ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އަށް ތާއިދު ކުރާކަމަށް ބުނި ދެ ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ދެ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދަނީ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑުންނެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމަތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދެ ފުލުހުން ވާހަކަދެއްކީ ނަޝީދަކީ ފާޅުގައި އެމްޑީއެންއަށް ތާއިދުކުރާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބުނެއެވެ. އެ މީހުން އެވާހަކަދެއްކީ އިތުރު ފުލުހުންތަކެއް ތިއްބާ ފުލުހުންގެ މެސްރޫމްގައެވެ.

މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ އެތަނުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ފުލުހެކެވެ.

އެމްޑީއެން އިން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިބުނު ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އެތައް ރައްޔިތުންނަކާއި އެތައް އިލްމުވެރިންނެއް އެމްޑީއެން އާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް ނަޝީދު ވަނީ މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރަކު އެމްޑީއެންގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި ހުރި ވާހަކަތަކެއް ހުރިކަމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ އެއީ ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ސީރިޔާ އަށް ހަނގުރާމަ އަށް މީހުން ފޮނުވާ މީހުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އެއީ ސީރިއާއަށް މީހުން ފޮނުވަނީ ކޮން ބަޔަކު އެކަމުގެ ތެރޭގައިވެގެން ތޯ. ފާހަގަ ވެގެން މިދަނީ މި ރިޕޯޓު މީ އެވެނި މިވެނި ރިޕޯޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހަރު އަޑުން ވާހަކަދައްކަވަނީ އެ ރިޕޯޓުގައި ސީރިއާއަށް މީހުން ފޮނުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވި އިނގިލި ދިއްވެފައިވާ މީހުން" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން އިލްމުވެރިންނާއި އާއްމުން އެޖަމިއްޔާ އުވާލަން ގޮވާލަމުން ގެންދާތާ ދެމަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އެޖަމިއްޔާ އުވާލަން ނިންމާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

52 ކޮމެންޓް

 1. ލޯބިވާ ވަޠަން

  ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބެލިއަސް ނުކުރާ ކަމަކަށް ނުވާނެ.

  201
  2
 2. Juhaa

  އެއީ ދޮގެއްތަ؟

  183
 3. އިބްރާހީމު

  ފިރުއައުނާ ދިމާއަށް އެއީ ފިރުއައުނޭ ބުނީމަ އެމައްސަލަ ވެސް ޖެހޭތަ ބަލަން؟ ބަތްކައްކާ ކުޅޭ ފުލުހުން. ޓޯއީ ސަރުކާރު.

  215
  2
 4. Anonymous

  ސާބަހޭ، އެމްޑީއެން ވާހަކަދައްކާ ހުރިހާރައްޔިތުން ކަނޑުފައްތާލަންވީނުން، މިޖައްބާރުންގެ ކިބައިން ގައުމު ސަލާމަތްވޭތޯ މާތްﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާކުރޭ.

  243
  2
 5. ވަރުގަދަކަމެއް

  ލާދީނީ މީހެއްވިއްޔާ ކޮންމެ މީހަކައްވެސް ބުނެވޭނީ އެއީލާދީނީމީހެކޭ ދެންމިހާރުމިދާވަރުން ދަންޏާ މިކަލޭގެނަންވެސް މީހެއްގެދުލުކުރިޔައްގެނައުންވެސް މަނާވާނެތާ މީދެންކިހާ ބޮޑުމިނިވަންކަމެއްބާ

  191
  1
 6. ޜާމިޒު

  ޥެއްޓެނީ

  88
 7. އަހްމަދު

  އެވާހަކަ އަޑު އިވުނީ ހޮއްކޮގެ އައުވާނިކަށް އެހެންވެ އެސޮރައް ކެއްނުވީކަމަށް ވނީ ާ

  90
 8. އަހްމަދު

  ނަޝީދު އެމްޑީއެން އަށް ތާއީދުކޮށްފަވަނީ ފާޅުގަ. އެކަން ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް އެގޭ. ހުރިހާމީހުންގެ މަސްއަލަވެސް ބަލަންވީނު.

  112
 9. މޮޔަ ހަސަނު

  އެހެންވީމަ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައިވެސް އެމް ޑީ އެން އަށް ތާއީދުކުރާ ކުދިން އެބަތިބިތާދޯ؟

  103
  1
 10. މަރީ

  ފުލުހަކު ބުންޏަސް ކުނި އުކާބެ ބުންޏަސް މާކުރިންވެސް އެ އަންނި ތަޅާއަނގައިން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭ އެއްޗެއް ދޯ އެއީ

  98
 11. ޝަހިންދާ

  ދެން ތިބުނާ 2 ފުލުހުންނާއި ކޮންވާހަކައެއް ދައްކަމުން ގޮސް ތިވާހަކަ ދެކެވުނީ ހުސްދޮގު

  54
  1
 12. ޖޖޖޖ

  އަޚެ މަގޭ މައްސަލަ ބަލާ ަލަ. ކަލޭ ތާއީދުކުރެއޭ އެބައިމީހުނަށް. އަސްލޭ.

  68
  1
 13. ގަންޖާބޯ

  "އަޅުފަނޑަށް މަލާމާތްވެސް ކުރަންވީ. ފުރައްސާރަވެސް ކުރަންވީ. ޣީބަވެސް ބުނަންވީ" އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކަށް ހަޖަމެއް ނުކުރެވޭނެ.

  80
  1
 14. ބުރޯ

  މީހަކު ބުނީމަތަ މައްސަލަޔަކީ އޭނަ ދެއިރު ދެދަލަޔަށް ދެއްކި ވާހަކަތަކުންނާ މިހާރު ޔޫޓިއުބުގާ ހުރި ވާހަކަތަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް ނަސީދުގެ ލާދީނީ މިންވަރު އެގޭނެ . ހަމަގައިމުވެސް އަހަރެން ގަބޫލުނުކުރަން ނަސީދު އެއީ މުސްލިމަކު ކަމަކަށް.

  76
 15. އަސަދު

  ތެދެއް ބުނީމަ އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭބާ! އަމިއްލައަށް އެބަ ބުނޭ "އެއީ ލިޔުމުގެ މައްސަލަ އެކޭ" ނުވަތަ "އެއީ ސީރިއާ އަށް ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވާ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އެކޭ". މިއީ ތާއީދު ކުރުމަށް ނުވަންޏާ ޖަހާފަ ޖެހީމޭ ނުބުނެފިއްޔާ ޖެހި ކަމަކަށް ވެސް ނުވާނެ

  66
  1
 16. .......

  އަހަރެން ހިތަށް އަރަނީ ސީރިޔާއަށް ހަނގުރާ މައަށް މީހުން ފޮނުވުންތޯ ބޮޑީ...ނުވަތަ އިސްލާ މްދީނަށާއި ރަސޫލާ ޞ.ޢ.ވ އަށް ފުރައްސާރަ ކޮށް ﷲ އާއި ޖަދަލު ކުރުންތޯ އޭ ބޮޑީ...
  މުސްލި މުންނަށް ބޮޑުކަ މަކަށް ވާންޖެހޭނީ ކޮންކަ މެއްކަން ބުނެދެވޭނެ ފެންވަރު ހުރީ ނަޝީދުގެ ކިބައިގަތޯ ނުވަތަ ޢިލް މުވެރިންގެ ކިބައިގަތޯ...
  އިސްލާ މް ދީނާ ގުޅުންހުރި ކަ މެއްގައި އަދި ކިއެއްތަ މުސްލި މުންގެ އެއްވެސް ކަ މެއްގައި ގޮތް ފާޑު ކިޔަން ނަޝީދުގެ ހުރީ ކޮން ލަޔާގަތެއްތޯ ކޮން ހައިސިއްޔަތެއްތޯ.......މއެކަންތައްތަކަކުން އިންސާނީ ޖީލު އަޅުވެތިވެފައިވަނިކޮށް އިސްލާ މްދީން އައިސް ނެތިކޮށްލި ކަންކަންް، ތަފާތު އެކި އެކި ނަންނަ މުގައި ގެނެސް އަވާ މެންދުރުން ހައްލާ ހީލަތްތެރިކަ މުން ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހެއްދުންނޫން ކަ މެއް އަހަރެން ޑި މޮކްރަސީ ގެނައިފަހުން ނުދެކެން....

  60
 17. އަހުމަދު

  ތީ މިގައުމަށް ޖެހިފައި އޮތް ބަލާޔާ މުސީބާތެއް.

  73
  1
 18. ޖޯން

  ބޮއްޅަބޭ ވިއްޔާ

  59
 19. ޒީ

  ކުދިންނޭ ތިނަސީދަކީ އަލިފުގެޖެހިގެން އިން ބާ!
  އެއިން ނަމަކުން ގޮވޭނެ!
  ޤައުމުގެ ހަލާކު!

  62
 20. މަންމަ

  ނަޝީދު އެމްޑީއެން އަށްތާއީދު ކުރާކަން ކީއްކުރަން ، އެމްޑީއެންގެ މޭސް ތިރި އަކީވެސް ނަޝީދުކަން ކުކުޅު ހާވެސް ދަނޭ..

  72
 21. ދުނާމަ

  ސާބަހޭ. ނަޝީދޭ ބުނާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްސަލަވެސް ބަލާތި. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް އޭގެ ބަދަލުގަ ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ވަރަށް މާތް ބޭކަލެއް އެއީ

  21
  1
 22. ހެއު

  މިސަރުކާރު މީ ހިނިއަންނަކަންތައް ކުރާބައެއް ތެދެއްހަދާފިއްޔާ އަދަބެއް ބަލަގަ ކެނެރީބެ ތާއީދު ނުކުރޭތޯ ފާޅުގަ އެކުރަނީ ބިރެއްނެތި މަޖާ ކުރާށޭ ބުނީމަވެސް އޯކޭ ބަލަންތިއްބަވާ ވަގުތު ކައިރިވަނީ ދެވަނަފަހަރައް ވެއްޓޭއިރު ވަރައް ތަދުވާނެކަން

  19
 23. ހެއު

  ވިސަނަބަލަ ހާލަތު ހުރިގޮތް ތ. ވިލުފުށި ކިޔާ ރަަށެއްގަ އައްނިއައް ތާއީދުކޮއް ކައުންސިލް އިންތިހާބައް ބޮޑުސިންގަރާހާ ބިމެއް އެރަށުގަ ހުންނަ ފެނަކަ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ސާފުކުރަމުން އެބަދޭ މުސާރަ އިތުރުވާނެ ގޮތައް އޯޓީ ލިބޭގޮތައް ނުކުރާމީހަކު ޗުރަޓީ ހިފަހައްޓާނެކަމުގެ ބިރުދައްކަނީ ބުނިގޮތެއް ހަދާށޭ ވަދެ ތިތިބީ ކިހާދެރަކަންކަން މިހުންނަނީ..

  15
 24. ޢަބްދުއްލަޠީފު

  ނުބުންޏަސް އެގޭނެ ތިޔަކަން. ބުނީމަދޯގޯސް މިވީ.

  22
 25. ޑިކްޓޭޓަރ

  ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް އެއްގެ ހުރިހާ ޝަރުތެއް ހަމަވޭ

  25
 26. ސަލީމް

  އެހެން ވިއްޔާ ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝާނަލް ސްޓޭންޑާޑަކީ ދޮގު ހެދުން ، އެހެން ވީމަތާ ތެދެއް ހެދީމަ ފިޔަވަޅު އެ އަޅަނީ

  23
 27. ކަމަނަ

  ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން. ތެދުބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ މިނިވަންކަން. ޙައްޤުބަސް ބުނުމުގެ މިނިވަންކަން. ދުލުގެ މިނިވަންކަން. ދެންކިޔާނެކަމެއްނެތް ހައްތާވެސް މިނިވަންކަން.

  18
 28. އެމްޑިއެން

  ނަޝީދަކީ އެމްޑީ އެން އަށް ތާއީދު ކުރާ އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯރޓަށްވެސް ތާއީދުކުރާމީހެއް. ރައީސް ސާލިހުވެސް ތާއީދުކުރޭ. 21 ވަނަޤަރުނުގަ އުފެދުނު ނަޝީދު މެންކަހަލަ އެއްމެ ނާތަހުޒީބު މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދުނުކަމީ ހިތާމަކުރާކަމެއް. ތި މީހުންނަކީ އެއްވެސް ދީނެއްދައްނަބައެއްނޫން. މިފަދަރިޕޯރޓް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ ހުޅަގުގެ އެހީގަ އަތުންފާތް މަސައްކަތް ނުކޮށް ދިރިއުޅުން ހަމަޖެއްސުން. މިކަން އެގޭނެ ތި 2 ޕޮލިހުންގެ މައްސަލަ ބަލާމީހުންނަށްވެސް ރިޕޯރޓްކުރި ޕޮލިހައްވެސް. އަދި އެމީހުން އާއިލާތަކަށްވެސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާރައްޔަތުންނަށްވެސް.

  19
  1
 29. ސލ

  ނަސީދު އެމްޑީއެން ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދައްކާފައިވާތީ މިހާރުން
  މިހާރަށް އޭނާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުން ދުރުކުރަން ޖެހެއެވެ
  އަދި ނައިބުރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހަމަޖައްސަން
  ޖެހެއެވެ. މިކަން ލަސްކުރެވޭކަށް ނެތެވެ.

  22
 30. ދޮނާ

  ދެން ނަޝީދު ނުބުނާއެއްޗެއްތަ އެ ދެފުލުހުން ތެދުވެރިކަމާއެކު އެ ބުނީ މިސަރުކާރާހެދި ބޯހަލާކު

  19
 31. ާއަލިބެ

  އެހެންވީމަ ފުލުހުން މެސްރޫމްތެރޭ ނަޝީދު އެމް ޑީ އެން އަށް ތާއީދު ނުކުރެޔޭ ސަމާސާ ރާގަކަށް ކިޔައިފިއްޔާ ވެސް އެމައްސަލަ ބަލާ ޕްރޮމޯޝަން ދޭނެތަ؟ ނިކަން ހަމަޖައްސާބިޔ ކޮޕްސް !

  18
 32. ގައުމީދޫ

  ފުލުހުން އެގޮތަށް ތުހުމަތުކުރަނީ އެކަން އެގޮތަށް އޮތީމަ.ފުލުހަކު މީހަކާއިމެދު ކުށަކަށް ތުހުމަތުކޮށްފިނަމަ ، އެމީހެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ، އެ ތުހުމަތުކުރި ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަކީ ކުއްކުރާމީހުންނަށް ދެވޭ އިތުރު ހިތްވަރެއް

  15
 33. އައި ސީ!

  ނަޝީދަކީ ދެއިރު ދެގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ މީހެއް. އެމް ޑީ އޭ އަށް ތާއީދުކުރާ މާތް ބޭފުޅެއް.

  18
 34. ފފފފ

  ތެދުބުނުން މަނާ ގައުމަކަށް މިގައުމު ބަދަލުވަމުން މިދަނީ؟

  21
 35. ހަަށޯގްޖީ

  ތުރުކީގަ އަތާތުރްކު ކަންކުރި ގޮތް ކޮބާ ތަފާތެއް

  19
 36. މިއަދު

  ލާދީނީމީހެކޭ އެމްޑީއެންއާއި ކެނެރީގެނަޝީދު ގުޅުންއޮވެޔެބުނެގެން ކުރާނެކަމެއްކުރަންވީ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދުނަޝީދަކީ ލާދީނީމީހެއް އެމްޑީއެންގެ ބައިވެރިއެއް މަގޭމައްސަލަބަލާ މަމީ ސިވިލްސާވިސްގެ މުއައްޒަފެއް އިދާރާއެއްގެ ޒެޑްވީ އެެއް މައްސަލާބަލަ

  15
 37. ހަޤީގަތް

  އެތާވެސް ތިބޭނެތާ ސީޕީ އަކީ ދުވަސްކޮޅަކު އެޖަމާއަތު މަސައްކަތް ކުރިމީހެއްކަން އޮތީ ހާމަވެނިމިފަ

  16
 38. މިގޭ

  ތިޔައީ މިރާއްޖެއަށް ލާދީނީ ގެނައި މީހަކީ ކިތަންމެވަރަކަށް ބެލިޔަސް ކެނެރީގޭ ލާދީނީ ނަސީދު.
  މިވާހަކަ އަބަދުވެސް އަހަރުމެން ފޭސްބޫކުގައި ޖަހާނަން. އަދި ކިޔާން. ލިޔާނަން. ބިރުދެއްކިޔަސް އޯކޭ.

  16
 39. އެންދެރި

  އެދެ ފުލުހުންގެ ދިފާއުގަ އެހެން ފުލުހުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކަން ވީއެވެ.

  16
 40. އިއްބެ

  ނަޝީދަކީ އޭގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށް އޭނާ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން ޘާބިތުވެއެވެ.

  16
  1
 41. ޏ

  ތިކަލޭގެ ލާދީނީ ވާހަކަ ދައްކައެ ބުނާވާހަކަ ދައްކާހާ ފުލުހުނެއް ނުހޯދޭނެ އަދި އެއްބަހެއްނުކުރުވޭނެ ދައްކާނަމަ ބުނާނެ ދައްކައޭ

  16
  1
 42. މުޙައްމަދު

  ހަމަ ތާއީދުކުރޭ..

  14
 43. ނިއުޝީނު

  އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއަށް ދޭން އޮތް ނަޞޭޙަތަކީ، ވެއްޓިގެންދާއިރު ވެއްޓޭނީ ހަމަ އެކަނި ނަޝީދު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ނަޝީދު އެމްޑީއެންއަށް ތާއީދު ކުރާކަން އެއީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މަޖްލިސް މެމްބަރުންވެސް ތާއީދު ކުރާކަމީ ވަންހަނާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ކަމުން ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ދާން ބޭނުން ނަމަ ނަޝީދު ހުއްޓުވުންނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ.

  15
 44. ހުސޭނުބޭ

  އަމައްޔާތް! ދެން މީނަ އެމްޑީއެން އާ ހިތާނުވާކަމަށް ވާނެތަ؟

  16
 45. ބަރުގޮނު

  މީހަކު ބުނާ އަޑު ނީވުނަސް މީހުންގެ ޢަމަލުތަކަކީވެސް ކަންކަމުގެ ހެތްކެއް. އެމް.ޑީ.އެން ގެ ރިޕޯޓް ނަޝީދު ގޯހެއް ނުކުރޭ. އެރިޕޯޓްގައި ޞަލަވާތްފުޅު ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރި. ނަޝީދަކީ ބޭނުން ވާވަރަށްވުރެވެސް އިތުރު ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް. އިހަށްދުވަހު މަޖިލިސްގައިވެސް މެމްބަރަކު ކަޑުއަޑި ސާފުކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކީމާވެސް އެގޮޑީގައި އިދެގެން ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކި. ކޮންމެވެސް ޑައިވަރެއްގެ ނަންވެސް ކިޔާފައި އެޑައިވަރު ކައިރީ ބުނެގެން މަޖްލިސްގައި އެވާހަކަ ދެއްކި މެމްބަރާ ނަޝީދު ޑައިވްކުރަން ވާނެޔޭ ކިޔާގެން ވާހަކަ ދެއްކި. އެމް.ޑީ.އެން މަސްއަލާގައި ކަހާތަން ހިރުވާވެސް ނުލާ. އެއިން މާނަ ކުރެވެނީ އެމް.ޑީ.އެން އަށް ނަޝީދު ރުހޭކަން. ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު އެމުވައްޒަފެއްގެ އެހެން ފެނުނަސް އެވާހަކަ ދެއްކީމާ އެމަސްއަލަ ބަލާ ތަޙްޤީޤު ކުރާނެ. ވަޒީފާއިން ފޮޅިއްސާލާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކާނެ.

  14
 46. ފާއިޒު

  ހައިރާންވާވަރު ކަމެއް ތިއީ. ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ތެދުބަހުން އެވާހަކަ ބުނުމަކީ ތަހުޤީޤު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެއްޖެދޯ. ފާޅުގައި މަޖުލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންވައިގެންނާއި އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެވާހަކަ ނަޝީދު ބުނަމުން ދާއިރު ނަޝީދަށް އެ ތުޙުމަތު ނުކުރެވޭ މީހަކު ހަމަ ހޭގައި ހުރުމަކީ މުސްތަހީލުކަމެއް

  12
 47. ހުސެން

  ބަލަ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިކިޔަނީ ތި ނަޟީދު އެމްޑީއެން ދިފާއުކުރެޔޭ،އަދި އެރ ރިޕޯޓު ނެރުނީ އޭނާ އަށް އެގިގެން،އެ ރިޕޯޓު ޕުރޫފް ރީޑްކުރީ ކާކުތޯ ޟަހިންދާކުރެން އަހާބަލަ؟ޟަހިންދާ އަގައިން ބުނަންދެން ތި ކަމުގެ ހެކި އޭރުންލިބޭނެ

  13
 48. ާަބިޖޫ

  ނަސީދު މިގައުމުން ވީ ބޭރުކުރަން ނަސީދުގެ ގައުމަކައްހަދަންވީ އިޒްރޭލް

  14
 49. ޟިޔު

  މިދެން މިހާރު ނާސިރުގެ ދުވަސްވަރަށްވެ ނިމުނީ؟ އަނގައިން ބުނެލާބަހަކުން ފުލުސް އޮފީހަށް؟ ދެން ވިލިނގިލީ ޖަލަށް މިޔަރަށް ކާންދޭން؟

 50. އަނެއް އަންނި

  ހަމަ ތެދަށް މިބުނީ މައްސަލަ ބެލިޔަސް ކެނެރީގޭ ނަޝީދަކީ އެމް.ޑީ.އެންއަށް ތާއީދު ކުރާ ލާދީނީ ބައިގަނޑުގެ މައި މުގުލުގަ ހުރި މީހާ ދެން އަސަރު ކުރާ ބައެއްގެ ހިތައް އަސަރު ކޮށްގެން އުޅުނަސް މިއީ ހަގީގަތަކީ ހަޖަމް ނުވާ ލާދީނީ ފުލުހުންނަށް ވ.ސަލާމް

  11
 51. ރައްޔިތުންނޭ ހޭލާ

  ކޮންތާކު ބާ މި ޖެހުނީ؟ މީހަކަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް ނެތިގެނ މި ދިޔައީ މި ލާދީނީ ސަރުކާރާއެކު. އެއްޗެއް ބުނެލާއިރަށް ސަސްޕެންޑް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން، ބަންދުކުރުން، ޖަލަށްލުން.

  ރައްޔިތުްނނޭ ހޭލާ!

 52. ޕޮލިސް

  ޕޮލިހުން މާބޮޑަށް ސިޔާސީވީމަ ވާނެ ހައެތި ތިވަނީ. އަދި އެބައުޅޭ ތީގެ މީހުން އދ ގަވެސް