މާލޭގެ ގެއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ގޮތުގައި ދަން ޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ފިރިހެން ކުއްޖެވެ. އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ މިއަދު ހެނދުނު އެވެ.

އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިހާދިސާ އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަން ފުލުހުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ދަން ޖެހުމުގެ ހާދިސާތަކުގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާ އާއި ހިއްސާނުކުރާ ކަމަށެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކަމަށާއި އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:00 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ހާދިސާތައް ގިނައިން ހިނގަނީ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެގެންނެވެ. ދަން ޖެހުން ފަދަ ކަމެއް ކުރަން ހިތައް އަރާނަމަ ލަސްނުކޮށް އެކަން އެހެން މީހަކާއި ހިއްސާކޮށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ވާނެއެވެ.

ހިލޭ ކައުންސިލިން ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ދަމަނަވެށި ނަންބަރު:3318901 ސޮސައިޓީ ފޮ ހެލްތް ސައިންސަސް (ޝީ) ނަންބަރު:3318804 ،7976325 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރު ނަންބަރު: 3313755 ،3323860 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ނަންބަރު: 3306691 ހިމެނެއެވެ.

އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ރަސޫލުﷲ -ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) މާނައަކީ: "ގެއްލުން ދިނުމެއްވެސް، އަދި ގެއްލުން ލިބިގަތުމެއްވެސް ނުވެއެވެ."

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

25 ކޮމެންޓް

 1. ނަޒޫ

  ކުޑަކުއްޖެހޭ ބުންޏަސް އަދި ނޭނގޭނެ.. 17 އަހަރުވެފަ ހުރި ބާލިގުވެ ދީނީ ވާޖިބުތައް ކޮނޑުގައި އެޅުވި ހައްދުޖެހޭ ވަރު މީހުންނައްވެސް ކުޑަކުދީންނޭ އެބަކިޔާ..

  261
  17
  • ހުސޭނުބޭ

   ހޯރައިއްބެއާ ބުއްޅަބެޔާ ގުޅާބޯ މިއީވެސް ހަމަ ކުޑަކުދިން...... އެހެން ކުކިއްޔެއްކަމަކު.

   65
   8
  • ބޮހޮނު

   ކަލޭ އިންނަން ކަމުދާވަރަށް ވުރެން މާ ދޮށި

   8
   17
  • ޝޭހް

   ތަންފުކެއް ބޮދުވަރު ތި... ލަދު ހަޔާތް ކުދަ ވެގެން އުޅުނަސް

   4
   7
 2. އައިމިނަތު

  ރާއްޖޭގަ ހިނގާ ތިކަހަލަ ކަންތަކުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުން މާ މުހިންމު ކަމަށް ފެނޭ... ރައުދާގެ ވާހަކަ ތައް ތަކުރާރު ކޮށް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް މިހާރު ނެތް.

  86
  5
 3. ޟާނާ

  އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތާއި، ޤައުމުހިންގުމުގައި އިސްލާމީ މާތް ހިންގުމުގެ ބިންގާ ފުނޑުފުޑުވިވަރަކަށް ދާނީ ތިކަހަލަ ނާތަހުޒީބު އަމަލްތައް ގިނަވަމުން. ބާލިައުވެފައިތި ޭ ބޮޑެތި މީހުންނަށްވެސް ކުޑަކުދިންގެ ދަރަޖަދިނީމަ ވާނީ ވިޔާނުދާ އަމަލްތައްގިނަ. ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

  82
  4
 4. ހުސްނު

  ކުޑަކުދިން މާ ބަޑުވެ ވިހާ މެ. ދޯ... ކުޑަ ކުއްޖެއް މަޔަކަށް. ވާނެތަ. ގުދުރަތީ. ނިޒާ މަށް ގޮން. ޖަހާ މީހުން ކިތައް މެ މަސައްކަތެއް. ކުރިއަސް. ނުވާނެ. ބާލިގުވީމ މާ އެވީ ބޮޑު. އެޢީ ހަގީގަތް. ގަބޫލް ކުރަން ބޭނުން. ނުވަނީ

  97
  7
 5. Saw

  ކިހާ ކުޑައެއް؟

  38
  4
 6. ހަންހާރަ

  ސިޔާސީ ވާކަންނޫ....މި ނިމޭ ޢަހަރު އަމިއްލަޔަށް މަރުވާ މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ...?

  74
  11
 7. ލިޔާމީހާ

  ބިޓުގެ މައްސަލައެއްތަ! ބުލީގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވުމަކީވެސް ވެދާނެކަމެއް! ޢާއިލީ މައްސަލައެއްތަ؟

  66
 8. ޑީޑީ

  މި ގައުމުގަ ކުޑަކުއްޖެކޭ ކިއަސް ﷲ ގެ ހަޒުރަތުގަ އެއީ ބޮޑުފިރިހެނެއް.

  123
  7
 9. ގަރޭ

  ދީނީ ކަންކަން އުނގަންނައި ނުދިނުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ. ސެކިއުލަރިޒަމް ވިލް ނެވަރ ހޭވް އެން އާންސްވަރ ފޯރ ދިސް. ވަރިހަމަ ކިތައްމެ ބޭހެއް ކުރިޔަސް. ތިޔަކަމުން ﷲ އެންގެވިގޮތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުން ސަލާމަތެއް ނުލިބޭނެ.

  85
  8
 10. ާަްަްއަހަރެން

  ރާއްޖެއިން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމަށް ނިންމިއަސް އެއީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ބާލިގުވެފައިވާ ފިރެހެނެއް.މި މައްސަލަ ވެސްމި ޕެންޑިން ގަ އިންނާނެ ކަމެއް. ކޮންމެ ސަރުކާރެއް އޮތް ނަމަވެސް ވާނެ ގޮތް އެއީ މައްސަލައެއް ބަލަންވުމުން... #މަގޭޚިޔާލު

  46
  5
 11. ދީމް

  މޫސުމް ލައިގަތީ ދޯ... ކީއްވެބާ ނުބުނީ 17 އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖެކޭ... އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވަވާށި.

  34
  2
 12. މީހެއް

  ޑިޕްރެޝަނަކަސް އެންޒައިޓީއަކަސް އަމިއްލައަށް މަރުވުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަމިއްލައަށް މަރުވާނީ ހަމަ ﷲ ދެކެ ބިރުނުގަންނާތީ. ނަރަކަ ދެކެ ބިރުނުގަންނާތީ. އިސްލާމްދީން ނޭނގޭތީ. މާތް ﷲ އަޅަމެންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާށި. އާމީން

  46
  9
 13. Anonymous

  އީމާން ކަން ކުޑައީ. މައިން ބަފައިން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ

  30
  6
 14. ދެރަ

  ހާދަ ދެރަ ޚަބަރެކޭ. ތިޔަފަދަ ކަންކަން ކުރަން ހިތަށް އަރާ ހުރިހާ ކުދިންނާ މީހުންނަށް މާތްﷲ ތެދުމަގު ދައްކަވާށި!

  46
 15. ހެޔޮ

  ރާއްޖޭގަ ދަންޖެހޭ މީހުންނާ މެދު ދެކެނީ އެހެން ގޮތަކަށް. އީމާންކަން ބަލިކައްޓޭ ކިޔާފަ އަނގަތަޅަން އެނގެނީ. އެކުއްޖާއަށް ނަފްސާނީގޮތުން އެވަރު ކޮށްލީ މީހަކަށް ޗުއްޕުއޭ ވެސް ނުބުނާތި

  11
  15
 16. ކޮބާ

  މިބާވަތުގެ މަރު ގިނަވާނީ ދީނާ ދުރު މީހުންގެ ތެރޭގައި
  މިކަމާ ބެލެނިވެރިން ވިސްނާ ކުދިންނަށް ދީންދަސްކޮއްދޭންޖެހޭ
  ތަހުޒީބު ކަމާ މުއްސަދި ކަމަށް ބުނާ އެމެރިކާގަ 2017ގައި 47،700 މީހުން އަމިއްލަޔަށް މަރުވި .

  11
  2
 17. ބޮޑު ހަސަންބެ

  މި ތާ މުހިންމީކީ ކުޑައެއް ބޮޑެއްނޫން. މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާނީ ވަރަށް ބޯޑުވަރުވީމަ. ބަލަ ކޭމެންގެ ހިތުގަ ރަހުމެއްނެތްތަ؟. މި ހާދިސާ ކަލޭމެންގެ ތިމާގެ މީހަކަށްވެސް ދިމާވެދާނެ އެދުވަހުން އެނގޭނެ އޭގަހުރިވޭން.

  15
  3
  • އަންނި

   ނޭނގޭނެ ހަމަ ބުނާނީ އީމާންކަން ބަލިކަށްޓޭ

 18. ލޮލޮ

  މިކަހަލަ ކަމެއް ވީމަ އެންމެން ވެސް އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ. ޢެކަމް ސުވިސައިޑް އެޓެމްޓް ކޮއްގެން ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެންދިޔައީމްވެސް ސައިކިއޭޓިކް ހޯލްޑް ގައި ބަހައްޓައިގެން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދެނީކީއެއްނޫން..

  5
  2
 19. ހަސަނު

  މީހަކާ ހިިިިއްސާ ކުރިޔަސް ގިނަ ފަހަރު ސީރިއަސްކޮށް މީހުން ނުނަގާކަމީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ކަމެއް. ބުނާނީ އެއީ ބިރު ދައްކިން ވެގެން ކިޔާ އެއްޗެކޭ. ދެން އެކަމެއް ވުމުން ބުނާނެ އާއން މަގޭ ކާރި ބުންޔޭ ކުރާނަމޭ.

 20. ޞޯދުބެ

  މި އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ދިވެހިބަހުން ކިޔަނީ ފުރާވަރު ކުދިން، ކުޑަކުދިންނެކޭ ނޫން.

  10
 21. ނަރު

  ހިތާމަހުރި ކުޑަ މިތަންކޮޅު ގަހިފާނުދަމާބަލަ ފުރާވަރުގެކުދިންނަކީ ގިނަފަހަރު ކުރިއާ ފަހަތައް ނުބަލާކަން ކުރާބައެއް ފަރުދީޒިންމާނަގާ ކުރިޔާލާ އެމީހެއްގެ ގާތްމީހުންނައް ވިސްނަދީ އެމީހުންނާގުޅުންބަދަހި ކުރޭ އެމީހުންގެ އަޑުތައް އަހާ ހިޔާލުދީ އެއިރުންރަގަޅުވާނެ އިންޝާﷲ