ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި އޮންނަތާ ތިން ގަޑިއިރު ފަހުން ކަރަންޓް ލިބިއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑިފައި ވަނީ މިރޭ 2:25 ހާއިރު އެވެ.

ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ސްޓެލްކޯ އިންނެވެ.

ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑުނުތާ ކެނޑު ގަޑިރިއަށް ދެމިގެން ދިޔައިރުވެސް ކަރަންޓް ކެނޑެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތު ދިން ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓް ކެނޑެން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހުޅުމާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލަ ދިމާވެއެވެ.

ހުޅުމާލެއަށް ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ހުޅުމާލެ

  މި ދެން ކިހާ ދެރަކަމެއް.

  22
  1
 2. fareedha

  Ibu solihu isthiufaaa

  19
  2
 3. ޖަމީލް456

  ކޮބާހޭ ކަރަންޓު މީދެން ކޮން ގަޑިއެއްތަ ކަރަންޓު ކަނޑަން! ހޫނުވަނީ

  23
  3
 4. ނަސީރު

  ކަރަންޓް ދިޔާަމަ މިއިން މީހަކު ފޯނުނަގަނީި ކީިއެއވެސް ނޫން ކުޑަކުޑަ ކުދިން ގޮވަިގެން އުޅޭ އިރު .....2:30 ހުން ފެށިގެން މިގުޅަނީ ކުޑަމިނުން ވީގޮތެއްވެސް އެގުނީ ކީނޫން 2 ފޯނުގެވެސް އަތްގަޑުނަގާފަ ބާއްވަނީ.......

  29
  2
 5. ކަރަންޓޭ

  ނިދާލެވިފަ އޮންނާނީ މިހާރު. ހުރިހާ ބަލާއެއް އަހުރެމެނަކަށްނު މި ޖެހުނީ.

  19
  1
 6. ހުޅުމާލެ

  ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން މިސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދު ފުއްދަމުން އެދަނީ .އެހެންވީމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކެއްތެރި ކަމާއެކު ތިއްބެވުން އެދެން

  33
  1
 7. މަ

  ވަގުތު ކުދިން ވަރެއް ނެތޭ ހަމަ ސަހާދެއް މިބުނީ...އަހަރުމެން ދެގަޑިބައިގަ ހޭލިގޮތަށް ނުނިދިގެން މިއުޅެނީ...ހާދަ މަދިރިއެވެސް އެބަ ހަފައޭ...އެހެން ނޫސް ތަ ކުގެ ކުދިން ގަދަނިދީގަ.....

  26
  1
 8. ޙަމަ ހުވާ

  މިހާރު ގަޑިން 5.45 އަދި ކަރަންޓެއް ނުލިބޭ ހަމަ ހުވާ

  18
 9. ޔޫސުފް

  މި ގެއަކަށް އަދިވެސް ނުލިބޭ

  15
 10. ހުޅުމާލެ

  މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ތަނަ ކަށް ވަޔަލަސް ކޮށް ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތަށް މެންދަމު 2:35 ފެށިގެން ސްޓެލް ކޯ އިން ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައް ކަތް ކުރަމުން

  15
 11. ޑުބޮރުކި

  އަނެއް ކާ ވެސްގޮއްސި

  16
 12. ހުޅުމާލެ

  STELCO
  @STELCOMALDIVES
  Power has completely been restored in Hulhumale at 5:20. Thank you for your cooperation.

  7
  5:35 AM - Nov 9, 2019
  Twitter Ads info and privacy
  28 people are talking about this
  ތިވަރަށް ދޮގުހަދާ ކަށް ނުވާނެ

  12
 13. އަލީ

  ކަރަންޓްނެތޭ އަދިވެސް މިހާރު 6 ޖެހީ

  19
  1
 14. ކަރަންޓު

  މިވެސް ހުޅުމާލެ. މިހިސާބަށް އަދިވެސް ކަރަންޓެށް ނުލިބޭ.

  18
 15. ޖެޑީ

  އަނެއްކާ އެދިޔައީ

  14
 16. ާމަކިނބޫ

  6.30 ގަ ވެސް ކކކަރަންޓު ދިޔަ

  12
 17. ސީނު

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ....މިފެންނަނީއެތަފާތުތަށް، ދިވެހިންވޯޓު ދީގެން މިބައިގަނޑު ގެނައީ މިތަފާތު ފެންނަންބޭނުންވާތީ...ދެންތަޖުރިބާކޮށްލާ

  20
  3
 18. ދިދަ ދަނޑި

  ކަރަންޓް ވެސް ކެނޑޭނެ..ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ ؟؟ އަހަރެމެން ތިބެން ފަސް ހަގަޑިއިރު ވަންދެން ކަރަންޓް ނެތި..

  6
  12
 19. Anonymous

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އަކު ކަރަންޓެއް ނުހުންނާނެ
  ހޭހޭ