އަދާލަތު ޕާޓީ އިން މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ފަސްކޮށްފައި ވާކަމަށް އެ ޕާޓީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ އިން މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުހުގެ މައުލޫ އަކީ "ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ"އެވެ. އެ ދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އައްޝައިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން އެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީ އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މިރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ދަރުސް ފަސްވެފައި ވާކަމަށެެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެން ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއް އެ ޕާޓީ އިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީ އިން މި ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމަކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފާޑުކިޔައި ރިޕޯޓެއް ނެރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ރަސޫލާ އަށް އެތައް ގޮތަކުން ފާޑުކިޔައި ފުރައްސާރަކޮށް ހަޖޫޖަހައިފައެެވެ.

މި ރިޕޯޓަ ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައިފައިވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީ އިންނެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީ އިން ވަނީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އިސްފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓާއި މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތައް އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުން އަވަސްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީއެން އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓު މިހާތަނަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުން އެކަމާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ގިނަބަޔަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ލާދީނީ ޕާޓީ ޑީޕީ

  ތިއީ މިހާރު ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ކޮޅަކަށް ޖެހިފައިވާ ސިޔާސީ ސޭކެއް. އެމްޑީޕީގެ އިބްރާހިމް ސޯލިހަކީ ރަސޫލާ ދުޢާ ދެންނެވިފަަދަ ވެރިއެކޭ ވެސް ބުނި. .

  41
  2
 2. އާދު

  އެމްޑީޕީ ގެ ފިއްތުން މޫސުން ތަންދިނަސް ނުދިނަސް ކުރިން ބޭއްވޭ މިއައްބޮޑު ކަންތަކުގަ މިރީތިރޭ ނުބޭްއްވީމަ ސުވާލު އުފެދޭ

  44
 3. ޅަހުއްތު

  އައްދޭ

  27
 4. ާަާމަ

  ތިބޭފުޅާ ދެއަނގައިން ވާހަކަ ދައްކަވާތީ އިތުބާރުގެއްލިފައިވާ ވާހަކަ ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން.

  43
  2
 5. ޢަފްލާ

  ޝޭޚް އިލްޔާސްމެން ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނިގެން ތިބެ ހުޅަނގުގެ ޑިމޮކްރަސީއައް ތަބާވެ އެއައް ޢަމަލުކޮއް އުޅެންފެށީމަ ދެން މިގައުމުގެ ހާލަތު ދުލުން ބުނެދޭން އެގޭނީ ކިހިނެތް ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ބަޔަކު އަމިއްލައައް އުފައްދައިގެން އުޅޭ އެއްޗެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބޮލައް ޗިޕްޖަހައިގެން ގައުމު ދިމޮކްރަސީ ކޮއްލަ ކޮއްލަ ތިބެނީ

  13
  1
 6. ޒަބާދުކުޑޭ

  މާލޭގައި ހުކުރު ކުރާނެ އިމާމުން ނެތިގެންތޯ ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ޓިކެޓްދީގެން މިކަލޭގެ ހުކުރު ކުރަން މިގެންނަނީ. މިނުވޭދޯ ކޮރަޕްޝަނަކަށް.

  16
  1
 7. ައސ

  އޮޅުވާލުމެއް. މޫސުން ގޯސްވީ ކޮންތާކަށް. ތިޕާޓީ އުވާލާ.

 8. ައސ

  ދޮގެއް. މޫސުމެއް ގޯހެއްނުވޭ.
  ތިޕާޓީ އުވާލާ.

 9. ޗާލު

  ކޮންދަރުހެއް ކަލެއަށް ދެވޭނީ. ހުކުރު ޚުތުބަވެސް ވަރަށް ވަޅޯ. މިގައުމަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކާނެކަަމަށް ހީކުރެވުނީ. އެކަމަކު ބޮޑު މުއްލާ ކުރިމަތީގަ އިނީމަ ނުކެރުނު އެއްޗެކޭ ކިޔާކަށް. ވިއްސާރަޔޯ.