ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމްގެ ގެކޮޅު ފާސްކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

ހައިލަމް ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމެންޓް ބަލާ ފާސްކުުރުމުގެ އަމުރެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ފުލުހުން ކަމަށް މީސްމީޑިޔާގައި އަޑުފެތުރިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.

ހައިލްމް ދިރިއުޅުއްވާ އެޕާޓްމެންޓް ފާސްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެކޯޓު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޒީ އަލީ ރަޝީދު މިއަދު ވަނީ މީޑިޔާގައި ހައިލަމް އާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވާވައެވެ. އަލީ ރަޝީދު މީޑިޔާގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށެވެ.

ފަންޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ބެހޭ މާއްދާގައިވާގޮތުން ފަންޑިޔަރުން މީޑިޔާގައި ވާހަކަދެއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ޤާޒީ އަލީ ރަޝީދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ޖޭއެސްސީ އިން ނިންމިކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ފަނޑިޔާރު

  ފަނޑިޔާރުން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދީ ވާހަކަދައްކައި ހަދާތަ؟ ސްލޫކީ މައްސަލައަކަށް މިމައްސަލަ ނުވޭތަ؟

  10
 2. ބޮލި މުލައް

  ޢަބުދުﷲ ޤާޟީ ހިފާ ހައްޔަރުކުރުމުންވީ ކިހިނެތް

  60
  3
 3. ހޯހޯ

  ތިއީއޭ މިބުނާވާހަކަ އަކީ އެއްފަނޑިޔާރު ވާހަކަ ދެއްކީމަ ކުއްވެރިވާ އިރު އަނެއްފަނޑިޔާރު ކިތަންމެ ވާހަކަ އެއް ދެއްކިޔަސް ސުލޫކެއްނޯވެ ނުގެއްލެ ތިބުނާ ހަމަހަމަކަން މިއީތަ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަން އޮޅިއްޖެ މިހާރު

  16
 4. Anonymous

  ހައިލަ މޫ ދަރިޔާ އަވަހައް ތިޔަ އެޕާޓް މަންޓް ގައެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބހައްޓާހުސްކުރޭ!! އެހެންނޫނީ ފުލުހުން ތިޔަތަނުން ނެރޭ ހުރިހާއެއްޗަކުން ފެންނާނީ ހުސްހެކި.

  11
  2
 5. އިންޞާފް

  މިނޫން ދުވަހެއް ދިވެހިންނަށް ފެންނާނެބާ؟

  57
  3
 6. Anonymous

  އުއްތަ މަ މެންކޮބާހޭ. އިސްލާހުގެ ނަ މުގަ ކުރާނެކަ މެކުރަން ދޫކޮށްލައިގެ ނިދިޖެހިފަ ރައްޔިތުން ގެފައިސާއިން މުސާރަނަންގަވައިގެން ޝޯބަލަން ތިތިބެނީކީތްވެފާތަ؟ ގައު މުފުނޑާލިޔަސް މަގާމުގެއްލިދާނެތީ ތިބެނީތަ.؟ ހަަލާކުހުރި.

 7. ަިއިންޞާފް

  ޠާރައްބު މިނުން ދުވަހެއް އަޅަމެންނަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާނދޭވެ!

  11
 8. ޓަކަފިރޯށި

  ހަމަ އެއްތާކު މިޖެހުނީ އެއްކަލަ ކަޅު ފޮއްޓާ ޕެންޑުރައިވް ނެރެނީއެވެ.

  22
 9. ރެކިބެއްޔާ

  ދިވެހިރާއްޖެމީ ފަހުޒަމާނުގެ ސަދޫމު. ސަދޫމު ކޯޓުގައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންގެ ބައެއް މިހާރުވަނީ ބަންޑުން ޖައްސަވާފައި. ދެންތިބި ފަނޑިޔާރުންވެސް މިހާރު އެދަނީ ބަންޑުން ޖަހަމުން. އެހެންގޮސް މުޅި ފަނށިޔާރުގެ ސާފުވާނެ.

  14
  6
 10. ސީނާ

  ހުރިހާވެސް ބޭނުމަކީ ޙުކުމަށް ނުފޫޒް ފޯރުވުމަށް ހައިލަމަށް ގުޅާ މެސެޖްކުރި މީހުން ކޮށްފައިހުރި މެސެޖްތަކާ ނަމްބަރުތައް ހައިލަމްގެ ފޯނުން ހޯދާ ޑިލީޓްކުރުން. ވިސްނަވާތި ހައިލަމް! ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެކުރިން ނަންތައް ހާމަކޮށްދެއްވާ! ނުފޫޒެއް ނެތި ޢަދުލު އިންޞާފްގެ މަގުން އައި ޙުކުމެއްނަމަ އެ މައްސަލަގައި ޔާމީން ކުށްވެރިވާނޭ ސަބަބެއް ނެތް! ލައިވްކޮށް ބޭއްވި އަޑުއެހުންތައް އެއްކޮށް ބަލާފަ މިހެން މިބުނީ!

 11. ޢަލީ

  ކޮންމެކަމަކަށްވެސް ނިމުން އަންނަފަދައިން މިކަމަށްވެސް ނިމުން އަންނާނެ. އިންޝާﷲ

 12. ކުޅި

  ސަސްޕެންޑް ކޮށްލައިގެން ހިތްހަމަޖެހޭވަރު ނުވިދޯ؟ އަނެއްކާ އަނެއް ގާޟީ ހައްޔަރު ކޮށްގެން ބޮނޑި ބޯހިތުންތަ؟

 13. ާަބިޖޫ

  ކަލޯގަޔާ ކެނެރީ ދާއްބަ ވެއްޖެނު ހައިލަމް ފެނާނުލާ ދިރުވާލަން ކެނެރީގޭ ނުލަފާ ދާއްބަ ނަސީދުގެ ކިބައިން މިގައުމް ﷲ ސަލާމަތް ކޮއްދެއްވާށި އާމީން

 14. ސަދޫމް

  އައްނިވެރިކަމަށް އަތުވެއްޖެއްޔާ ފަނޑިޔާރުގެއާ އާއަޅައިގެން އުޅުންނޫކަމެއްނޮއޮވޭ. ބަލަ ޢަދުލު އިންސާފުންކަނަކުރުމަކީ އެމްޑީ ބުނާ ގޮތަކަށް ކަނަކަން ނިމިގެން ދިޔުމެއްނޫނެވެ.އެމްޑީޕީ މީހުން ހިތްރުހޭ ގޮތަކަށް ކަނަކަން ނިމިގެން ދިޔުމެއްވެސްނޫނެވެ.