"އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019" ފެއަރ އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އެކްސްޕޯއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެ އެކްސްޕޯގެ އެކިއެކި ސްޓޯލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާފައިވެ އެވެ.

އެސްއެމްއީ އެންޑް އެންޓަރޕްރަނަރސް ފެޑަރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސެފްއެމް) އިން އިންތިޒާމުކުރި މި ފެއަރ ގައި އިންޑިޔާގެ 30 ވިޔަފާރިއަކުން ސްޓޯލްތައް ހުޅުވާފައިވެއެވެ.

މި އެކްސްޕޯގެ މަޤްޞަދަކީ އިންޑިޔާގެ ބައެއް ވިޔަފާރިތަކާއި އެފެރާތްތަކުގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމުންނަށް މާކެޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.