އެމް.ޑީ.އެންްގެ ރިޕޯޓްގައި މި އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް
ކޮށްފައިވާ 10 ފުރައްސާރަ:

 

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަކީ ދުނިޔޭ ވެރިކަމާ ހެދި އުޅުއްވި ބޭކަލެއްކަމަށް ޞިފަކޮށްފައިވުމާއި އެކަލޭގެފާނަކީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ސުލްހަވެރިކަމަށް އުޅުއްވި ބޭކަލެއް ނޫންކަމަށް ސިފަކުރުން، (ޞ:12)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަކީ ޤަތުލުއާއްމުހިންގާ މީހުން އަޅުވެތި ކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ ގޮތުގައި ޞިފަކުރުން (ޞ:16)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ޖޯކުޖަހައި، ކާޓޫނުކުރެހުމަކީ އެކަމާ މެދު މުސްލިމުން ރުޅިއައިސްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނުން (ޞ:16-17)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަކީ ”ކުޑަވަރެއްގެ ކަލާނގެ“ އެއް ކަމަށް ސިފަކުރުން. (ޞ:16-17)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ”ހައްގެއް“ ކަމަށް ބުނުން، (ޞ:16-17)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ދެކޮޅު ހެދުމަކީ، އެކަން ކުރާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ޞިފަކޮށްފައިވުން، (ޞ:16-17)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ކާޓޫނު ކުރެހުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށްވަނީ ފާޑުކިޔާފައިވުން. (ޞ: 16-17)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަކީ މީހުން ކާފަރުކުރާ ”ތަކްޕީރީ“ ފިކުރުގެ ބޭކަލެއްކަމަށް ޞިފަކުރުން، (ޞ:22)

ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ގެ ޙަދީޡް ބަސްފުޅުތަކަށް ކުޑައިމީސްބަސް ރައްދުކޮށްފައިވުން، (ޞ:22)

10. މިޒަމާނުގައި މިއުޅޭ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ޖާހިލުންނާއި މިއުއްމަތުގެ ސައުސާހިބާ އާ އެއްވަރު ކޮށްފައިވުން، (ޞ:22)

މި ލިއުމަކީ އިލްމް.އެމްވީ ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިއުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ޞުބުޙާނަﷲ، މިފަދަ ބަޔަކު ހިމާޔަތް ކުރަން ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއް ގެ ވެރިޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް، މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިލޭ ކޮށްދީ ގެންވެސް މުރުތައްދު ޖަމާޢަށް ސަލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބަލަމުންދަނީ، ބުނެލަން އޮތީ މިއުއްމަތަށް ފާޅުކުރެއްވި އިބިލީސް އަށްވެރު ނުބައި ބައެއް މީ، މިމީހުން ދައްކާވާހަކަ އެއް ގޮތަކަށްވެސް އަޑު ނައަހާތި.

  20
 2. ޙަރީބު

  سبحان الله

  15
 3. އަހަދުން އަހަދް

  ސަރުކާރުން ތިޔަ ނިރުބަވެރި ޖަމިއްޔާ އުވާނުލައިފިނަމަ އަޅުގަނޑަކީ ރަސޫލް صلى الله عليه وسلم ގެ ދިފާއުގައި ނިކުންނާނެ ނިރުބަވެރިއެއްކަމުގައި ރަނގަޅަށް ދެނެތިބޭތި....................!

  23
 4. Anonymous

  ކުރިޔަކުންނޭގެ ތިވަރަށް ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم އަށްް ފުރައްސާރަކޮށްފަވާކަމެށް ވަގުތުން ޖަމިއްޔާ ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލަން

  21
 5. ނޯޑައުޓް

  މިކަންކުރި ބަޔަކު ތަޢުބާވެ ، އިސްލާމް ދީނަށް ރުޖޫޢަ ނުވެއްޖެނަމަ، އެބައިމީހުން ނެތިކުރައްވާންދޭވެ. އަދި ފަހުތިބީންނަށް ޢިބުރަތެއްކަމުގައި ލައްވާންދޭވެ.

  27
 6. ޒީ

  އިސްލާހުވެ އިހުލާސްތެރި ތަޢުބާއެއް ނުވިނަމަ
  އަޅަމެން އެންމެންނަށް ކުރާހެޔޮދުއާއިން އެބައިމީހުންގެ ހެޔޮކަމުގެ ފަތުގަ ނުލިޔުއްވާންދޭވެ.އަދި މާތްﷲ އެބައިމީހުން ގެ ނުބައި އަމަލުގެ ސަބަބުން މެދުވެރި ކުރަށްވަވާފާނެ ކޮންމެ އަޒާބަކުން އަޅަމެން ރަށްކާތެރި ކުރަށް ވާންދޭވެ.

  17
 7. Anonymous

  މިފަދަ ބަޔަކު ހިމާޔަތް ކުރަން އުޅޭބަޔަކު ހަލާކުވެ ގެން ދާނީ

  16
 8. ޝަހިންދާ

  ޥެރިކަމުންފައިބާގަންޖާޕާޓީ

  12
 9. ސާސް

  ތައުބާ ނުވެ ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެނަމަ މި ނުލަފާ އަންހެނާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން ހުއްދަ އެއް ނުވާނެ އަދި މުސްލިމް ގަބުރުސްތާނުގައި ވަޅުލެވިގެންވެސް ނުވާނެ .

 10. އިސްތިއުފާ

  މިހާވަރައް މިހާފާޅުގަ މިކަންކުރީމަ އެބަޔަކާދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުނޭޅޭކަމައްވާނަމަ އިސްތިޢުފާދީ