޮލެޖުން ވަރަށް ކުޑަ ތިއްކެއް. ކަމެއް ޑިސްޕުރޫވް ވަންދެން އެއީ ސައިންސުން ސާބިތު ނުކެރެވޭނެ ކަމެކޭ ނުބުނެވޭނެ. ވީމާ ޝަހިންދާ އަދި އެއްފަހަރު ސައިންސު ފޮތް ކިޔާލުން ރަނގަޅު. ނުވަތަ މަމޮޅު ކަމަށް ނުދެކި އަލުން ސައިންސު ކިޔަވަން ފެނޭ

 44. ނޮޓް އަ ސައިންޓިސްޓް

  ސައިންސުން ތިކަން ކަށަވަރުވެދާނެ. ކީރިތި ރަސޫލާ محمد صلى اللّه عليه وسلم އިސްރާއާއި މިއުރާޖަށް ވަޑައިގަތް ހާދިސާގައި ފުރަތަމަ ދިޔައީ މައްކާއިން މަސްޖިދުލް އަގްސާއަށް. މިދަތުރު ކުރީ الْبُرَاق ކިޔާ މަހްލޫގެއްގައި. އެޒަމާނުގައި އެތައްދުވަހެއް ނެގިޔަސް މިޒަމާނުގައި ކާރެއްގައި 15 ގަޑިއިރުން ދެވޭ. އެންމެ ބާރަށް ދުވާ ޖެޓްގައި 40 މިނިޓް ތެރޭގައި މައްކާއިން އަގްސާއަށް ގޮސް އަނެއްކާ އަބުރާ މައްކާއަށް ދެވޭ. ޗީޓަރ ކިޔާ ޖަނަވާރަށް 10 ގަޑިއިރުން ދެވޭ (އެންމެ ބާރު ދުވުމުގައި މަޑުނުކޮށް). الْبُرَاق އަކީ ދުނިޔޭގައިވާ މަހްލޫގުންނާއި ތަފާތު މަހްލޫގެއް. ރަސޫލުބޭކަލުން ދަތުރުކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް އުފައްދަވައިފައިވާ މަހްލޫގެއް. ނުބުނެވޭނެ އެއްރޭގެ ތެރޭގައި މައްކާއިން އަގްސާއަށް ދިޔުމަކީ ކުޅަދާނަކަމެއް ނޫނޯ.
  އިންސާނުންނަށް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ކާއިނާތުގެ ހަގީގަތްތަށް ހޯދިފައެއް ނުވޭ. ޑާކްމެޓާ އަކީ ކޯޗެއްކަން ނޭގޭ އިރު ޑާކް އެނާޖީއަކީ ކޯޗެއް ކަމެއްވެސް ނޭގޭ. ވެކިޔުމްގެ އަސްލު ހަގީގަތެއްވެސް ނޭގޭ. ކާއިނާތުގެ ބޭރުގައި އެއްޗެއްވާނެކަމެއް ނޫނީ ކާއިނާތުގެ ބޭރެއްވާނެ ކަމެއްވެސް ނޭގޭ. ކިތައް ކާއިނާތެއް ވާކަމެއްވެސް / އެއްކާއިނާތުތޯ މިވަނީއެއްވެސް ނޭގޭ. ދެން ކިހިނެއްތޯ ބުނެވޭނީ އިސްރާއާއި މިއުރާޖްގެ ދަތުރަކީ ސައިންޓިފިކްކޮށް ޕޮސިބަލް ކަމެއް ނޫނޭ؟؟ ސައިންސަކީ އިލްމެއް. މިއަދު ނޫނީ ގިޔާމަތާއި ހަމަޔަށްވެސް ސައިންސްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔާނުދެވޭ އެތައްކަމެއް ހުރެދާނެ. ކިޔާނުދެވޭނަމަވެސް އެކަމަކީ ސައިންޓިފިކް ގޮތުން ނުވާނޭކަމަށް ގަބޫލުކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ބޮޑާކަން.

 45. ނަން

  މީހާދަ ސާފު ސީދާ ދީންވެރި އީމާންތެރި ބައެކޭ މިތާ މި ކޮމެންޓް މިކުރަނީ. މަވެސް މިމީހުންނާ އެކުގައިވާން ބޭނުން.

 46. nadhuru

  meenage kanthah mihaaru midhanee maa mahchah

  3
  1
 47. މަރީ

  މީނާގެ ބޭބެ އިބްރާގެ ޓް ވީޓް ވެސް ޖަހާބަލަ

 48. ާަާމަ

  އަދިވެސް ގޮތްދޫނުކޮށް ޖަދަލުކުރަނީތަ؟ މިބައިނަނޑު މިތިބީ ވަރެއްވެފަތާ! ހުރިތާކުން ނެރެ މިކަނބުލޭގެއަށް ހައްގު އަދަބުދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ފަށްފަށްކޮށް ގޮވާލަން.

 49. ކޮސް

  މީގަ މިޖަހަނީ އެއްބައެއްގެ ކޮމެންޓު ދޯ؟

 50. ބޮލުރޮދި

  ކިހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ޝަހިންދާ ޔަކާ ހުރެ. މީ ދައިތަ ޜާއްޖެއިން ބޭރު ކޮށް ނުލެވޭތަ؟

 51. މަންޖެ

  ޖާހިލު އަންހެނާ

 52. ބުރޯ

  އިސްރާއާ މިއުރާޖް ގެ ވާހަކަ ކީރިތިގުރްއާނުގަ ވަހީ އައިސްފަ އެބައޮތް މައިމީހާގެ ރަހިމުގަ އިންސާނާ އުފެދިގެން އަންނަގޮތްވެސް ގުރްއާނުގާ ވަހީގަ އެބައޮތް މިޒަމާނުގާ އެބައެގޭ ގުރްއާނުގާ އޮތްގޮތް ދިމާވާކަން އެކަމުންވެސް އެގެނީ ގުރްއާނަކީ މުހަންމަދުއްރަސޫލުﷲ ލިއުއްވި ފޮތެއްނޫންކަމާ މާތްﷲ ބާވައިލެއްވި ފޮތެއްކަން ލިޔަންކިޔަން ދެނެނުލައްވާ އުންމިއްޔަ ނަބީކަލޭގެ ފާނަށް އަމިއްލަފުޅަށް ގުރްއާން ލިއުއްވަން އެގިވަޑައި ނުގަންނަވާނެކަން ސާބިތު ކުރެވޭ އެތައް ކަމެއް ގުރްއާނުގާ ވަހީ އައިސްފާ އެބައޮތް އެކަމުގެ ސަބަބުންގުރްއާނަކީ މާތްﷲ ގެ ކަލާމު ފުޅުކަން ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރޭ.