އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެންމެހާ މީހުންގެ ނަންތަކާއި ބޮޑެތި ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމުގެ ތުހުމަތު އޮތް މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަ ކުރަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު އެވެ. އެމައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ތާއިދު ކުރައްވާކަމަށް ނިންމީ 42 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި ވަނީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓު ދިން އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދައުލަތުގެ ހާޒާނާއިން ވައްކަން ކުރި މީހުން އާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ދެނެގަނެ އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅައި ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ އަދި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ މީހުން ދެނެގަނެ އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި މިވަނީ، މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް ވަޑައިގެން، ޕީޖީ ބިސާމް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ބިސާމް ވަނި ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން ތިބި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. އަލިފް

  ލަޮލް..........

  12
  • Anonymous

   ޑެފިނިޝަން އޮފް އަ މޯލްޑިވިއަން: އޮޅަލިކުލައިގެ، އިސްކޮޅުން މާދިގުނޫން، ފައިސާއާހެދި ހެސްގަނެފަތިބޭ ގަބޫލުކުރާ ސިޔާސީ ލީޑަރަކީ ހުރިހާ ރަނގަޅެއް އެއްކޮށްލައިގެން އުފެދިފަހުރި މީހެއްކަމަށްދެކޭ މީހުން.

   10
  • ލކފޖފހފ

   މިސަރުކާރު އައިފަހުން 11 މަސްވީ. ތިލިސްޓަކީ، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޮތް އެއްޗެއް.. އަދި އޭސީސީން ތަހްގީގު ނިމި ރިޕޯޓް ހާމަކޮށްފި. ނަންތަކުން ބައެއް އުނިވެފައިއޮތީ. އެހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ސަރުކާރުގައި ހުރެ ހާމަ ނުކުރާނީ މިސަރުކާރުގެ މަސްލަހަތު އެކަމުގައި ބޮޑުވީމަނު.

   19
   1
  • ކެކެކެ

   އަނހާ ހަތަރުކަށިމަތި! ކަލޭ މޮޅިން ހުންނަ ދުވަސްކޮޅެއް. ނިކަން އަރުވާޖަހާފަ މަ ހަތަރުކަށިމަތި މާލެއޭ ކިޔައި އެތިވަރު ގޮވަމުން ދުވެބަލަ. ތިއެއް ނޫނޭ ކޮބާތަ އެންގްރީބާރޑް އިމްތިޔާޒު ކަލޯ؟

   19
  • ކިނބޫ

   ލާދީނީންގެ ވާހަކަ އޮއްބާލަން ހާދަ ހިތްވަރެކޭ ތިކުރަނީ. ކަލޯ ބުނަން ވާހަކައެއް. ދިވެހިންނަށް މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ދިފާއު ކުރުމަށްވުރެ މުހިންމު އެހެން ކަމެއް ކަލޭމެން ހޭބަލިވިޔަސް ނުނެރެވޭނެ. ޖެހޭނީ މޮޔަވާން.

   26
 2. Anonymous

  ހިޔާނާތެއްނޫނޭ މިހާރު ބޭނުމީ. އެފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް. މިހާރު މިގޮވަނީ، އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން ކަމުގައިވާ މޑނ ގެ އިސްމީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް. އަދި ގާނޫނުންދެވެންއޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއް ދިނުމަށް.

  50
  3
 3. ހާޖަރު

  ފައިސާއަކީ ދިވެހިންގެ ހެއްލުން. އެކަމަކު އެއީ، ﷲ ގެ ދީނަށްވުރެ އިސް އެއްޗެއްނޫން. ފުރަތަމަ މޑނ ގެ ރިޕޯޓް ނެރުން މީހުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވާ. ދެން ކަލޭމެން ތިމަޖްލިހުގައި ތިކުޅޭ ފިލްމު ކުޅޭ.

  48
  2
 4. އުނބު އާދަނު

  ލިސްޓުގައި ފުރަތަމަ ލިޔަން ޖެހޭނީ އިބްރާހީމް މުޙައްމދު ޞާލިޙް. އޭނައަށް އެ ޚިޔާނަތުން 33 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި. މިހާރު ކަލޭމެން އެކަން ފޮރުވައިގެން ތިއްބަސް އަދި ދުވަހެއް އަންނާނެ!

  53
  1
 5. ފފފފފފ

  މިހާރު މިއުޅެނީ އަސްލު މައްސަލަ އޮއްބާލަން. ދީނުގެ ދިފާއުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ތި ހިޔާނާތޭ ގޮވުމަކުން ވާނެ ކަމެއްނެތް. މިސަރުކާރުން 10 މަސްތެރޭ މުޅި ގައުމު ހުސްކޮށް ހަޒާނާ ދޮވެ އެއްވެސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއެއްނެތި ބޭރުގެ ދަރަނި 13 މިލިއަނަށް އިތުރުކޮށްފި. އެކަމަކުވެސް މިގޮވަނީ މޑނ ގެ ރިޕޯޓް ލިޔުނު އެންމެ ހައްޔަރުކޮށް އަދަބު ދިނުމަށް.

  44
  2
 6. ތުއްތުދީ

  ބޭން މޑނ. އިތުރު ގޮތެއްނެތް. ހުރިހާ ރަށެއްގައި މުޒާހަރާ ކުރަންވީ. ހުއްޓާނުލާ މުޒާހަރާ ކުރަންވީ. އަހަރެމެންގެ ބަލިކަށި ސިކުނޑިތަކާ ކުޅެން މމޕރސ ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް. އެކަން ބެލިއަސް ރައްޔިތަކަށް ލިބޭނެ އެކަށްޗެއްވެސްނެތް. ކަލޭމެންގެ ހިތްވަރެއް ހުރިއްޔާ ދައުލަތުގެ މުދާ ކާ މީހުންނަށް އަދަބުދީ އެކޭ އެއްޗެއް އެމީހުންގެ އަތުން ހޯދަން އެއީ މުދަލާއި މުޅި އުމުރު ބުރަމަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ހޯދާ ފައިސާއިންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެފައިސާ ހޯދަން ބިލެއް ފާސްކޮށްބަލަ.

  38
  1
 7. ފާތުން

  ކަލޭމެންގެ ހިތްވަރެއް ހުރިއްޔާ ދައުލަތުގެ މުދާ ކާ މީހުންނަށް އަދަބުދީ އެކޭ އެއްޗެއް އެމީހުންގެ އަތުން ހޯދަން އެއީ މުދަލާއި މުޅި އުމުރު ބުރަމަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ހޯދާ ފައިސާއިންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެފައިސާ ހޯދަން ބިލެއް ފާސްކޮށްބަލަ.
  ނިމިފައޮތް ކަމަކަށް ގާނޫނެއް ނެތުމުން ކުރެވޭނެ ކަމެއްނެތް. ރައްޔިތުންނަށް އެގެއްލުނު ފައިސާ ދެން ނުލިބޭނެ. ފަހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން ކުރިން ކުރިކަމަކަށް އަދަބު ނުދިނުމަކީ ރޫލް އޮފް ލޯގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް މަބްދައު.

  21
  1
 8. Anonymous

  ރައްޔިތުންނަކީ މޮޔައިންނޭ، މިހެންކީމަ މިމީހުން މޑނގެ ރިޕޯޓްމަތިން ހަނދާނެތި ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް އުފަލުން އަތްޖަހާނެއޭ ކިޔާފަ ގޮތްނެތްމީހާގަނޑު ތި މައްސަލަ ތިގެނައީ. ﷲ ލައުނަތްލައްވާނެ ތިފަދަ ނުބައި ނިޔަތުގައި ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ހީލަތްތެރިވާ މީހުންނަށް.

  33
  1
 9. Anonymous

  ސާބަސް ލަޠީފު

  5
  27
 10. Anonymous

  އަސްލު މިހާރު މިއޮތް ބޮޑު މައްސަލަ ކަމުގައިވާ، މޑނ އިން ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ގުރުއާން ދޮގުކޮށް ހެދުމުން އެމީހުން ހައްޔަރުކޮށް/ނުޖުތަމައުން ދުރުކޮށް ބަންދުކޮށް އެމީހުންގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ނުފޮނުވާ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިކަން ހަނދާން ނައްތާލުމަށް، ފަގީރު މުސްލިމް ދިވެހިރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިފެށީ ނަޝީދުގެ ބޯއީ، ހަތަރު ކަށިމަތި.

  34
  2
 11. Anonymous

  މި ސަރުކާރަށްވުރެ ގިނައިން 5 އަހަރުންވެސް ކެވިފައިނެތް. ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާގަ ފޮރުވާފަ ހުރި 900 މިލިއަނުން މިހާރު ހުރީ 300 މިލިއަން. އަނެއްބައި ކެއީ ކާކުތޯ ބަލާބަލަ. އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައޮތް މައްސަލަ އޮތްގޮތަށްއޮއްވަ 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި. މިއީ ކޮންބައެއް. މިސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްމީހުން. ބިގަށް 77 މިލިއަން 5 މިލިއަނުގެ ބަދަލުގައި. އިތުރުވި 72 މިލިއަން ކޮންބަޔަކަށް؟ ރައްޔިތުންނޭ ސިކުނޑިން ވިސްނާ ބަޔަކަށް ނުހެއްލޭ. ﷲ ދެއްވި ބުއްދިބޭނުންކުރޭ

  11
 12. Anonymous

  މިހާރު މިގައުމުގެ ރައީސު އިބޫ ސާލިހުވެސްހުރީ ތިޔާޚިޔާނާތުގެ ފައިސާބޭނުންކޮށްފައި، ކުރީގެ ނާއިބުރައީސު ވަގުއަދީބު އަމިއްލައަށްނޫންތޯބުނީ ރ.އިބޫސާލިހުވެސް 25މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާކަމަށް، އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަކީ ވަކިބަޔަކަށް ޝަރީޢަތް ހިންގުމެއްނޫން، މޫނަކަށް ކަނދުރާއަކަށްނުބަލާ އިންސާފު ގާއިމުކުރުން، ހަމަ މިއާއެކު މިގައުމުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއިމެދުވެސް ފިޔަވަޅު އެޅެންހެހޭނެ

  11
 13. މިގޭ

  މިހާރު މިއުޅެނީ އަސްލު މައްސަލަ އޮއްބާލަން. ދީނުގެ ދިފާއުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ތި ހިޔާނާތޭ ގޮވުމަކުން ވާނެ ކަމެއްނެތް. މިސަރުކާރުން 10 މަސްތެރޭ މުޅި ގައުމު ހުސްކޮށް ހަޒާނާ ދޮވެ އެއްވެސް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއެއްނެތި ބޭރުގެ ދަރަނި 13 މިލިއަނަށް އިތުރުކޮށްފި. އެކަމަކުވެސް މިގޮވަނީ މޑނ ގެ ރިޕޯޓް ލިޔުނު އެންމެ ހައްޔަރުކޮށް އަދަބު ދިނުމަށް.

  ކުދިނޭވެ ކަފަރުންގެ ރިޕޯރޓްގެ ފޯކަސް ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތްފެށީ ޔަހޫދީން.

 14. ކޮސްމީހާ

  ކޮބާ ހޭ 64 މެމްބަރުން 42 ވީ ދެންތިބި ބާކީ މެމްބަރުން ނަކީ އެފައިސާ ލިބިފަ ތިބި މީހުން ދޯ..ވަރައްސަލާމް އިގޭ

  13
 15. ގއ

  ކޮބާތަ..އެބުނާ 64 މެމްބަރުން ގެ ވޯޓު ..ކަމެއްގަ ތެދުވެރިވާން ވީ 64 ނެތް ..އެޖެންޑާ 19 ވަރައްސަޅި..އޭގެން އިގޭ އެއްޗަކީ 42 އަސްލު އަދަދަކީ

  13
 16. މުސސތަރީފު

  42 ވޯތުން އެބަ އިގޭ ބާކީ ތިބި މެމްބަރުން ތިބީ ބުރޯ ދެމި ގުއި ރޯނުގަ ޖެހިފަކަން،،އެހެން ނޫން ނަމަ ކީއްވެ ވޯޓު ނުދޭންވީ..

  15
 17. މޯދީ

  ސޭކް އިމްރާނު ބޭރުކުރަން ޖަހާ ލޮޓިއަކާ ވައްތަރީ!

  16
  • ތެރެރިސްތާ

   ލަލަލާ. ބޭ ރުއަރުވާލާނަން

 18. މޯދީ

  އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ވޯޓްދިނީއެއްނޫން، ޝަރީފް އަތުއަޅުވައިގެން ވޯޓަށް މަކަރުހެދީ!

  19
 19. ހުސޭނުބޭ

  މަޖިލީހު ތެރޭގައި ވަރަށް ފޯރީއާއި ޖޯޝްގައި ތެދުވެފައި އެ ޖެއްސެވީ ބޮޑުވެގެންވީ ޖަމަލު ފޮޑިއެއް! އިންސާފު އެ ޤާއިމްކުރެވުނީ!

  15
 20. ކާފަބޭ2019

  ހަސަނާއެވެ.ލަބީބާދެމީހުން ކިތަންމެފުއްޕިއަސް 155މީހުންގެލިސްޓުއާންމުކުރާކަށްނުކެރޭނެއަދި ނުވެސްކުރާނެ ! އެލިސްޓުއާންމުކޮށްފިނަމަ މުޅިސަރުކާރުގުޑައިގެންދާނެ ! ވީމާ، މާބޮޑަށްފުއްޕަން ނޫޅުއްވާށެ! ބޭގަރާރުތިޔަވެއްދީހިތުންރައިއްޔަތުން ގުނބޯހައްދާފައެމްޑީއެންގެއަޑުމައިތިރިކުރުވާށެވެ. ޢެކަމެއްﷲގެރަހްމަތާއެކުމައިތިރިއެއްނުކުރެވޭނެ! ޝުކުރިއްޔާ

  11
 21. Anonymous

  ހިޔާނާތް ބެލުމުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާއިން މިސަރުކާރުން ނަގާ ހުސްކުރި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަންނާނެ ގޮތެއްނެތް. އެކަން ބާއްވާ. މިހާރުން މިހާރަށް، އެމް.ޑީ.އެންގެ ރިޕޯޓް ނެރުން މީހުންނާމެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާ. މަޖްލިހަށްވަދެ ބޮޑު މުސާރަނަގައިގެން، 3 އިރު ކޮއްތު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހަމަޖައްސައިގައި ތިބޭނެ ބޭނުމެއް އެހެންނޫނީ ނެތް. ގައުމުގެ ދުވަސް މި އާއިލާއިން ދުއްވާލައިފި.

  10
 22. ކަނބާ

  މީ ޔަހޫދީންވެސް ކުޅޭ ގޭމެކެވެ. އެމީހުން ކަމެއްކޮށްފައި އެކަމެއް އޮއްބާލަން އެހެން ކަމެއް ކުރުމެވެ. މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެ އެއްޗެކޭކިޔައިގެންނަމަވެސް ޝަހިންދާމެންގެ ވާހަކަ ހުއްޓުވާލައި މައްސަލަ ވަޅުޖައްސާލުމެވެ.

  10
 23. ތެދު

  ނަސީދު ވެރިކަމުގަ ތިބޭފުޅާގެ މިނިސްޓްރީން ގެއްލުނުހާލާރިޔޯ...؟؟ ގުދޯގުދޯ ނުގޮވާ މާތާހިރްމީހަކަށްވެގެން...

  10
 24. Anonymous

  ބަލަ ހަރު ކަށިމަތީ.. ހަތަރުކަށިމަތި ކިހިނއް ކޮޔާ.. ހަތަރު ކަށިމަތި ތިހެން އުޅުނަސް އެމް ޑީ އެން ގެ ވާހަކަ ދައްކާނަން އޯކޭ.

 25. ޙަރީބު

  އެމްޑީއެމްގެ ރިޕޯޓު ކުއްވެރިކޮށް ގަރާރެއް ނޫނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާލަން ކެރޭވަރުގެ މެންމަރަކުނެތީތޯ

 26. މަގު

  އަދޭ ތިޔޯ. ފުރަތަމަ އުޅެބަލަ ބަދަލު ދިން ފައިސާ ދަވާލި ގޮތް ބަލަން. ބަދަލުގެ ނަމުގަ މަޖުލިހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު 1.7 ބިލިއަން ދަވާލި ވަގުންގެ މައްސަލަ ބަލާށޭ ހަސަނާ.