ދުނިޔަވީ ހަޔާތް ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އިރުޝާދާއި މިސާލު ލިބެން އޮތީ، ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) ގެ ހަޔާތްޕުޅުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދު މީލާދުގެ މުނާސަބާގައި އެމަނިކުފާނު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެ ޓްވީޓުގައި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، "މި ދުނިޔަވީ ހަޔާތް ބިނާކުރުމުގަވެސް، އެންމެ ފުރިހަމަ އިރުޝާދާއި މިސާލު ލިބެން އޮތީ ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) ގެ މުޅި ހަޔާތްޕުޅުން" ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް، މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްވެސް ވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދުގެ މުނާސަބާގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވާފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. ސައީދު

  ބޮލުގަ މަޑިއެއް ޖައްސާފަހެން ހީވޭ ޓުވީޓުކުރުވީ.

  65
 2. ޢަބްދުއްލަޠީފު

  ޢީދު މީލާދު ކިޔާއެއްޗެއްނޯވޭ ޤުރްއާނާ ޙަދީސުން ފެންނާކަށް. ވީމާ އެއީ ރޯ ބިދުޢައެއް. ވީމާ އަހަރުމެން ކަލޭގެ ތަހުނިޔާ އަނބުރާ ބޮލާލާ ޖަހައިފީމެވެ. ދެން ވީދޭނެ ކަމެއްނެތް. ކަލޭ ހީކުރީ ތިކުރާ ކަންތައް އަހަރުމެންނަށް ރޭކާނުލާނެކަމަށްތަ. ކަލޭމެން ޑިމޮކްރެސީ ކުޅެން އަހަރުމެންގެ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ އާއި އަހަރުމެންގެ އިލާހާއި އަދި ފޮތް ނަގައިގެން ތެޅިބާލާނެ ކަމެއްނެތް. މިހިރީކީ އެއްފަރާތް އަނެއްފަރާތާ އަޅާކިޔޭނެ ފަރާތްތަކެއްނޫން. މީ އެންމެ މަތިވެރިފަރާތުން ބާވައި ލައްވާފައިވާ އާޔަތްތަކުގެ މަތިވެރި މަފްހޫމަކީ. ولم يكن له كفوًا أحد . މުނާފިގުން އައިސް ބުނާނެ. ކަލޭގެފާނު ތީ ﷲ ގެ ރަސޫލާކަމަށް ތިމަންމެން ހެކިވަމެވެ. އަދި ﷲ ވެސް ދެނެވޮޑިގެންވޭ ތީ އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަން. އަދި ﷲ ހެކިވެވޮޑިގެންވެޔޭ މުނާފިގުން އެހަދަނީ ހުސްދޮގޭ. މި އާޔަތްތައް ބާވައި ލެއްވިތަނާ ކުއްލިއަކަށް ނަބީ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނާއެކު އިންނަވަނިކޮށް މުނާފިގުންގެ ރައީސް އައިސް އެކަލޭގެފާނާ މުޚާޠަބުކޮށް މިބަސްތައް ތަކުރާރު ކުރުމުން އެމީހުން ފަޟީޙަ ވީގޮތަށް ތިހިރީ ފަޟީޙަތްވެފަ ދެން ކޮންމެހެން އަހަރުމެން ހައްދަން ތެޅިބާލާނެ ކަމެއްނެތް. ދެންވެސް ރަގަޅުކަމެއް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ތިޔަ ގޮނޑި ދޫކޮށްލާފަ ރަށުތެރެއިން އެހެން ކޮންމެސް ކަމެއް ކުރެވޭތޯ ބަލަންވީނު.

  90
  6
  • 1111

   ދެންވެސް ރަގަޅު ކަމެއް ކުރަންޏާވީ ތިގެނައި ޑިމޮކްރަސީ ގެނައި ތަނަކަށް ފޮނުވާލައި ޕާޓީ ސިސްޓަމް މިޤައުމުން ފޮހެލައި ﷲ ގެ ފޮތުގައާއި މާތް ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތުގައި ދަސްކޮށްދެއްވާފައި ވާގޮތަށް ވެރިކަންކަން ބައްޓަން ކުރަން

   58
   2
 3. ސަމި

  މމުނާފިޤުން ނަކީ ކޮބައިކަންވެސް އިގެންޖެހޭ އަހަރު މެންނަށް

  79
 4. މޯދީ

  ހުރިހާ އެއްމެން ކިޔާ އެއްޗެއް މިސޮރުވެސް ކިޔަންވާނެތާ!

  83
 5. Anonymous

  މޑނ ގެ ވެރިން ގައްޔަރު ކުރޭ!!!!

  69
 6. ފާއިޒު

  ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށް އީމާންވެގެން ހުރެ ބާ ނޫނީ އެހެން މީހަކު ތިހެން ބުނާށޭ ބުނީތީ ސިޔާސީ ހިޔަޅުކަމުގެ ތެރެއިން ބުނެލި އެއްޗެއްބާ.
  ބައެއް ހިންދީންވެސް ތި ގޮތަށް ބައެއް ފަހަރު ބުނެފަ ހުރޭ

  71
  1
 7. Anonymous

  ކަލޭ ޑެންމާކަށް ގޮސް ހުރެ ކަމުނުގޮސްގެން ބަދަލުކުރުމަށް ގެޓއެޓް - ކްރިސްޓިއަން ހަރުކަށިމީހުން ތެދުވުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރީ އެމާތް ނަބިއްޔާ ޞޢވ ގެނެސްދެއްވި ދީނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚްލާގުން މުސްލިމުން ދަސްކުރި ކަންތަކެއްނު. މުނާފިގުވެ. ބަޔަކު ސަލާމަތްކުރަން ދިވެހިންގެ ލޮލުގައި އަނދުން އަޅުވަން ތި އިބިލީސް ތި މަސައްކަތްކުރަނީ.

  73
  1
 8. ބުއްޅަ

  މިޔަދުތަ އެކަންއެނގުނީ މިއޮއްހުރިހާދުވަހު ނޭންގޭދޯ ތިނުވާނެ އެނގުނީކަމަކައް ކޮންމެސްމީހަލާދިނީމަ ބުނިބަހަކާ ވައްތަރީ

  56
  1
 9. ޙަސަނުބެ

  ޔަހޫދީ ވިއަސް ތީ ފުކެއް ބޮޑުވަރު އެހެންވެ ދޯ އެނޫން ގޮތެއް ހޯދަން ތި އުޅެނީ ޔަހޫދީ ވިއަސް ތީ ބޮޑުވަރު

  63
  2
 10. އަސީ

  ރާއްޖެއިންބޭރުގަ ހާއްސަކޮއް ޔޫރަޕްގެ އެއްވެސްގައުމަކައްގޮސް ނަސީދައްތިހެންބުނަން ނުކެރޭތީ މައްސަލަޔަކީ

  60
  2
 11. އަޙްމަދު

  އަނެއްކާ މިވަހަކަ ދައްކަނީ ކޮންދުލަކުންބާ! ސިޔާސީ ސްޓަންޓެއް ނޫންބާ!

  60
  2
 12. މަގޭ ޚިޔާލު

  ސިޔާސީ ބޮލުރޮދިންގެ އަތްދަށުން މިގައުމު ސަލާމަތްކޮށް، ސިޔާސީ ގޮތުން ތަސައްރަފު ފުދިފައިތިބި އިލްމުވެރީންނާ މިގައުމު ހަވާލުކުރާ ވަގުތު އަދިވެސް ނުޖެހޭތޯ؟

  47
  1
 13. ހިޔަޅުންގެ ސާހިބާ

  ހޫ ދެންތިއޮތީ އިސްލާމްވެފަ.. އަތާފަޔާ ޖަހަމާ.. ކަލޭ މާތްނަބިއްޔާގެ ސިފަފުޅުތައް ރަގަޅުކަން އެގިހުރެ އެމާތްނަބިއްޔާގެ އަމަލުތަކާ ސިފަފުޅުތަކާ ޙިލާފަށް އަމަލުކުރަމުން އެނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން އެނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރިމީހުން ހިމާޔަތްކުރަނީ އިސްލާމްދީންދެކެ ވާލޯބި ބޮޑުކަމުންދޯ. މިއަދުއެކަނިތަ އެމާތްނަބިއްޔާގެ ހުރުމަތް ދަމަހައްޓާނީ..

  43
  1
 14. ހުސެން

  ސުޓަންޓެއް ދޯ ކޮއްކޯ؟

  45
  1
 15. ޙަނީފު

  މުނާފިގުންގެ ބަހާ އަމަލަކާ ދިމަލެއް ނުވާނެ.

  53
  1
 16. ހަޤީޤަތް

  ސީދާ ދެފުއްކެހެރިއެއް

  48
  1
 17. މޯދިީ

  ހުރިހާ އެއްމެން ކިޔާއެއްޗެއް މިސޮރުވެސް ކިޔަންޖެހޭނެތީ ކިޔަނީ، ދިވެހިންގަޑު މޮޔަހައްދަން، ހުރިގޮތައްހުރި މުނާފިގެއްކަމާމެދު ޝައްކެއްނުކުރަން!

  46
  1
 18. ވިނިވިޑިވިސި

  އެކަމަކު ޑެންމާކްގައި ޔޫކޭގައި ލަންކާގައި ފަރަންޖީ ޖާނަލިސްޓުން އެއްކޮށްގެން ނަޝީދު ދައްކާ ވާހަކަ މުޅިން ތަފާތު. އަމަލުތައް ވެސް ބޮޑަށް އަންނަނީ މިތަންތަނުގައި ދައްކާ ވާހަކައާއި އެއްގޮތައް. ވެރިކަން އަނެއްކާ ބީވާ ހިސާބަށް ދިޔައީތަ. ޒޮންބީ ރައީސްއާއި ޖޯކަރު ރައީސް ދައްކާ ވާހަކަތަކުން އެދުވަސް ވަރަށް ކައިރިއަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ހީވޭ. ކުރިން ވެސް ވެރިކަން ވެއްޓުނީ މިރާއްޖޭގައި ބަނގުރާ އާއްމުކުރަން ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓުހައުސްތަކުގެ ކައުންޓަރުތަކުން ބަނގުރާ ލިބޭ ގޮތް ހަދަން އުޅެ އެކަން ފަޅާއަރާ، ދީން ކުރިއަރުވާ ފަރާތްތަކުންް މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އެޔަހޫދީ އެޖެންޑާ އާއްމުންނަށް ކިޔާދިނުމުން އާއްމުންނަށް ވެސް މިހަދަން އުޅޭ އެއްޗެއްް ވިސްނުމުން އެކަން ފޮރުވަން އެތައް ދޮގަކާއި ހީލަތަކާއި މަކަރެއް ހަދަހަދާ އޮއްވާ. މިފަހަރުވެސް މިވަނީ މިކަހަލަ ކަމެއްް. ދެރައީސުން ވެރިކަން ކުރަން އަޑިއަޑިން ރާވައިގެން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮޕެގެންޑާތައް އާއްމުވެ ކަޝްވެ އިބޫއަކާއި އަންނިއެއް ރަގަޅަށް ފަލީހަތްވެ މިދެއެއްޗަކީ ވެސް އެއްރޯނަކުން ބަދެވި އެއްފުޅިއަކުން އަޅާގެން ދެތައްޓަށް އަޅާގެން ބުޔަސް ވަކިނުކުރެވޭނެ ދޭތިކަން ދަނީ ފެނި ހާމަވަމުން. ދެެން ގޮތެއް ނެތީރުން ދެމީހުންމެ މިނަގަނީ އިސްލާމްދީން. ނަގާ މިލަނީ ބޯމައްޗަށް. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ވެއްޓެނީ ފައިބުޑަަށް.

  48
  2
  • ދޮންބެ

   ކެނެރީގޭ ނަސީދަކީ ކެމަފްލަޖްވާ ސައިތޯނެއްތަ؟

   31
   1
 19. ފަރަންޖީ

  ކާކުތޯ ތިލިޔުން ކޮޅު ދެއްވީ؟

  51
  1
  • ދަޔާ

   ޝައިޚު ހުސައިން ރަޝީދު

   29
  • Anonymous

   ހުސެއިން ރަޝީދު. އަނެކާ މީނާ ކޯބާބާ؟

   28
 20. ނަސީރު

  ކަލޯ ކިހިނެއް ތިވަނީ ދެން އެހެން ގޮތެއް ނެތީތޯ.ރައްތިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް ކަމުގައި ނުހުރެވޭނެ ހެންހީވަނީތޯ...ތި މީހަކު އަދިވެސް ވާނީ ތި މީހަކަށް...

  25
  1
 21. އިބްރާހިމް

  މާތް ނަބިއްޔާގެ އީދުމީލާދު އެކަލޭގެފާނު ފާހަގަ ނުކުރައްވާއިރު ހަތަރު ޚަލީފާއިންނާއި އެއްވެސް އަސްހާބު ބޭކަލަކުވެސް ފާހަގަ ނުކުރައްވާ. ޖުމްހޫރު އެއްވެސް ދަންނަ ބޭކަލަކުވެސް ފާހަގަނުކުރައްވާ.

  22
 22. ގަންޖާ

  މުނާފިޤުންގެ ބައްޕަ ކެނެރީ ލާދީނީ ބުއްޅަބެ އަށް،
  ކަލެއަށް ތިކަން އެނގޭ އިރު ކީއްވަތަ ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ދިފާއު ކުރަނީ؟ ކީއްވެ އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ދެކޮޅު ހެދީ؟ ކީއްވެ ކަލޭ ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރަނީ؟ ވޯޓު ގާތްވީމަ ތިކަހަލަ މޮޅެތި ވާހަކަ ކަލޭ އަބަދުވެސް ދައްކާ. ބުނަން، ކަލެއަށް ގުނބޯ ހެއްދޭނީ ހަމަ ކަލޭ ކަހަލަ މުނާފިޤުން.

  28
 23. ޏަމްޏަމް

  އެހެންވެ ދޯ އޮލްޓެނޭޓިވް ހޯދަން ޖެހެއޭ ބުނީ؟

  23
  1
 24. 1111

  ނިކަންދެކިބަލަ! މައުމޫނުގެ ޖާހިލުކަންވެސް މިމީހުންގެ ޖާހިލުކަމާ އެއްވަރު. ޢީދުމީލާދެކޯ!

  21
 25. ލޯބިވާ ވަޠަން

  އެހެންވެ ދޯ ކަލޭ އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދީނުގެ ޙުކުމްތަކަށް ފާޑުކިޔައި ބޮވެންޖެހޭނެ އޭ ބޮވެން ވާނެއޭ ކިޔަނީ.

  27
  1
 26. Anonymous

  މިހިރަ މުރުތައްދު ކަލޭގެ ވާނުވާގަތަ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ އައް އަދި ނަބިއްޔާއައް ފުރައްސާރަ ކޮއްފަ މި މުޑުދާރު ކަލޭގެ މިހެން ބުނީމަ ގަބޫލު ކުރާނީ މިކަހަލަ މުރުތައްދުން. މީނާ ހެޔޮއެދިގެން ބުނާއެއްޗެއް ނޫން

  25
 27. ހަހަހ

  މަގޭ ބޮލުގަ އެށްޗަކުން ޖަހާބަލަ

  17
 28. ނައުބެ

  މިހާރު މިއުޅެނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުވެދާނެތީ ބިރުން.... ޢެހެންވެ ރައްޔިތުންގެ ލޮލުގަ އަނދުން އަޅުވަނީ... ޢެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން "ބަޅެއްގެ ނިގޫ ސަންފާއޮނަކަށް ލިޔަސް އޮންނާނީ ހަމައޮތްގޮތައް" އެހެންވީމާ މި ކެނެރީގެ ކަލޭގެ ނުވާނެ ބަދަލެއް. ބިރުން މިހާރު މިކަލޭގެ މިއުޅެނީ... ޙޭ އަރާ ދިވެހިން...

  27
 29. ތިޔަ

  عبدلله بن ابي بن سلول
  ކިޔާ މުނާ ފިޤްއަކު رسول صلي الله عليه وسلم ޒަ މާނުގައި އުޅުނު ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް
  ސާބިތުވޭ

  21
 30. ޖުހާ

  ރީތި ކަމެއް މީހަކު ކޮށްފި ނަމަ ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް. އެއީ އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކަމަކަށް ވާނީ. ޔޫރަޕް މީހަކަސް ޖަޕާނު މީހަކަސް ހެޔޮ. އެހެންވެ މުޅި ދުނިޔެ އެކަލޭގެފާނަށް ތާރީފުކޮށް ސަނާކިޔަނީ. މާޝާﷲ

 31. އަންނި ޖިންނި

  100% މުނާފިގު

 32. މެދުރާއްޖެތެރޭ މީހެއް

  މިލާދީނީކަލޭގެ އަކީ ޔޫރަޕް ގައި ގުރުއާން އާއި ހަދީސް ނޫންގޮތެއް ހޯދަން ޖެހޭކަމައް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކި މުނާފިގު ކަލޭގެ. މީނައަކީ އަހެނުން ކައިވެނި ނުކޮއް ދަރިން ހޯދުމުގެ ހައްގުލިބެން ޖެހޭނެކަމައް ބުނެ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ ކެމްޕޭނު ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެއްކި ޝައިތާނު..

 33. ގާފިރު

  ލޯކަ ލޯކަލް އިންތިހާބަށް ދިވެހިންގެ ބޮލަށް ޗިޕްޖަހަންފެށީ މިހާރު މިކަލޭގެ އަށް އިނގިއއޖެ މިވަގުތު މަކަރާހީލަތުން ލާދީނީ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުހުއްޓާލާގެން ނޫނީ ލޯކަލް އިނތިހާބް ނުލިބޭނެކަން އެހެންވެ މިކަލޭގެ މޮޅު ސްޓަންޓެ އް ޖައްސަލީ.މީ.ޔަހޫދީންގެ މު އްލާ އެއ އް ހޭ އަރާ މުސްލިމު އަޙުންނޭ މީ.ޔަހޫދީ މަކަރުވެރިންގެ ސިފަ

 34. ނަތޫ

  ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވެއްޖެ. މި ބޭފުޅާއަށް އަހަރެމެންގެ މާތް ނަބިއްޔަާގެ މާތްކަން ހަމައެކަނި މިއަދު ބުނެލަން އިނގުނީތީވެ ހައިރާންވެ އަންތަރީސް ވެއްޖެ. އެހާ ވަރަށް ނަބިއްޔާ ދެކެ ލޯބި ވާނަމަ ނިކަން މާތްނަބިއްޔާއަށް ބަދުބަސް ބުނެ ރިިޕޯޓު ނެރުނު ބައިގަނޑާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ އެމީހުނަށް ހައްގުވެގެންވާ އަދަބުދީ. ތައުރީފުގެ ބަސްތަކުން ކޮށްލާ ޓުވީޓަކަށް އަހަންމެން ނުހެއްލޭނަން؛.....

 35. އަހްމަދު

  ނޮވެމްބަރު 10 ވަނަ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހަކަށް ހެދީ ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދީއަށް އިސްކަންދޭކަން ދައްކާ ކުރަލީބައި ޕޮލިޝް ކުރަންތޯ؟ ނޭގި ނަމަވެސް ޕޮލިޝް ކުރަން އަތުގައި ޖެހުނީ ވެސް ބިދުއައެއްގައި

 36. ޢާއިޝާ

  ކަލޭ ދޯ. ދިވެހީންހެ ރުހުން ބޭނުންވީ؟