ދިވެހިންގެ އެކުވެރިކަން ގެއްލި، ބައިބައިވުމަށް ޖާގަ ނުދިނުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް މިފަދައިން ގޮވާލައްވާފައިވަނި އަމީނިއްޔާ އަށް 75 އަހަރު ފުރުމުގެ އުފަލުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ނިންމުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދޭ ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމްކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުން ގެއްލިދާ ފަދަ މާހައުލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުއުފެއްދުމަށާއި، އިސްލާމްދީނަކީ ދިވެހިންގެ ނަސީބުކަމަށާ، އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތްކޮށް ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައި އޮތް ބޮޑު ވާޖިބެއްކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނައިބު ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަމީނިއްްޔާ ސުކޫލަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް މުހިއްމު މެސެޖެއް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގެނެސްދީފައިވާ ސްކޫލެއް ކަމަށެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް 75 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕެރޭޑުގައި އެ ސުކޫލުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. އަދި، އެ ސުކޫލުގެ ބައެއް އިސްދަރިވަރުން ތަކެއްވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެހިމީހާ

  މިހިރަ މަރުމޯލާ! ކަލޭގެ ސަރުކާރޭ ތިޔަކަމެއް ވެސް ތިޔަކުރަނީ. އިބިލީސްތަ ބުނަންވީ މީހުންނަށް ވަސްވާސްދީގެން ނުވާނޭ؟

  16
 2. ޢަބްދުއްލާ

  ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުމަށް ޖާގަ ދީގެން ނުވާނެ: ނާއިބު ރައީސް

  32 މިނެޓް ކުރިން ( އޮކްޓޯބަރ 20, 2019 )

  ދިވެހިން ހައްދަވާ ގެންގުޅުއްވާ އިލާހަށާ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރެވިދާނެތޯ؟

  މިގޮތަށް ރިޕޯޓެއްގެ ސިފާގައި ނެރުމަކީ ތިނުނާ ބައި ބައި ކުރުން ފިޔަވާ ދެން ކޯއްޗެއްތޯ؟

  ކެރެންޗާ މިފަދަ ބައި ބައި ކުރާމީހުނަށް ޖާގަނުދީ ހިފާހައްޔަރު ކޮއްބަލަ؟

  42
 3. ބޯކިބާ

  ޖާގަދީގެންތިބިމީހުން މިކިޔަނީ ޖާގަދީގެންނުވާނެއޭ.

  42
 4. ފުއްކޭ

  ޢެކުން މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ ހިމޭނުން ހުރެވޭތޯ ބަ ލާބަ ލަ މިކަމުގަ ދެއްކޭނެއެއްވެސް ހުއްޖަތެއް ނެތް ސަރުކާރު ތިއޮތީ ބޮޑުތަނުން ލާދީނީ ވެފަ އަދި ބުނަން ތިޔަ ބުރުމާ އާ ސޭހް އިމްރާން ވެސް ދީނާ ގައުމަށް ޓަކާއޭ ކިޔާފަ ޕޯޑިއަމް ތަކުގަ ހަޅޭއް ލާން ނަހަދާތި.

  12
 5. ބުރޯ

  ދިވެހިގައުގައި ބައިބައި ވުން އުފެދުމަށް ޖާގަނުދިނުމަށް ސަޕޯޓްކުރަން . ދިވެހިގައުމުގަ ބައިބައިވުން އުފެދިގެން އުޅެނީ ނަސީދު ގެ ސަބަބުން .ދިވެހިގައުމު ނާމާންވެގެން އުޅެނީ ނަސިދު ގެ ސަބަބުން . ދިވެހިގައުމުގަ އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ބައިތިއްބާފަ ވަނީ ވެސް ހަމަ ނަސިދު . ދިވެހި ގައުމަކަށް އިންޑީޔާ ސިފައިން ބޭނުމެއްނޫން. ވުމާއެކު ދިވެހި ގައުމު ދޫކޮށް ވަޑައިގަތުމަށްނަސީދަށް ދަންނަވަން. ނަސިދަކީ ދިވެހިގައުމު ހިންގޭހާ ގާބިލް ބޭފުޅެއްނޫންކަން ވަޑަންގެއާ ކުންފުންޏަށް ވީގޮތުންނާ 2008 ގަ ގައުމާހަވާލުވެގެން ގައުމަށް ލިބުނު ދެރަ އިން އެގޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވަމުންވެސް އެކަމަށް އިއުތިރާފު ވެވަޑައިގެންފާވޭ

  11
  • ފފފފފފފ

   މިރިޕޯޓަކީ، ބައިބައިވުން އުފެއްދުމަށް ނެރުނު އެއްޗެއް. އެކުއްވެރިނުކޮށް އަދި އެކަން ކުރުމުގެ އެހީތެރިވެދީ އެނެރުނު މީހުނަށް ހިމާޔަތް ދީފަ. ބައިބައިވުން ނުއުފައްދާށޭ ތިބުނަނީ އަމިއްލަ ނަފުސައްތަ؟ ދިވެހިރައްޔިތުން މުޒާހަރާ މިކުރަނީ މިގައުމު ބައިބައިވިޔަ ނުދިނުމަށް ސަރުކާޜުން މަސައްކަތް ނުކުރުމުން. ހޭބަލިކަމުން އެވަރުވެސް ނޭނގޭތަ. ވެރިކަމުގައި މިތިބީ ޖާހިލުން. ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ. ބައިބައިވުމަކީ އެއްދީނެއް އޮތްތަނެއްގައި 100 ދީނަށް ޖާގަދިނުންކަންވެސް ނޭނގޭ.

   12
 6. ކެޔޮޅު

  ބައިބައިވުމައް ޖާގަނުދޭންގޮވާލާއިރު އެމްޑީއެމް ރިޕޯޓުނެރުނު މީހުންގެވާހަކަ ނުދައްކަނީކީއްވެ ނައބު!!!

  13
 7. ށަނޫން

  ތހިުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ކަލެއާ ކަލޭގެ ޕާރޓީ މީހުން.

  13
 8. ޒާ

  އެހެންވެތޯ މުސްލިމުންނަށް ޖެއްސުންކުރި މީހުން ވަލުދޮރާށިން ފިލުމަށް ފުރުސަތުދީގެން ތިއުޅެނީ.

  12
 9. ލފކފޖފ

  ބައިބައިކުރަނީ، ދީން ހަލާކުކޮށްގެންނޫންތަ؟ އެކަމަށް ޖާގަ މިދެނީ ސަރުކަރުން. ސަރުކާރުގެ ހިމާޔަތުގައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ރިޕޯޓް ނެރުނީ. އެއަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅީ މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުވުމުން. ހަމައެކަނި ވޯޓް ދޭންތިބި ބައެއް ރައްޔިތުންނަކީ.

  11
 10. Anonymous

  ބައިބައި މިކުރަނީ ސަރުކާރުން. މިގައުމުގައި އޮތް އެއްދީނެއްގެ ބަދަލުގައި، އެމީހަކު ހިތުހުރި ގޮތަކަށް އުޅެން ތި ހިތްވަރުދެނީ. މިއީ ބައިބައިވުމެއްނޫންތަ؟

  12
 11. ޒާމް

  ރައްޔިތުން ދޫދީފިނަމަ ސަރުކާރުން މިގައުމު ބައިބައިކޮށްލާނެ. އިންސާނުން އުޅޭގޮތަށް އުޅޭ ބަޔަކާ ވަލުޖަނަވާރުން އުޅޭގޮތަށް އުޅޭ ބަޔަކު އުފެއްދުމަށް މި ސަރުކާރުން މި މަސައްކަތްކުރަނީ

  12
 12. ހަމްޒާ

  ހުރިހާ ނުބައެއް ހިންގާފަ ބަޔަކު އެއްބައިވަންތަ އެއްދީނެއްގައި ތިބެން މަސައްކަތް ފެށީމަ އެކަމަށް މިކިޔަނީ ބައިބައިވުމޭ. ކަލޭމެން ތިތިބީ މާކުރިން އެހެން ބަޔަކަށް ގޮސް ނިމިފަނު. ކަލޭމެނަކީ ނަމާދު ކުރިއަސް އީމާން ކަމުގެ ކަންފުޅެން ނެތް ދެއްކުމަށް ނަމާދުކުރާ މާރަނގަޅު ބަޔައެއްކަން ދައްކަން އުޅޭ ނުބައިނުލަފާ އެތެރެ ކުނިވެފަ. ހިތުގައި ﷲ އަށް އެއްވެސް ލޯތްބެއްނެތް ބައެއް.

  14
  • މާޒް

   ކޮންތާކު ކުރާ ނަމާދެއްތަ؟ ދުވަހަކު މިސްކިތަކުން ދެކުނިންތަ؟

 13. ފފފފފ

  ތާހިރުވާހަކަ ދައްކައެއްނު އެބަ. ބަލަ މިގައުމުގައި އޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ދިފާއުގައި އަޑު އުފުލުމަކީ ބައިބައިވުން ކަމަށް ދައްކަން ތި ފައިސައިލް ކިތަންމެ މަސައްކތެއް ކުރިއަސް އެއީ ވާނެ ކަމެއްނޫން. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެތެރެއިން މުނާފިގު މީހުންގެ ނުބައިކަމުން މިގައުމު ސަލާމަތްވާން.

 14. ލާހިކުނުވާނެ

  ކީކޭތަ މިކިޔަނީ. އެންޑީއެންގެ މީހުން ފޮރުވިބައިގަނޑު. އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން. ދެއްކުމަށް މާ ރަނގަޅު މީހަކަށްވެގެން އުޅެނީ. ރަނގަޅު މީހުން ﷲ އަށާއި ރަސޫލާއަށް މަލާމަތް ކުރާހިސާބުން އޭގެ ދިފާއުގައި އަނގަ ހުޅުވާނެ. ހަނުހުރުން، އެނެރުނު މީހުން ދިފާއު ކުރާމީހާ ﷲ އަށްވުރެ ލޯބިވަނީ މިނުބައި ޝައިޠާނުންދެކެކަން އެނގިގެންދޭ.

  12
 15. އަޒްމީ

  ކޮބައި އެއްކަލަ ކުރިން ކީ "އިސްލާހް" ބޮޑު އިސްލާހް. މިހާރު އެއްބައިވަންތަކަން. މަހާނަމައްޗޭ ކިޔާބަލަ. ކަލޭމެން ބޭނުންހާގޮތެއް މިމާތް ދީނަށް ހަދާ ހިތުހުރިއެއްޗެއް ކީމަ ލޭކެކޭނެ މުސްލިމުން. މުނާފިގު ހެދިގެން މަތިން މާ މާތް މީހަކަށްވާން ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ގޮސް މީހުންގެ ހާލު ބެލުމަކީ ނުބައި އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުން ކުރާކަމެއް. އެއްވެސްގޮތަކަށް އަޙްލާޤްރަނގަޅު ވީމަނޫންކަން ތިކިޔާ ބަނދިން އެނގިއްޖެ. ދުނިޔެ ރީތިވެ ދުނިޔެއަށް ހެއްލި އެނުބައި ރިޕޯޓް ކުއްވެރިކުރަން ނުކެރުނު މީހާއީ ނުބައިމީހެއް.

  14
 16. ރަފީޢު

  މަހަމަ އަންތަރީސް..! މިހާރު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަންނުކެރުނުދޯ؟ މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ތިއީ ބޮޑުވަރެއް، ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރީމަ މުސްލިމު ދިވެހިން ނުތިބޭނެ މަޑުންނެއް، އާޚިތަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ

  15
 17. ލލކފހފ

  ހަމަ ހުއްޓާނުލާ މުޒާހަރާ ކުރަންވީ. އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ކަލޭމެން ތިހިންގަނީ ފިތުނަ. ބައިބައިވުމާ ނަފްރަތު އުފައްދަނީ ކަލޭމެން. ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ. ކަލޭމެންގެ ބީރު ކަންފަތްތަކަށް އިއްވުމަށ ކުރާ މަސައްކަތް. ކަލޭމެން ގަސްދުގައި އެނުނު ދައްޖާލުންނަށް ހިމާޔަތްދީފި. ފިލުވައިފި. ލަދެއްނެތި އަދި އެބަ އަނގަހުޅުވައެއްނު.

  18
 18. Anonymous

  ފައިސަލް ބުނުމުގެ ކުރިން ދިވެހިން މިކުރާކަމަކީ، މިގައުމު ބައިބައިވުމަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކތް. އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކީ، މިގައުމުގައި އޮތް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން މިގައުމުގައި ތާއަބަދަށް ބޭޢްވުމަށް އަދި އެނޫން ދީނަކަށް ޖާގަދީ ގައުމު ބައިބައިވުމަށް ޖާގަ ނުދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް. ދިވެހި ގައުމުގައި ހުރިހާ މުސްލިމުން ހުއްޓާނުލާ އަޑު އުފުލާ މުޒާހަރާ ކުރަންވީ. ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ކޮޅަށްހުރި އެއިލާހުގެ ދީނަށް ނަސްރުދިނުމަށް މިއަދު ކުރީ ކީއްތޯ ސުވާލުކުރެވޭ ދުވަހު، އަހަރެން ހުރީ ހަނޭ ބުނެ ނަރަކައަށް ބޯކޮށްޕާލާކަށް އަހަރެމެން ބޭނުމެއްނުވޭ.

 19. ރައްޔިތުން

  އިންސާނީ ޙައްޤު އެންމެ ފުރިހަމަ ކޮށްދެނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުން. މިއީ ހެޔޮ ބުއްދި ހުރި ކޮންމެ އިންސާނެއް ގަބޫލުކުރާނެ ހަމަ. އިންސާނާ ޚަލްޤު ކުރެއްވީ ﷲއެވެ. އެކަލާނގެ ޙަޒުރަތުގައި ދީނަކީ ހަމައެކަނި އިސްލާމްދީން. އެނޫން ދީނެއް ނެތް.

 20. ކަލޯބެ

  ގާނޫނުއަސާސީގައި އެބުނާއެއްޗެއް ފަހުމްނުވަނީބާ! ނޫނީ ކެރިގެން ބުނަން ނުކެރެނީބާ! މިއީމިފެންވަރުގައި އަދުގެ ހާލު!

 21. ހަސީނާ

  ފައިސަލްމެން ތިތިބެނީ ދީނައް ފުރައްސާރަކޮއް އަވަދިވާއިރުވެސް މޫނުގަ ފުއްޖަހާ އޮމާންކޮއްގެން ބެގީޖަހާފަ ކަހެރިވަކެކޭވެސް ހިތައް ނާރާ.. ކަލޭމެންނައް އިއްޒަތެއް މި ދުނިޔޭގަވެސް މަހުޝަރަތަކުވެސް ނޯންނާނެ. މާތް ރަސޫލާއައް ފުރައްސާރަކުރެވޭ އިރު އަދި ދީނައް ފުރައްސާރަކުރެވޭއިރު ތިޔާހެން ތިބެވޭނީ މުނާފިގުންނައް. އެއްބައިވަންތަކަމޭ ކިޔާފަ ވާހަކަ ދައްކާނެކަމެއްނެތް. ތިއީ ހުސް ކަމްބަޅި ބަކަރީގެ ފޭރާންލައިގެން ތިބި މިނިކާވަގުން.

 22. މިއަދު

  ބައިބައިވުން އުފެދެންޖާގަދީގެންނުވާނެ އެކަންކުރަނީވެސް މިގައުމުގެ ސިޔާސީ މީހުން މިއަދު ފައިސަލްއަކީވެސް އެޓީމުގެ ބޭފުޅެއް އަޅުގަނޑު ފައިސަލްކުރެންއަހާލަންބޭނުންވަނީ ފައިސަލްޕައުންޑޭޝަނުން ދިންއެވޯޑުގެ ދަށުން މެލޭސިޔާއަށްފޮނުވިކާށިދުއާއި ގާފަރުގެ ދެކުދިން ރާއްޖެ އަންނަ ތާރީޚެއް ބުނެދީފާނަންތޯ އެއީ 2016 ވަނައަހަރު މިހާރު އެފަހުން3އަހަރުވީދެއްތޯ؟