މާމިގިނލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ، ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން "ސޭޓު" މި ނަމުން މުހާތަބު ކުރައްވާތީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ބަޔަކު އޭނާއާއި ދިމާލަށް "ސޭޓު" ނުވަތަ "މަހުޖަނު" މި ދެ ނަމުން މުހާތަބު ކުރުން މިހާރު އާއްމު ކަމަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ގާސިމް ވަނީ އެގޮތަށް އެނަމުން އެބޭފުޅުން ގޮވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި ގައުމެއް ކުރިއަރައިގެން ދާނީ ގައުމެއްގައި ތިބި މުއްސަނދި މީހުންނާއި ތަނަވަސް މީހުން ތިބެގެން ކަމަށްވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދުނިޔޭގައި ގައުމެއް ކުރިއަރާ ދަނީ އެތަނެއްގައި ތިބި ތަނަވަސް މީހުންނާއި މުއްސަނދިކަން އިތުރުވެގެން ދަނީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ތަނަވަސް މީހުންތަކެއް ތިބެގެން." ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ، އެ މަނިކުފާނާއި ދިމާލަށް "ސޭޓު" މި ނަމުން މުހާތަބު ކުރުމަކީ ޖޯކެއް ކަމަށެވެ.

"މި ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީ. ބައެއްގެ ސިކުނޑިއަށް ވައްދައިދޭން. މުއްސަނދިންނޭ މަހުޖަނުންނޭ. ދެފަހަރުން އެއްފަހަރު އިރުކޮޅަކުން މިވަހަކައެއް މިދައްކަނީ. ސޭޓުންނޭ. މިވާހަކައެއް މި ދައްކަނީ ކޮން ކަމަކާ ހެދިތޯއޭ އަޅުގަނޑު ހިތައް އަރަނީ." ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާސިމް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާއާއި ދިމާލަށް "ސޭޓު" މި ނަމުން މުހާތަބު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމާއި ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ގާސިމް އާއި ދިމާލަށް "ސޭޓު" ގެ ނަމުން ގޮވަމުން އަންނަނީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. މޮޔަެބެ

  ގާސިމްބެ ދެރަވީތަ؟

  28
  15
 2. ފުއްކޭ

  ޢޯކޭ . ޢެހެންވިއްޔާ ދެއަތަށް އެނބުރޭ ބުރުމާ ދެ ފުއްކެހެރި .ކަލޭ ހިންހަމަ ޖެހޭތޯ ބަލާކަށް ބޭނުމެއްނޫން ކިލޭގެ ބައިވެރިވުމާ އެކީ ދިވެހިން ނަށް ޖައްސާ ފަ މިވާ މުސީބާތުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރޭ .

  48
  2
 3. އަފީ

  ފޭޓް ކަރަށް ފައިން އަރަމުންދާތަން މި ފެންނަނި! އަވަސްވީ ގޮތަކު ސޭޓް ސަރުކާރުގެ ބޮޑުބައި ކާލެވޭތޯ ބަލަންވީ! މޑޕ މީހުން ސޭޓް ކަރަށް ފައި އެރުމުމުގެ ކުރީން!

  31
 4. އައްޑޫސިޓީ

  ދެންކުރާނެ ކަމެއްނެތް، ހިޔަޅު ނަޝީދުގެ ބަސްގަބޫލުކޮށްގެން ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިންމަން މައުމޫނުއާ ދެމީހުން ކުރީރަންގަޅުމަސައްކަތެއް ނޫންކަންއަމިއްލަޔައް ތޔަދަނީހާމަކުރަމުން، ދެންވެސް ވަގުތުފާއިތު ނުވަނީސް މި ވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންއަތުކުރި އޮޅާލަންތައްޔާރުވޭ. ނޫނީ މިގައުމު ގާސިމް މެންދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭވަރުގެ ފުންވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓި ނުނެގެހެއްޓޭ ވަރުވެދާނެ، މިހާރުވެސް ގައުމުމިދަނީ ކޮންދިމާލަކަށްކަން ގާސިމް އައްރަނގަޅައް އެނގޭނެ، އިބޫއަކީ މަކަރުވެރި ހީލަތްތެރިއެއް،

  52
  1
 5. ބަކުރުބެ

  އޯކޭ! ދެންސޭޓޭކޭ ނުކިޔާނަން ދެންކިޔާނީ ސޭޓްގެ އަނބިމީހާގެ ފިރިމީހާ މިގޮތް ކިހިނެއްވާނެތޯ ؟؟

  31
  1
 6. އިބްރާ

  މިސަރުކާރުން ޤާސިމްބެ ނޯށުން ރޮއްވާލާދުވަސް ކައިރިވާހެން އެބަހީވޭ.

  40
 7. މާވަޑި ފަލާހް

  ސޭޓް ބޭނުންވީމަ އެހެންމީހުންނަށް ބޭނުން ނަމަކުންކިޔޭ، ބޭނުންގޮތަކަށް ވައްބަހުންޖެހޭ، ނަމަވެސް އެހެންމީހަކު ސޭޓާ ދިމާލައް އެއްޗެއްބުނެލާއިރަށް ސޭޓަށް މިއޮށްވާގޮތެއްދޯ؟؟؟ އަނެއްކާ ހަމަތޯ؟؟/

  13
 8. ދޫނި

  ކިބުރުވެރިސޭޓު،ދޫނުބައިސޭޓު،އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދީފައެވާހަކދައްކާސޭޓު ގައުމުހަލާކުރި
  ސޭޓު

 9. އާދަނު

  ފުރަމަ ގާސިމް މުސަނދި ވީ ކިހިނެއްކަން ނޭންގޭ މީހެއް މިގައުމަކު ނޫޅޭނެ މައުމޫނު 30 އަހަރުގަ މައުމޫނު މުސަނދި ކޮށްދިން މީހެއްތީ ލަދެއް ނުގަނޭ ގައުމޭ ގައުމޭ ކިޔާކަށް

 10. ސަވީލް

  ބުރުމާ ގަނޑާ..

  13
  1
 11. ތުއްތު

  ކަނބާއައިސާގެ ދޫނީ.

  10
 12. ޙަސަން

  މިނަގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް އަވަހަށް މަޖިލިހަށް ހުށަ ހަޅާނަން.

  2
  1