މަހާނަ ކޮންނަން އިންދާ ކުޅުދުއްފުށިން ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނާ އާދަޔާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފިއެވެ.

ޢުމުރުން 19 އަހަރު މިޒުވާނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކުޑަ މިސްކިތުގައި ގަބުރުސްތާނުގައި މަހާނައެއް ކޮންނަމުންދަނިކޮށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިރުއޮއްސި 18:30 ހާއިރުއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ހަވާލާދީ "ޕީއެސްއެމް" އިން ބުނީ ގަބުރު ކޮނުނީ އޭނާގެ ކޮއްކޮއެއް މަރުވެފައިވުމުން ގަބުރުތައް ކޮނުމުން ކޮއްކޮގެ ގަބުރާއި ދިމާވާވެދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުމުންކަމަށް ބަންދުގެ މުއްދަތު މަޖިލީހުގައި އޭނާ ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަހާނަ ކޮންނަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ގޮތްނޭނގޭ މީހަކު އޭނާއަށް ހިތްވަރުދެމުން ދިޔަކަމަށާއި އެގޮތުން ހުއްޓާނުލައި މަހާނަ ކޮންނަމުން ދިޔުމަށް އެ މީހަކު ބުނަމުން ދިޔަކަމަށް އެމަޖިލީހުގައި އޭނާ ބުނިކަމަށް ކޯޓުން މައުލޫމާތުދިފައިވެއެވެ. އަދި މަހާނަ ކޮންނަމުން ދިޔަ ވަގުތު އޭނާގެ ފައިން ވިދުވަރެއް އަރަމުން ދިޔަކަމަށާއި ގަބުރަސްތާނަށް ގަބުރު ކޮނުމަށް ވަނީވެސް ބިރުން ހުރެކަމަށް އޭނާވަނީ ބަންދުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރިއިރުވެސް މަސްތުވެފައި ވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށާއި އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކޯޓަށް އޭނާ ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާ ހުރީ މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރި އެއްޗެއްގެ އަސަރު މުޅިން ނުފިލައި މަސްތުގެ ހާލަތެއްގައިކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޑަ މިސްކިތުގެ ގަބުރުސްތާނު ކޮންނަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނާގެ ބަންދަށް ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. އިފުރޭތު

  އޭނާއަށް ވަސްވާސްދެމުން ހިތްވަރު ދެމުން ދިޔައީ ޖިންނި އެއް އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް!

  167
  16
  • ނިކް

   ބޮއެގެން ވާނުޗާގަ ހުރީމަ ހިރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޖިންނިންނާވެސް ވާހަކަ ދެއްކޭނެތާ.. ވިދުވަރުވެސް ފެންނާނެތާ.. ހަކުރު ބޯން ކަށި މިނިކަށި ހޯދަން މިހާރު ދެން މޮޅެތިވާހަކަ ދައްކާނެ

   79
   5
  • ލޮލް

   ހީ މަސްޓް ބީ އޭން އާކިއޮލޮޖިސްޓް

   61
   8
  • ޖިންނި އިރޫ

   ތިޔާ އެޖިންނި ދީ.....

   11
 2. އިފުރޭތު

  ކަލޭތިޔާ އެ ޖިންނި އަކީ

  39
  68
 3. ޜަނާ

  މަސްތުވެގެން ހުންނައިރު ރަންބިން ފެންނަ ކަމަށް ހިވާކަަށްވެސް މީހުން ބުނޭ އެހެންވީމަ ހޭބުއްދި ފިލާފަ ހުރި އިރު އޭނާއަށްހީވެދާނެ ތޯއްޗެ މިކޮންނަނީ ރަން ވަޅެކޭވެސް

  67
  3
 4. ޖަހާންގީރު

  އެމް ޑީ ޕީ ވަ އެމް ޑީ އެން ވަ ސޫދު ގެ މިނިވަން ފިކުރުގެ ޖާހިލެއް

  23
  60
 5. ހަމަހަމަ

  މަސްތުވެ ހުރެ މީހުން ދައްކާ ހޮޅި ވާހަކައަކީ ކޯޓު ކީއްކުރަން ހަބަރުގަވެސް ދައްކާވަރު ވާހަކައެއް ނޫން.

  93
  4
 6. ޖިންނި

  އާނ ތިވާނީ އޭނާކަހަލަ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޖިންނިއަކައް

  45
  6
 7. ސާބަސް

  މަސްތުގެ ހާލުގައިވާ މީހާޔަށް ކިތަންމެ ކަމެއްވެސް ފެންނާނެ ކަމށް ވަނީ....

  48
  1
 8. ޙަސީނާ

  އެޔަކީ އާކަމެއް އަދި އާދަޔާ ޚިލާފުވާހަކައެއްވެސް ނޫން. ޢެއަށް ކިޔާއުޅެނީ "ރަން ބުއްދި" ވުން

  45
  6
 9. ބެކޭ

  ތިކަހަލަ މީހުންގެ ވާހަކަ ތިޕުރަމޯޓް ކުރަނީ ހަމާގަނެތްބަޔަކު އުދުހިފަވެސްއުޅޭނެ

  19
  2
 10. Waheed

  Kurin masthuvi meeheh tho engen beynun

 11. Anonymous

  Sihuru jehifa ehuree. Masthuve amilla hasheege control gelluneem shaithaanaa ah faseyhavaane insaanun control kohlan. Mee parteys visnan vehje kameh mihaaru. Masthuvumakee cool kameh noon. Hamaiga hunna iruves hasheega ley dhauruvaa fadhain shaithaanaa dhauruvey. Masthuveema kobaa haalaky?

  23
  1
 12. ޓުރިޕު

  ޓްރިޕުގަ މަ ގިރިގެން މިދަނީ، ކޮބާ ޑަކުޓަރު؟

  • ޑިސްކަވަރީ ޗެނަލް

   އަހަރުމެންގެ ނޫސްވެރިއެއް އެއީ
   އެއީ އާކިއޮލޮޖިސްޓެއް

 13. ފޮޓޯ

  މިކަހަލަ ކަމެއްކުރީމަ މީހާގެ ނަމެއް ފޮޓޯއެއް ނުޖެހޭ... އާދައިގެ މީހެއް ކުޑަކަމެއްކުރިިނަމަވެސް ނަމާއި ފޮޓޯލާނެ..

  20
  1
 14. ޖިންނި

  މީ ދިވެހީނަކީ! މިތާނގަ ކޮމެންޓް ލިޔެފަ ތިބި މީހުން ކަމަށް މިބަލަނި މަހާނަ ކޮނުން އިރު ހިތްވަރު ދޭން ތިބީ!

  5
  1
 15. ޕޮލިސް

  މިތާ ކޮމެންޓް ކޮއްފަ ތިބި އެންމެން ތިބީ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮއްގެން ކަމަށް ލަފާކުރެވެ!

  5
  7
 16. ސޯޅަ ގެވަޅު

  މަސްތުގެ ޙަލުގައި ހުރީމާ އެވަޅުން ދިރޭރަހަ ޚޯދުލައި އަރަމުންދާތީ އޭނާއަށް އެފެންނަނީ. ޢަދި ދޮހޮއްކޯބޭގެ ނަނާ ހުވަފެނުން ފެންނަ ހުރިހާކަމެއް އެފޮރަށް ފެންނާނެ.

  5
  1