1988 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެގެން ދިޔަ ބޭކަލުންނަށް ބަދުބަސް ބުނެ އެއީ ޝަހީދުން ނޫންކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ބުނަމުން ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓަކަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 03 ވަނަ ދުވަހު ސިފައިންގެ ދިފާޢު ކުރުމުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް މަސައްކަތް ކުރި ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް އަކީ ޝަހީދެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ މީސް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދަނީ އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޢަބްދުލް ވާހިދު ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. ޢަބްދުލް ވާހިދަކީ އެރަށު ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

ޢަބްދުލް ވާހިދު ފޭސްބުކްގައި ބުނެފައި ވަނީ ހުސައިން އާދަމް މަރާލިއިރު ޖީބުގައި ވަޒަން ވެސް ހުރި ކަމަށާއި މަރާލީ ބިރުން ފިލާ އޮއްވާ ކަމަށެވެ. ހަނގުރާމައަށް ފިލާ މީހުންނަކީ ޝަހީދުން ނޫންކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޢަބްދުލް ވާހިދުގެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. "ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުންނަންށާއި" "ރޯނު އެދުރުވެގެން ނޫޅުމަށް" މީސް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ވަނީ އޭނާ އަށް ނަސޭހަތް ދީފައެވެ.

އެމްޑީއެންގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ނޮވެމްބަރ 03 އާއި ގުޅުވައިގެން ކުރި ޓްވީޓަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. ާަަަަަަަަޖެޕަ

  ކިޔެވި ސުކޫލެ ދިޔަ މަދަރުސާ އެށްނެ

  158
  1
  • ލަކް

   އެހެން ބީތާވެގެން މުޅި ރަށުގަ އެނބުރޭ ގަމާރު ގޮލައެއް.. އަނެއް ހެން ހަމައެއްވެސް ނޫން ސޭކު ގޮތެއް ހުންނާނެ.. ޝަހިންދާ ގުރޫޕަށް ވަނީކަމަށް ތި ވާނި

   79
   2
 2. Anonymous

  މިލާދީނީ މީހުން ބޭނުންވަނީ މިގައުމުގަ އިސްލާމްދީން ނައްތާލަން

  158
  1
 3. މާރިޔާ

  މިއީ މާރިޔާ ޝަހިންދާއާއެކު ފާރުބުޑުގަ ފިލާއިތްގޮލައެއްތާ.. އެހެންވީމަ މީނައަށް ލައްކަމަންޒަރު ފެނިފަހުންނާނީ..

  149
 4. ޢަހުމަދު

  ތިކަން ފެންނާނެ އަވަހަށް މާފައްއެދުން ރަންގަލު.

  124
  1
 5. ސަޒާ

  ާތިގޮލާ ބަސްބުނަން ތިތާ ތިހުރެވުނީ އެދުވަހު ހުސެއިން އާދަމް ވި ގުރުބާނީގެ ސަބަބުން

  185
  1
 6. ހަސަނު އަލީ

  ގުންޑާއަކު ވަތްތަރުވެސް އެބަޖަހާ، ހީވަނީވެސް ބޮޑުވީ ކުނިގޮނޑައްހެން

  165
  1
 7. ދޮންފަޅޯ

  މީ ބައިކުޅަބައި ސޮރެއްތަ؟؟؟؟؟؟

  119
 8. ސަޓޯ

  ރީނދޫހުން ޖެހިފައި ހުރި އެއްޗެއް މިއީ

  126
 9. މޫސަ

  ތިޔައ އީ މާބޮޑަށް ހަ އިރާން ވާންޖެހޭ ކަމެ އްނޫން
  އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތް ވެ އްޖެ އްޔާ އިސްލާމް ދީނަށް ލޯތްބެ އް ނުހުންނާނެ. އެހެން ވީމާ އެކަހަލަ ކިތަ އްމެ ވާހަކަ އެއއ އް އެމީހުން ދަ އްކާނެ.

  134
  2
 10. އަންމުން

  މައިން ބަފައިންނަށް ވެސް ހުތުރު، ބޮޑުވެފައި ތިހުރީ ނާސްތާ ނުލިބި

  96
  2
 11. ބޫ

  މި ގައުމުގެ ހައްގުގަ އިންސާނަކަށް ދެއްވާފައިއެވާ އެންމެ މަތިވެރި ނިއުމަތް ކަމަށްވާ ފުރާނައިން ޤުރުބާންވި ބަތަލަކާ ދިމާލަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރާމީހަކަށް ގޮވިގެން ނުވާނެ. މިފަދަ ކަންކަން ކުރާމީހުން ޒިންމާދާރު ކުރެވެންޖެހޭ.

  88
 12. އައި ސީ!

  މީ އެއްވސް ޕީޓީ އަކަށް ތާއީދު ކުރާ މީހެއް ނޫން. އެދުވަހު އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 19 އަހަރު. ކޮށްކޯ އެއީ ބިރުވެރި ދުވަހެއް. އިތުރު ބަހަނާއެއް ނުދައްކާ. ހުސެއިން އާދަމަކީ ޝަހީދެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ މަށަކަށް ނޭގެ ބުނާކަށް. އެކަމަކު އެއީ ބަޠަލެއް. ކޮށްކޮ ވާހަކަދައްކާކަށް ތިތާ ނުހުންނާނެ އެބަޠަލުން ޤުރުބާންނުވީނަމަ.

  82
 13. އަލީ

  ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް އަކީ މިޖީލުގެ ބަތަލު ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ފަހުރު މިފަދަ އެތަށް ބަތަލުންނެއް އަދިވެސް ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި އެބަތިބި.

  83
  1
 14. ހަސަން

  އަޅުގަނޑަކީވެސް އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރަކީމެވެ. މިފަދަ ލަދުހަޔާތްކުޑަ ވާނުވާ ނޭނގޭ ތަނެއް ދޮރާއްޓެއް، ރައްބެއް ރަސޫލެއް ވަކިކުރަންނޭގޭ މިފަދަ ޖާހިލުންނާހުރެ މުޅި އެމްޑީޕީއަށް ހުތުރު ލިބެއެވެ.

  72
  4
  • ހުތުތޭ

   ހުތުރު އެކަންޏެއްނޫން ލިބެނީ. ތިކަހަލަ މީހުންނަށް މިސަރުކާރުން މަތީ މަގާމްވެސް ލިބޭ

 15. ފުއްކޭ

  ހުސް މިކަހަލަ ތަނެ އް ދޮރެ އް އުޑެ އް ބުޑެ އް ނުދަންނަ ބުރާންތިން އެމް ޑީ ޕީ ގަ މި އުޅެނީ .

  79
  3
 16. ކިނބޫ

  ކުނިގޮނޑޭވެސް އަނގަ ތަޅަނީ ީ ީ!؟ ކަކަކަ ލަދުންބޯހަލާކު.

  67
 17. ބަކުރު

  މިކަލޭގެ މީ މޮޔަމީހެއް މައްޝޫރު ވެވޭތޯ

  60
 18. ދޮންބެ

  ތީ އުކުޅަހު ގޮނޑު ވަހީދު. ރަނގަޅަށް ލިޔަންކިޔަންވެސް ނޭންގޭނެ.

  33
 19. ޙސހސހ

  މިކަހަލަ އިން އެމްޑީޕީގަ އުޅޭނީ. ގޮނޑޭޔަށް އެނގޭނީ މިކަހަލަ ޔަހޫދީ ވާހަކަ ދައްކަން.

  25
  1
 20. ތޯހިރާ

  މުޑުދާރާ މިޤައުމުގަ ހުރި އެންމެ ގޮތެއްނެތް އިންސާނާ ! ނޮވެމްބަރޭ ނުކިޔާތި ސިއްކަމެންވަނީ އެތައްބަޔަކު ޝަހީދު ކޮށްފައި މިޤައުމުން ބޭރުވޭ

  29
  1
 21. ދޮގު

  ނޮވެމްބަރު 3 ގެ އަސްލު މަގުސަދު އިބްރާހީމް ހުސެން ޒަކީ އަށް ވަރަށް ރަގަޅަށް އެގޭނެ. އެ ހަމަލާއަކީ ރާއްޖެ އަޅުބެތިކުރުމުގެ މަޤުސަދުގަ ހިންގި ލާއިންސާނީ އަމަލެއް. އެއިރުންފެށިގެން ހިންގަމުންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ސަރުކާރުން ސާލިހު އާއި ނަޝީދު މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އަމިއްލަ އެދުމަށް ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާ އިސްތިޤުލާލު ނަގާލާ އިންޑިޔާ އަށް ޤައުމު އަޅުވެތި ކުރުވާފި. ހުސެން އާދަމަކީ އިންޝާﷲ ޝަހީދެއް. ޤައުމުގެ އެއްމެ ޒުވާން ބަތަލު. މިޤައުމު މިނިވަންކުރުމަށް މިހާރު މިފަދަ ބަތަލުންނަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައި.

  28
 22. އަޙްމަދު

  ފާއިތުވި 30 އަހަރު މިއެއްޗަކު ފާޅުނުވެ މިހާރު ފާޅުވެގެން މިއުޅެނީ ކީއްވެބާ! އަނެއްކާ ދައްޖާލު އައުމުގެ ކުރިން އަންނަ ކުޑަ ދައްޖާލެއްތަ! މިމީހުން ކިހާވަރުކުން ދާނެކަން ކަން މާކުރިންވެސް އެނގޭ. އެމްޑީފީ އެންމެ ބޮޑު މީހާވެސް ބުނީ ޤައުމީ ބަތަލަކީ އިބްރާހިމް ދީދީ. އަހަރުމެން ހައިރާނެއް ނުވޭ!

  20
  1
 23. ރާވެރިބެ

  ކުނިގޮނޑުގެ ވެރިކަން ލިބުނަސް ތިމާއަށް ތިމާ ފެނުނީމާ މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރެވޭނެ

  19
 24. ޒާ

  މިރާއްޖޭގެ ގައުމިއްޔަތަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފިތަ އެކަން ކުރާމީހަކީ ރީނދޫ ކުލައިގެ މީހެއް. ވަރަށް ގޮތެއް ނެތް ބައެއް.

  23
 25. އަހަރެން

  ބޮޑެތި ފޮތްތަކުގައި ލިޔެފައި ހުންނަނީ ގައުމެއް ފަނާކޮށްލާ ނިކަމެތި ކޮށްލެވޭނީ އެބައެއްގެ ދީނާ އަދި ގައުމިއްޔަތަކީ އެއްޗެއް ނޫންކަށް މީހުންނަށް ވެސްނައިދީގެންނޭ އަދި ގައުމީ ބަތަލުންނަކީ އެއް ވެސް ބައެއް ނޫން ކަމަށް ދައްކައިގެންނޭ އެކަން މިދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފެށުނީ2003 ފެށިގެން ހުއްޓުމެއް ނެތީ އެދަނީ އެކަން ކުރަމުން އަހަރެންގެ އޮތީ އެންމެ ސުވާލެއް މި ލޮބުވެތި ވަތަން ﷲ ގެ މިންވަރު ފުޅުން ފަގީރު ހާލުގައި ނުލެއްވި ކަމަށް ޝުކުރު ކުރާކަށް ނުވޭހޭ މިގައުމު ރަމްޒު ކަމުގައި ވާ ދިވެހި މި ލަފުޒު އުވާލަން މިހާ ވަރަށް މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ކީއްވެ ބާވައޭ.... ދިވެހި ބޭނުން ކުރާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ޖަޒީރާ ބޭނުން ކުރަން މިހާވަރަށް ފޫގަޅާފައި މިތިބީ ކީއްވެ ބާވައޭ....

  22
 26. ޙައިޒަމް

  ކީއްވެތަ މިކަހަލަ ހުރިހާ ބީތާ ތައް އެމް.ޑީ.ޕީ ގައި ތިބެނީ...

  22
  1
 27. ރަށު މީހާ

  ބުނަން ކަލޯ އެދުވަހުގެ ޖިހާދުގައި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ އޮފިސަރުން ސީދާ ބަޑި ޖަހަމުން ގެންދިޔަ އެކަމުގެ ހެކި އެއީ ތަމަޅަ ބާގީންގެ ތެރެއިން އިސްކޮށް ތިބި ހުރިހާ ކޮމާންޑަރުން މަރުވިކަން ދެލޯ ފޮހެލާފައި ބަލާލަ ބަލަ ފިލާ ތިބިނަމަ އެގަޮތަށް އެމަރުކަޒު ދިފާއު ކުރެވުނީސްތަ ކަލޭ އެދުވަހު އެތާ ހުރިނަމަ ދެކަމު އެއްފަހަރާ ހާޖަތައް ދެވުނީސް އެކަން އެނގުނެއްނު ފެބްރުއަރީ 7 ގައި އާންމުންގެ ބަޔަކު އެއްވުމުން ކަލޭގެ ރޫހާނީ ލީޑަރަ ގޮތް ހުސްވެ ދެކަމު ހާޖަތަށް ދެވި އިރު އެރި އިރު އޮތީ ބިޑިއެއް ބޮއިގެން ނިދާފައި.... ނޭގޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަލޭ ހަނދާން ވެސް ނުހުންނާނެ އެދުވަސް ކަލޭ މަންމަ ގެ ބަނޑުގައި ތޯއްޗެއް އޮތީ ނުވަތަ... ތަންދަރު ވަކިނުވާ ކުޑަ ކުއްޖެއް ގެ ގޮތުގައި އޮތީ .... ކޮބައިތަ ކަލޭމެން ހައްދަން އެޅި ކޮންވެންސަން ސެންޓަރު އުގައިލު ބުންޏެއްނު އަބަދު އޮންނާނީ އެތަން ބުކިން ހަދާ ފުރިފައޭ .....

  24
 28. އަނިޔާ

  ކަލޯ ކަލޯހުރީ އެތާގަދޯ؟ އާމަގޭހިތައްވެސް އެރިޔޭ ކަލޭއެތަނުންފެނުނީމަ މީނަމީ ހާދަހާވާނުބައިމީހެކޭ އެއިރުކަލޭދިޔައީ އެޝަހީދުންނާދިމާލައް ބާތިލުދީނެއްރަމްޒްވާހެން ހަދާފައިން ބަޑިއަކުން ބަޑިޖަހަމުން އެއިރު އެއިރުއަހަރެމެން މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނައް މެޑަލްތައްއަރުވަން މެޑަލްހިފައިގެން. އޭރުވެސް މަބުނިން ކަލޯއޭ ތިކަހަލާޖާހިލަކައް މިގައުމެއްއަތެއްނުވާނެއޭ. ހީނުކުރާތި ބަޔަކުރުއްސަން ކަލޭމެން ތިދައްކަވާހަކަތައް ވައިގެތެރެއައް ދޫކޮއްލާނެކަމަކައް.

  11
 29. ބިންގޯ

  އުކުޅަހު ރަތްޔަތުންނަށް އިސްލާމް ދީން ދަސްކޮއް ދޭން ނައިބް ރައީސް ވެސް ގޮވާލެއްވި

  14
 30. މިގޭ

  އަދި ކިރިޔާ 18 އަހަރު ހަމަވީ މ،ިލާދީނީ މީހުން ދައްކާފައިހުންނަވާހަކަ މިހާ ޅައުމުރުގެ ބޯގޮވާފައިތިބި ކުދިންނަށް ކިހިނެތް އެނގޭނީ. ހަމަ ލާދީނީ ސަރުކާރު.

  11
 31. އުކުޅަސް މީހާ

  މީނާއަކީ 1988 ނޮވެންބަރ 03 އައި އިރު ޢުމުރުން އެންމެ 03 ތިނެއް އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއް އަދި މިހާރު އެހާ ސިކުނޑި ހަމަޖެހޭ މީހެއްވެސްނޫން މީނާ އަކަށް ނޮވެންބަރ 03 ގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޭނގޭނެ.

  14
  1
 32. ހޯރަ ބޭ

  މިހާއަން ކިޔެނުކުޔޭ އެއްޗެއް ދަނެގަނެ އަމިއްލަނަފްސަން

 33. އުކުޅަސް މީހާ

  މީނާއަކަށް ނޮވެންބަރ 03 ގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޭނގޭނެ އޭރުގަ މީނާގެ ޢުމުރަކީ އެންމެ 03 އަހަރު

  7
  2
 34. އުކުޅަސް ކުނިގޮނޑު

  މީނާ އަކީ ބޯގޮވައިގެން އައި ސީ ޔޫ ގައި އެތައްދުވަހަކު ބާއްވާފައި ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މީހެއް މީނާގެ ބޯ ހަމައެއް ނުޖެހޭނެ

  11
 35. ލލލލލލލލލލލލލލ

  މިމީހުން މިއީ ކޮންތާކުން ފައިދާވި ބައެއްތަ؟ ދިވެހި މައެއް ބަފައެއްގެ ދަރިއަކު ދިވެހި ގައުމު ޕްލޮޓް ޖަމާއަތުގެ އަތްދަށަށް ދިޔަނުދިނުމަށް ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ޝަހީދުވީމަ އެކަމުގައި ޒާތްޒާތުގެ އެއްޗެއްޗެއް ނުކިޔާނެ. ބަލަ ސިއްކަ އަކީ ފައިނޭންސް ކުރިމީހާ. އޭނަގެ ދިފާއުގައި، ޝަހީދުންނާއި، އެމީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ހިތުހުރި އެއްޗެއް ކިޔަން ލަދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތް މި ރީނދޫ ޓައީ އަޅައިގެން މިއުޅެނަގަނީ؟؟؟

  12
 36. އުކުޅަސް ކުނިގޮނޑު

  މީނާއަކީ ބޯގަމާރެއް

 37. ވާޑް

  މީނާއަކީ ރީނދޫހުންޖެހިގެން ހަލާއްކުވެފައި ހުރި ބޯގަމާރެއް

  13
 38. އެންދެރި

  ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ޝަހީދުން މިބަސް ދެކެ ރުޅި އަންނާނެ އެވެ.

  14
  1
 39. ޤާސިމް

  ވަޅު ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިރުން ލައްވާފައިވާ "ބޮއް" އޭގެ ބޭރުގައި ދުނިޔެއެއް ވާ ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ، ގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ޝަހީދުންގެ ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ދެނެގަނެވޭ ކުލާހެއްގެ ކުނިކަހާ މީހުންގެ ސުޕަވައިޒަރު ކަމުގައި ބެހެއްޓުމުން މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެއެ،
  #ބޭންއެމްޑީއެން?

 40. ތަކުރު

  މިދުވަސްކޮޅު އެކަލަ ވާހަކައެއް ދައްކާލީމާ ވަރައް އަވަހައް މީހުންގެ ސަމާލްކަން ލިބޭނެތާ.

 41. ޢަލިއާ

  ތިވަރުން ކޮއްމެވެސް ގައުމެއްގެ އެމްބަޑަރގެ މަގާމަށް ވަނީ ޝަރުތު ހަމަވެފައި، ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ގެރިގުއި ރާއްޖެއަށް.

 42. ފުއާދު

  މީހާމާނުތަ މާބޮޑައް އިގިގެން

 43. ފަރޭ

  ބޯ ހަލާކު. 400000 ދިވެހިން ހަމަ ކޮއްފަ މިހިރީ މިކަހަލަ މޮޔައިން ލައިގެން. ޝޭމް އޮންޔޫ

  5
  1
 44. ޖޮނަތަން

  ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މީހާވެސް އެއީ ވެރިޔެއް.އެފަދަ މީހަކު އެކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މައްސަލައެކެވެ.އަނެއްކާ އެކަމެއް ހިގި އިރަކު ތިބުނާ އަބުދުލް ވާހިދު އެއް ނުވިހާ.އެހެންވީމަ ސާފު މައުލޫމާތު ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް.ގޭދޮށު ކުދިން ދައްކާވާހަކަ އަޑުއިވެނީ.ފަހަރުގަ ވެދާނެ މާ ސިޔާސީ މީހަކަށްވާންވެގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެލަނީކަމަށްވެސް.

 45. އަންނި

  ދެން ހަކުރު ގިނަވޭ!